40. Wat zijn goede daden? Wat zijn de manifestaties van goede daden?

40. Wat zijn goede daden? Wat zijn de manifestaties van goede daden?

Relevante woorden van God:

Als je de waarheid bezit, kun je God volgen. Als je aan naleving doet, kun je een manifestatie van Gods woord zijn. Als je het leven hebt, kun je Gods zegen genieten. Zij die de waarheid bezitten, kunnen Gods zegen genieten. God zal zaken zeker rechtzetten voor degenen die Hem met heel hun hart liefhebben en daarnaast tegenspoed en lijden doorstaan. Dat geldt niet voor mensen die alleen zichzelf liefhebben en ten prooi zijn gevallen aan de misleidingen van Satan. Hoe kan er goedheid zijn in mensen die de waarheid niet liefhebben? Hoe kan iemand rechtvaardig zijn die alleen het vlees liefheeft? Zijn rechtvaardigheid en goedheid niet verbonden met de waarheid? Zijn ze niet voorbehouden aan hen die God met heel hun hart liefhebben?

uit ‘Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Voordat ik jullie verlaat, moet ik jullie wel blijven vermanen om af te zien van het doen van wat niet in overeenstemming is met de waarheid. Jullie moeten juist doen wat aangenaam is voor iedereen, wat alle mensen ten goede komt en wat je eigen bestemming ten goede komt. Anders zal degene die lijdt te midden van onheil niemand anders zijn dan jijzelf.

uit ‘Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Degenen die in staat zijn de waarheid in de praktijk te brengen kunnen Gods toetsing van hun handelingen aanvaarden. Wanneer je Gods toetsing aanvaardt, wordt je hart gecorrigeerd. Als je steeds uitsluitend dingen doet opdat ze door anderen worden gezien en Gods toetsing niet aanvaardt, heb je dan God in je hart? Zulke mensen hebben geen godvrezend hart. Doe dingen niet altijd voor jezelf, houd niet altijd rekening met je eigen belangen en denk niet aan je eigen status, imago of reputatie. Je moet allereerst rekening houden met de belangen van Gods huis en deze tot je eerste prioriteit maken. Je zult rekening moeten houden met Gods wil, nadenken of je wel of niet aan het werk van Gods huis denkt en of je wel of niet je plicht goed hebt vervuld. Wanneer je in je hart altijd rekening houdt met het werk van Gods huis en nadenkt over het in het leven binnengaan van je broeders en zusters, dan zul je in staat zijn je plicht goed uit te voeren. Alleen wanneer je van laag kaliber bent, wanneer je ervaring oppervlakkig is, of niet goed bent onderlegd in je taken, dan is het mogelijk dat er in je werk fouten en tekortkomingen voorkomen en de resultaten niet zo heel goed zijn, maar je hebt al je kracht gebruikt. Wanneer je je eigen belangen niet in overweging neemt bij de dingen die je doet, maar in plaats daarvan altijd rekening houdt met het werk van Gods huis, nadenkt over de belangen van Gods huis en je plicht goed uitvoert, dan zul je goede daden voor God opbouwen. Degenen die deze goede daden hebben zijn degenen die de werkelijkheid van de waarheid bezitten, en dus over getuigenis beschikken.

uit ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je werkelijk een geweten bezit, moet je een last dragen en een gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Je moet zeggen: “Ongeacht of ik wordt overwonnen of vervolmaakt, ik moet deze stap van getuigenis op de juiste wijze dragen.” Als een schepsel van God kan iemand volkomen worden overwonnen door God en uiteindelijk in staat zijn God tevreden te stellen en Gods liefde terug te betalen met een hart dat God liefheeft en door zichzelf volkomen aan God te wijden. Dit is de verantwoordelijkheid van de mens, dit is de plicht die elk mens moet nakomen en de last die elk mens moet dragen. De mens moet deze opdracht vervullen. Alleen dan gelooft een mens werkelijk in God.

uit ‘Praktijk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

In de kerk moeten jullie standvastig zijn in jullie getuigenis voor mij, de waarheid naleven – goed is goed en fout is fout – en zwart en wit niet door elkaar halen. Jullie moeten in staat van oorlog zijn met Satan en moeten hem volledig verslaan zodat hij nooit meer opstaat. Jullie moeten alles opofferen om mijn getuigenis te beschermen. Dit zal het doel van jullie handelingen zijn, vergeet dit niet.

uit ‘Hoofdstuk 41’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Jullie moeten gewoon zo goed mogelijk jullie plicht doen met een open en oprecht hart. Wees bereid om al het nodige te doen. Zoals jullie al zeiden, zal God op die dag niemand onheus behandelen die voor Hem geleden of een prijs betaald heeft. Houdt jullie aan deze waardevolle overtuiging vast en vergeet dit nooit. Alleen op deze manier kan ik gerust over jullie zijn. Anders zal ik nooit gerust over jullie kunnen zijn en zullen jullie mij altijd met afschuw vervullen. Als jullie allemaal jullie geweten kunnen volgen en jullie helemaal voor mij geven, jullie volledig voor mijn werk inzetten en jullie hele leven aan mijn evangeliewerk toewijden, zal mijn hart dan niet van vreugde voor jullie opspringen? Kan ik dan niet volkomen gerust zijn over jullie?

uit ‘Over bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je kunt je hart en lichaam en al je ware liefde aan God wijden, ze voor Hem plaatsen, volledig gehoorzaam zijn aan Hem en volledig rekening houden met Zijn wil. Niet voor het vleselijke lichaam, niet voor je gezin en niet voor je eigen wensen, maar voor de belangen van Gods huishouding. Voor alles kun je het woord van God nemen als het beginsel, als de basis. Op die manier zullen je intenties en je zienswijzen allemaal op het juiste gericht zijn en zul je iemand zijn die Gods lofprijzing ontvangt voor Zijn aangezicht.

uit ‘Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

De twintig goede daden die door God uitverkoren mensen dienen te verrichten:

1. Communiceer regelmatig over de waarheid om problemen voor de door God uitverkoren mensen in het kerkelijk leven op te lossen en ondersteun continu degenen die werkelijk in God geloven om hen te helpen de waarheid te begrijpen en binnen te gaan in de werkelijkheid. Dit is een goede daad en alleen dit is ware liefde.

2. Als je bij het doen van je plicht deze niet beschouwt als een transactie en niet naar een beloning streeft, als je geen andere motieven hebt, als je je plicht niet alleen voor de schijn doet, en als deze praktische resultaten oplevert, dan is dat een goede daad. Alleen degenen die hun plicht op deze manier doen, putten zich werkelijk voor God uit.

3. Als degenen die ten onrechte zijn geïsoleerd of uit de kerk gezet goede mensen blijken te zijn, streef er dan naar hen te helpen en ondersteunen en aanvaard ze terug in de kerk. Dit is een goede daad. Het is ook een goede daad om broeders en zusters te ontvangen die uit andere plaatsen komen en de kerk zoeken en om samen met hen de woorden van God te kunnen eten en drinken en het kerkelijk leven te leven.

4. Heel hard werken, vergeten te eten en te slapen opdat de door God uitverkoren mensen die werkelijk in God geloven de waarheid kunnen begrijpen, binnengaan in de werkelijkheid en groeien in het leven − dit is ook een goede daad. Dit is de werkelijkheid die diegenen die God dienen en werkelijk rekening houden met Gods wil zouden moeten bezitten.

5. Focus op evangelisatie en getuig elke keer dat je een geschikt mens ontmoet van Gods werk. Het zoveel mogelijk prediken van het evangelie om meer mensen te winnen is een goede daad. Als je een paar goede mensen met werkelijk geloof voor God kunt brengen, mensen die werkelijk de waarheid nastreven, is dit nog meer een goede daad.

6. Als je een slecht mens ontdekt die de kerk verstoort, dien je allerlei soorten wijsheid aan te wenden om hem te stoppen en te belemmeren in het doen van kwaad. Maak gebruik van de waarheid en wijsheid om de chaos onder handen te nemen en te verzekeren dat het kerkelijk leven op normale wijze door kan gaan. Dit is een goede daad.

7. Welke problemen er ook in de kerk ontstaan, naast God staan, het werk van God beschermen en waarborgen dat de door God uitverkoren mensen in het leven kunnen binnengaan, is een goede daad. Als je in staat bent de waarheid te gebruiken om problemen op te lossen zodat de door God uitverkoren mensen in staat zijn de waarheid te begrijpen en onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, is dat nog meer een goede daad.

8. Het is een goede daad wanneer men de goddelozen botweg kan ontmaskeren en weerleggen die het wagen de mens die de Heilige Geest gebruikt te veroordelen, hem aan te vallen en zich tegen hem te verzetten en men daardoor Gods werk handhaaft. Iemand die de waarheid gebruikt om de verstoringen van allerlei soorten slechte mensen en antichristen weg te nemen en het goede doet voor de door God uitverkoren mensen, verricht nog meer een goede daad.

9. De waarheid zoeken nadat je verschillende misvattingen en ketterijen in de kerk hebt ontdekt, ze weerleggen en bekritiseren volgens de woorden van God, de door God uitverkoren mensen uit de buurt van gevaar houden en ze helpen bij hun stichting en groei in leven – dit is een goede daad.

10. Als wordt ontdekt dat ware gelovigen in God die bereid zijn de waarheid na te streven, zijn bedrogen of worden gecontroleerd, is het een goede daad al het mogelijke te doen hen te redden en geduldig over de waarheid te communiceren zodat ze kunnen ontsnappen uit de handen van de goddelozen, werkelijk tot God terug kunnen keren en de duisternis verloochenen voor het licht.

11. Als wordt vastgesteld dat er echt een valse leider of antichrist is die over anderen heerst en probeert een onafhankelijk koninkrijk te vestigen, is het een goede daad dit onmiddellijk te rapporteren en contact op te nemen met mensen die de waarheid begrijpen zodat de door God uitverkoren mensen kunnen worden gered van het kwaad van Satan, de duivel.

12. Wanneer er een vijandig gezinde omgeving ontstaat en je alle mogelijke moeite doet om de door God uitverkoren mensen te beschermen, de juiste maatregelen treft voor het geld en de goederen van Gods huis, en Gods offergaven beschermt zodat ze niet in de handen van Satan en de grote rode draak vallen, is dat een goede daad. Hij die dit doet is iemand die het werk van God beschermt en werkelijk toegewijd is aan God.

13. Het is een goede daad om ware gelovigen te laten schuilen zodat ze niet worden gearresteerd en om alle connecties te gebruiken om die broeders en zusters die zijn gearresteerd te bevrijden. Het is nog meer een goede daad om wijsheid in te zetten om het kerkelijk leven veilig te stellen en de door God uitverkoren mensen te beschermen wanneer de omgeving vijandig gezind is.

14. Wanneer je ziet dat die broeders en zusters die zich werkelijk voor God uitputten en de waarheid nastreven met ontberingen en moeilijkheden worden geconfronteerd, is het een goede daad alles in te zetten om hen door de storm te leiden. Het is een goede daad wanneer je in staat bent leiders en werkers te helpen die zich voltijds uitputten voor God en van wie de families in moeilijkheden verkeren.

15. Het is een goede daad als je op alle mogelijke manieren probeert om broeders en zusters die worden achtervolgd en gezocht te ontvangen en te helpen, zonder vrees voor de gevaren of de prijs die je eventueel zult moeten betalen, en als je in staat bent om allerlei soorten muggenzifterij, gemeenheid en problemen van anderen te verdragen bij het vervullen van je plicht, zodat je God tevreden kunt stellen.

16. Tijdens beproevingen is het een goede daad om broeders en zusters die ware gelovigen zijn en de waarheid nastreven te organiseren om de woorden van God te eten en te drinken, over de waarheid te communiceren en een kerkelijk leven te leiden. Het is nog meer een goede daad om de zwakke broeders en zusters te ondersteunen bij het begrijpen van de waarheid en het getuigen onder beproevingen en rampen.

17. Het ontmaskeren en rapporteren van slechte mensen die offergaven stelen en het bezit van Gods huis verduisteren, is een goede daad. Dit voorkomt dat offergaven en het eigendom van Gods huis verloren gaan. Ervoor zorgen dat Gods offergaven niet in de handen van de goddelozen vallen en door mensen met bijbedoelingen worden verduisterd, is ook een goede daad.

18. Het is een goede daad om alles in het werk te stellen om de implementatie van werkregelingen te coördineren die je van de man krijgt die door de Heilige Geest wordt gebruikt, en om allerlei soorten praktische problemen van de door God uitverkoren mensen in de kerk op te lossen, en om heel veel praktisch werk te verrichten om Gods werk te beschermen en de door God uitverkoren mensen op het juiste pad van geloof te brengen.

19. Het actief samenwerken bij het leiden en hoeden van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt, een strijd op leven en dood starten met valse leiders en antichristen om de door God uitverkoren mensen op het juiste pad van geloof in God te brengen, een prijs betalen voor het beschermen van Gods werk en het behalen van resultaten – deze dingen worden alle geclassificeerd als goede daden.

20. In staat zijn valse leiders en antichristen op te merken en te determineren aan de hand van werkregelingen, hen te ontmaskeren in het licht van de waarheid, en hen te overtuigen om af te treden en zo grotere schade aan de door God uitverkoren mensen te voorkomen, is een goede daad. Het helpen en beschermen van leiders die overtredingen hebben begaan, maar in staat zijn tot oprechte bekering en een goede menselijkheid bezitten, zodat ze hun plicht kunnen blijven doen, is ook een goede daad.

uit ‘Goede daden, slechte daden en misvattingen die Gods uitverkoren volk duidelijk moet onderscheiden’ in ‘Werkregelingen’

40. Wat zijn goede daden? Wat zijn de manifestaties van goede daden?