Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 2 - Waarom vielen de huichelachtige farizeeërs ten prooi aan smarten?

Het is in de Bijbel opgetekend dat de Heer Jezus de farizeeërs veroordeelde met de zeven smarten. Tegenwoordig bewandelen de pastors en de ouderlingen van de religieuze wereld het pad van de farizeeërs en stellen ze zich al evenzeer bloot aan de afkeer en afwijzing van God. Waarom veroordeelde en vervloekte de Heer Jezus de farizeeërs eigenlijk? De belangrijkste reden was dat ze in de kern huichelachtig waren en daarmee God tartten. Ze besteedden namelijk uitsluitend aandacht aan het uitvoeren van religieuze rituelen en aan het eerbiedigen van regels, ze legden de regels en de doctrines in de Bijbel alleen uit en brachten Gods woorden niet in praktijk. Gods geboden leefden ze al helemaal niet na, en ze verwierpen Gods geboden zelfs. Al hun daden druisten volledig in tegen de wil en de eisen van God. Dit laat zien dat de farizeeërs in essentie huichelaars waren, en dat was ook de belangrijkste reden dat de Heer Jezus hen haatte en vervloekte.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl