Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 5 - Het religieuze Babylon is gedoemd om ten onder te gaan door Gods toorn

Uitgelichte filmfragmenten 567  2019-01-21
Bekijk de hele film

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 5 - Het religieuze Babylon is gedoemd om ten onder te gaan door Gods toorn

De religieuze wereld tart en veroordeelt Almachtige God op ongerijmde wijze, en begaat ontelbare slechte daden. Ze zijn toegetreden tot het leger van volgelingen van Satan dat strijdt tegen God. De grote stad van het religieuze Babylon is gedoemd ten onder te gaan door de toorn van God! Het boek Openbaring profeteert: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!” (Openbaring 18 :10). Almachtige God zegt: “Wij vertrouwen dat geen enkel land of machthebber in de weg kan staan van wat God wil bereiken. Zij die Gods werk dwarsbomen, zich tegen het woord van God verzetten, het plan van God verstoren of bemoeilijken zullen uiteindelijk door God worden gestraft. Wie het werk van God tart zal naar de hel worden gestuurd; elk land dat het werk van God tart zal worden vernietigd; elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren zal van de aardbodem worden weggevaagd, en zal niet meer bestaan.” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl