Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

Veel mensen die in de Heer geloven, geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is. Is dit wel zo? Het gebed van de Heer luidt: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:9-10). In het boek Openbaring staat: “Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.” (Openbaring 11:15). “Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. … Gods woonplaats is onder de mensen” (Openbaring 21:2-3). Dus, is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl