Ik leerde onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen en verwelkomde de wederkomst van Jezus (Deel 2)

Door Xiangwang, Maleisië

Broeder Zhang ging door met zijn communicatie en sprak: “God is de waarheid, de weg en het leven en behalve aan de hand van de principes van Gods werk kunnen we ook op basis van de essentie van Christus onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen.” Op dat punt stuurde broeder Zhang me een passage uit Gods woorden: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. De echte Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Broeder Zhang ging door met zijn communicatie en zei: “We kunnen uit Gods woorden opmaken dat Christus de incarnatie van de Geest van God is – Hij bezit een goddelijke essentie, Hij voert het werk van God uit, Hij drukt de gezindheid van God uit, Hij kan de waarheid uitdrukken om de mens overal en altijd te voorzien en te weiden, en alleen Christus kan het werk van het redden van de mens uitvoeren. De Heer Jezus was bijvoorbeeld Christus en Zijn verschijning en werk bracht het Tijdperk van de Wet tot een einde en begon het Tijdperk van Genade. Hij sprak ook Zijn woorden om de mensheid een weg te schenken berouw te tonen, om ons in staat te stellen duidelijk Gods wil en vereisten te kennen en opdat we een pad zouden hebben dat we zouden kunnen volgen als er zich moeilijkheden voordoen. Door de woorden van de Heer Jezus begreep de mens hoe hij tot de Heer moest bidden, hoe hij met anderen om moest gaan, hoe hij anderen moest vergeven, enzovoorts. Bovendien uitte de Heer Jezus Zijn gezindheid van goedertierenheid en barmhartigheid, genas Hij de zieken, wierp Hij demonen uit en schonk Hij de mens eindeloze genade. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd om de mensheid te verlossen en voltooide zo het werk van het verlossen van de hele mensheid en van het ons redden van de banden en ketenen van de wet. Hij behoedde ons ook voor het gevaar te worden veroordeeld en te worden geëxecuteerd voor het schenden van de wet. Dit zijn slechts enkele van de dingen die de Heer Jezus verrichtte, en niemand kon ze in Zijn plaats hebben gedaan. Uit het werk en de woorden van de Heer Jezus kunnen we opmaken dat Hij de waarheid, de weg en het leven is. Op dezelfde manier is God in de laatste dagen opnieuw vlees geworden en heeft het Tijdperk van Genade afgesloten en is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen. Hij heeft miljoenen woorden uitgesproken, Hij voert het werk van oordeel en zuivering uit, en Hij drukt de rechtvaardige gezindheid van God uit, die majestueus, toornig en onschendbaar is. De woorden die door Almachtige God zijn gesproken onthullen niet alleen het mysterie van Gods gehele managementplan en het einde en de uiteindelijke bestemming van de mens, maar ze zetten ook op perfect heldere wijze de waarheden uiteen die we nodig hebben om te worden gezuiverd en om ware redding te verwerven. Bijvoorbeeld hoe Satan de mensheid verderft, de waarheid van het verderf van de mensen in Satans’ handen, hoe God de verdorven gezindheden van de mens oordeelt en zuivert, hoe de mens in God zou moeten geloven en Hem zou moeten gehoorzamen, van welk soort mens God houdt en welk soort mens Hij veracht en vernietigt, hoe we zouden moeten streven om door God te worden vervolmaakt, enzovoorts. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te ervaren, zien we duidelijk de essentie en wortel van onze verdorvenheid door Satan en gaan we Gods rechtvaardige, heilige en onschendbare gezindheid begrijpen. We kunnen dan niet anders dan voor God op de grond vallen in waarlijk berouw, we worden steeds eerbiediger en gehoorzamer tegenover God en werpen gaandeweg onze satanische, verdorven gezindheid af, bevrijden ons van de boeien van de zonde en bereiken de ware redding van God. De uitspraken en het werk van Almachtige God brengen ons de waarheid, de weg en het leven – Almachtige God is God Zelf en Hij is de vleesgeworden Christus. Valse christussen bezitten de essentie van God niet en kunnen de waarheid niet uitdrukken. Ze kunnen al helemaal niet het werk van het redden van de mensheid uitvoeren. Ze kunnen alleen maar dingen zeggen die misschien waar klinken, maar in feite vals zijn, met de bedoeling mensen te bedriegen en beschadigen. Wanneer iemand naar hen luistert, verkrijgt hij niet alleen geen enkel geestelijk voedsel, maar wordt zijn hart ook donkerder en donkerder, zinkt zijn hart lager en lager, kan hij nergens meer naartoe, en wordt hij uiteindelijk onvermijdelijk verslonden door Satan. We kunnen derhalve uit Gods uitspraken, werk en de gezindheid die Hij uitdrukt opmaken dat alleen Christus de waarheid, de weg en het leven is.”

Nadat ik naar de woorden van Almachtige God en de communicatie van de broeder had geluisterd, begreep ik volledig de waarheid over hoe ik onderscheid moest maken tussen de ware Christus en valse christussen. Ja, dacht ik. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven, en alleen Christus kan de waarheid uitdrukken en het werk van God Zelf uitvoeren. Allen die zichzelf Christus noemen, maar niet in staat zijn de waarheid uit te drukken en niet het werk van het redden van de mens kunnen uitvoeren, zijn valse christussen. Ik heb nu een weg voorwaarts gevonden en ik ben niet langer bang te worden bedrogen door valse christussen en niet meer de hele tijd passief en op mijn hoede. God zij dank!

In de tijd die volgde, communiceerde broeder Zhang met me over andere waarheden, zoals het mysterie van de incarnatie, het verschil tussen Gods werk en het werk van de mens, de waarheid achter de Bijbel, en meer. Hoe meer ik luisterde, hoe verzadigder ik me voelde en ik keek er elke dag naar uit bijeenkomsten met de broeders en zusters bij te wonen. Elke keer wanneer er een bijeenkomst afgelopen was, besprak ik met mijn moeder de dingen waarover we verlichting hadden ontvangen en langzamerhand begon ik enig begrip te krijgen van Gods werk van de laatste dagen. Gedurende een periode van zoeken en onderzoeken raakte ik er vast van overtuigd dat Almachtige God inderdaad de wedergekeerde Heer Jezus was. Toen begon ik het evangelie te verspreiden en het nieuws van de wederkomst van de Heer te vertellen aan steeds meer mensen die verlangden naar de verschijning van God.

De slechte dienaren tonen hun ware aard

Een tijdje later gingen mijn moeder en ik naar onze oude kerk om daar de vrijdagdienst bij te wonen. Toen de bijeenkomst voorbij was, begon de voorganger tot onze verrassing een video af te spelen waarin De Kerk van Almachtige God valse aanklachten te lasten werd gelegd. Toen ik de gefabriceerde geruchten en de laster zag die ze tegen De Kerk van Almachtige God inbrachten, werd ik boos en dacht: De Kerk van Almachtige God is helemaal niet zoals ze zeggen. Ze hebben nooit ook maar iets met De Kerk van Almachtige God te maken gehad en hebben ook Gods werk van de laatste dagen niet onderzocht. Hoe kunnen ze zo ongegrond en willekeurig het werk van God oordelen?

Nadat de video was afgelopen vroegen de voorganger, twee diakenen en twee leden van de kerkraad mij en mijn moeder om achter te blijven. De voorganger vroeg ons: “Zijn jullie twee nu mensen die in Almachtige God geloven?” We antwoordden: “Ja.”

Op het moment dat we dit zeiden, sprong een van de diakenen plotseling op en sprak, wijzend naar mijn moeder, woest: “Je gelooft nu dus in Almachtige God? Vanaf morgen is het je niet langer toegestaan les te geven op de zondagsschool. Morgenmiddag kom ik naar je huis om het geld van de kerk terug te halen.

Mijn moeder zei: “Je kunt het komen ophalen wanneer je wilt.”

De voorganger vroeg kwaad: “De hele religieuze wereld verzet zich tegen De Kerk van Almachtige God en veroordeelt haar. Waarom zou je contact met hen willen blijven houden?”

Mijn moeder antwoordde en sprak: “Voorganger, bezit de religieuze wereld de waarheid? Heeft de Heer Jezus ooit gezegd dat je Hem kunt verwelkomen door de religieuze wereld te volgen? Toen de Heer Jezus al die jaren geleden verscheen en Zijn werk verrichtte, weigerden de Joodse leiders niet alleen Zijn werk te zoeken en te onderzoeken, maar weerhielden gelovigen er ook van het te aanvaarden. Ze bedachten zelfs geruchten over Jezus, verzetten zich heftig tegen Hem, oordeelden over Hem en lasterden Hem. Uiteindelijk beledigden ze Gods gezindheid en werden dientengevolge door God vervloekt en gestraft. Als we ervan uitgaan dat wat jij zegt waar is, dat elke weg die door de religieuze wereld wordt weerstaan en veroordeeld niet de ware weg is, zou dat dan niet betekenen dat je zelfs het werk van de Heer Jezus afwijst? Je doet mee met de religieuze wereld in je verzet tegen en veroordeling van De Kerk van Almachtige God en je weigert Gods werk van de laatste dagen te zoeken of te onderzoeken – is dit in overeenstemming met de waarheid? Waarom veroordelen en oordelen jullie als de voorganger en diakens van de kerk het werk van de laatste dagen van Almachtige God willekeurig, zonder ook maar de moeite nemen er onderzoek naar te doen? Door veel van de woorden van Almachtige God te lezen en doordat we inzagen dat de woorden van Almachtige God de waarheid en dat ze de stem van God zijn, zijn we ervan overtuigd geraakt dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is.” Tot mijn verrassing toonden ze een verachtelijke minachting voor wat mijn moeder zei en ze aanvaarden het in het geheel niet.

Mijn moeder opende een app op haar telefoon en las hen de woorden van Almachtige God voor. Eén van de leden van de kerkraad sprak vervolgens heel arrogant en zei enige lasterlijke dingen over Almachtige God. Mijn moeder zei boos: “Je bent zo ongelofelijk arrogant. Deze woorden zijn de waarheid – kun je het niet verstaan? Kun je de stem van God begrijpen wanneer je ze hoort? Ben je één van Gods schapen?”

Ze glimlachten vreugdeloos en keken ons slechts hooghartig aan. De voorganger sprak zelfingenomen: “De Ene waarop we wachten is de Heer Jezus die de wonden van spijkers in Zijn hand heeft en die komt in de gedaante van een Jood. We aanvaarden niets buiten de Heer Jezus, zelfs als wat Almachtige God uitdrukt de waarheid is.” Toen we zagen hoe koppig ze waren, gaven mijn moeder en ik het op te proberen met ze te praten. Ik zag dat hun gedrag precies hetzelfde was als dat van de farizeeën die zich tegen de Heer Jezus hadden verzet. Ze geloofden in God maar ze zochten de waarheid niet, noch schonken ze aandacht aan het luisteren naar Gods stem. In plaats daarvan waren ze alleen maar arrogant en verwaand. Ze klampten zich koppig vast aan hun eigen opvattingen en voorstellingen en oordeelden op willekeurige wijze over Gods werk en verzetten zich er tegen – ze waren inderdaad degenen waarvan het lijkt alsof ze God dienen, maar die in zich in feite tegen Hem verzetten.

De voorganger bedreigde ons toen en zei: “We geven jullie een maand om na te denken. Als jullie na een maand nog steeds in Almachtige God geloven, zal ik jullie uit onze kerk zetten.”

Ik sprak verontwaardigd: “Het is niet nodig een maand te wachten. Zet ons maar gewoon gelijk uit de kerk. Na deze tijd te hebben besteed aan het zoeken en onderzoeken van Gods werk van de laatste dagen, weten we al zeker dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. We hebben eindelijk Gods stem gehoord, dus zelfs als je ons niet uit de kerk zet, zullen we toch niet terugkomen om bijeenkomsten in deze kerk bij te wonen.

De voorganger liet zijn stem zakken en sprak sluw: “Dat is geen goed idee. Wat zullen de broeders en zusters wel niet denken wanneer we jullie nu uit de kerk zetten? Ze zullen zeggen dat we jullie alleen maar uit de kerk zetten omdat jullie wat online bijeenkomsten hebben bijgewoond. Dan zouden we volstrekt harteloos overkomen. Na een maand zullen we de broeders en zusters in onze kerk vertellen dat we onze uiterste best hebben gedaan jullie raad te geven en jullie meer dan genoeg tijd hebben gegeven om de zaak te heroverwegen, maar dat jullie uiteindelijk volhardden in jullie geloof in Almachtige God en besloten om de kerk te verlaten, en dat we jullie pas toen uit de kerk hebben gezet.”

Toen ik de voorganger dit hoorde zeggen voelde ik walging en wilde ik geen woord meer tot hen spreken. Ik begon de deur uit te lopen en trok mijn moeder met me mee. Toen we bijna buiten waren gaf de voorganger ons een waarschuwing: “Het is jullie zaak of jullie in Almachtige God geloven of niet, maar ik sta niet toe dat jullie enig contact met broeders en zusters van onze kerk onderhouden.”

Toen we de kerk verlieten was het al na enen in de ochtend. Ik dacht terug aan wat er net was gebeurd en kon gewoon niet geloven dat de voorganger, de prediker die we zo gerespecteerd hadden als iemand die zo deugdzaam en ethisch was, zo zou kunnen zijn. Juist op dat moment schoot me een passage uit Gods woorden te binnen. “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?” (‘Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Ik had altijd gedacht dat voorgangers en ouderlingen dienaren van de Heer waren en dat ze altijd de Bijbel het beste begrepen en mensen waren die het meest in overeenstemming met Gods wil waren. Ik had altijd gedacht dat, wanneer de Heer wederkeerde, zij zeker in staat zouden zijn de Heer te verwelkomen. Ik had nooit gedacht dat, toen de voorganger het nieuws van de wederkomst van de Heer hoorde, hij het niet alleen niet zou zoeken of onderzoeken, maar hij ook zó arrogant en zelfingenomen zou worden, zich koppig vast zou klampen aan zijn opvattingen en voorstellingen, en dat hij zowel God als Gods werk van de laatste dagen zou oordelen en veroordelen. Hij was volledig verstoken van een godvrezend hart, wat zelfs zo ver ging dat hij onder het mom van het “beschermen van de kudde” gelovigen belemmerde en tegenhield Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken, alleen maar om zijn eigen status en levensonderhoud te behouden. Met betrekking tot gelovigen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardden, namen de voorgangers en ouderlingen hun toevlucht tot uitzetting uit de kerk om hen te bedreigen en intimideren. Ze gingen zelfs zover dat ze andere broeders en zusters in de kerk overhaalden hen te verwerpen zodat ze het evangelie niet aan hun broeders en zusters zouden kunnen prediken. Ze waren zo sinister en kwaadaardig! De farizeeën in de tijd van Jezus verzetten zich woest tegen de Heer, veroordeelden Hem en nagelden Hem aan het kruis om hun eigen positie en levensonderhoud veilig te stellen. De voorgangers en ouderlingen van tegenwoordig hebben precies dezelfde essentie als de farizeeën – ze zijn de antichristen die door Gods werk van de laatste dagen zijn ontmaskerd, ze zijn de demonen die de ziel van de mens verslinden. Op dat moment begreep ik uiteindelijk volledig dat, wanneer iemand in God gelooft, maar God en Zijn werk niet kent, hoezeer zo iemand ook lijkt te lijden of hoezeer het ook lijkt alsof hij zichzelf uitput, hij zich altijd alleen maar tegen God verzet en Gods gezindheid beledigt door te vertrouwen op zijn arrogante en verwaande satanische gezindheid.

Op dat ogenblik kon ik niet anders dan in mijn hart dank en lof voor God uit te drukken. Wanneer ik eraan terugdenk blijkt dat ik me altijd heb laten bedriegen door het hypocriete uiterlijk van de voorgangers en ouderlingen en ze altijd heb aanbeden, gevolgd en gehoorzaamd, en wat betreft de kwestie van het verwelkomen van de Heer heb ik zelf met ze meegedaan en me tegen God verzet. Omdat God voor me blootlegde wat ze werkelijk waren, kon ik eindelijk de waarheid-hatende, God-hatende demonische essentie van de voorgangers en ouderlingen zien en was ik vervolgens in staat de val die ze voor mijn ziel hadden gezet te ontwijken en de wederkomst van de Heer verwelkomen. Ik dank God werkelijk voor het feit dat Hij me heeft gered en ik wil de waarheid serieus blijven nastreven op het pad van mijn geloof in God dat voor me ligt, opdat ik Gods liefde kan terugbetalen!

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

  Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

 • Luister! Wie spreekt er?

  Met een zoekend hart ging ik door met het lezen, van ‘Over de Bijbel (1)’ tot en met ‘Over de Bijbel (4)’. Hoe meer ik las, hoe meer verlicht ik me voelde. De woorden van Almachtige God lieten me volledig begrijpen.

 • Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 1)

  Wanneer we het hebben over het geslacht van God, geloven veel mensen dat, omdat de Heer Jezus een man was en Hij God in de hemel Zijn Vader noemt, God mannelijk moet zijn. Maar heeft God werkelijk een specifiek geslacht? Laten we eens kijken …

 • Verenigd met de Heer

  De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”