Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

Het Woord verschijnt in het vlees

Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn inherente identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Inhoudsopgave

Deel drie

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(Juni 1992 tot augustus 2014)

Inleiding

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I

(Juni 1992 tot oktober 1992)

1Het pad … (1)
2De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen
3Het pad … (2)
4Het pad … (3)
5Het pad … (4)
6Het pad … (5)
7Het pad … (6)
8Het pad … (7)
9De slechten zullen zeker worden gestraft
10Het pad … (8)
11Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
12Over de stappen van Gods werk
13Religieuze diensten moeten worden gezuiverd
14Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven
15In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
16Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God
17Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad
18Beloften aan hen die vervolmaakt zijn
19Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen
20Hoe je een normale gesteldheid kunt bereiken
21Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
22Hoe je de werkelijkheid kunt kennen
23Betreffende het normale geestelijke leven
24Over dat iedereen zijn functie vervult
25Over het gebruik door God van de mens
26Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen
27Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust
28Over ervaring
29De geboden van het nieuwe tijdperk
30Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen
31Hoe is je relatie met God?
32Richt je meer op de realiteit
33Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid
34Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen
35Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
36Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten
37Gods huidige werk kennen
38Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor
39Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
40Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven
41De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
42Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
43Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden
44Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je bezighouden met religieuze rituelen betekent geen geloof
45Oprechte liefde voor God is spontaan
46Over de praktijk van het gebed
47Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen
48Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden
49Over je hart stil maken voor God
50Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken
51God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn
52Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen
53Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten
54Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
55Alles wordt volbracht door het woord van God
56Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid
57Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan
58Alleen houden van God is werkelijk geloven in God
59Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
60Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
61Hoe Petrus Jezus leerde kennen
62Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven
63Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden
64Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
65Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen
66Je moet je toewijding aan God in stand houden
67Ben je tot leven gekomen?
68Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God
69Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten

Download