Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ | Officiële muziek video

Serie muziekvideo’s 5179  2019-10-14

De Bijbelse scene “Gods gebod aan Adam”

is ontroerend en hartverwarmend.

Hoewel de scene slechts God en de mens bevat,

is de relatie tussen hen beiden zo intiem dat we bewondering gaan voelen.

Gods overvloedige liefde wordt gratis aan de mens geschonken

de mens is naïef en onschuldig, zonder last en zonder zorgen

en leeft gelukzalig onder Gods toeziend oog;

God toont zorg voor de mens, terwijl de mens onder de bescherming en zegen van God leeft;

alle dingen die de mens doet en zegt,

zijn nauw en onlosmakelijk met God verbonden.

Vanaf het moment dat God de mens schiep,

had Hij een verantwoordelijkheid jegens hem.

Wat is Zijn verantwoordelijkheid?

Hij moet de mens beschermen, voor de mens zorgen.

Hij hoopt dat de mens Zijn woorden kan vertrouwen en gehoorzamen.

Dit is ook de eerste verwachting die God van de mens heeft.

Vanuit deze verwachting zegt God het volgende:

“Van elke boom in de tuin ben je vrij te eten:

Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten,

daarvan mag je niet eten:

want op de dag dat je daarvan eet, dan sterf je zeker.”

Deze eenvoudige woorden vormen de uitdrukking van Gods wil.

Ze laten ook zien dat Gods hart reeds zorg voor de mens begint te tonen.

In deze paar eenvoudige woorden zien we Gods hart.

Is er liefde in Gods hart? Zit er enige vorm van zorg in?

Gods liefde en zorg kunnen door mensen worden gewaardeerd

Als je een gewetensvolle, menselijke persoon bent,

dan zou je warmte voelen, zou je je verzorgd en geliefd voelen

en zou je geluk ervaren.

Wanneer je deze dingen voelt, hoe zou je je dan tegenover God gedragen?

Zou je je met God verbonden voelen?

Zou je God liefhebben en ontzag voor Hem hebben vanuit het diepst van je hart?

Zou je hart dichter naar God toe groeien?

Hieraan kun je zien hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is.

Maar nog wezenlijker is dat

de mens Gods liefde doorgrondt en begrijpt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp