Hoe je het laatste stuk van het pad dient te bewandelen

Hoe je het laatste stuk van het pad dient te bewandelen

Jullie zijn nu bij het laatste deel van het pad en dit is een cruciaal gedeelte. Misschien heb je al behoorlijk wat lijden doorstaan, hard gewerkt, vele wegen bewandeld en geluisterd naar vele preken. Het is niet gemakkelijk geweest om te komen waar je nu bent. Als je het lijden dat voor je ligt niet kunt verdragen en als je doorgaat zoals je in het verleden altijd hebt gedaan, dan kun je niet worden vervolmaakt. Dit is niet bedoeld om je bang te maken – dit is een feit. Nadat Petrus behoorlijk wat van Gods werk had ondergaan, ontving hij inzicht en een groot onderscheidingsvermogen. Hij begreep ook heel wat van het principe van dienen en later was hij in staat om volledig toegewijd te zijn aan wat Jezus hem had toevertrouwd. De grote loutering die hij ontving, kwam vooral doordat hij, in de dingen die hij deed, voelde dat hij God te veel verschuldigd was en dat hij nooit in staat zou zijn dat met Hem goed te maken. Hij erkende dat de mensheid zeer verdorven is, dus had hij een schuldig geweten. Jezus had veel dingen tegen hem gezegd en in die tijd had hij slechts een klein beetje ervan begrepen. Soms ontwikkelde hij nog altijd weerstand en rebellie. Nadat Jezus aan het kruis was genageld, werd hij eindelijk een beetje wakker geschud en voelde hij zich verschrikkelijk schuldig. Dat ging uiteindelijk zo ver dat hij van streek raakte als hij een idee had dat niet klopte. Hij was zich erg bewust van zijn eigen staat en hij was zich ook bewust van de heiligheid van de Heer. Als gevolg daarvan groeide er in hem nog meer een hart van liefde voor de Heer en richtte hij zich nog meer op zijn eigen leven. Om deze reden leed hij grote ontberingen en, hoewel hij soms ernstig ziek leek te zijn en hij zelfs wel eens de dood in de ogen leek te zien, begreep hij zichzelf beter na meerdere keren op deze manier te zijn gelouterd , en alleen op deze manier had hij oprechte liefde voor de Heer ontwikkeld. Je had kunnen zeggen dat zijn hele leven vol zat met loutering en, meer nog, met tuchtiging. Zijn beleving was anders dan die van wie dan ook en zijn liefde ging verder dan die van iedereen die nog niet was vervolmaakt. De reden dat hij was gekozen als voorbeeld is dat hij tijdens zijn leven de meeste kwellingen heeft meegemaakt en dat zijn ervaringen het succesvolst waren. Als jullie werkelijk in staat zijn om het laatste deel van het pad te bewandelen zoals Petrus dat deed, dan bestaat er geen enkel schepsel dat jullie zegeningen weg kan nemen.

Petrus was een gewetensvol man, en toen hij Jezus begon te volgen kon hij het met dat soort menselijkheid niet helpen dat hij vele ideeën had van weerstand en rebellie. Terwijl hij Jezus echter volgde, nam hij deze dingen niet serieus en geloofde hij dat mensen zo horen te zijn. Daardoor had hij in de eerste instantie geen schuldgevoel en evenmin werd hij ervoor aangepakt. Jezus ging niet serieus in op zijn reacties en evenmin besteedde Hij er enige aandacht aan. Hij ging gewoon door met het werk dat Hij behoorde te doen. Hij deed niet aan muggenzifterij bij Petrus en de anderen. Misschien zeg je: “Zou het kunnen dat Jezus niet wist van de ideeën waarmee ze reageerden?” Absoluut niet! Het was omdat Hij Petrus werkelijk begreep – je mag gerust zeggen dat Hij hem zeer goed begreep – dat Hij geen maatregelen nam tegen Petrus. Hij haatte de mensheid, maar Hij had ook medelijden met hen. Zijn er nu niet vele mensen om jullie heen die zich er net als Paulus tegen verzetten en allerlei bedenkingen hebben tegen Jezus, net als Petrus toentertijd tegen de Heer Jezus? Ik zeg het je, je had beter niet te veel kunnen geloven in je derde zintuig. Je gevoel is onbetrouwbaar en werd volledig geruïneerd door Satans verderf, lang geleden. Denk je dat jouw gevoel absoluut perfect is? Paulus heeft zich meerdere keren tegen de Heer Jezus verzet, maar Jezus toonde geen enkele reactie. Zou het misschien kunnen dat Jezus in staat was om zieken te genezen en demonen uit te drijven, maar dat Hij niet in staat was de ‘demon’ in Paulus te verdrijven? Waarom is Jezus pas nadat Hij was opgestaan uit de dood en naar de hemel was opgestegen, terwijl Paulus moedwillig doorging Jezus’ discipelen te arresteren, aan Paulus verschenen op de weg naar Damascus, waar Hij Paulus neersloeg? Zou het kunnen dat de Heer Jezus te langzaam reageerde? Of was het omdat Hij in het vlees geen enkele autoriteit bezat? Denk je dat ik het niet merk als jij stiekem achter mijn rug om destructief bent en je tegen mij verzet? Denk je dat de stukjes verlichting die je van de Heilige Geest hebt kunnen worden gebruikt om mij te weerstaan? Toen Petrus nog onvolwassen was, ontwikkelde hij zoveel bedenkingen tegen Jezus, dus waarom werd hem niets verweten? Vandaag de dag doen mensen veel dingen zonder schuld en zelfs als hen duidelijk wordt verteld dat wat ze doen niet goed is, luisteren ze niet. Is dat niet geheel vanwege de opstandigheid van de mens? Ik heb al zo veel gezegd, maar je komt nog altijd zelfs maar een greintje perceptie van geweten te kort, dus hoe zal je in staat zijn het laatste deel van het pad te bewandelen, tot het einde? Heb je niet het gevoel dat dit een gigantisch probleem is?

Nadat mensen zijn overwonnen, zijn ze in staat om Gods leiding te gehoorzamen; ze zijn in staat om te vertrouwen op hun geloof en hun wil om God lief te hebben, om Hem te volgen. Dus hoe kan het laatste deel van het pad worden bewandeld? In jouw tijd van het ondergaan van beproevingen moet je alle moeilijkheden doorstaan en moet je de wil hebben om te lijden; alleen op die manier kan je dit laatste deel van het pad goed afleggen. Denk je dat het gemakkelijk is om dit laatste deel van het pad af te leggen? Je zou moeten weten welke functie je zou moeten volbrengen, jullie moeten jullie kaliber vergroten en jezelf uitrusten met adequate waarheid. Dit is niet werk van een of twee dagen – het is niet zo simpel als je denkt! Het bewandelen van het laatste deel van het pad is afhankelijk van het soort geloof en de wil die je werkelijk hebt. Misschien kan je de Heilige Geest niet in jou zien werken, of misschien lukt het je niet om te ontdekken wat het werk van de Heilige Geest in de kerk is, dus ben je pessimistisch en teleurgesteld en vervuld van radeloosheid over de weg die voor je ligt. Met name die ooit zo geweldige strijders zijn allemaal gevallen – is dat geen zware klap voor je? Hoe moet je naar deze dingen kijken? Heb je geloof of niet? Begrijp je het werk dat er vandaag gedaan moet worden volledig, of niet? Deze dingen kunnen bepalen of je in staat bent om het laatste deel van het pad te lopen.

Waarom wordt er gezegd dat jullie nu op het laatste deel van het pad zijn? Dat is omdat jullie alles begrijpen dat jullie zouden moeten begrijpen en ik heb jullie alles verteld wat mensen zouden moeten bereiken. Ik heb jullie ook verteld over alles wat jullie is toevertrouwd. Dus wat jullie nu bewandelen, is het laatste deel van het pad dat door mijzelf is geleid. Ik vraag enkel van jullie dat jullie leren om onafhankelijk te leven, dat je hoe dan ook altijd een weg hebt die je moet gaan, je kaliber moet vergroten zoals gewoonlijk, Gods woorden op de juiste manier moet lezen en dat je een deugdelijk mensenleven leidt. Ik leid je nu om op deze manier te leven, maar in de toekomst wanneer ik je niet zal leiden, zal je dan nog steeds op deze manier kunnen leven? Zal je in staat zijn om door te gaan? Dit is wat Petrus ervaring was. Toen Jezus hem leidde, begreep hij niet ten volle; hij was altijd zorgeloos als een kind en hij was niet serieus over de dingen die hij deed. Pas nadat Jezus heenging begon hij zijn deugdelijke mensenleven te leiden. Zijn betekenisvolle leven begon pas nadat Jezus heenging. Ook al bezat hij een deel van het verstand van de normale menselijkheid en wat een normaal persoon zou moeten bezitten, toch begon zijn werkelijke ervaring en streven niet pas toen Jezus heenging. Hoe zit het met jullie op dit moment? Ik leid je nu op deze weg en jij vindt het geweldig. Er zijn geen omstandigheden en beproeving waar je mee te maken krijg, maar op deze manier zal je nooit zien wat je werkelijke kaliber is, noch is er een manier waarop je kan zien of je werkelijk iemand bent die de waarheid nastreeft. Je zegt met je mond dat je je eigen essentie begrijpt, maar dat zijn lege woorden. Later, wanneer de feiten tot je doordringen, pas dan wordt je begrip bevestigd. Ook al heb je nu dit soort begrip: “Ik begrijp dat mijn eigen vlees zeer verdorven is en dat het de essentie van het menselijk vlees is om tegen God te rebelleren en zich tegen Hem te verzetten. Het in staat zijn om Gods oordeel en tuchtiging te ontvangen is geheel tot Zijn verhoging. Ik heb dat nu begrepen en ik ben bereid Gods liefde terug te betalen,” wat gemakkelijk is om te zeggen. Later, wanneer beproeving, verdrukking en lijden je ten deel zullen vallen, zal het niet gemakkelijk zijn om deze te ondergaan. Jullie volgen deze weg elke dag, maar vooralsnog zijn jullie niet in staat jullie beleving voort te zetten. Het zou nog erger zijn als ik jullie zou laten gaan en helemaal geen aandacht meer aan jullie zou geven; de meeste mensen zullen vallen en zoutpilaren worden, een symbool van schaamte. Deze dingen zijn allemaal zeer goed mogelijk. Ben je niet bezorgd of angstig hierover? Petrus onderging dergelijke omstandigheden en ondervond dergelijk lijden, maar hij bleef stevig staan. Als die omstandigheden jou ten deel zouden vallen, zou je dan in staat zijn om stevig te staan? De dingen die Jezus zei en het werk dat Hij deed toen Hij op aarde was, gaven Petrus een fundament, waar vanuit hij wandelde op het pad dat komen zou. Kunnen jullie dat niveau bereiken? De paden die je in het verleden hebt bewandeld en de waarheden die je hebt begrepen – kunnen die jouw fundament worden om in de toekomst stevig te staan? Kunnen die jouw visie worden om later stevig te staan? Ik zal jullie de waarheid vertellen – je zou kunnen zeggen dat wat mensen momenteel begrijpen allemaal doctrines zijn. Dit is zo, omdat alles wat zij begrijpen niet gelijk is aan alle dingen die ze hebben ondergaan. Dat je in staat bent geweest om door te gaan tot dit punt is geheel vanwege het leiderschap van nieuw licht. Het is niet dat jouw kaliber een bepaald niveau heeft bereikt, maar het zijn mijn woorden geweest die jou hebben geleid naar vandaag; het is niet dat jij zo’n geweldig geloof hebt, maar het is vanwege de wijsheid van mijn woorden. Je kon alleen maar volgen tot nu toe. Als ik nu niet zou spreken, mijn stem niet zou uiten, zou jij niet in staat zijn om door te gaan en zou je voortgang onmiddellijk stoppen. Is dit niet jullie werkelijke gestalte? Jullie hebben geen idee vanuit welke aspecten jullie toegang hebben en in welke aspecten jullie moeten compenseren voor wat jullie missen. Jullie begrijpen niet hoe jullie een betekenisvol mensenleven kunnen leiden, hoe jullie Gods liefde kunnen terugbetalen, of hoe jullie een sterk en weerklinkend getuigenis kunnen dragen. Jullie kunnen al deze dingen helemaal niet bereiken. Jullie zijn zowel lui als stom! Alles wat jullie kunnen doen is afhankelijk zijn van iemand anders. Jullie zijn afhankelijk van nieuw licht en de Enige, die vooropgaat en jullie leidt. Dat je tot op vandaag in staat bent geweest vol te houden is geheel afhankelijk van nieuw licht en de meest recente uitspraken. Jullie lijken niets op Petrus, die bedreven was in het najagen van de ware weg, of zoals Job, die in staat was om Jehova toegewijd te aanbidden en te geloven dat Hij God was, ook al beproefde Jehova hem, en of Hij hem nou zegende of niet. Ben jij in staat dat te doen? Hoe zijn jullie overwonnen? Een aspect hiervan is oordeel, tuchtiging en vloek en een ander aspect is mysteries die jullie overwinnen. Jullie zijn allemaal net als ezels. Als datgene wat ik spreek niet verheven genoeg is, dan zijn er geen mysteries, dan kunnen jullie niet worden overwonnen. Als het een predikend persoon zou zijn en ze een tijd lang steeds over dezelfde dingen zouden prediken, zouden jullie binnen twee jaar allemaal de benen nemen en jullie zouden niet in staat zijn om door te gaan. Jullie weten niet hoe je dieper kunt gaan en evenmin begrijpen jullie hoe je de waarheid of de weg van het leven moet najagen. Het enige dat jullie begrijpen is iets nieuws ontvangen, zoals door te luisteren naar mysteries of visioenen of te luisteren naar hoe God vroeger werkte, of door te luisteren naar de ervaringen van Petrus, of de achtergrond van Jezus’ kruisiging. … Jullie willen alleen maar naar deze dingen luisteren en hoe meer jullie ernaar luisteren, hoe energieker jullie worden. Jullie luisteren naar dit alles om jullie eigen verdriet en verveeldheid weg te nemen! Jullie levens worden geheel door deze nieuwe dingen ondersteund. Denk je dat je hier bent gekomen door je eigen geloof? Is dit niet het waardeloze, zielige stukje gestalte dat jullie bezitten? Waar is jullie integriteit? Waar is jullie menselijkheid? Bezitten jullie menselijk leven? Hoeveel van de elementen bezitten jullie om te worden vervolmaakt? Is wat ik zeg niet feitelijk juist? Ik spreek en werk op deze manier, maar nog altijd geven jullie er nauwelijks enige aandacht aan. Terwijl jullie volgen, kijken jullie ook. Jullie behouden altijd een aanblik van onverschilligheid en jullie lopen altijd je neus achterna. Dit is hoe jullie allemaal doorgezet hebben. Het is geheel tuchtiging, loutering en kastijding geweest die jullie heeft geleid tot vandaag. Als enkel een paar preken gesproken zouden worden over de toegang tot het leven, zouden jullie dan allemaal niet al lang zijn weg geglipt? Jullie zijn stuk voor stuk nog arroganter dat de andere; in feite zitten jullie enkel vol met smerig water! Je hebt enkele mysteries begrepen en je hebt enkele dingen begrepen die mensen niet eerder hebben begrepen, dus je hebt het amper gehaald tot nu. Jullie hebben geen reden om niet te volgen, dus jullie hebben jezelf amper versterkt en zijn gewoon met de stroom meegegaan. Dit is slechts het resultaat dat is bereikt door mijn woorden, maar het is zeer zeker niet jullie eigen prestatie. Jullie hebben niets om over op te scheppen. Dus in deze werkfase zijn jullie voornamelijk door de woorden geleid tot de huidige dag. Wie van jullie zou anders in staat zijn geweest om te gehoorzamen? Wie zou het tot vandaag kunnen redden? Van vroeg af aan wilden jullie zo snel mogelijk vertrekken, maar jullie durfden niet; jullie hadden de moed niet. Tot vandaag zijn jullie halfhartig gevolgd.

Pas nadat Jezus aan het kruis was genageld en werd opgenomen, begon Petrus zijn eigen weg te gaan, begon hij het pad te bewandelen dat hij behoorde te bewandelen; hij raakte pas toegerust nadat hij zijn eigen tekortkomingen en onvolkomenheden had gezien. Hij zag dat hij te weinig liefde voor God had en dat zijn wil om te lijden ontoereikend was, dat hij geen enkel inzicht had en dat zijn rede ontbrak. Hij zag dat er vele dingen in hem waren die niet in lijn waren met Jezus’ wil en dat er vele dingen waren die rebels en weerbarstig waren en dat veel dingen vermengd waren met menselijke wil. Pas daarna kon hij in elk aspect binnengaan. Toen Jezus hem leidde, legde Hij zijn toestand bloot en gaf Petrus eraan toe en ging grif akkoord, maar hij had geen werkelijk begrip tot na dat moment. Dat kwam gewoon doordat hij toentertijd nog geen enkele ervaring had en dat hij zijn eigen kaliber helemaal niet kende. Dat wil zeggen dat ik nu enkel woorden gebruik om jullie te leiden en dat het onmogelijk is om jullie te vervolmaken binnen korte tijd en dat jullie enkel in staat zullen zijn om de waarheid te begrijpen en te kennen. Dit komt doordat jullie overwinnen en overtuiging in jullie hart brengen het huidige werk is en enkel nadat mensen worden overwonnen kunnen sommigen worden vervolmaakt. Op dit moment bouwen die visies en die waarheden die je begrijpt een fundament voor jouw toekomstige ervaringen; in de toekomstige beproeving zullen jullie allemaal de praktische ervaring hebben van deze woorden. Later, wanneer de beproevingen je ten deel vallen en je de verdrukking zal ondergaan, zal je denken aan de woorden van vandaag: ongeacht wat voor verdrukking, beproeving of grote plagen ik zal tegenkomen, ik moet God tevredenstellen. Denk aan Petrus’ ervaring en denk aan die van Job – je zult worden gesterkt door de woorden van vandaag. Alleen zo kan je geloof geïnspireerd worden. Toentertijd zei Petrus dat hij het niet waard was om Gods oordeel en tuchtiging te ontvangen en tegen die tijd zal jij bereid zijn aan alle mensen te laten zien hoe Gods rechtvaardige plan door jou heen werkt. Je zal onmiddellijk Zijn oordeel en tuchtiging willen accepteren en Zijn oordeel, tuchtiging en vervloeking zullen een geruststelling voor je zijn. Op dit moment kan je simpelweg niet niet worden uitgerust met de waarheid. Je zal niet alleen niet in staat zijn in de toekomst stevig te staan, maar je bent mogelijk ook niet in staat om door het huidige werk te gaan. Zal je op deze manier niet worden blootgesteld aan eliminatie en straf? Op dit moment zijn er geen feiten op jou afgekomen en ik heb je voorzien van alle aspecten die je zelf mist; ik spreek vanuit elk aspect. Jullie hebben absoluut niet veel lijden doorstaan; jullie nemen simpelweg in je op wat beschikbaar is; jullie hebben geen enkele prijs betaald en, meer nog, jullie hebben geen eigen echte ervaringen en inzichten. Dus wat jullie begrijpen is niet jullie werkelijke gestalte. Jullie zijn beperkt tot enkel begrip, kennis en zicht, maar jullie hebben niet veel geoogst. Als ik jullie nooit enige aandacht had gegeven, maar jullie wel in je eigen huis ervaringen hadden opgedaan, dan zouden jullie al lang geleden naar de grote wereld zijn teruggegaan. De weg die jullie gaan in de toekomst zal een weg zijn van lijden en, als jullie het huidige deel van het pad juist bewandelen en jullie later de grotere beproeving ondergaan, zullen jullie hiervan getuigen. Als je de significantie van het menselijk leven begrijpt en op het juiste pad van menselijk leven bent en als je je in de toekomst, hoe God ook met jou omgaat, aan Zijn orkestraties zult onderwerpen zonder enige klacht of keuze en geen eisen zult stellen aan God, dan zul je op deze manier een waardevolle persoon zijn. Op dit moment heb je geen tegenspoeden doorstaan, dus kan je in alles gehoorzaam zijn. Je zegt dat hoe God ook leidt, het goed is en dat jij je aan al Zijn orkestraties zal onderwerpen. Of God je nou tuchtigt of vervloekt, je zal Hem tevreden willen stellen. Dat gezegd hebbende, wat je nu zegt is mogelijk niet in lijn met je gestalte. Wat je nu bereid bent te doen, bewijst niet dat je in staat bent om te volgen tot het eind. Wanneer grote tegenspoeden je ten deel vallen of wanneer je wat vervolging of dwang ondergaat, of grotere beproevingen, zal je die woorden niet kunnen spreken. Als je dat soort begrip dan kan hebben en je dan stevig staat, alleen dan zal dit je gestalte zijn. Hoe was Petrus op dat moment? Hij zei: “Heer, ik zal mijn leven voor u geven. Als u mij zou moeten laten sterven, dan zal ik sterven!” Dat was de manier waarop hij toen ook bad en hij zei ook: “Zelfs als anderen niet van u houden, moet ik tot het eind van u houden. Ik zal u te allen tijden volgen.” Dat is wat hij toen zei, maar zodra beproevingen hem ten deel vielen, stortte hij in en huilde hij. Jullie weten allemaal dat Petrus de Heer driemaal verloochende, toch? Er zijn een hoop mensen die zullen huilen en menselijke zwakheid zullen tonen wanneer beproevingen hen ten deel vallen. Je bent geen meester over jezelf. Je kunt jezelf hierin niet beheersen. Misschien doe je het vandaag heel goed, maar dat is omdat je een geschikte omgeving hebt. Als dat morgen zou veranderen, zouden jouw lafheid en incompetentie naar boven komen en zou je ook verachtelijkheid en onwaardigheid tonen. Jouw ‘mannelijkheid’ zou al lang geleden zijn weggespoeld en soms zou je zelfs de handdoek in de ring gooien en weglopen. Dit laat zien dat wat je op dat moment begreep niet je werkelijke gestalte is. Men moet kijken naar de werkelijke gestalte van mensen om te zien of zij God oprecht liefhebben, of zij in staat zijn om zich te onderwerpen aan Gods orkestratie en of zij in staat zijn om al hun kracht te stoppen in wat God vraagt en dan nog steeds toegewijd te zijn aan God en God het beste te geven, zelfs als dit betekent dat zij hun eigen leven op moeten offeren.

Je moet onthouden dat deze woorden nu zijn gesproken: later zal je grotere tegenspoeden en groter lijden ondergaan! Vervolmaakt worden is geen simpel of gemakkelijk iets. Je moet op z’n minst het geloof van Job hebben of misschien zelfs een groter geloof dan hij. Je moet weten dat de toekomstige beproevingen groter zullen zijn dan de beproevingen van Job en dat je nog altijd langdurige tuchtiging moet ondergaan. Is dit een simpel ding? Als je kaliber niet kan worden vergroot, je capaciteit van je begrip niet toereikend is en je te weinig weet, dan zal je tegen die tijd geen enkel getuigenis kunnen bieden, maar je zal een aanfluiting zijn, een speeltje voor Satan. Als je nu niet vast kan houden aan de visies, dan heb je helemaal geen fundament en zal je in de toekomst worden verworpen! Elk deel van de weg is moeilijk, dus neem dit niet lichtjes op. Overweeg dit nu nauwkeurig en bereid je voor op hoe je het allerlaatste deel van dit pad op de juiste manier moet gaan bewandelen. Dit is het pad dat moet worden genomen in de toekomst en alle mensen moeten dit nemen. Je kunt het je niet veroorloven om dit huidige begrip het ene oor in en de andere uit te laten gaan. Denk niet dat wat ik zeg allemaal verspilling is van adem. De dag zal komen dat je het allemaal goed kunt gebruiken – woorden kunnen niet tevergeefs worden gesproken. Dit is de tijd om jezelf te bewapenen; het is de tijd om de weg voor de toekomst vrij te maken. Je zou het pad dat je later moet bewandelen moeten voorbereiden; je zou je ernstig druk moeten maken om hoe je straks in staat zal zijn om stevig te staan en je goed voorbereiden voor jouw toekomstige pad. Wees niet gulzig en lui! Je moet er absoluut alles aan doen om je tijd zo goed mogelijk te gebruiken en alles te verkrijgen wat je nodig hebt. Ik geef je alles, zodat je kan begrijpen. Jullie hebben met eigen ogen gezien hoeveel dingen ik heb gezegd en hoeveel werk ik heb verricht in minder dan drie jaar. Eén reden van deze manier van werken is dat mensen zoveel tekortkomen en een andere reden is dat de tijd te kort is en er verder geen vertraging mag zijn. Zoals jij het je inbeeldt, moeten mensen eerst volmaakte innerlijke helderheid verkrijgen voordat ze getuigenis kunnen geven en gebruikt kunnen worden – gaat dat niet te langzaam? Hoe lang zal ik je dan moeten begeleiden? Als je zou willen dat ik je begeleid tot ik oud en grijs ben, zou dat onmogelijk zijn! Door grotere tegenspoed te ondergaan, zal werkelijk begrip in alle mensen worden bereikt. Dit is een werkstap. Wanneer je eenmaal de visies begrijpt die vandaag met je zijn gedeeld, en je werkelijke gestalte verkrijgt, zullen alle moeilijkheden die je mogelijk zou moeten ondergaan, je niet overwinnen – je zal in staat zijn om ze te doorstaan. Wanneer ik deze laatste werkstap heb voltooid en ik de laatste woorden heb gesproken, zullen mensen in de toekomst hun eigen pad moeten bewandelen. Dit zal de woorden vervullen die eerder zijn gezegd: de Heilige Geest heeft een opdracht voor en heeft werk te doen in iedere afzonderlijke persoon. In de toekomst zal iedereen het pad bewandelen dat hem toebehoort, geleid door de Heilige Geest. Wie zal er in staat zijn om voor anderen te zorgen, terwijl hij tegenspoed ondergaat? Iedereen heeft zijn eigen lijden en iedereen zijn eigen gestalte. Niemands gestalte is hetzelfde als die van een ander. Mannen zullen niet voor hun vrouwen zorgen en ouders niet voor hun kinderen; niemand zal voor een ander kunnen zorgen. Het is niet zoals nu – wederzijdse zorg en ondersteuning is nu nog steeds mogelijk. Het zal een tijd zijn waarin ieder type persoon zal worden geopenbaard. Dat is de tijd wanneer God de Herder slaat en de schapen van de kudde uiteengedreven zullen worden. In die tijd zullen jullie geen ware leider hebben. De mensen zullen worden verdeeld – het zal niet zijn zoals nu, dat jullie kunnen samenkomen als gemeente. Later zullen zij die het werk van de Heilige Geest niet hebben hun ware kleuren tonen. Mannen zullen hun vrouwen verraden, vrouwen zullen hun mannen verraden, kinderen zullen hun ouders verraden, ouders zullen hun kinderen vervolgen – het menselijk hart is onvoorspelbaar! Alles wat jullie kunnen doen is vasthouden aan wat jullie hebben en het laatste deel van het pad goed afleggen. Op dit moment zien jullie dit niet helder in en zijn jullie allemaal kortzichtig. Het succesvol ondergaan van deze stap in het werk is niet gemakkelijk.

De tijd van verdrukking zal niet al te lang duren – het zal niet eens een jaar zijn. Als het een jaar zou moeten duren, zou het de volgende werkstap vertragen en zouden de gestalten van de mensen ontoereikend zijn. Als het te lang zou zijn, zouden zij niet in staat zijn om het te doorstaan – hun gestalte heeft beperkingen. Nadat mijn eigen werk is voltooid, zal de volgende stap voor de mensen zijn om het pad te bewandelen dat zij behoren te bewandelen. Iedereen moet begrijpen welk pad zij zouden moeten bewandelen – dit is een pad van lijden en een proces van lijden. Het is een pad waarop je wil om God lief te hebben, wordt gelouterd. Welke waarheden je zou moeten binnengaan, welke waarheden je aan zou moeten vullen, hoe je zou moeten ervaren en vanuit welk aspect je binnen zou moeten gaan – je moet al deze dingen begrijpen. Je moet jezelf nu bewapenen. Als je wacht totdat de tegenspoed je ten deel valt, zal het te laat zijn. Elk persoon moet een last dragen in zijn eigen leven; wacht niet altijd tot anderen je waarschuwen of je steeds maar dingen insinueren. Ik heb zo veel gezegd en nog steeds weet je niet welke waarheden je binnen zou moeten gaan of waarmee je jezelf zou moeten wapenen. Dit laat zien dat je geen moeite hebt gestopt in het lezen van Gods woorden. Je draagt in jouw leven helemaal geen last – hoe kan dat oké zijn? Je weet niet goed waar je binnen moet gaan, je begrijpt niet wat je zou moeten begrijpen en je maakt je totaal geen zorgen over welk pad je moet nemen – ben je niet net een stuk wrakhout? Waar ben je goed voor? Wat jullie nu doen is het aanleggen en plaveien van jullie eigen wegen. Je moet weten wat mensen moeten bereiken en wat de standaard van Gods eisen is voor de mens. Je moet het volgende begrip hebben: al ben ik nog zo verdorven, ik moet deze gebreken voor God goedmaken. Als God het mij niet had gezegd, zou ik niet begrijpen, maar nu Hij het mij heeft gezegd, heb ik begrepen dat ik me moet haasten om het goed te maken, om een normale menselijkheid uit te leven en een beeld uit te leven dat Gods wil bevredigt. Zelfs als ik niet waar kan maken wat Petrus deed, ik zou ten minste een normale menselijkheid moeten uitleven en op deze manier kan ik Gods hart bevredigen.

Het laatste deel van dit pad is van nu tot de afsluiting van de toekomstige tegenspoed. Dit deel van het pad zal zijn wanneer wordt geopenbaard wat de gestalte van de mensen zijn en zij wel of geen waar geloof hebben. Aangezien dit deel van het pad zwaarder zal zijn dan enig ander deel ooit is geweest en de weg heuveliger weg zal zijn dan voorheen, wordt het ‘het laatste deel van het pad’ genoemd. De waarheid is dat het niet werkelijk het laatste onderdeel is van de weg; dit is zo omdat je na het ondergaan van de tegenspoed het werk van het verspreiden van het evangelie zal ondergaan en er een groep mensen zal zijn die het werk zal ondergaan van het gebruikt worden voor het goede. Dus van ‘het laatste deel van het pad’ wordt alleen gesproken in relatie tot de tegenspoed die mensen loutert en tot de harde omgeving. Op dat deel van de weg in het verleden, was ik het persoonlijk die je leidde op die vrolijke tocht van je, door je bij de hand te nemen en je van mond tot mond te voeden. Ook al ben je vele keren door tuchtiging en oordeel gegaan, het zijn enkel herhaalde kleine slagen voor je geweest. Natuurlijk zijn daardoor je perspectieven voor je geloof in God behoorlijk veranderd; het heeft ook jouw gezindheid een beetje gestabiliseerd en je in staat gesteld om een beetje begrip van mij te krijgen. Maar ik zeg dit: in het bewandelen van dat deel van het pad is de prijs of moeizame inspanning die mensen moeten opbrengen redelijk klein – ik ben het die je tot vandaag heeft geleid. Dit is omdat ik helemaal niets van je vraag en mijn eisen voor jou zijn helemaal niet hoog – ik wil je enkel in staat stellen om op te kunnen nemen wat beschikbaar is. Tijdens deze periode heb ik in jullie benodigdheden onophoudelijk voorzien en heb ik nooit onredelijke eisen gesteld. Jullie hebben herhaaldelijk tuchtiging geleden, maar toch hebben jullie aan mijn oorspronkelijke eisen niet voldaan. Jullie trekken je terug en zijn terneergeslagen, maar ik reken dit niet mee, omdat het nu de tijd is van mijn persoonlijke werk en ik jullie ‘toewijding’ aan mij niet zo serieus neem. Maar op het pad vanaf hier zal ik niet langer werken of spreken en in die tijd zal ik jullie niet langer op zo’n saaie manier door laten gaan. Ik zal jullie in staat stellen om overvloedige lessen te leren en ik zal jullie niet in je laten opnemen wat beschikbaar is. De ware gestalte die jullie nu hebben, moeten worden geopenbaard. Of jullie jarenlange inspanningen vruchtbaar zullen zijn, zal blijken uit de manier waarop jullie dit laatste deel van het pad zullen gaan. Vroeger dachten jullie dat het geloof in God heel gemakkelijk was en dat was zo, omdat God niet serieus met jullie was. En hoe zit het nu? Denken jullie dat het geloof in God gemakkelijk is? Voelt het nog steeds alsof geloven in God zonder zorgen is, zoals kinderen die op straat spelen? Het is waar dat jullie schapen zijn, jullie moeten het pad bewandelen dat jullie behoren te bewandelen om Gods genade terug te kunnen betalen en de God in Wie je gelooft volkomen te kunnen winnen. Speel toch geen spelletjes met jezelf – hou jezelf niet voor de gek! Als je dit deel van het pad kan doen, zal je ook de ongekend grootse scène van mijn evangeliewerk dat zich verspreidt door het gehele universum kunnen zien en zal je het geluk hebben dat je mijn vertrouweling mag zijn en dat je jouw deel mag hebben in het verspreiden van mijn werk door het gehele universum. In die tijd zal je zeer verheugd het pad gaan dat je behoort te gaan. De toekomst zal grenzeloos rooskleurig zijn, maar wat nu eerst komt is het juist bewandelen van dit laatste deel van het pad. Je moet zoeken en je voorbereiden op hoe je dit moet doen. Dit is wat je nu op dit moment moet doen – dit is van grote urgentie!

Hoe je het laatste stuk van het pad dient te bewandelen