Wat verstaan jullie onder zegeningen?

Wat verstaan jullie onder zegeningen?

Hoewel degenen die in dit tijdperk zijn geboren onderhevig zijn aan de corruptie van Satan en vuile demonen, is het ook waar dat zij grote verlossing kunnen vinden dankzij deze corruptie, zelfs groter dan het vee grazend in de bergen en op de weiden en het aanzienlijke familiebezit dat Job had vergaard en ook zelfs groter dan de zegening die Job kreeg toen hij Jehova na zijn beproevingen zag. Slechts nadat Job de beproeving van de dood doorstond, kon hij de woorden van Jehova horen. Job hoorde de stem van Jehova in de wervelwind, maar hij zag niet het gezicht van Jehova, noch kende hij Zijn gezindheid. Wat Job verkreeg, was slechts het fysieke bezit dat zorgt voor vleselijke verlangens en de mooiste kinderen in omringende steden evenals bescherming van de engelen in de hemel. Hij heeft Jehova nooit gezien en hoewel hij rechtschapen werd genoemd, heeft hij nooit Jehova’s gezindheid gekend. Hoewel mensen tegenwoordig arm zijn wat betreft materieel genot of een vijandige omgeving ervaren, heb ik mijn gezindheid geopenbaard. Deze heb ik in het verleden nooit eerder aan de mensheid laten zien en is altijd een geheim geweest. Net als mijn mysteriën van vroeger voor de nederigste volkeren aan wie ik ook mijn grootste verlossing heb gegeven. Dit is de eerste keer dat ik dit heb gedaan. Ik heb dit soort werk nooit eerder gedaan en hoewel jullie veel minder dan Job zijn, wat jullie hebben verkregen en wat jullie hebben gezien, streeft Job ver voorbij. Hoewel jullie allerlei soorten leed en kwelling hebben geleden, is dergelijk leed niet als de beproevingen van Job, maar het is het oordeel en de tuchtiging die mensen ondergaan vanwege hun opstandigheid en weerstand, en vanwege mijn rechtvaardige gezindheid. Het is rechtvaardig oordeel, tuchtiging en vervloeking. Job was een van de Israëlieten, een van de rechtvaardigen die de grote liefde en genade van Jehova genoot. Hij verrichtte geen kwade daad, noch weerstond hij Jehova; hij was juist oprecht toegewijd aan Jehova en hij onderging de beproevingen vanwege zijn rechtvaardigheid en hij onderging vurige beproevingen omdat hij een trouwe dienaar van Jehova was. Mensen zijn tegenwoordig onderworpen aan mijn oordeel en vervloeking vanwege hun vuilheid en onrechtvaardigheid. Hoewel hun lijden in niets lijkt op wat Job doorstond toen hij zijn vee, zijn huis, zijn dienaars, zijn kinderen en alles wat hem lief was kwijtraakte, is hetgeen mensen nu lijden vurige raffinering en verbranding; wat ernstiger is dan wat Job ervaarde, is dat dit soort beproeving niet wordt verminderd of weggehaald vanwege hun zwakte, maar zal blijven tot de laatste dag van hun leven. Dit is straf, oordeel, vervloeking – het is genadeloos branden, sterker nog het is de rechtmatige erfenis van de mensheid. Het is wat zij verdienen en het is de plaats van uitdrukking van mijn rechtvaardige gezindheid. Het is een vaststaand feit. Maar wat mensen hebben verkregen, is veel groter dan wat zij nu hebben doorstaan. Wat jullie hebben geleden, zijn slechts tegenslagen vanwege dwaasheid, maar wat jullie verkrijgen is honderdmaal groter dan wat jullie lijden. Volgens de wetten van Israël in het Oude Testament wordt iedereen die mij weerstaat, iedereen die mij openlijk veroordeelt en iedereen die mijn pad niet volgt, maar mij stoutmoedig godslasterlijke offers biedt, zeker vernietigd door vuur in de tempel of enkelen van de uitverkorenen zullen hen tot de dood stenigen. Zelfs de nakomelingen van hun eigen gezin of andere naaste verwanten zullen lijden onder mijn vervloeking en in de wereld die nog komt, zullen zij niet vrij zijn, maar de slaven van mijn slaven en ik zal ze verbannen onder de heidenen en ze zullen niet kunnen terugkeren naar hun vaderland. Gebaseerd op hun handelingen en hun gedrag, is het lijden dat tegenwoordig door mensen wordt ondergaan bij lange na niet zo ernstig als de straf ondergaan door de Israëlieten. Dat ik zeg dat het vergelding is wat jullie momenteel lijden, is niet zonder reden en dit is omdat jullie de grens hebben overschreden en als jullie in Israël zouden zijn, zouden jullie tot de eeuwige zondaars behoren en zouden jullie allang door de Israëlieten in stukken gesneden zijn en verbrand zijn door het hemelse vuur in Jehova’s tempel. En wat is het dat jullie nu hebben verkregen? Wat hebben jullie ontvangen? Wat hebben jullie genoten? Ik heb mijn rechtvaardige gezindheid aan jullie geopenbaard, maar het allerbelangrijkste is dat ik mijn geduld betreffende de verlossing van de mensheid heb onthuld. Je zou kunnen zeggen dat alles wat ik heb gedaan voor jullie, het werk van geduld is, dat het voor mijn management en vooral omwille het genot van de mensheid is.

Hoewel Job beproevingen van Jehova doorstond, was hij slechts een rechtschapen man die Jehova vereerde en zelfs toen hij deze beproevingen onderging, klaagde hij niet over Hem, maar koesterde hij zijn treffen met Jehova. Mensen koesteren tegenwoordig niet alleen de aanwezigheid van Jehova niet, zij wijzen Zijn verschijning af, verafschuwen die, klagen erover en bespotten die. Hebben jullie niet meer dan een klein beetje verkregen? Was jullie lijden echt zo groot? Waren jullie zegeningen niet groter dan die van Maria en Jakobus? Was jullie weerstand niet schamel geweest? Kan het zo zijn dat wat ik van jullie verwachtte, wat ik van jullie vroeg, te groot en te veel was? Mijn toorn werd alleen losgelaten op die Israëlieten die mij weerstonden, niet direct op jullie en wat jullie kregen, waren slechts mijn onverbiddelijke oordeel en openbaarmakingen evenals de meedogenloos vurige raffinering. Desondanks weerstaan mensen mij en bestrijden mij zonder een greintje gehoorzaamheid. En er zijn er ook die afstand van mij nemen en mij ontkennen; dat soort mens is niets beter dan de stam van Korach en Dathan die in opstand tegen Mozes kwamen. De harten van mensen zijn te veel versteend en hun natuur is te koppig. Ze zullen hun oude manieren nooit afleren. Ze worden door mijn woord blootgesteld als een prostituee in het volle daglicht en mijn woorden zijn zo streng dat ze 'onbetamelijk' zijn en de aard van mensen aan het licht brengen. Maar mensen schudden slechts hun hoofd, laten een traan en voelen er amper verdriet over. Wanneer het voorbij is, zijn ze zo fel als ‘de koning van de wilde beesten in de bergen’ en ze hebben totaal geen geweten. Hoe kunnen mensen met dit soort gezindheid weten dat ze zegeningen hebben ontvangen die honderd keer groter zijn dan die van Job? Hoe kunnen zij ontdekken dat wat zij genieten zegeningen zijn die door de eeuwen heen amper zijn gezien, die geen mens eerder heeft genoten? Hoe kan het geweten van mensen dit soort zegen voelen als het een straf inhoudt? Om eerlijk te zijn, het enige wat ik van jullie vraag is dat jullie een rolmodel van mijn werk zijn en getuigen van mijn gehele gezindheid en al mijn handelingen, zodat jullie bevrijd kunnen worden van de kwellingen van Satan. Maar de mensheid heeft zich altijd verzet tegen mijn werk en staat er bewust vijandig tegenover. Hoe kan zo’n persoon mij niet uitlokken om de wetten van Israël terug te brengen en mijn toorn jegens Israël op hem uit te storten? Hoewel er velen onder jullie zijn die mij 'gehoorzaam' zijn, zijn er nog veel meer onder jullie die van het soort van de stam van Korach zijn. Zodra ik mijn volle glorie heb bereikt, stuur ik vuur uit de hemel om hen tot as te verbranden. Jullie moeten weten dat ik mensen niet langer met mijn woorden zal tuchtigen, maar alvorens het werk van Israël uit te voeren, zal ik het soort van de stam van Korach verbranden dat mij weerstaat en dat ik allang geleden heb uitgeschakeld. De mensheid heeft niet langer de kans om van mij te genieten, maar alles wat zij zullen zien is de toorn en mijn 'vlammen' uit de hemel. Ik zal de uitkomst van alle mensen onthullen en ik zal alle mensen in verschillende categorieën verdelen. Ik neem kennis van elke rebelse daad en zal dan mijn werk afmaken, zodat de uitkomst van mensen bepaald wordt aan de hand van mijn oordeel over hun tijd op aarde evenals aan de hand van hun houding jegens mij. Als die tijd is aangekomen, is er niets meer wat hun uitkomst kan veranderen. Laat mensen zelf hun eigen uitkomst onthullen! Laat mij de uitkomst van de mensen aan de hemelse Vader overbrengen.

Wat verstaan jullie onder zegeningen?