Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad

Door Yang Le, Autonome Regio Binnen-Mongolië

Toen ik nog op school zat, werd mijn vader ziek en stierf hij. Na zijn dood zorgden nonkels aan beide kanten van de familie niet voor ons – mijn moeder zonder inkomen, mijn twee zussen en ik – ook al had mijn vader hen vroeger vaak geholpen. Wel integendeel, ze deden er alles aan om hun voordeel uit ons te halen, en ze ruzieden met ons over de kleine erfenis die mijn vader had nagelaten. Ik voelde een grote pijn door de onverschilligheid van mijn familieleden en al de dingen die ze deden die ik nooit van hen had verwacht en ik kon het niet helpen dat ik het gebrek aan geweten van deze familieleden en de harteloosheid die ze tentoonspreidden haatte. En tegelijkertijd begon ik een gevoel voor de wispelturigheid van de menselijke natuur te ontwikkelen. Daarna, wanneer ik in de maatschappij een voorval zag van familieleden die ruzieden om geld, of mensen die stalen of doodden om geld, dan jammerde ik vaak dat de wereld van vandaag vol duisternis was, dat de harten van de mensen sinister waren en dat de wereld te onberekenbaar was. Toen dacht ik dat de wereld zo vol duisternis was omdat de mensen van tegenwoordig vals geworden waren, dat ze geen geweten meer hadden en dat er teveel slechte mensen in de wereld waren. Daarna besefte ik enkel door het eten en drinken van de woorden van God dat mijn gedachten enkel raakten aan de oppervlakte, en dat het niet de bron van de duisternis en het kwade was in de wereld. In Gods woorden kon ik helder de echte bron van de duisternis en het kwade in de wereld zien.

Gods woorden zeggen: “Voordat de mens door Satan was verdorven, volgde hij God van nature en gehoorzaamde hij Zijn woorden na ze gehoord te hebben. Hij had van nature een gezond verstand en geweten, en had een normale menselijkheid. Nadat hij door Satan werd verdorven, raakten zijn oorspronkelijke verstand, geweten en menselijkheid afgestompt en door Satan aangetast. Zo is hij zijn gehoorzaamheid en liefde jegens God kwijtgeraakt. Het verstand van de mens is abnormaal geworden en zijn gezindheid gelijk aan dat van een dier, en zijn rebellie jegens God wordt steeds frequenter en intenser. Toch weet of herkent de mens dit nog steeds niet, en blijft hij zich blind verzetten en rebels opstellen” (‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Kennis van de cultuur en geschiedenis van lang geleden, die duizenden jaren bestrijken, heeft de gedachten, opvattingen en geestelijke horizon van de mens zo strak afgesloten, dat deze ondoordringbaar en niet biologisch afbreekbaar zijn.[1] […] Feodale ethiek heeft het leven van de mens naar het ‘dodenrijk’ gebracht, waardoor de kracht van de mens om zich te verzetten nog verder is verzwakt. Verscheidene soorten onderdrukking dwongen de mens om steeds dieper de put van het dodenrijk in te vallen […]. De kennis van een oude cultuur heeft de mens stiekem uit de tegenwoordigheid van God gehaald en de mens overgeleverd aan de koning van de duivels en zijn zonen. De Vier Boeken en Vijf Klassiekers[a] hebben de gedachtegang en opvattingen van de mens in een ander tijdperk van opstandigheid gebracht, waardoor de mens nog verder degenen die de Vier Boeken en Vijf Klassiekers schreven begon te aanbidden en zijn opvattingen over God nog versterkte. Zonder dat de mens het wist, verstiet de koning van de duivels God harteloos uit het hart van de mens en nam dat toen zelf met triomfantelijke vreugde in bezit. Sinds die tijd verwierf de mens een lelijke, slechte ziel en het gelaat van de koning van de duivels. Een haat tegen God vulde zijn borstkas en de kwaadaardigheid van de koning van de duivels verspreidde zich dag na dag doorheen de mens totdat de mens volledig verteerd was. De mens had niet langer ook maar de geringste vrijheid en kon op geen enkele manier losbreken van de worstelingen van de koning van de duivels. […]. Deze bende medeplichtigen![2] Ze komen naar beneden onder de stervelingen om zich uit te leven aan pleziertjes en chaos op te stoken. Hun stoornis veroorzaakt wispelturigheid in de wereld en zaait paniek in het hart van de mensen, en ze hebben zo veel met de mensen gesold dat zijn uiterlijk het uiterlijk van een onmenselijk beest van het veld is geworden, uitermate lelijk, waaruit het laatste restje oorspronkelijke heilige mens is verdwenen” (‘Werk en intrede (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit deze woorden van God begreep ik dat de mensheid die God in het begin gecreëerd had oorspronkelijk gehoorzaam was aan God, de mensen vereerden God, ze hadden het geweten en de redelijkheid van de normale mensheid en ze waren niet ontheiligd, noch hadden ze kwaad gedaan. Nadat de mensheid door Satan verdorven werd, viel ze onder Satans domein en begon ze te zondigen en zich tegen God te verzetten. Gedurende duizenden jaren heeft Satan de mens voortdurend geteisterd en bedorven. Hij prent de mens reactionaire gedachten en theorieën in, zodat de mens afhankelijk wordt van het vergif. Dat leidt tot een mensheid die almaar meer verdorven en verrotter wordt, en tot een wereld die duisterder en slechter is. Zinsneden zoals “Ieder voor zich en de duivel sluit de rij”, “Waarom vroeg opstaan wanneer er voor mij niks in het verschiet ligt?”, “Een mens sterft voor geld; een vogel sterft voor eten”, “Daar een kleine geest geen heer maakt, ontbreekt een echte man het niet aan gif”, “Pluk de dag, het leven is kort”, “Er is nooit een Verlosser geweest” en “Er is absoluut geen God op aarde” zijn allemaal vergif door Satan ingeprent in de mens. Deze zaken worden het leven van mensen en ze worden hun regels voor het leven, zodat niemand nog in het bestaan van God gelooft, niemand nog de Hemel vereert en niemand nog luistert naar rede of hun geweten. Er is niet langer een plaats voor God in het hart van de mensen, er zijn niet langer de beperkingen van de wetten en regels die van God kwamen. De mens is vergiftigd en hij wordt gecontroleerd door Satan, waardoor de mens steeds verraderlijker, egoïstischer, verachtelijker, hebzuchtiger, arroganter, steeds slechter en zedelozer, losbandiger, steeds tuchtelozer, goddelozer en perverser is geworden. Ze zijn de demonische belichaming geworden van de mens verstoken van geweten, van moraliteit, van menselijke natuur, en van de mens waarin valsheid een tweede natuur is geworden. In het bijzonder “Ieder voor zich en de duivel sluit de rij” is een dodelijk vergif dat Satan zaait in de mens. Ik kreeg een diep begrip van dit van mijn nonkels. De mens leeft enkel in dienst van zijn eigenbelang en plaatst winst daarbij hoger dan wat dan ook, terwijl hij denkt “Waarom zou ik vroeg opstaan wanneer er voor mij niks in het verschiet ligt?”. Om meer en grotere belangen te verkrijgen, kan de mens eender welk kwaad of verderfelijk ding doen, eender welke schaamteloze, verachtelijke of laag-bij-de-grondse, duistere deal sluiten. Er is geen echte liefde of affectie tussen mensen – het is allemaal bedrog, het gebruiken en het kwetsen van anderen. Zodat families uit elkaar kunnen vallen en de leden ervan vijanden kunnen worden, ruzie makend met elkaar voor geld en belangen. Meer nog, mensen vergeten alle morele principes omwille van winst; ze zien er misschien menselijk uit, maar ze hebben het hart van beesten. … Dat de mens al deze kwade dingen kan doen, is omdat hij vergiftigd is door Satans “ieder voor zich en de duivel sluit de rij” en omdat hij onder Satans overheersing valt. Het is duidelijk dat de bron van de kwade daden van de mens het vergif is van Satan, en dat dit de bron is van de duisternis in de wereld.

In de vele verschijnselen waarmee we leven zien we het makkelijkst de duisternis van de wereld. We kunnen zeggen dat mensen die heden wereldtrends leiden allen de belichaming zijn van Satan. Vooral zij die macht en autoriteit hebben zijn de prinsen van de duivels, en van alle duivels is de grote rode draak de meest duistere en de slechtste macht. Sinds de grote rode draak de macht in handen heeft genomen, heeft hij zijn macht gebruikt om er alles aan te doen om de mens te verderven, hem zó te verderven dat hij een duivel in menselijke gedaante geworden is, zodat de mens niet langer op de mens lijkt. De grote rode draak draagt agressie hoog in het vaandel en pleit voor revolutie. Hij gebruikt geweld om de macht te nemen en geweld om de natie te regeren. Zij die onder zijn heerschappij leven, genieten evenzeer van geweld en ze gebruiken voortdurend geweld om elk probleem op te lossen, en vaak leidt dat tot gevechten voor de kleinste zaken. Er zijn meer en meer gevallen van diefstallen en moorden die het bloed van de mensen doen koken en de manieren waarop mensen worden vermoord, zijn hoe langer hoe gewelddadiger en huiveringwekkender. Dit zijn allemaal feiten die iedereen kan zien. De grote rode draak leidt zijn mensen naar “economische ontwikkeling” en het verheerlijkt zinsneden als “Het maakt niet uit of de kat zwart is of wit, zolang ze maar muizen vangt”, Prostitutie is beter dan armoede”, “Geld laat de aarde draaien”, “Men kan alles missen, behalve geld”, en “Geld krijgt alles voor elkaar”. Met zijn krachtige pleidooi voor zulke dingen gaan mensen geld en macht vereren. Wie geld en macht heeft kan floreren en wie geen geld en geen macht heeft kan enkel onderdrukt worden en moet alle pijn inslikken, met als resultaat dat het hart van de mensen vervuld is met enkel geld. Voor geld vergeet men de banden van verwantschap; voor geld en macht neemt en biedt men smeergeld aan, koopt men ambtenaren om, steelt men, fraudeert men, vermoordt men mensen en neemt men hun bezittingen, vecht men en vermoordt men elkaar – je zou kunnen zeggen dat ze alle mogelijke manieren gebruiken. Meer nog, prostitutie is overal in de maatschappij van vandaag en de plaatsen waar men hoereert en aan drugs doet zie je overal. Seksuele omkoperij en seksuele transacties zijn in de mode en ze houden zich vast aan het kwade, ze vereren het kwade, ze vinden dat niet schaamtelijk, wel integendeel, ze vinden dat glorieus. Dat is ook het resultaat van de ontwikkeling van de economie: het maakt van de relatie tussen mensen een relatie van geld. De grote rode draak gebruikt dit om de moraal van de mensen te verderven en hen geweten te ontnemen. Het meest duistere, meest reactionaire aspect van dit alles is dat de grote rode draak niet erkent dat er een God is, maar integendeel atheïsme propageert, zodat mensen God ontkennen, Zijn soevereiniteit ontkennen, de echte God verlaten en Satan vereren. Zij die leven in de misleiding en de desinformatie van de grote rode draak geloven niet dat er een God is en ze vereren de echte God niet, en in de plaats daarvan volgen ze Satan, vereren ze het kwade en zijn ze verwijderd van gerechtigheid, zodat ze nog verdorvener en slechter worden. … Nu zie ik nog helderder dat dit ‘model’ van de grote rode draak de mens nog verdorvener en slechter maakt, zonder geweten, zonder menselijkheid. De wortel van al deze vernieling ligt geheel bij de grote rode draak. De aartscrimineel die het kwaad in het hart van de mens heeft gecreëerd, de corrupte moraal en de onberekenbaarheid van de wereld in de maatschappij vandaag is de grote rode draak; de machtsinname van de grote rode draak is de wortel van de duisternis en het kwaad van de wereld. Als de grote rode draak de macht nam voor slechts één dag, wanneer Satan niet één dag tenietgedaan wordt, dan zou de mensheid niet langer in het licht kunnen leven en de wereld zou niet langer vrede kennen.

Na het zien van de duisternis en het kwaad van de grote rode draak en hoe het de mensen verderft en hen onder de voet houdt kan ik nog meer de heiligheid en de schoonheid van Christus voelen. Enkel Christus kan de mensheid redden en haar helpen bij het losbreken uit deze duistere en slechte plaats, en enkel wanneer Christus de macht neemt zal de mensheid verlicht worden. Want enkel God heeft een essentie die mooi en goed is, enkel God is de bron van rechtvaardigheid en licht, God is het enige symbool dat niet overwelmd of geschonden kan worden door al de duisternis en al het kwaad, enkel God kan het oude gezicht van de hele wereld veranderen en licht op aarde brengen en enkel God kan de mensheid naar een heerlijke bestemming leiden. Niemand anders dan God kan dit werk uitvoeren en niemand kan Satan overwinnen of vernietigen. Net zoals het gezegd wordt in Gods woorden: In de omvangrijke wereld hebben steeds weer ontelbaar veel veranderingen plaatsgevonden. Niemand is in staat om deze mensheid te leiden en begeleiden, behalve Hij die regeert over alle dingen in het universum. Er is geen machtige die voor de mensheid werkt of voorbereidingen maakt, laat staan iemand die in staat is om deze mensheid te leiden naar de bestemming van het licht en de bevrijding van aardse ongerechtigheden” (‘God is de bron van het leven van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Ik zal het onrecht in de wereld van de mens rechttrekken. Ik doe mijn werk met mijn eigen handen over de hele wereld en verbied Satan mijn volk ooit nog kwaad te doen. Ik verbied de vijanden ooit nog te doen wat ze willen. Ik word Koning op aarde en verplaats mijn troon naar daar. Ik laat al mijn vijanden op de grond knielen en hun misdaden aan mij opbiechten” (‘Hoofdstuk 27’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In Gods woorden zag ik Zijn almacht en Zijn gezag, ik zag dat enkel God ons kan redden die leven onder de heerschappij van de grote rode draak en die erdoor vertrappeld worden. Hierdoor verlangt mijn hart des te meer naar Christus die de macht overneemt, en naar het voorspoedige einde van de grote rode draak.

Ik dank de verlichting van Gods woorden die me de bron hebben doen zien van de duisternis en het kwaad in de wereld, die in mijn hart een ware walging voor de grote rode draak hebben veroorzaakt, en die me heeft doen inzien dat enkel Christus de mens weg kan leiden uit deze duistere plaats om het licht te betreden. Enkel door Christus te volgen en Christus te aanbidden, kan men losbreken uit de bezoeking van Satan. Vanaf vandaag wens ik de waarheid te zoeken en de leiding van Christus te volgen, Gods woorden te accepteren en van hen mijn leven te maken, mezelf te ontdoen van al het vergif van de grote rode draak, de controle van de invloed van de grote rode draak af te werpen, tot mijn uiterste in opstand te komen tegen de grote rode draak en Gods verlossing te bereiken en vervolmaakt te worden door God.

Voetnoten:

a. De Vier Boeken en Vijf Klassiekers zijn de gezaghebbende boeken van het confucianisme in China.

1. “Niet afbreekbaar” is hier bedoeld als satire; het betekent dat mensen onbuigbaar zijn wat hun kennis, cultuur en spirituele opvattingen betreft.

2. “Medeplichtigen” zijn van hetzelfde soort als “een groep gangsters”.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal

  Door Xinwei, provincie Zhejiang 25 en 26 juni 2013 waren onvergetelijk. We maakten een enorme gebeurtenis mee in onze regio, waarbij de meeste regiona…

 • Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte

  Een zuster en ik werkten samen aan het herzien van artikelen. Toen we samenkwamen, besefte ik dat het niet uitmaakte of het nu ging om zingen, dansen, het ontvangen van Gods woord of het communiceren van de waarheid, ze was in elk opzicht beter dan ik. De broeders en zusters van het gastgezin hadden haar allemaal graag en wilden met haar praten. Hierdoor was mijn hart erg onrustig en het voelde alsof ik genegeerd werd − zelfs tot het punt waar ik dacht dat zolang zij daar was, er voor mij geen plaats was. In mijn hart begon ik te voelen dat ik haar beu was en niet bereid om haar te vergezellen bij het vervullen van onze taken. Ik hoopte dat ze zou weggaan zodat de broeders en zusters mij graag zouden hebben en mij hoog zouden achten.

 • Een Echt Partnerschap

  Door Fang Li, provincie Henan Onlangs dacht ik dat ik een harmonieus partnerschap was aangegaan. Mijn partner en ik konden alles bespreken, soms vroeg…

 • De geheimen verborgen achter de zoektocht

  Door Li Li, provincie Shandong Niet lang geleden werd ik verkozen tot middelhoge leider door mijn broeders en zusters. Op een dag, toen ik samen was m…