Het pad … (3)

Het pad … (3)

In mijn eigen leven ben ik altijd bereid om mezelf helemaal aan God over te geven, met lichaam en geest. Op die manier wordt mijn geweten niet belast en kan ik een beetje vrede krijgen. Iemand die het leven nastreeft moet eerst zijn hart volledig aan God geven. Dat is een voorwaarde. Ik zou graag willen dat mijn broeders en zusters met mij bidden tot God: “O God! Moge uw Geest in de hemel genade schenken aan de mensen op aarde, zodat mijn hart zich volledig tot u zal keren, mijn Geest bewogen moge worden door u en dat ik uw lieflijkheid in mijn hart en mijn geest zal zien, zodat degenen op aarde zo gezegend zijn dat zij uw pracht zien. God! Moge uw Geest onze geesten opnieuw bewegen, zodat onze liefde langdurig is en nooit verandert!” Wat God in ieder van ons doet is allereerst om onze harten te toetsen en wanneer wij onze harten uitstorten bij Hem, dan zal Hij beginnen om onze geesten te bewegen. Enkel in de geest kan men Gods lieflijkheid, soevereiniteit en grootheid zien. Dit is het pad van de Heilige Geest in mensen. Heb jij zo’n leven? Heb jij een leven van de Heilige Geest ervaren? Is jouw geest bewogen door God? Heb je gezien hoe de Heilige Geest werkt in mensen? Heb je jouw hart volledig aan God gegeven? Als jij je hart volledig aan God geeft, ben je in staat om het leven van de Heilige Geest direct te ervaren en kan Zijn werk aan jou geopenbaard blijven worden. Op dat moment kun jij iemand worden die gebruikt wordt door de Heilige Geest. Ben je bereid om zo’n persoon te worden? Ik herinner me dat toen ik bewogen werd door de Heilige Geest en voor het eerst mijn hart gaf aan God, ik voor Hem neerviel en uitriep: “O God! U bent het die mijn ogen hebt geopend zodat ik uw redding kan begrijpen. Ik ben bereid om mijn hart volledig aan u te geven en alles wat ik vraag is dat uw wil geschiede. Alles wat ik wens is dat mijn hart goedkeuring moge vinden voor uw aangezicht en om uw wil te doen.” Dit gebed is onvergetelijk voor mij; het raakte mij diep en ik weende bitter voor God. Dat was mijn eerste succesvolle gebed in Gods aanwezigheid als iemand die gered is en het was mijn eerste verlangen. Ik ben daarna vaak bewogen door de Heilige Geest. Heb jij zo’n ervaring gehad? Hoe heeft de Heilige Geest in jou gewerkt? Ik denk dat mensen die God zoeken allemaal zo’n ervaring hebben gehad, in meer of mindere mate, maar mensen vergeten het. Als iemand zegt dat hij zo’n ervaring niet heeft gehad, bewijst dat dat hij nog niet is gered en nog in het domein van Satan is. Het werk dat de Heilige Geest doet in iedereen is het pad van de Heilige Geest en dat is ook het pad van iemand die gelooft in en zoekt naar God. De eerste stap in het werk dat de Heilige Geest in mensen doet is het bewegen van hun geest. Daarna zullen zij God beginnen lief te hebben en het leven nastreven. Ieder die op dit pad is, is binnen de stroom van de Heilige Geest. Dit is niet alleen de manier waarop God werkt in China, maar in de hele wereld. Hij doet dit bij de hele mensheid. Als iemand zelfs niet een keer is bewogen, laat dat zien dat die persoon buiten deze stroom van herstel staat. Ik bid onophoudelijk tot God in mijn hart dat Hij alle mensen moge bewegen, dat ieder mens onder de zon door Hem bewogen moge worden en op dit pad moge gaan. Dit is wellicht een minuscuul kleine vraag die ik aan God stel, maar ik geloof dat Hij dit zal doen. Ik hoop dat al mijn broeders en zusters hiervoor zullen bidden, dat Gods wil geschiede en dat zijn werk spoedig voleindigd moge zijn, zodat Zijn Geest in de hemel rust moge hebben. Dat is mijn eigen kleine hoop.

Ik geloof dat omdat God Zijn werk kan doen in één stad van demonen, Hij zeker in staat is om Zijn werk te doen in talloze steden van demonen over de hele wereld. Die mensen onder ons die in de eindtijd leven zullen zeker de dag van Gods glorie zien. Dit wordt genoemd: “navolging tot het einde zal leiden tot verlossing.” Niemand kan God vervangen in deze fase van Zijn werk – alleen God Zelf kan het doen. Dat is zo omdat het buitengewoon is; het is een fase van het werk van de overwinning en mensen kunnen andere mensen niet overwinnen. Alleen de woorden uit Gods eigen mond en de dingen die Hij Zelf doet kunnen de mensheid overwinnen. God gebruikt het land van de grote rode draak als proeftuin. Daarna zal Hij dit werk in het hele universum beginnen uit te voeren. Dat betekent dat God een nog groter werk zal doen in de hele wereld en alle mensen van de wereld zullen Gods werk van de overwinning ontvangen. Mensen van alle religies en denominaties moeten deze fase van het werk accepteren. Dit is een pad dat moet worden gegaan – niemand kan eraan ontkomen. Ben jij bereid om dit te accepteren, dat aan jou is toevertrouwd door God? Ik ervaar het altijd als heerlijk om te accepteren wat mij wordt toevertrouwd door de Heilige Geest. Ik zie dit als het grootste vertrouwen dat God stelt in de mensheid. Ik hoop dat mijn broeders en zuster hard werken aan mijn zijde en dit accepteren van God, zodat God verheerlijkt kan worden over de hele wereld en onze levens niet voor niets zullen zijn. We zouden iets moeten doen voor God, of een eed zweren. Als iemand in God gelooft, maar geen doel heeft, is zijn leven nergens goed voor. Als de tijd komt voor hen om te sterven, zullen zij alleen de blauwe hemel en de stoffige aarde hebben om naar te kijken. Is dat een zinvol leven? Is het niet prachtig als je kunt voldoen aan Gods eisen tijdens je leven? Waarom ben je altijd op zoek naar problemen en ben je terneergeslagen? Heb je op die manier wel iets aan God? En heeft God iets aan jou? Binnen de belofte die ik aan God heb gedaan, geef ik simpelweg mijn hart aan Hem en houd Hem niet voor de gek met mijn woorden. Zoiets zou ik niet doen – ik wil alleen de God die ik liefheb troosten met mijn hart, zodat Zijn Geest in de hemel getroost moge worden. Het hart is weliswaar waardevol, maar liefde is nog kostbaarder. Ik ben bereid om de meest kostbare liefde in mijn hart aan God te geven, zodat Hij het mooiste dat ik heb krijgt, dat Hij vervuld moge zijn van de liefde die ik offer aan Hem. Ben jij bereid je liefde te geven aan God, zodat Hij ervan kan genieten? Ben je bereid om hiervan jouw overlevingskapitaal te maken? Wat ik zie in mijn eigen ervaring is dat hoe meer liefde ik geef aan God, des te meer voel ik dat ik leef met vreugde, dat ik eindeloze kracht heb, ik bereid ben om mijn hele lichaam en geest te offeren en altijd voel dat ik onmogelijk God genoeg lief kan hebben. Dus is jouw liefde een verwaarloosbare liefde, of is zij oneindig, onmeetbaar? Als je werkelijk God lief wil hebben, zal je altijd meer liefde hebben om aan Hem terug te geven. Als dat het geval is, wie of wat zou dan nog jouw liefde voor God in de weg kunnen staan?

In Gods ogen is alle liefde van mensen waardevol; Hij schenkt genade op genade aan eenieder die Hem liefheeft. Dat is zo omdat de liefde van mensen zo moeilijk te verkrijgen is; er is zo weinig van en het is haast onmogelijk te vinden. Over de hele wereld heeft God geprobeerd te eisen dat mensen liefde aan Hem teruggeven, maar door de eeuwen heen zijn er slechts heel weinig mensen geweest die ware liefde teruggegeven hebben aan God – slechts een klein aantal. Voor zover ik me kan herinneren was Petrus een van hen, maar hij werd daarbij persoonlijk geleid door Jezus en het was pas in het uur van zijn dood dat hij volledig zijn liefde gaf aan God, waarmee zijn leven eindigde. Daarom heeft God in dit soort ongunstige omstandigheden de reikwijdte van Zijn werk in het universum beperkt en gebruikt Hij het land van de grote rode draak als voorbeeld. Hij focust al Zijn energie en al Zijn moeite op een plaats. Dit zal een beter resultaat opleveren en zal beter zijn voor Zijn getuige. Op deze twee voorwaarden heeft God Zijn werk voor de hele wereld verplaatst naar deze mensen van het slechtste kaliber in China en begon Hij aan Zijn liefdevolle werk van overwinning, zodat nadat deze mensen in staat zijn om Hem lief te hebben, Hij de volgende stap van Zijn werk kan zetten. Dit is Gods plan. De vruchten van Zijn werk zullen op deze manier het grootst zijn. Zijn werkterrein is zowel gecentreerd als beperkt. Het is duidelijk hoe hoog de prijs was die God heeft betaald en hoeveel moeite Hij heeft gedaan om Zijn werk in ons de doen, zodat onze dag is gekomen. Dat is onze zegen. Daarom, wat niet overeenkomt met menselijke opvattingen is dat de westerlingen ons benijden omdat wij op een fijne plek zijn geboren, maar dat wij onszelf zien als eenvoudig en nederig. Is dit niet God Die ons optilt? De westerlingen kijken op tegen de nakomelingen van de grote rode draak, die altijd vertrapt zijn – dat is waarlijk onze zegen. Als ik hieraan denk, word ik overmand door Gods vriendelijkheid en door Zijn genegenheid en nabijheid. Hieruit kan worden afgeleid dat wat God doet niet overeenkomt met menselijke opvattingen, hoewel al deze mensen vervloekt zijn, Hij niet beperkt wordt door de restricties van de wet en Hij Zijn werk bewust concentreert op dit stukje van de aarde. Dat is waarom ik me verheug, waarom ik onmetelijk blij ben. Als iemand die een leidende rol heeft in dit werk, net als de hogepriesters van de Israëlieten, kan ik het werk van de Geest direct uitvoeren en de Geest van God direct dienen; dat is mijn zegen. Wie zou zoiets durven denken? Maar vandaag is dit ons onverwacht ten deel gevallen. Het is waarlijk een grote bron van vreugde die het waard is om gevierd te worden. Ik hoop dat God ons blijft zegenen en ons blijft optillen, zodat degenen onder ons die op de mesthoop verblijven groots door God gebruikt mogen worden en ons zo in staat stelt om Zijn liefde terug te betalen ...

Gods liefde terugbetalen is het pad dat ik nu neem, maar ik voel aan dat dit niet Gods wil is, noch het pad dat ik zou moeten gaan. Gods wil voor mij is dat Hij mij geweldig gebruikt – dat is het pad van de Heilige Geest. Misschien vergis ik mij. Ik denk dat dit het pad is dat ik ga sinds ik mijn voornemen met God heb genomen, lang geleden. Ik ben bereid om me te laten leiden door God, zodat ik zo snel mogelijk op de juiste weg ben en zo snel mogelijk Gods wil kan doen. Ongeacht wat anderen denken, geloof ik dat Gods wil doen buitengewoon belangrijk is en het is het allerbelangrijkste van mijn leven. Er is niemand die mij dat recht kan ontnemen – dat is mijn persoonlijke visie. Misschien zijn er mensen die dat niet begrijpen, maar ik geloof dat ik dit niet hoef te rechtvaardigen. Ik zal het pad nemen dat ik moet nemen – zodra ik zie welk pad ik moet gaan, zal ik die nemen en mij er niet van terugtrekken. Zo kom ik terug bij deze woorden: ik richt mijn hart op het doen van Gods wil. Ik verwacht dat mijn broeders en zusters mij niet bekritiseren! In het algemeen denk ik dat andere mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik geloof dat het doen van Gods wil cruciaal is en ik zou wat dit betreft geen beperkingen moeten ondervinden. Ik kan het niet fout doen als ik Gods wil doe en dat kan niet gepland worden vanuit mijn eigen belang. Ik geloof dat God mijn hart heeft gezien! Hoe zou jij dat kunnen begrijpen? Ben jij bereid om jezelf op te offeren voor God? Ben je bereid om gebruikt te worden door God? Ben je vastberaden om Gods wil te doen? Ik hoop dat mijn broeders en zusters allemaal in staat zullen zijn om steun te vinden in mijn woorden. Hoewel mijn eigen visie al te oppervlakkig is, blijf ik zeggen wat ik kan, zodat we van hart tot hart kunnen spreken zonder barrières, zodat God voor altijd onder ons zal blijven. Dit zijn woorden vanuit mijn hart. Oké! Dat waren mijn oprechte woorden voor vandaag. Ik hoop dat mijn broeders en zusters hard blijven werken en ik hoop dat de Geest van God altijd voor ons blijft zorgen!

Het pad … (3)