XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(XIV) Woorden over hoe je oordeel en tuchtiging en beproeving en loutering moet ondergaan

173. Geconfronteerd met de gesteldheid van de mens en zijn houding ten opzichte van God, heeft God nieuw werk verricht, waardoor de mens zowel kennis van en gehoorzaamheid aan Hem en zowel liefde als getuigenis heeft verworven. Dus moet de mens Gods loutering van hemzelf ervaren, evenals Zijn oordeel, het behandelen en snoeien van hem, zonder welke de mens God nooit zou kennen en nooit in staat zou zijn om echt van Hem te houden en van Hem te getuigen. Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van een eenzijdig effect, maar omwille van een veelzijdig effect. Alleen op deze manier doet God het werk van loutering in hen die bereid zijn de waarheid te zoeken, zodat het besluit en de liefde van de mens door God worden vervolmaakt. Voor degenen die bereid zijn om de waarheid te zoeken en die naar God hunkeren, is niets betekenisvoller, of van grotere hulp, dan loutering zoals deze. Gods gezindheid is niet zo gemakkelijk gekend of begrepen door de mens, want uiteindelijk is God nou eenmaal God. Aan het einde van de rit is het onmogelijk voor God om dezelfde gezindheid als de mens te hebben en daarom is het niet gemakkelijk voor de mens om Zijn gezindheid te kennen. De waarheid is niet inherent door de mens verworven en wordt niet gemakkelijk begrepen door degenen die door Satan zijn verdorven; de mens is verstoken van de waarheid en verstoken van het besluit om de waarheid in praktijk te brengen en als hij niet lijdt en niet wordt gelouterd of geoordeeld, dan zal zijn besluit nooit vervolmaakt worden. Voor alle mensen is loutering ondragelijk en heel moeilijk te accepteren – toch is het tijdens de loutering dat God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de mens duidelijk maakt en Zijn eisen aan de mens openbaar maakt en meer verlichting verschaft en meer feitelijke snoei en behandeling; door de vergelijking tussen de feiten en de waarheid, geeft Hij de mens een grotere kennis van zichzelf en de waarheid en geeft Hij de mens een beter begrip van Gods wil, waardoor de mens een waarachtigere en zuiverdere liefde voor God heeft. Dat zijn Gods doelen bij het uitvoeren van loutering. Al het werk dat God doet in de mens heeft zijn eigen doelen en betekenis; God doet geen zinloos werk, noch doet Hij werk dat zonder voordeel voor de mens is. Loutering betekent niet dat mensen van God worden verwijderd, noch betekent het dat ze in de hel worden vernietigd. Het betekent het veranderen van de gezindheid van de mens tijdens de loutering, het veranderen van zijn motivaties, zijn oude inzichten, het veranderen van zijn liefde voor God en het veranderen van zijn hele leven. Loutering is een echte test voor de mens en een vorm van echte training en alleen tijdens loutering kan zijn liefde zijn inherente functie dienen.

uit ‘Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

174. Wat mensen met hun geloof in God proberen te verkrijgen zijn zegeningen voor de toekomst: dat is het doel van hun geloof. Alle mensen hebben deze intentie en deze hoop. Maar de verdorvenheid in hun natuur moet door beproevingen worden opgelost. De aspecten waar je niet gereinigd bent, zijn juist de aspecten waarin je gelouterd moet worden – zo heeft God het geregeld. God schept een omgeving voor jou en dwingt jou om daarin gelouterd te worden zodat je je eigen verdorvenheid kunt kennen. Uiteindelijk bereik je een punt waarop je liever sterft, je plannen en verlangens opgeeft en je onderwerpt aan de soevereiniteit en regeling van God. Daarom zal iemand die niet enkele jaren van loutering doormaakt en niet een bepaalde mate van lijden heeft ondergaan, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in zijn denken en in zijn hart. De aspecten waarin je nog altijd onderworpen bent aan de slavernij van Satan en waarin je nog altijd je eigen verlangens en je eigen eisen hebt – dat zijn juist die aspecten waarin je zou moeten lijden. Want alleen door te lijden kun je lering verkrijgen, namelijk in staat zijn om de waarheid te verkrijgen en Gods wil te begrijpen. Sterker nog: veel waarheden worden begrepen door het ervaren van pijnlijke beproevingen. Niemand kan vanuit een comfortabele en gemakkelijke omgeving of onder gunstige omstandigheden Gods wil begrijpen, Gods almacht en wijsheid erkennen of Gods rechtvaardige gezindheid waarderen. Dat zou onmogelijk zijn!

uit ‘Hoe je in beproeving God kunt behagen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

175. Als je Gods gezindheid niet kent, zul je zeker vallen tijdens beproevingen, omdat je niet weet hoe God mensen vervolmaakt en met welke middelen Hij ze vervolmaakt. Als Gods beproevingen over je komen en deze niet overeenkomen met je opvattingen, zul je niet kunnen standhouden. Gods ware liefde is Zijn hele gezindheid en wanneer Gods hele gezindheid zich aan je openbaart, wat doet dit dan met je vlees? Wanneer Gods rechtvaardige gezindheid zich aan je openbaart, zal je vlees onherroepelijk veel pijn lijden. Als je deze pijn niet draagt, kan God je niet vervolmaken, noch kun je God de ware liefde betonen. Als God je vervolmaakt, zal Hij zeker Zijn hele gezindheid aan je laten zien. Vanaf de tijd van de schepping tot vandaag heeft God Zijn hele gezindheid nog nooit laten zien. Maar in de laatste dagen openbaart Hij het aan de groep mensen die Hij heeft voorbestemd en verkozen, en door het vervolmaken van mensen openbaart Hij Zijn gezindheid waardoor Hij een groep mensen compleet maakt. Dat is Gods ware liefde voor mensen. Het ervaren van Gods ware liefde voor mensen vereist dat zij extreme pijn lijden en een hoge prijs betalen. Alleen hierna zullen zij door God gewonnen worden en in staat zijn om hun ware liefde terug te geven aan God en alleen dan zal Gods hart tevreden zijn. Als mensen volmaakt willen worden gemaakt door God en als ze Zijn wil willen doen en volledig hun ware liefde aan God willen geven, dan moeten ze veel lijden en kwellingen dragen door de omstandigheden. Door het lijden dat erger is dan de dood zullen ze uiteindelijk gedwongen worden om hun ware hart aan God terug te geven. Of iemand God werkelijk liefheeft, wordt geopenbaard door lijden en loutering heen. God zuivert de liefde van mensen en ook dit wordt alleen bereikt door middel van pijn en loutering.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

176. Mensen kunnen hun gezindheid niet zelf veranderen; zij moeten het oordeel en tuchtiging, het lijden en de loutering van Gods woord ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas daarna kunnen ze gehoorzaamheid en toewijding aan God bereiken en moeten niet proberen Hem nonchalant te behandelen. Het is door de loutering van Gods woorden dat mensen een verandering van gezindheid ondervinden. Alleen zij die de blootstelling, het oordeel, de disciplinering en de behandeling door Zijn woorden ondergaan, zullen niet langer wagen roekeloos dingen te doen en zullen kalm en bedaard worden. Het belangrijkste punt is dat ze in staat zijn om Gods huidige woorden te gehoorzamen en Gods werk te gehoorzamen en zelfs als het niet in overeenstemming is met menselijke opvattingen, zijn ze in staat deze opvattingen opzij zetten en zich gewillig te onderwerpen.

uit ‘Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

177. Voor het verkrijgen van reiniging van verdorvenheid en een transformatie van gezindheid, is het nodig dat je de waarheid liefhebt en de waarheid kunt aanvaarden. Hoe aanvaard je de waarheid? De waarheid aanvaarden betekent dat welk soort verdorven gezindheid je ook hebt, of met welk gif de grote rode draak je natuur ook heeft vergiftigd, je haar erkent wanneer ze door Gods woord wordt geopenbaard en je aan Gods woord onderwerpt. Je aanvaardt haar onvoorwaardelijk, zonder mitsen of maren, en je kent jezelf volgens Gods woord. Dit is wat het betekent Gods woord te aanvaarden. Wat God ook zegt, hoezeer dit je hart ook mag doorboren, welke woorden Hij ook gebruikt, je kunt het aanvaarden zolang het de waarheid is, en je kunt het erkennen zolang het overeenstemt met de werkelijkheid. Je kunt je onderwerpen aan Gods woord ongeacht hoe diep je het begrijpt, en je aanvaardt en je onderwerpt je aan het licht van de verlichting van de Heilige Geest dat wordt gecommuniceerd door de broeders en zusters. Wanneer het streven naar de waarheid van zo’n mens een bepaald punt heeft bereikt, kan hij waarheid verwerven en de transformatie van zijn gezindheid verwezenlijken.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

178. Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt. Die moeten we lezen en onszelf daar vaker aan afmeten. Meet anderen daar niet aan af – meet onszelf daaraan af. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze dingen; wij allemaal komen daarmee overeen. Als je het niet gelooft, ga het dan zelf maar ervaren. … In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding. Elke regel van Gods woorden gaat over een specifieke gesteldheid. Dat betekent dat geen enkele regel van Zijn uitspraken handelt over externe fenomenen, laat staan over externe regels of een eenvoudige vorm van gedrag in mensen. Zo is het niet. Als je elke regel die door God wordt uitgesproken ziet als een eenvoudige vorm van menselijk gedrag of als een extern fenomeen, dan heb je geen spiritueel begrip en begrijp je niet wat de waarheid is. Gods woorden zijn diepzinnig, hoe komt het dat ze diepzinnig zijn? Alles wat God zegt, wat Hij openbaart gaat over de verdorven gezindheden van mensen en over de wezenlijke en diepgewortelde factoren in hun leven. Het zijn essentiële dingen, geen externe verschijnselen en met name geen externe gedragingen. Wanneer we van mensen de externe fenomenen zien, kan het lijken alsof ze allemaal in orde zijn – waarom zegt God dan dat sommige mensen boze geesten zijn en sommige onreine geesten? Dit is een kwestie die voor jou niet zichtbaar is. Daarom kun je niet vertrouwen op het uiterlijk of op wat je aan de buitenkant ziet om Gods woorden vast te houden.

uit ‘Het belang en het pad van het nastreven van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

179. Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dingen die dagelijks voorvallen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je gemunt heeft, het is in werkelijkheid allemaal geregeld door God. Waartoe orkestreert God deze dingen? Niet om je tekortkomingen zichtbaar te maken of je te ontmaskeren. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe doet God dat? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, van je natuur en essentie, je tekortkomingen en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en in je hart te begrijpen, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid van je afwerpen. Dit is God die je een mogelijkheid geeft. Je moet weten hoe je deze mogelijkheid moet aangrijpen en ga niet de strijd aan met God. In het bijzonder wanneer je te maken hebt met de mensen, gebeurtenissen en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet altijd dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst, terwijl je steeds probeert te ontsnappen, God steeds verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Zo onderga je Gods werk niet. Dat maakt het erg moeilijk voor je om binnen te gaan in de realiteit van de waarheid. Wat het ook is, dat je niet volledig begrijpt, als je problemen hebt, moet je leren je te onderwerpen. Je zou je eerst tot God moeten wenden en meer moeten bidden. Als je dat doet, zal er al snel een verandering plaatsvinden in je innerlijke toestand en zul je in staat zijn de waarheid te vinden en je probleem op te lossen – je zult in staat zijn het werk van God te ervaren. In deze periode wordt de realiteit van de waarheid in jou tot stand gebracht, en dit is hoe je voortgang zult boeken en hoe een verandering in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze realiteit van de waarheid hebt, zul je gestalte bezitten.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

180. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid. Als je elke keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en elke keer dat God je omgeving opwekt, in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! Als iemand te gevoelloos is en nooit geestelijk bewust is, zal God geen enkele manier hebben om aan hem te werken. Dan zal Hij zeggen: “Deze persoon is al te gevoelloos en is te diepgaand verdorven. Ik heb zo vele dingen aan hen gedaan, heb zoveel moeite gedaan, maar toch lukt het me nog steeds niet met mijn oproep hun hart te bereiken en hun geest wakker te schudden. Dit is zo lastig en moeilijk om mee te werken.” Wanneer God bepaalde omgevingen, mensen, dingen en objecten voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, wordt verlicht en geïllumineerd en de waarheid hebt bereikt, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vrucht begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dit alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van deze omgevingen, en de test goed hebt doorstaan. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

181. De verdorven gezindheid van de mens zit verborgen in alle gedachten en ideeën, in de motieven achter iedere handeling. Ze verschuilt zich in ieder gezichtspunt dat de mens ergens over heeft en in iedere opinie, begrip, gezichtspunt en verlangen dat hij heeft in zijn benadering van alles wat God doet Daar ligt het in verborgen. En wat doet God? Hoe benadert God deze dingen van de mens? Hij regelt situaties om jou te onthullen. Hij onthult je niet alleen, maar oordeelt ook over je. Als jij je verdorven gezindheid laat zien, als je gedachten en ideeën hebt die God tarten, als je gesteldheden en gezichtspunten hebt die met God wedijveren, als je in gesteldheden verkeert waarin je God verkeerd begrijpt of je tegen Hem verzet of Hem tegenstand biedt, dan zal God je berispen, over je oordelen en je tuchtigen, en soms zal Hij je zelfs straffen en disciplineren. Wat is het doel van jou disciplineren? Dat is om je te laten begrijpen dat wat je gedaan hebt verkeerd is. “Wat ik overwoog waren de opvattingen van de mens en die waren verkeerd. Mijn bedoeling kwam van Satan, van de wil van de mens en vertegenwoordigde God niet. Die was onverenigbaar met God en kon de wil van God niet tevreden stellen. God verafschuwt het, haat het en het maakt Hem kwaad, zozeer dat Hij het vervloekt. Ik moet mijn bedoeling wijzigen.” Hoe kun je deze wijzigen? Ten eerste moet je gehoorzaam zijn aan de manier waarop God je behandelt en aan de omgevingen, mensen, gebeurtenissen en dingen die Hij voor je regelt. Je moet gehoorzaam zijn en niet op alles iets aan te merken hebben, zoek geen objectieve redenen en onttrek je niet aan je verantwoordelijkheden. Daarnaast moet je binnen het ding dat God doet, zoeken naar welke waarheden je in praktijk zou moeten brengen en binnen zou moeten gaan. Dit is wat God wil dat je begrijpt. Hij wil dat jij je verdorven gezindheid en je satanische wezen herkent zodat je gehoorzaam kunt zijn aan de omgevingen die God voor je regelt en uiteindelijk, volgens Zijn wil, datgene in praktijk kunt brengen wat Hij van jou verlangt en dat je aan Zijn wil kunt voldoen. Dan zul je door het godsgericht heen komen.

uit ‘Alleen echt gehoorzaam zijn is echt geloof’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

182. Het is niet erg als je meermalen faalt en valt, of ontmaskerd wordt. Of je nu aangepakt, gesnoeid of ontmaskerd wordt, onthoud altijd: ontmaskerd worden houdt geen veroordeling in. Het is iets goeds; het is de beste gelegenheid om jezelf te leren kennen. Het kan je levenservaring in een stroomversnelling brengen. Zonder dat zul je geen gelegenheid, staat of context hebben waarmee je een begrip van de waarheid over je verdorvenheid kunt bereiken. Het is iets goeds als je de dingen in je, al die aspecten die diep in je binnenste verborgen zitten en zo moeilijk herkenbaar en aan het licht te brengen zijn, leert kennen. Jezelf echt leren kennen is je beste kans om je manier van doen te verbeteren en een nieuw mens te worden; het is de beste kans voor je om nieuw leven te verwerven. Wanneer je jezelf eenmaal echt kent, zul je kunnen zien dat het echt kostbaar is als de waarheid je leven wordt en je zult dorstig worden naar de waarheid en de werkelijkheid binnengaan. Dat is zo fantastisch! Als je deze gelegenheid weet aan te grijpen en steeds als je faalt of valt serieus over jezelf nadenkt en echte kennis over jezelf verwerft, dan zul je midden in je negativiteit en zwakte in staat zijn weer op te staan. Als je deze drempel eenmaal over bent, zul je in staat zijn een grote stap vooruit te zetten en de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

183. Hoe groter de loutering van God, hoe meer de harten van mensen in staat zijn God lief te hebben. De kwelling in hun hart is van nut voor hun leven, ze zijn meer in staat om vrede te hebben voor God, hun relatie met God is hechter en ze zijn beter in staat Gods allerhoogste liefde en Zijn allerhoogste redding te zien. Petrus ervaarde loutering honderden keren en Job onderging verscheidene beproevingen. Als jullie door God willen worden vervolmaakt, moeten jullie ook honderden keren loutering ondergaan; alleen als jullie door dit proces heen moeten en op deze stap moeten vertrouwen, zijn jullie in staat om Gods wil te bevredigen en door God te worden vervolmaakt. Loutering is het beste middel waardoor God mensen volmaakt maakt; alleen loutering en bittere beproevingen kunnen de ware liefde voor God in de harten van mensen naar boven brengen. Zonder ontbering missen mensen de ware liefde voor God; als ze niet binnenin getest worden en niet echt onderworpen zijn aan loutering, dan zal hun hart altijd in de buitenwereld zweven. Nadat je tot een bepaald punt bent gelouterd, zul je je eigen zwakheden en moeilijkheden zien, je zult zien hoeveel je mist en dat je niet in staat bent om de vele problemen die je tegenkomt te overwinnen en je zult zien hoe groot je ongehoorzaamheid is. Alleen tijdens beproevingen zullen mensen in staat zijn om hun werkelijke gesteldheid echt te kennen en beproevingen maken mensen beter in staat om volmaakt te worden gemaakt.

uit ‘Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

184. Wanneer God werkt om de mens te louteren, lijdt de mens, wordt zijn liefde voor God groter en wordt meer van Gods kracht in hem geopenbaard. Hoe minder de loutering van de mens, hoe minder zijn liefde voor God en hoe minder Gods macht in hem wordt geopenbaard. Hoe groter zijn loutering en pijn en hoe meer zijn kwelling, hoe dieper zijn ware liefde voor God zal zijn, des te oprechter zijn geloof in God zal zijn en hoe dieper zijn kennis van God zal zijn. Door je ervaringen zul je zien dat degenen die grote loutering, pijn, behandeling en discipline ondergaan, een diepe liefde voor God hebben en een diepere en meer indringender kennis van God. Degenen die niet ervaren hebben om te worden behandeld, hebben slechts een oppervlakkige kennis en kunnen alleen zeggen: “God is zo goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als mensen ervaren hebben dat ze worden behandeld en gedisciplineerd, dan zijn ze in staat om van de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe meer ondoordringbaar het voor jou is en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer Gods werk in staat is om je te overwinnen, te winnen en je te vervolmaken. De betekenis van Gods werk is zo groot! Als Hij de mens niet op deze manier zou louteren, als Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Gods werk ineffectief en zonder betekenis zijn. Dit is de reden achter de buitengewone betekenis van Zijn selectie van een groep mensen tijdens de laatste dagen. Eerder werd al gezegd dat God deze groep zou selecteren en winnen. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper en zuiverder jullie liefde voor God. Hoe groter het werk van God, hoe meer de mens in staat is om Zijn wijsheid te proeven en hoe dieper de kennis van de mens over Hem is.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

185. Bij elke stap van Gods werk is er een manier waarop mensen zouden moeten samenwerken. God zuivert mensen zodat ze vertrouwen hebben te midden van louteringen. God vervolmaakt mensen zodat ze vertrouwen hebben om door God vervolmaakt te worden en bereid zijn om Zijn louteringen te accepteren en aangepakt en gesnoeid te worden door God. De Geest van God werkt in mensen om hun verlichting en illuminatie te geven en om hen met Hem te laten samenwerken en te oefenen. God spreekt niet tijdens louteringen. Hij laat Zijn stem niet horen, maar er is voor de mensen nog steeds werk te verrichten. Je moet hooghouden wat je al hebt, je zou nog steeds in staat moeten zijn om tot God te bidden, dicht bij God te zijn, en als een getuige voor God te staan; op deze manier zul je je eigen plicht vervullen. Jullie moeten allemaal duidelijk zien in Gods werk dat Zijn beproevingen van het vertrouwen en de liefde van mensen vereisen dat ze meer tot God bidden en dat ze vaker Gods woorden proeven voor Zijn aangezicht. Als God je verlicht en je Zijn wil heeft laten begrijpen maar je die helemaal niet in praktijk brengt, zul je niets winnen. Wanneer je Gods woorden in praktijk brengt, zou je nog steeds in staat moeten zijn om tot Hem te bidden, en wanneer je Zijn woorden proeft, moet je altijd zoeken voor Zijn aangezicht en vol vertrouwen in Hem zijn zonder ontmoedigd of koud te zijn. Degenen die Gods woorden niet in praktijk brengen zijn vol energie tijdens samenkomsten, maar vallen in duisternis wanneer ze naar huis terugkeren. Er zijn ook sommigen die niet eens willen samenkomen. Dus je moet duidelijk zien welke plicht het is die mensen moeten vervullen. Je weet misschien niet wat de wil van God werkelijk is, maar je kunt je plicht vervullen, je kunt bidden wanneer het moet, je kunt de waarheid in praktijk brengen wanneer het moet, en je kunt doen wat mensen zouden moeten doen. Je kunt je oorspronkelijke visie hooghouden. Op deze manier zul je beter in staat zijn Gods volgende stap van het werk te accepteren. Het is een probleem als je niet op zoek bent wanneer God op een verborgen manier werkt. Wanneer Hij tijdens vergaderingen spreekt en predikt, luister je met enthousiasme, maar wanneer Hij niet spreekt, ontbreekt het je aan energie en trek je je terug. Wat voor soort persoon doet dit? Dit is iemand die gewoon meegaat met de stroom. Ze hebben geen standpunt, geen getuigenis en geen visie! De meeste mensen zijn zo. Als je zo doorgaat, zul je op een dag, wanneer je een grote beproeving tegenkomt, afdalen in bestraffing. Een standpunt hebben is erg belangrijk bij Gods vervolmaking van mensen. Als je aan geen enkele stap van Gods werk twijfelt, vervul je de plicht van de mens, houd je oprecht hoog wat God je in praktijk heeft laten brengen, dat wil zeggen, je herinnert je Gods vermaningen, en ongeacht wat Hij nu doet, vergeet je Zijn aansporingen niet, twijfel je niet aan Zijn werk, handhaaf je je standpunt, verdedig je je getuigenis en ben je bij elke stap op het pad aan de winnende hand, uiteindelijk zul je door God vervolmaakt worden tot een overwinnaar. Als je in staat bent om elke stap van Gods beproevingen standvastig te doorstaan, en je nog steeds standvastig kunt blijven tot het einde, ben je een overwinnaar, en ben je iemand die vervolmaakt is gemaakt door God.

uit ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

186. Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn, of negativiteit in zich hebben, of dat ze geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun pad om te praktiseren. Maar in ieder geval moet je vertrouwen hebben in Gods werk en God niet verloochenen, zoals Job. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn eigen geboorte vervloekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven door Jehova zijn geschonken en dat Jehova ook Degene is die alles wegneemt. Hoe hij ook werd getest, hij behield dit geloof. Ongeacht wat voor loutering je ondergaat in je ervaringen van Gods woorden, God vereist het geloof van de mensheid. Op deze manier is wat vervolmaakt is het geloof en de aspiraties van mensen. Je kunt het niet aanraken of zien. Juist onder deze omstandigheden is je geloof nodig. Het geloof van mensen is vereist voor wanneer iets met het blote oog niet kan worden gezien en je geloof is vereist voor wanneer je je eigen noties niet kunt loslaten. Wanneer je geen duidelijkheid hebt over Gods werk, is je geloof nodig, en dat je een duidelijk standpunt inneemt en getuigenis geeft. Toen Job dit punt bereikte, verscheen God aan hem en sprak tot hem. Dat wil zeggen, het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn om God te zien en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij dit niet doen. God zal je schenken wat je hoopt te bereiken. Als je geen geloof hebt, kun je niet vervolmaakt worden en kun je Gods daden niet zien, laat staan Zijn almacht zien. Wanneer je geloof hebt en je Zijn handelingen kunt voelen in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen en zal Hij je van binnenuit verlichten en leiden. Zonder dat geloof zal God niet in staat zijn om dat te doen. Als je de hoop op God hebt verloren, hoe kun je Hem dan ervaren? Daarom, alleen als je geloof hebt en je twijfelt niet aan God, alleen als je echt geloof in Hem hebt, ongeacht wat Hij doet, zal Hij je verlichten en illumineren in je ervaringen en alleen dan kun je Zijn daden zien. Deze dingen worden allemaal bereikt door geloof en geloof wordt alleen bereikt door loutering – geloof kan zich niet ontwikkelen als er geen loutering is. Waar verwijst het geloof naar? Geloof is het oprechte geloof en het oprechte hart dat mensen zouden moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van ontbering en loutering en samen met geloof komt loutering. Deze zijn onlosmakelijk.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

187. Het werk van loutering is in de eerste plaats om het geloof van mensen te vervolmaken en uiteindelijk een staat te bereiken waar je weg wilt gaan, maar dat niet kunt doen, waar sommige mensen geen sprankje hoop meer hebben, maar nog steeds hun geloof hebben, waar mensen geen hoop meer hebben op hun eigen toekomst en pas dan zal Gods loutering klaar zijn. De mensheid heeft nog steeds niet het stadium van zweven tussen leven en dood bereikt – ze hebben de dood niet geproefd, dus de loutering is niet ten einde. Zelfs degenen die bij de stap van de dienstdoeners waren, waren niet tot het uiterste gelouterd, maar Job was dit wel, zonder iets te hebben om op te vertrouwen. Mensen moeten louteringen ondergaan tot het punt dat ze geen hoop hebben en niets om op te vertrouwen – alleen dan zijn het echt louteringen. Als, gedurende de tijd van de dienstdoeners, je hart altijd stil was voor God, en als, wat Hij ook deed en wat Zijn wil met betrekking tot jou ook was, je Zijn regelingen altijd gehoorzaamde, dan zou je aan het einde van de weg alles begrijpen wat God had gedaan. Het ondergaan van de beproevingen van Job is ook het ondergaan van de beproevingen van Petrus. Toen Job getest werd, legde hij getuigenis af en uiteindelijk werd Jehova aan hem geopenbaard. Pas nadat hij getuigde, was hij waardig het aangezicht van God te zien. Waarom is er gezegd: “Ik verstop me voor het land van vuiligheid, maar laat mijzelf zien aan het heilige koninkrijk”? Dat betekent dat alleen wanneer je heilig bent en getuigt, je de waardigheid kunt hebben om het aangezicht van God te zien. Als je niet voor Hem kunt getuigen, heb je niet de waardigheid om Zijn aangezicht te zien. Als je je terugtrekt of tegen God klaagt wanneer je louteringen ondergaat, faalt om voor Hem te getuigen en Satans mikpunt van spot bent, zul je niet de verschijning van God winnen. Als je zoals Job bent, die te midden van beproevingen zijn eigen vlees vervloekte en niet tegen God klaagde en zijn eigen vlees kon verfoeien zonder te klagen of te zondigen door zijn woorden, dan ben je een getuige. Wanneer je louteringen tot op zekere hoogte ondergaat en nog steeds als Job kunt zijn, volkomen gehoorzaam aan God en zonder andere vereisten van Hem of je eigen noties, dan zal God aan je verschijnen.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

188. Dat de mens in staat is om voor God te lijden en in staat is geweest om zover te komen, is in één opzicht, omwille van de liefde van God en in een ander opzicht vanwege Gods redding; bovendien, is het vanwege het werk van oordeel en tuchtiging dat God in de mens heeft uitgevoerd. Als jullie zonder het oordeel, de tuchtiging en de beproevingen van God zijn en als God jullie niet heeft laten lijden, dan houden jullie, om eerlijk te zijn, niet echt van God. Hoe groter Gods werk in de mens en hoe groter het lijden van de mens is, hoe meer het kan aantonen hoe zinvol Gods werk is en hoe meer het hart van de mens in staat is om echt van God te houden. Hoe leer je hoe je God liefhebt? Zonder pijniging en loutering, zonder pijnlijke beproevingen – en als bovendien, alles wat God aan de mens gaf gratie, liefde en genade was – zou je dan in staat zijn om de ware liefde voor God te verkrijgen? Aan de ene kant leert de mens tijdens zijn beproevingen zijn tekortkomingen kennen en ziet hij dat hij onbetekenend, verachtelijk en nederig is, dat hij niets heeft en niets is; aan de andere kant creëert God tijdens Zijn beproevingen verschillende omgevingen voor de mens die de mens beter in staat stellen om de liefelijkheid van God te ervaren. Hoewel de pijn groot en soms onoverkomelijk is en het zelfs het niveau bereikt van verpletterend verdriet, ziet de mens, na dit ervaren te hebben, hoe liefdevol Gods werk in hem is en alleen op deze basis is de ware liefde voor God in de mens geboren. Vandaag de dag ziet de mens dat hij slechts met de genade, liefde en barmhartigheid van God, niet in staat is om zichzelf echt te kennen en nog minder in staat is om het wezen van de mens te kennen. Alleen door zowel de loutering als het oordeel van God, kan de mens tijdens zo’n loutering zijn tekortkomingen kennen en weten dat hij niets heeft. De liefde van de mens voor God is dus gebouwd op het fundament van de loutering en het oordeel van God.

uit ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

189. Toen Job zijn eerste beproevingen onderging was hij van al zijn bezittingen en kinderen ontdaan, maar viel hij, als gevolg daarvan niet neer en zei hij niets zondigs tegen God. Hij had Satans verleidingen doorstaan, hij was boven zijn materiële goederen en nakomelingen uitgestegen en had de test doorstaan van het verliezen van zijn aardse bezittingen, wat wil zeggen dat hij het feit dat God die dingen wegnam gehoorzaam kon accepteren en God daarvoor kon danken en prijzen. Zo was Jobs gedrag tijdens Satans eerste verleiding en zo was Jobs getuigenis ook tijdens Gods eerste beproeving. Bij de tweede beproeving strekte Satan zijn hand uit om Job letsel toe te brengen en ook al ervaarde Job een grotere pijn dan ooit tevoren, zijn getuigenis was afdoende genoeg om mensen te verbazen. Hij gebruikte zijn kracht, overtuiging en gehoorzaamheid aan God, alsook zijn godvrezendheid om nogmaals Satan te verslaan en zijn gedrag en getuigenis vonden nogmaals Gods goedkeuring en voorkeur. Tijdens deze verleiding maakte Job gebruik van zijn eigenlijke gedrag om tegenover Satan te verkondigen dat de vleselijke pijn zijn geloof en zijn gehoorzaamheid aan God niet kon veranderen of zijn toewijding aan God en zijn vrees voor God niet kon wegnemen. Hij zou, als gevolg van oog in oog staan met de dood, God nooit verzaken of zijn eigen volmaaktheid en oprechtheid opgeven. Jobs vastberadenheid maakte van Satan een lafaard, zijn geloof liet Satan schichtig en bevend achter. De kracht van zijn gevecht om leven en dood met Satan kweekte een diepe haat en verbittering in Satan. Zijn volmaaktheid en oprechtheid ontnam Satan’s enig overgebleven middelen nog iets tegen Job te doen, zodat Satan zijn aanvallen op hem achterwege liet en zijn beschuldigingen tegen Job voor Jehova God opgaf. Dit betekende dat Job de wereld had overwonnen, hij had het lichaam overwonnen, hij had Satan overwonnen en hij had de dood overwonnen; hij behoorde geheel en al God toe. Tijdens deze twee beproevingen bleef Job in zijn getuigenis standvastig staan en doorleefde hij zijn volmaaktheid en oprechtheid en verbreedde hij de reikwijdte van zijn levende grondbeginselen van godvrezendheid en het mijden van kwaad. Door deze twee beproevingen te hebben ondergaan, was er een rijkere ervaring geboren in Job en deze ervaring maakte hem meer volwassen en doorgewinterd, het maakte hem sterker, en sterker van overtuiging en gaf hem meer vertrouwen in de juistheid en waarde van de integriteit waar hij zo sterk aan vasthield. Jobs beproevingen door Jehova God gaven hem een diepgaand begrip en gewaarwording van Gods bezorgheid om de mens en stelde hem in staat de kostbaarheid van Gods liefde waar te nemen, van waaruit aandacht en liefde voor God aan zijn godvrezendheid werden toegevoegd. De beproevingen van Jehova God brachten niet alleen geen verwijdering tussen Job en Hem teweeg, maar brachten zijn hart dichter bij God. Toen de lichamelijke pijn die Job leed een piek bereikte, gaf de zorg die hij van Jehova God voelde hem geen andere keuze dan zijn geboortedag te vervloeken. Dit gedrag was niet lang van tevoren gepland, maar een natuurlijke openbaring van de aandacht en liefde voor God vanuit zijn hart; het was een natuurlijke openbaring die voortkwam uit zijn aandacht en liefde voor God. Wat wil zeggen dat, omdat hij zichzelf verafschuwde en niet bereid was om God te kwellen en dat ook niet kon verdragen, die aandacht en liefde voor God het punt van onzelfzuchtigheid bereikte. Op dat moment bereikte Job’s langdurige bewondering en verlangen voor God en toewijding aan God het niveau van aandacht en liefhebben. Tegelijkertijd bereikte zijn geloof in en gehoorzaamheid tot God en zijn godvrezendheid het niveau van aandacht en liefhebben. Hij stond zichzelf niet toe ook maar iets te doen wat God zou schaden. Hij stond zichzelf geen gedrag toe dat God pijn zou doen en stond zichzelf niet toe God enig smart, verdriet of zelfs ongelukkigheid aan te doen om zijn eigen redenen. Al was Job nog steeds dezelfde Job van daarvoor, in Gods ogen had Jobs geloof, gehoorzaamheid en godvrezendheid God volledige voldoening en vreugde gebracht. Op dat moment had Job de volmaaktheid bereikt die God van hem verwachtte, was hij het waarlijk waard geworden om in Gods ogen ‘volmaakt en oprecht’ genoemd te worden. Zijn rechtvaardige daden stelden hem in staat Satan te overwinnen en standvastig te staan in zijn getuigenis tot God. Zo maakten zijn rechtvaardige daden hem eveneens volmaakt en maakten het mogelijk de waarde van zijn leven te verheffen en dat meer dan ooit te overstijgen en hem de eerste persoon te maken die niet langer aangevallen en verleid werd door Satan. Omdat Job rechtvaardig was, werd hij beschuldigd en verleid door Satan; omdat Job oprecht was, werd hij aan Satan overgeleverd; en omdat Job oprecht was, overwon en versloeg hij Satan, en bleef standvastig in zijn getuigenis staan. Job werd voortaan de eerste mens die nooit meer overgeleverd zou worden aan Satan, hij kwam waarlijk voor Gods troon en leefde in het licht, onder de zegeningen van God zonder dat Satan hem kon bespieden of ruïneren … Hij was werkelijk mens geworden in de ogen van God, hij was bevrijd …

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

190. Elk woord van God slaat op onze dodelijke plek en maakt ons bedroefd en bang. Hij onthult onze opvattingen, onthult onze verbeeldingen en onthult onze verdorven gezindheid. Door alles wat we zeggen en doen, en elk van onze gedachten en ideeën, worden onze natuur en substantie onthuld door Zijn woorden, hetgeen ons vernederd en bevend van angst laat zijn. Hij vertelt ons over al onze acties, onze bedoelingen en intenties, en zelfs de verdorven gezindheid die we zelf nooit hebben ontdekt, waardoor we voelen dat we in al onze armzalige onvolkomenheid worden blootgelegd en raken we zelfs volledig overtuigd. Hij oordeelt ons voor onze opstand tegen Hem, tuchtigt ons voor onze godslastering en veroordeling van Hem, en geeft ons het gevoel dat we in Zijn ogen waardeloos zijn en dat we de levende Satan zijn. Onze hoop wordt vernietigd, we durven geen onredelijke eisen meer te stellen en pogingen aan Hem te doen, en zelfs onze dromen verdwijnen van de ene dag op de andere. Dit is een feit dat niemand van ons zich kan voorstellen, en dat niemand van ons kan accepteren. Onze gedachten raken voor een moment uit balans, en we weten niet hoe we verder moeten gaan op het pad dat voor ons ligt, we weten niet hoe we verder moeten gaan in onze overtuigingen. Het lijkt erop dat ons geloof terug is gegaan naar het allereerste begin en dat we de Heer Jezus nooit hebben ontmoet en geen kennis met Hem gemaakt hebben. Alles voor onze ogen verbijstert ons en geeft ons het gevoel dat we op drift zijn gezet. We zijn wanhopig, we zijn teleurgesteld en diep in ons hart is er een onbedwingbare woede en schande. We proberen stoom af te blazen, proberen een uitweg te vinden, en bovendien proberen we te blijven wachten op onze Heiland Jezus en onze harten naar Hem uit te storten. Hoewel er momenten zijn dat we noch hoogmoedig noch nederig zijn aan de buitenkant, zijn we in onze harten geteisterd door een gevoel van verlies als nooit tevoren. Hoewel we soms ongebruikelijk kalm lijken aan de buitenkant, ondergaan we van binnen golvende massa’s pijniging. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ons alle hoop en dromen ontnomen, hebben ons zonder onze buitensporige verlangens laten zitten, en niet bereid om te geloven dat Hij onze Redder is en in staat om ons te redden. Zijn oordeel en tuchtiging hebben een diepe kloof geopend tussen ons en Hem en niemand is zelfs bereid die over te steken. Zijn oordeel en tuchtiging zijn de eerste keer dat we zo’n grote tegenslag en zo’n grote vernedering ondergaan. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ons in staat gesteld om Gods eer en intolerantie voor de overtredingen van de mens oprecht te waarderen, in vergelijking waarmee we zo laaghartig en onzuiver zijn. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ons voor het eerst doen beseffen hoe arrogant en pompeus we zijn, en dat de mens nooit de gelijke van God zal zijn, of op één lijn met God. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ons doen verlangen om niet langer in zo’n verdorven gezindheid te leven, en hebben ons ertoe aangezet om zo snel mogelijk van die natuur en substantie af te komen, en niet langer door Hem verafschuwd te worden en walgelijk voor Hem te zijn. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ervoor gezorgd dat wij graag Zijn woorden gehoorzamen, en niet langer bereid te zijn om tegen Zijn orkestraties en arrangementen te rebelleren. Zijn oordeel en tuchtiging hebben ons opnieuw het verlangen gegeven om het leven te zoeken en hebben ervoor gezorgd dat wij hem graag als onze Redder accepteren. … We zijn het overwinningswerk uitgelopen, zijn uit de hel gestapt, zijn uit het dal van de schaduw van de dood gestapt. … Almachtige God heeft ons gewonnen, deze groep mensen! Hij heeft over Satan gezegevierd en al Zijn vijanden verslagen!

uit ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

191. Na jaren is de mens verweerd geraakt, na raffinering en tuchtiging aan den lijve te hebben ondervonden. De mens heeft weliswaar de ‘glorie’ en ‘romantiek’ van voorbije tijden verloren, maar is onbewust de waarheid van het mens-zijn gaan begrijpen. Hij is Gods jarenlange toewijding aan het redden van de mensheid gaan waarderen. De mens begint zijn eigen barbaarsheid langzaamaan te verafschuwen. Hij begint te haten hoe verwilderd hij is, al zijn misvattingen jegens God en de onredelijke eisen die hij aan Hem heeft gesteld. De tijd kan niet worden teruggedraaid. Voorbije gebeurtenissen worden de spijtige herinneringen van de mens. De woorden en liefde van God worden echter de drijvende kracht in het nieuwe leven van de mens. De wonden van de mens genezen dag na dag. Zijn kracht keert terug, hij staat op en ziet op naar het aangezicht van de Almachtige … Dan ontdekt hij dat Hij altijd aan zijn zijde is geweest, en dat Zijn glimlach en Zijn mooie gestalte nog steeds zo intrigerend zijn. Zijn hart is nog steeds vervuld met zorg voor de mensheid die Hij heeft geschapen. Zijn handen zijn nog steeds zo warm en krachtig als in het begin. Het lijkt alsof de mens is teruggekeerd naar de hof van Eden, maar dat de mens deze keer niet langer naar de verleidingen van de slang luistert, zich niet meer afwendt van het aangezicht van Jehova. De mens knielt voor God neer, kijkt op naar Gods glimlachende gelaat en offert zijn kostbaarste offerande — O! Mijn Heer, mijn God!

uit ‘De mens kan alleen gered worden onder Gods management’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid