Hoofdstuk 79

Hoofdstuk 79

Blind! Onwetend! Een berg waardeloze troep! Jullie scheiden mijn normale menselijkheid van mijn volkomen goddelijkheid! Denken jullie niet dat dat een zonde is tegen mij? En bovendien is het iets wat moeilijk te vergeven is! De praktische God komt vandaag onder jullie, maar jullie kennen slechts één kant van mij, en dat is mijn normale menselijkheid. De kant van mij die mijn volkomen goddelijkheid is, hebben jullie niet gezien. Denken jullie dat ik niet weet wie mij achter mijn rug proberen te bedriegen? Nu oefen ik geen kritiek op je uit, maar ik kijk alleen tot welk niveau jij kunt komen en wat jouw einde tenslotte zal zijn. Mijn woorden zijn duizendvoudig uitgesproken en jullie hebben veel slechts begaan. Waarom proberen jullie mij herhaaldelijk te bedriegen? Wees erop bedacht dat je je leven kunt verliezen. Als je tot een zeker niveau mijn woede oproept, zal ik je geen genade tonen en zal ik je eruit trappen. Ik zal niet kijken naar hoe je vroeger was, of je trouw en ijverig was, hoeveel je rond hebt gerend, hoeveel je voor mij hebt gespendeerd; naar al die zaken zal ik niet kijken. Je hoeft mij alleen nu te tergen en ik gooi je in de bodemloze put. Wie durft mij nog steeds te bedriegen? Vergeet dit niet! Wanneer ik kwaad word, ongeacht op wie, zal ik je voortaan onmiddellijk zuiveren zodat er in de toekomst geen problemen meer zijn en ik je niet meer hoef te zien. Als je mij tart, zal ik je onmiddellijk tuchtigen; onthouden jullie dat? Wie slim is, krijgt onmiddellijk berouw.

Vandaag, nu dus, ben ik toornig. Jullie horen mij allemaal trouw te zijn, en heel je wezen aan mij op te offeren. Er mag geen sprake meer zijn van uitstel. Als je geen acht slaat op mijn woorden, zal ik mijn hand uitsteken en je neerslaan. Op die manier zal ik zorgen dat iedereen mij kent, en vandaag ben ik wraakzuchtig en majesteitelijk tegenover allen (dat is ernstiger dan mijn oordeel). Ik heb zo veel woorden gesproken, maar jullie hebben totaal niet gereageerd; zijn jullie werkelijk zo traag van begrip? Volgens mij niet. Het is de aloude duivel in jullie die kwaad wil aanrichten; zien jullie dat duidelijk? Zorg dat er snel een ingrijpende verandering komt! Vandaag is het werk van de Heilige Geest tot dit stadium gevorderd; hebben jullie dat niet gezien? Mijn naam zal zich van huis naar huis verspreiden in alle landen en in alle richtingen, en hij zal worden uitgeschreeuwd door de monden van zowel volwassenen als kinderen over de hele wereld; dat is een absolute waarheid. Ik ben de unieke God Zelf, sterker nog, ik ben de enige, echte persoon van God, en als geheel van het vlees ben ik nog meer de volledige manifestatie van God. Wie het wagen mij niet te vrezen, wie het wagen een tartende blik in de ogen te hebben, wie het wagen woorden te uiten die spreken van opstandigheid jegens mij, zullen zeker sterven door mijn vervloekingen en mijn toorn (er zullen vervloekingen zijn vanwege mijn toorn). En wie het waagt niet trouw en als een kind jegens mij te zijn, wie het waagt mij te misleiden, zal zeker sterven door mijn haat. Mijn rechtvaardigheid, majesteit en oordeel zullen voorgoed blijven bestaan. Aanvankelijk was ik liefhebbend en genadig, maar dat is niet de gezindheid van mijn volledige goddelijkheid; rechtvaardigheid, majesteit en oordeel vormen juist de gezindheid van mij, de volledige God Zelf. Tijdens het Tijdperk van de Genade was ik liefhebbend en genadig. Vanwege het werk dat ik moest voltooien was ik barmhartig en genadig, maar achteraf was er geen noodzaak meer voor die barmhartigheid en genade (en die is er ook nooit meer geweest). Het is een en al rechtvaardigheid, majesteit en oordeel, en dit is de volledige gezindheid van mijn normale menselijkheid gekoppeld aan mijn volledige goddelijkheid.

Diegenen die mij niet kennen, zullen sterven in de bodemloze put, en diegenen die zeker van mij zijn zullen eeuwig leven, binnen mijn liefde zal er voor hen worden gezorgd en zullen zij worden beschermd. Zodra ik maar een enkel woord spreek, sidderen het hele universum en de uiteinden der aarde. Wie kan mijn woorden horen en niet beven van angst? Wie kan geen hart ontwikkelen dat mij vreest? Wie kan mijn rechtvaardigheid en majesteit niet uit mijn woorden kennen! En wie kan mijn almacht en wijsheid niet in mijn daden zien! Wie niet oppast, zal zeker sterven. Dat is omdat diegenen die niet oppassen degenen zijn die zich tegen mij verzetten en die mij niet kennen; zij zijn de aartsengel en zijn het meest baldadig. Onderzoek jezelf: wie baldadig, zelfingenomen, arrogant en hoogmoedig is, is zeker het voorwerp van mijn haat en zal sterven!

Hierbij spreek ik de bestuurlijke decreten van mijn koninkrijk uit: alles valt binnen mijn oordeel, alles valt binnen mijn rechtvaardigheid, alles valt binnen mijn majesteit, en rechtvaardigheid wordt op allen toegepast. Wie zeggen dat zij in mij geloven, maar mij in hun hart tegenspreken, of wier harten mij hebben verlaten, zullen eruit worden gegooid, maar dat alles gebeurt op een moment dat ik kies. Wie sarcastisch over mij spreken, maar dan op zo’n manier dat het mensen niet opvalt, zullen onmiddellijk sterven (hun geest, lichaam en ziel zal sterven). Over wie degenen die ik liefheb onderdrukken of buitensluiten zal mijn toorn onmiddellijk oordelen. Dat wil zeggen dat wie jaloers zijn op degenen die ik liefheb en menen dat ik niet rechtvaardig ben, overgedragen zullen worden aan degenen die ik liefheb, opdat zij over hen oordelen. Al wie zich goed gedragen en eenvoudig en oprecht zijn (inclusief degenen die wijsheid ontberen) en wie vastberaden oprecht jegens mij zijn, zullen in mijn koninkrijk blijven. Zij die geen training hebben gehad, dat wil zeggen oprechte mensen die wijsheid en inzicht ontberen, zullen macht hebben in mijn koninkrijk. En toch zullen ook zij behandeld en gebroken zijn. Dat zij geen training hebben doorgemaakt, is niet absoluut, het is eerder dat ik via deze zaken iedereen mijn almacht en mijn wijsheid zal tonen. Wie nog steeds aan mij twijfelt, zal ik eruit trappen, niet één van hen wil ik hebben (ik walg van iedereen die in een tijd als deze nog steeds aan mij twijfelt). Door de daden die ik in heel het universum verricht, zal ik eerlijke mensen de wonderbaarlijkheid tonen van mijn handelingen, waardoor hun wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen zullen groeien, en ik zal ervoor zorgen dat leugenachtige mensen in een ogenblik worden vernietigd door mijn wonderbaarlijke daden. Alle eerstgeboren zonen die als eersten mijn naam aanvaardden (dat wil zeggen: die heilige, smetteloze, eerlijke mensen) zullen als eersten het koninkrijk binnengaan en samen met mij over alle landen en alle volkeren heersen als koningen in het koninkrijk, en samen zullen zij oordelen over alle landen en volkeren (dat wil zeggen, alle eerstgeboren zonen in het koninkrijk en niemand anders). Diegenen onder alle landen en alle volkeren die zijn veroordeeld en berouw hebben getoond, zullen mijn koninkrijk betreden en mijn volk worden, en diegenen die koppig zijn en geen berouw tonen, zullen in de bodemloze put worden gegooid (om voor eeuwig weg te teren). Het oordeel in het koninkrijk zal de laatste maal zijn en het zal mijn grondig zuiveren van de wereld zijn. Dan zullen er geen onrechtvaardigheid, geen verdriet, geen tranen, geen zuchten meer zijn, sterker nog, er zal geen wereld meer zijn. Alles zal de manifestatie van Christus zijn, alles zal het koninkrijk van Christus zijn. Welk een glorie! Welk een glorie!

Hoofdstuk 79