16. Wat is een antichrist? Hoe is een antichrist te herkennen?

16. Wat is een antichrist? Hoe is een antichrist te herkennen?

Relevante woorden van God:

In de tijd dat God nog niet vleesgeworden was, was de maat waarmee gemeten werd of de mens zich tegen God verzette gebaseerd op de vraag of de mens de onzichtbare hemelse God vereerde en naar Hem opkeek. De omschrijving verzet tegen God was toentertijd niet zo werkelijk, omdat de mens God noch kon zien, noch zijn beeld kon kennen, noch kon weten hoe Hij werkte en sprak. De mens had geen opvattingen over God en geloofde op een vage wijze in God, Hij was immers nog niet aan de mens verschenen. Hoewel de mensen in de God van hun eigen voorstellingen geloofden, veroordeelde God de mens daarom niet en vroeg Hij ook niet veel van de mensen. De mens kon God immers nog helemaal niet zien. Wanneer God vlees wordt en onder de mensen gaat werken, zien allen God en horen Zijn woorden, en allen zien de daden van God in het vlees. Op dat moment lossen de opvattingen van de mens op in niets meer dan mist. Wat betreft degenen die God in het vlees zien verschijnen, geldt dat allen die gehoorzaamheid in hun harten hebben niet zullen worden veroordeeld, terwijl degenen die zich doelbewust tegen Hem verzetten zullen worden beschouwd als tegenstanders van God. Zulke mensen zijn antichristen en vijanden die zich moedwillig tegen God verzetten.

uit ‘Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als je al vele jaren in Hem hebt gelooft, maar Hem desalniettemin nooit hebt gehoorzaamd of al Zijn woorden hebt aanvaard, maar in plaats daarvan God hebt gevraagd Zich aan jou te onderwerpen en te handelen in overeenstemming met jouw opvattingen, dan ben je de meest opstandige van alle mensen en ben je een ongelovige. Hoe is zo iemand in staat om te gehoorzamen aan het werk en de woorden van God die niet in overeenstemming zijn met de opvattingen van de mens? De meest opstandige mens is degene die opzettelijk God weerstaat en zich tegen Hem verzet. Deze is de vijand van God en is de antichrist. Zo’n persoon heeft continu een vijandige houding tegenover het nieuwe werk van God en heeft nooit het minste voornemen tot onderwerpen getoond en heeft nooit van harte onderwerping getoond of zichzelf nederig opgesteld. Hij stelt zichzelf boven anderen en toont nooit onderwerping aan wie dan ook. Voor God beschouwt hij zichzelf als het meest bekwaam in het prediken van het woord en het meest vakkundig in het inwerken op anderen. Hij verwerpt nooit de ‘schatten’ die hij reeds in zijn bezit heeft, maar behandelt ze als familie-erfgoed om te vereren, om tegen anderen over te preken en gebruikt ze om de dwazen die hem verafgoden te instrueren. Er zijn inderdaad een aantal mensen als dit in de kerk. Het kan gezegd worden dat zij ‘ontembare helden’ zijn, generatie op generatie verblijven zij in het huis van God. Ze gaan ervan uit dat de prediking van het woord (doctrine) hun hoogste plicht is. Jaar na jaar en generatie op generatie gaan ze door met het krachtdadig afdwingen van hun ‘heilige en onaantastbare’ plicht. Niemand durft hen aan te raken en geen enkel persoon durft hen openlijk te berispen. Ze worden ‘koningen’ in het huis van God, ongebreideld tiranniseren ze anderen, van het ene tijdperk in het andere. Deze groep demonen probeert de handen ineen te slaan en mijn werk te vernietigen; hoe kan ik deze levende duivels toestaan te bestaan voor mijn ogen?

uit ‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Weet wel dat jullie tegen Gods werk ingaan of jullie eigen opvattingen erop na houden om het werk van vandaag te beoordelen, omdat jullie de beginselen van Gods werk niet kennen en omdat jullie het werk van de Heilige Geest niet serieus genoeg nemen. Jullie tegenstand tegen God en jullie obstructie van het werk van de Heilige Geest worden veroorzaakt door jullie opvattingen en inherente arrogantie. Het is niet omdat Gods werk verkeerd is, maar omdat jullie van nature te opstandig zijn. Nadat ze tot geloof in God zijn gekomen, kunnen sommige mensen zelfs niet met zekerheid zeggen wat de oorsprong van de mens is. Toch durven ze te komen met openbare toespraken waarbij ze vertellen wat er wel en niet klopt van het werk van de Heilige Geest. En ze lezen zelfs de apostelen de les, die het nieuwe werk van de Heilige Geest hebben. Ze leveren commentaar en spreken voor hun beurt. Qua menselijkheid zitten ze op een te laag peil en ze hebben niet het minste verstand. Zou de dag niet komen waarop zulke mensen door het werk van de Heilige Geest worden verworpen en zullen branden in het vuur van de hel? Ze kennen het werk van God niet, maar bekritiseren Zijn werk wel en willen God dan ook nog vertellen hoe Hij moet werken. Hoe kunnen zulke onredelijke mensen God kennen? Tijdens het proces van het zoeken en ervaren van God leert de mens Hem kennen. Hij leert God niet kennen door de verlichting van de Heilige Geest als hij Hem in een opwelling bekritiseert. Hoe accurater mensen God kennen, hoe minder ze tegen Hem opstaan. Hoe minder goed mensen God daarentegen kennen, des te waarschijnlijker het is dat ze tegen Hem in opstand komen. Je opvattingen, je oude natuur en je menselijkheid, karakter en morele zienswijze zijn het ‘kapitaal’ waarmee je tegen God in opstand komt, en hoe meer verdorven, gedegenereerd en verlaagd je bent, hoe meer je Gods vijand bent. Zij die gruwelijke opvattingen hebben en een gezindheid van zelfgenoegzaamheid leven zelfs in nog meer vijandschap met de vleesgeworden God en zulke mensen zijn de antichristen.

uit ‘Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Iedereen die het doel van Gods werk niet begrijpt behoort tot degenen die zich tegen God verzetten, en dit geldt nog sterker voor degenen die zich bewust zijn van het doel van Gods werk en er toch niet naar streven God te behagen. Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?

uit ‘Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Al lijken de dingen die de antichristen communiceren aan de buitenkant Gods woorden te zijn, en al communiceren ze ook wel enige kennis en ervaring van de waarheid, dat betekent niet dat zij de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest hebben, want de Heilige Geest werkt niet aan hen. Zij zijn echter in staat de woorden van ervaring en inzicht van anderen te stelen en die te gebruiken om zichzelf te vermommen en zichzelf daarmee te tooien. Zij kunnen plagiaat plegen op de inzichten van anderen die goed genoeg met de waarheid kloppen om mensen te misleiden, waardoor die denken als ze deze woorden horen: “wat deze persoon zegt is juist en goed. Hij heeft werkelijk de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest.” Mensen zullen hem adoreren. Maar de waarheid is dat al die woorden van anderen zijn gestolen. Vertel mij eens, gebruikt de verdorven mensheid deze trucs? De hele verdorven mensheid weet hoe ze moet stelen, moet veinzen, zichzelf moet vermommen. Woorden van anderen stelen is gewoon te gemakkelijk. Als ze naar de communicatie van iemand anders hebben geluisterd, schrijven ze heimelijk de krachtigste en mooiste woorden op, repeteren die diverse keren tot zij ze uit hun hoofd kennen en dan gaan ze die aan anderen doorgeven. Soms gaan ze naar de ene plek om naar anderen te luisteren en gaan daarna ergens anders heen om te spreken. Dat doen ze zo snel, dat ze iets in een oogwenk tot iets van zichzelf hebben gemaakt. Zodra ze er de hand op hebben gelegd, venten ze het al uit. Daar zijn mensen toe in staat, dat weet iedereen. Aangezien de antichristen op het verkeerde pad zijn en zij het werk van de Heilige Geest ontberen, is het onmogelijk voor hen om Gods woord en de waarheid werkelijk te begrijpen. Maar er zijn mensen die sommige dingen horen die een antichrist communiceert, die het gevoel hebben dat die bewonderenswaardig zijn, en dan denken ze: “Bezit hij niet het werk van de Heilige Geest? Hoe kan hij anders zo’n inzicht hebben in Gods woorden en de waarheid?” Dat soort denken klopt niet, omdat de waarheid is dat zulke woorden kunnen worden gestolen. Iemand kan de woorden van anderen nabootsen. Tegenwoordig zijn er meerdere voorgangers in de religie die de woorden van God en de communicatie van het huis van God voor zichzelf opeisen. Als ze die hebben gelezen, preken ze die op zondag tot hun congregatie, en als mensen die woorden horen, denken ze: “Wat was dat een geweldige preek. Ditmaal bevatte die echt de waarheid.” Dan geven ze allemaal grif geld, en op die manier wordt hun levensonderhoud nu gegarandeerd. Zijn er veel van dat soort predikers in de religieuze wereld? Wanneer je hun de ware weg laat zien, weigeren ze die te aanvaarden, maar zodra ze boeken van het huis van God in handen hebben gekregen, gebruiken ze die heimelijk bij hun preken. Ze gebruiken die om geld te verdienen, mensen te misleiden en zichzelf te verheffen. Ze nemen woorden die duidelijk van God zijn en beweren dat dit hun eigen woorden zijn, hun eigen ervaring en hun eigen kennis. Dit is een verachtelijke tactiek van antichristen om anderen te misleiden.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Om antichristelijke demonen te kunnen onderscheiden, moet je in staat zijn de zeven karakteristieken van hun natuur te doorzien. Dit is extreem belangrijk voor het duidelijk herkennen van het ware satanische gezicht van antichristelijke demonen. Een verklaring van de zeven karakteristieken van de duivelse natuur van antichristen wordt hieronder gegeven:

Allereerst zijn alle antichristen arrogant en verwaand, ze weigeren ook maar iemand te gehoorzamen, verheffen alleen zichzelf en houden vast aan hun eigen manier van het doen van dingen. Ze kijken neer op anderen, hebben in het geheel geen plaats voor God in hun harten en kennen in het geheel geen vrees voor God. Niemand in de kerk is in staat antichristen ertoe te brengen met de dingen mee te doen en er is niemand die hen kan beheersen. Leiders en werkers op alle niveaus van de kerken zijn als vijanden voor hen. Sommigen zeggen bijvoorbeeld: “Ik gehoorzaam alleen God en niemand anders.” Of ze zeggen: “Ik gehoorzaam alleen die-en-die, ik zal niemand anders gehoorzamen.” Enzovoort. Hieruit blijkt dat zulke mensen allemaal de natuur van de duivel Satan bezitten. Daarom is het in het geheel niet verrassend dat ze in staat zijn zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Ze zijn zelfingenomen en niet bereid om voorwaarts te gaan en ze staan te trappelen om te getuigen dat ze Gods eerstgeboren zonen zijn, Zijn geliefde zonen. Zulke goddeloze mensen worden allemaal authentieke antichristelijke demonen zodra ze de macht grijpen. Weigeren om ook maar iemand te gehoorzamen en zichzelf op een voetstuk plaatsen – dat is de eerste karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten tweede, omdat antichristen een duivelse natuur hebben, dat wil zeggen, ze hebben de waarheid niet lief en haten en verzetten zichzelf tegen de waarheid en bieden tevens weerstand tegen God, nemen antichristen het eten en het drinken van Gods woorden nooit serieus. Ze hebben nooit werkelijk Gods woorden gegeten of gedronken en aanvaarden ook Gods woorden en de waarheid niet. Derhalve ontvangen ze geen verlichting of illuminatie van de Heilige Geest uit Gods woorden en kennen bovendien niet werkelijk de waarheid van hun eigen verdorvenheid door middel van Gods woorden. Daarom praten antichristelijke demonen nooit over het kennen van zichzelf, laat staan dat ze zichzelf analyseren of blootleggen, alsof ze niet verdorven zijn. Ze hebben nooit gecommuniceerd over ware kennis van Gods woorden en de waarheid en kunnen bovendien geen getuigenis geven van Gods werk en wat Hij heeft en is. Het enige dat ze weten is hoe ze zichzelf kunnen opbouwen en van zichzelf kunnen getuigen. Ze durven zelfs te getuigen dat ze Gods eerstgeboren zonen zijn, geliefde zonen, en dat ze zijn vervolmaakt. Ze zijn werkelijk extreem verachtelijk en schaamteloos. Dit is de tweede karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten derde, omdat antichristen door hun duivelse natuur de waarheid niet liefhebben en de waarheid zelfs haten en zich ertegen verzetten, en weerstand bieden tegen God, zul je nooit antichristen zien die de waarheid in de praktijk brengen. Antichristelijke demonen beoefenen nooit de waarheid en de belangrijkste uitingen hiervan zijn als volgt: 1. Ze onderwerpen zich nooit aan Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering. 2. Ze onderwerpen zich nooit aan Gods woorden of de waarheid. 3. Ze aanvaarden nooit de waarheid. 4. Ze accepteren nooit dat ze worden gesnoeid en behandeld. 5. Ze gehoorzamen nooit iemand die in staat is de waarheid te communiceren en te beoefenen – ze gehoorzamen niemand. 6. Ze spreken altijd vanuit een positie die boven anderen is verheven of zelfs vanuit de positie van God, ze lezen mensen altijd de les. Ze zijn bedreven in het verkeerd uitleggen van Gods woorden, het verdraaien van de waarheid, het verwisselen van goed en kwaad, het inbrengen van valse tegenargumenten en in het moedwillig veroordelen en willekeurig oordelen van anderen. Ze bedriegen, oordelen, veroordelen en framen andere mensen vaak. Bovendien zieden ze van vijandigheid tegenover Gods uitverkorenen. Dit bewijst dus dat antichristen mensen zijn die nooit de waarheid kunnen beoefenen. Dit is de derde karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten vierde zijn de acties en gedragingen van antichristen altijd ten behoeve van de strijd om macht en profijt, en om het doel, het controleren van Gods uitverkorenen en het stichten van een eigen onafhankelijke koninkrijk, te bereiken. Antichristen streven alleen naar status en macht, en ze aanbidden satanische machten in hoge mate. Status, macht en geld zijn de afgoden van de antichristen en de doelen die ze nastreven. Dit is de essentie van de natuur van antichristen. De enige dingen waar antichristen naar streven en hard voor werken zijn status en macht. Als iets niet ter wille van status of macht is, doen ze het niet. Ze zijn bereid om alles te doen als het hun strijd om status en macht helpt. Ter wille van het streven naar status zullen ze niet aarzelen anderen op elke mogelijke manier te bestraffen, framen of beschadigen. In de ogen van antichristen kunnen ze met status en macht alles verkrijgen, terwijl het verliezen van status en macht het verliezen van alles betekent. Dit is geheel en al een uiting van de essentie van de duivelse natuur van de grote rode draak. Dit is de vierde karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten vijfde, naast het feit dat antichristen ervan houden macht en status na te streven, zweren ze ook graag samen met en liëren zich aan alle goddeloze mensen. Ze worden aangetrokken tot eenieder die dezelfde verrotte neigingen als hen heeft en dienst voor hen kan doen. Ze houden van iedereen die hen vereert en vleit en gaan graag met hen om. Al degenen die zijn verstrikt door antichristen zijn demonen en beesten, zielloze dieren. Antichristelijke demonen houden er nooit van om te gaan met eerlijke mensen, mensen die het rechte pad bewandelen en de waarheid nastreven. Ze houden nooit van goedhartige, goede mensen en zijn zelfs in staat de waarheid te verdraaien en goed en fout te verwisselen om te claimen dat goddeloze mensen goed zijn en goede mensen slecht. Ze deinzen nergens voor terug om anderen te de les te lezen, te bestraffen, kwaadwillig te lasteren en moedwillig te veroordelen, hun eigen zonden te verdoezelen door iemand anders te beschuldigen, en om woest te handelen. Dit veroorzaakt overal chaos in kerken. Dit is nog verder bewijs van de duivelse natuur van antichristen. Wat alle antichristelijke demonen het meest verachten zijn goede mensen die de waarheid nastreven, zich aan principes houden en een gevoel voor rechtvaardigheid hebben. Wat ze het meest haten zijn mensen die hen onderkennen, die kwaad verafschuwen en de waarheid en menselijkheid bezitten. Dat is de reden waarom antichristen in staat zijn goede mensen te vervolgen, te framen en te beschadigen en zich tegen leiders en werkers van alle niveaus te verzetten. Dit is de vijfde karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten zesde, alle antichristelijke demonen koesteren tot in hun botten een diepgewortelde haat voor de man die door de Heilige Geest is gebruikt en ze intrigeren om hem te vervangen. Ze zijn woedend en razend. Wanneer ze zien dat de kerken democratische verkiezingen houden en Gods uitverkorenen beginnen het juiste pad in hun geloof te betreden, lanceren ze woedend woeste tegenaanvallen en doen ze hun uiterste best om kerkelijke verkiezingen te verstoren. Ze verspreiden allerlei soorten misvattingen en ketterijen om Gods uitverkorenen te misleiden en gaan zo ver dat ze leiders en werkers van alle niveaus in Gods huis als onecht aanvallen, oordelen en veroordelen. Hiermee willen ze onenigheid zaaien onder Gods uitverkorenen en leiders en werkers van alle niveaus. Om Gods uitverkorenen te misleiden en te controleren gaan ze zelfs zo ver dat ze er anderen schaamteloos toe aanzetten op hen te stemmen en zich aan hen te onderwerpen, in plaats van diegenen te kiezen die de waarheid nastreven, echt Gods werk gehoorzamen en de werkelijkheid van de waarheid zijn binnengegaan om leiders en werkers van elk niveau te worden. Dit maakt de ambities van antichristen om de kerken te domineren en Gods uitverkorenen te controleren overduidelijk. We kunnen uit dit concluderen dat alle antichristelijke demonen bijzonder haatdragend zijn tegenover de mens die door de Heilige Geest is gebruikt alsook tegenover de leiders en werkers van alle niveaus in Gods huis. Dit onthult zelfs nog meer de verachtelijke bedoelingen van antichristelijke demonen – het feit dat ze zeer bang zijn dat de waarheid in Gods huis regeert en dat ze zeer bang zijn dat degenen die naar de waarheid streven in Gods huis regeren. Dit komt omdat de dag waarop de waarheid en mensen die de waarheid nastreven in Gods huis zullen regeren, de dag zal zijn waarop de antichristen aan hun einde zullen komen. Het is duidelijk dat wat antichristelijke demonen het meest haten de man is die door de Heilige Geest wordt gebruikt en leiders en werkers van alle niveaus die de waarheid nastreven. Dit is de zesde karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

Ten zevende hebben antichristelijke demonen nooit werkelijk berouw, met welke vernietigende nederlaag of afwijzing ze ook worden geconfronteerd, noch zullen ze ooit werkelijk over zichzelf nadenken om zichzelf te kennen. Sommige duivels plengen tranen, maar dit zijn geen tranen van berouw maar veeleer tranen van zich tekort gedaan voelen, van ongehoorzaamheid, van haat. Het zijn zeker geen tranen van spijt of schuld. Dit komt omdat al degenen zonder geweten en verstand duivels zijn, en het alle duivels ook maar aan een onsje menselijkheid ontbreekt. Ze zijn alle van hetzelfde soort als Satan en zullen absoluut niet door God worden gered. Antichristelijke demonen bezitten allen de natuur van de duivel Satan en kunnen niet gered worden. Ze zullen zichzelf dus nooit kennen en werkelijk berouw hebben. Ze zullen nooit de waarheid aanvaarden en God werkelijk gehoorzamen. Dit is de zevende karakteristiek van de duivelse natuur van antichristen.

De bovenstaande zeven karakteristieken vormen een volledig overzicht van de satanische essentie en natuur van antichristelijke demonen. Al degenen die deze zeven karakteristieken van antichristen bezitten zijn authentieke Satans en duivels. Ze zijn alle lakeien van Satan en gereïncarneerde duivels.

uit ‘Antichristen moeten grondig worden uitgebannen om werkelijk tegen Satan op te staan en over hem te triomferen’ in ‘Werkregelingen’

16. Wat is een antichrist? Hoe is een antichrist te herkennen?