Hoofdstuk 67

Hoofdstuk 67

Mijn zonen verschijnen openlijk en verschijnen voor alle volken. Degenen die hen openlijk durven te tarten, zal ik streng tuchtigen – dat is zeker. In deze tijd hebben alle mensen die in staat zijn om op te staan en de kerk te hoeden, de status van eerstgeboren zoon bereikt. Samen met mij verkeren ze in heerlijkheid – alles wat van mij is, is ook van jullie. Ik schenk volop genade aan al diegenen die mij oprecht gehoorzamen, zodat jullie machtig zullen zijn, krachtiger dan andere mensen. Mijn wil rust volledig op jullie eerstgeboren zonen. Ik wens alleen voor jullie dat jullie zo snel mogelijk rijpen en compleet maken wat ik jullie heb toevertrouwd. Weet dit! Dat wat ik jullie toevertrouw is het laatste project van mijn managementplan. Ik hoop alleen dat jullie je hele wezen aan mij kunnen aanbieden met geheel je hart, geheel je verstand en al je kracht en dat alles voor mij wilt uitputten. Tijd wacht op echt niemand en niemand of niets kan mijn werk verhinderen. Weet dit! Mijn werk verloopt in elke fase soepel en zonder belemmeringen.

Mijn voetstappen betreden alle uiteinden van het universum, mijn ogen onderzoeken voortdurend elk afzonderlijk persoon en belangrijker nog, ik zie het gehele plaatje van het universum. Mijn woorden bereiken praktisch elke uithoek van het universum. Eenieder die het durft om mij niet te dienen, eenieder die mij ontrouw durft te zijn, eenieder die een oordeel durft uit te spreken over mijn naam en eenieder die mijn zonen durft te beschimpen en belasteren, allen die zo handelen moeten streng worden geoordeeld. Mijn oordeel zal geheel en al geschieden. Dat wil zeggen, nu is het tijdperk van het oordeel en als jullie zorgvuldig toezien zullen jullie merken dat mijn oordeel zich over de gehele universumwereld uitstrekt. Natuurlijk wordt mijn familie niet uitgezonderd. Degenen van wie de gedachten, woorden en daden niet overeenstemmen met mijn wil, zullen worden geoordeeld. Jullie moeten begrijpen dat mijn oordeel is gericht op de gehele universumwereld, en niet slechts op één groep mensen of dingen – hebben jullie je dat gerealiseerd? Als je kortstondig een verkeerd idee hebt, zul je meteen oordeel in jezelf ervaren.

Mijn oordeel komt in allerlei vormen en gedaanten. Weet dit! Ik ben de unieke en wijze God van de universumwereld! Niets gaat mijn macht te boven. Mijn oordelen worden allemaal aan jullie geopenbaard. Als jullie verkeerde gedachten hebben, zal ik je inspireren. Dat wil zeggen, ik zal je waarschuwen. Als je niet luistert, zal ik je onmiddellijk verlaten (dit verwijst niet naar het betwijfelen van mijn naam, maar naar uiterlijke gedragingen – die met betrekking tot vleselijke genoegens). Als je gedachten tegen mij in opstand komen, als je tegen me klaagt, steeds weer de ideeën van Satan aanvaardt en niet de gevoelens van het leven volgt, dan zal je geest in duisternis zijn en je vlees pijn lijden. Je moet dicht bij me komen. Je zult absoluut niet in staat zijn om jouw normale toestand in slechts een of twee dagen te herstellen, en je leven zal zichtbaar ver achterblijven. Van degenen die zich te buiten gaan in het spreken, zal ik mond en tong disciplineren en ervoor zorgen dat de tong wordt aangepakt. Degenen die zich ongebreideld laten gaan in hun handelen zal ik waarschuwen in hun geest en ik zal degenen die niet luisteren streng tuchtigen. Degenen die mij openlijk oordelen en tarten, dat wil zeggen, degenen die ongehoorzaamheid vertonen in woord of daad, zal ik geheel elimineren en in de steek laten. Ik zal hen laten omkomen en de hoogste zegeningen ontnemen. Dat zijn degenen die worden geëlimineerd nadat ze waren uitgekozen. Degenen die onwetend zijn, dat wil zeggen degenen van wie de visies onduidelijk zijn, zal ik nog steeds verlichten en redden. Degenen echter die de waarheid begrijpen, maar die niet praktiseren, zullen volgens bovengenoemde regels worden bestuurd, ongeacht of zij onwetend zijn of niet. Wat betreft degenen van wie de intenties vanaf het begin verkeerd waren; ik zal het hun voor altijd onmogelijk maken om de realiteit te bevatten en uiteindelijk zullen ze geleidelijk worden geëlimineerd, één voor één – niet één van hen zal overblijven – hoewel ze er nu door mijn regelingen nog zijn (want ik doe dingen niet haastig, maar eerder op ordelijke wijze).

Mijn oordeel is geheel geopenbaard en gericht op verschillende mensen. Ze moeten allemaal hun juiste plaats innemen. Afhankelijk van de regel die wordt overtreden, zal ik ze volgens die regel besturen en oordelen. Wat betreft degenen die niet in deze naam zijn en de Christus van de laatste dagen niet aanvaarden, is er maar één regel: ik zal de geest, de ziel en het lichaam van degene die mij tarten, onmiddellijk wegnemen en in het dodenrijk werpen. Maar voor jullie die mij niet tarten, zal ik wachten totdat jullie rijpen, voordat ik een tweede oordeel uitvoer. Mijn woorden leggen alles volstrekt duidelijk uit en niets is verborgen. Het enige wat ik wens is dat jullie in staat zijn om ze te allen tijde in gedachten te houden!

Hoofdstuk 67