Toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed, werd Hij op ongerijmde wijze belasterd, veroordeeld en bespot door joodse priesters, schriftgeleerden en farizeeërs. Zij nagelden de Heer Jezus aan het kruis en weerhielden mensen ervan om de Heer Jezus te aanvaarden. In de laatste dagen is God wederom vlees geworden. Hij heeft zich getoond en is werk aan het verrichten. Dominees en ouderlingen uit religieuze kringen stellen zich nu fanatiek teweer tegen het werk van God in de laatste dagen en veroordelen het. Ze wringen zich in allerlei bochten om gelovigen ervan te weerhouden Almachtige God te aanvaarden. Waarom is het zo dat God in zijn beide incarnaties, toen Hij zich toonde en werk verrichtte, op zoveel weerstand door religieuze leiders stuitte en door hen werd veroordeeld? Waar vinden wij de bron en de ware natuur van dit verzet door de religieuze leiders?

Bekijk de hele film:

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

https://nl.easternlightning.org/videos/stay-out-of-my-business-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl