17. Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

17. Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

Relevante woorden van God:

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen[a] of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn.

uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. De echte Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.

uit ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoewel Christus op aarde namens God Zelf kan werken, komt Hij niet met de bedoeling alle mensen Zijn beeld in het vlees te laten zien. Hij komt niet zodat alle mensen Hem kunnen zien; Hij komt om de mensen bij de hand te nemen en hen een nieuw tijdperk binnen te leiden. De functie van het vlees van Christus is voor het werk van God Zelf, dat wil zeggen, voor het werk van God in het vlees, en niet om het wezen van Zijn vlees volledig begrijpelijk te maken voor de mens. Hoe Hij ook werkt, het is niet onhaalbaar voor het vlees. Hoe Hij ook werkt, Hij werkt in het vlees met een normale menselijkheid, en openbaart het ware gezicht van God niet volledig aan de mens. Daar komt nog bij dat Zijn werk in het vlees nooit zo bovennatuurlijk of onschatbaar is als de mens denkt. Ook al vertegenwoordigt Christus God Zelf in het vlees en voert Hij persoonlijk het werk uit dat God Zelf zou moeten doen, Hij ontkent het bestaan van God in de hemel niet en verkondigt niet koortsachtig Zijn eigen daden. In tegendeel, Hij blijft nederig verborgen in Zijn vlees. Behalve Christus ontberen allen die onterecht claimen Christus te zijn Zijn eigenschappen. Wanneer de arrogantie en zelfverheerlijkende gezindheid van de valse Christussen hiermee wordt vergeleken, wordt het duidelijk wat voor vlees waarlijk Christus is. Hoe onechter zij zijn, hoe meer de valse Christussen opscheppen, en hoe kundiger zij zijn in het tonen van tekenen en het verrichten van wonderen om de mens te misleiden. Valse Christussen hebben geen eigenschappen van God; Christus is niet besmet door een element dat aan een valse Christus toebehoort.

uit ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommigen zijn bezeten door een boze geest en roepen luidruchtig uit: “Ik ben God!” Toch worden ze uiteindelijk onthuld, want ze zitten fout in wat ze vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen Satan en de Heilige Geest slaat geen acht op hen. Hoe hoog je jezelf ook verheft of hoe krachtig je ook roept, je blijft een schepsel en iemand die Satan toebehoort. Ik roep nooit uit: “Ik ben God, ik ben de geliefde Zoon van God!” Maar het werk dat ik doe, is Gods werk. Moet ik schreeuwen? Er is geen reden tot zelfverheffing. God doet Zijn eigen werk Zelf en heeft de mens niet nodig om Hem een status te verlenen of Hem een eretitel te geven: Zijn werk is voldoende om Zijn identiteit en status te vertegenwoordigen. Was Jezus vóór Zijn doop niet God Zelf? Was Hij niet het geïncarneerde vlees van God? Je kunt toch zeker niet zeggen dat Hij pas na het verkrijgen van een getuigenis de enige Zoon van God werd? Was er lang voordat Hij Zijn werk begon niet al een man die Jezus heette? Jij kunt geen nieuwe paden voortbrengen of de Geest vertegenwoordigen. Jij kunt het werk van de Geest of de woorden die Hij spreekt niet uiten. Jij kunt het werk van God Zelf niet doen en dat van de Geest kun je niet doen. De wijsheid, het wonder en de onvoorstelbaarheid van God, plus de totale gezindheid waarmee God de mens tuchtigt: jij bent niet in staat om dit alles onder woorden te brengen. Het zou dus zinloos zijn om te beweren dat je God bent; je zou dan alleen de naam maar niets van de inhoud hebben. God is Zelf gekomen, maar niemand herkent Hem, toch blijft Hij Zijn werk doen en vertegenwoordigt Hij daarbij de Geest. Of je Hem nu mens of God, de Heer of Christus noemt, of Haar zuster noemt, dat maakt niet uit. Maar het werk dat Hij doet, is dat van de Geest en vertegenwoordigt het werk van God Zelf. Het maakt Hem niet uit hoe mensen Hem noemen. Kan die naam Zijn werk bepalen? Hoe je Hem ook noemt, wat God aangaat is Hij het geïncarneerde vlees van de Geest van God; Hij vertegenwoordigt de Geest en wordt goed bevonden door de Geest. Als je geen ruimte kunt maken voor een nieuw tijdperk, een oud tijdperk niet kunt afsluiten, geen nieuw tijdperk kunt inluiden of nieuw werk kunt doen, kun je geen God genoemd worden!

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. Gods werk is onverenigbaar met de opvattingen van de mens; het Oude Testament voorspelde bijvoorbeeld de komst van een Messias, maar het bleek dat Jezus kwam, dus zou het niet kloppen dat er weer een andere Messias komt. Jezus is al een keer gekomen en het zou niet kloppen als Jezus deze keer weer kwam. Elk tijdperk heeft een eigen naam en elke naam wordt gekenmerkt door het tijdperk. Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

uit ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Eenieder die Christus imiteert om tot mensen te spreken en hen te misleiden, is een valse christus. Alle valse christussen worden bezeten door boze geesten en zijn bedriegers. Hoe kun je een valse christus onderscheiden die constant spreekt om mensen te bedriegen? Als je slechts een paar woorden van een valse christus bekijkt, sta je verbaasd en ben je niet in staat te doorzien wat de bedoelingen van de boze geest werkelijk zijn. Wanneer je de boze geest blijft volgen en rekening houdt met alles wat hij zegt, is het heel gemakkelijk te zien wat voor soort ding hij werkelijk is, wat hij doet, wat er werkelijk wordt gezegd, wat hij beraamt mensen aan te doen en welk pad hij mensen biedt – dan wordt het onderscheiden makkelijk. We kunnen zien dat veel woorden van boze geesten in essentie dezelfde kenmerken hebben. Ze kunnen slechts Gods woorden imiteren, ze kunnen de essentie van Gods woorden niet vastleggen. Gods woorden hebben een context en een doel. Het uiteindelijke doel en de effecten van Gods uitingen zijn heel duidelijk en je kunt zien dat Zijn woorden gezag en kracht hebben, dat ze iemands hart kunnen raken en iemands ziel ontroeren. Maar de woorden van boze geesten en Satan hebben noch context, noch effect – ze zijn als een poel met stilstaand water en mensen voelen zich troebel in hun hart nadat ze deze woorden hebben gelezen. Ze bieden hun geen enkel voordeel. De verschillende soorten boze geesten ontbreekt het volledig aan waarheid en zijn ongetwijfeld troebel en donker van binnen. Hun woorden kunnen mensen geen licht brengen en hun niet het pad tonen dat ze zouden moeten volgen. Boze geesten verklaren niet duidelijk wat hun doel is, noch wat ze proberen te bereiken. Er is geen sprake van ook maar iets dat betrekking heeft op de essentie van de waarheid of de oorsprong. Niet in het minst. Niets dat mensen zouden moeten begrijpen of winnen kan in de woorden van boze geesten worden gevonden. Daarom kunnen de woorden van boze geesten mensen alleen maar verwarren en hun innerlijke troebelheid en duisternis bezorgen. Ze kunnen mensen geen enkele voeding verstrekken. Hieruit kunnen we opmaken dat de inherente natuur en essentie van boze geesten die van boosaardigheid en duisternis is. Het ontbreekt hen aan vitaliteit, ze stinken in plaats daarvan naar de dood. Ze zijn echt negatieve dingen die zouden moeten worden vervloekt. Er is geen enkele waarheid in wat ze zeggen. Het is complete onzin die leidt tot misselijkheid, walging en braken, net alsof iemand net een dode vlieg heeft opgegeten.

uit ‘Hoe de demonische spraak en misvattingen van boze geesten, valse christussen en antichristen te onderscheiden’ in ‘Werkregelingen’

Als iemand Gods uitverkoren volk in verwarring brengt door te beweren dat hij de Christus is, het vlees van de geïncarneerde God, dan moeten we kijken naar zijn wezen en uitdrukking, zijn werk en woorden en de gezindheid die hij openbaart; want dan kunnen we vaststellen of hij wel de Christus is. Wanneer we zijn wezen vanuit deze belangrijke oogpunten zien, kunnen we met zekerheid bepalen of hij de geïncarneerde God is. Ten eerste moeten we vanuit het oogpunt van het werk inzien dat als Zijn werk Gods werk is, Hij in staat zal zijn om uitdrukking te geven aan Gods woord, aan wat God heeft en is, en aan Gods rechtvaardige gezindheid. Als het om het werk van een mens gaat, kan hij alleen spreken over alles wat de mens heeft en is, en over menselijke ervaring en begrip. Hij is niet in staat om te spreken over alles wat God heeft en is, noch over Gods werk, eisen en gezindheid, laat staan over Gods management plan en Gods mysterie. Ten tweede is er vanuit het oogpunt van het woord een wezenlijk verschil tussen het woord van God en dat van een mens. Het woord van God vertegenwoordigt alles wat God heeft en is, en het woord van een mens vertegenwoordigt alles wat een mens heeft en is. Het woord van God vertegenwoordigt Gods gezindheid. Het woord van een mens vertegenwoordigt de menselijkheid van een mens. Het woord van God is de waarheid. Het woord van een mens is niet de waarheid. Het behoort niet tot de waarheid. Ten derde kan Gods werk vanuit het oogpunt van de gezindheid Gods gezindheid uitdrukken. Het werk van een mens kan Gods gezindheid niet uitdrukken; het kan alleen de persoonlijkheid van een mens uitdrukken. Wat heeft de persoonlijkheid van een mens? Heeft die ook maar enige rechtvaardigheid, majesteit, toorn of de waarheid? De persoonlijkheid van een mens heeft niets van wat God heeft en is. Daarom bevat het werk van een mens geen spoor van Gods gezindheid. Vanuit deze oogpunten kun je heel gemakkelijk beoordelen of het gaat om het woord van God of van mensen, om Gods werk of om mensenwerk. Als een mens niet in staat is onderscheid te maken vanuit deze oogpunten, kan hij gemakkelijk in verwarring worden gebracht door valse christussen en antichristen. Als je wél in staat bent onderscheid te maken vanuit deze drie oogpunten, zul je ook in staat zijn te bepalen wie de geïncarneerde God is en wie niet. Het werk, de woorden en de gezindheid – vanuit deze drie oogpunten kun je het meest nauwkeurig onderscheid maken, zonder dat je oordeelt op grond van uiterlijke verschijningen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat ‘ten aanzien van’.

17. Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?