Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 3 - Het mysterie van Gods incarnatie

In het Tijdperk van Genade werd God vlees en werd Hij de Heer Jezus die was gekomen om de mensheid te verlossen. De joodse farizeeërs beweerden echter dat de Heer Jezus een gewoon mens was. In de laatste dagen is God vlees geworden en is Hij Almachtige God geworden, die Zijn oordeelswerk komt doen. De dominees en ouderlingen van de religieuze wereld beweren ook dat Almachtige God een gewoon mens is, dus wat is hier aan de hand? Aan de buitenkant lijkt de vleesgeworden God een gewoon persoon. Maar binnen in Hem leeft de Geest van God. Hij is in staat de waarheid te verkondigen, de stem van God uit te drukken en Gods werk te doen. Dus is de vleesgeworden God een mens, of God Zelf?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl