37. Wat is verandering van gezindheid?

37. Wat is verandering van gezindheid?

Relevante woorden van God:

Waarnaar verwijst een transformatie van gezindheid? Het gebeurt wanneer iemand die de waarheid liefheeft, terwijl hij Gods werk ervaart, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaardt en allerlei soorten lijden en loutering ondergaat. Een dergelijke persoon is vanbinnen gezuiverd van de satanische vergiften en komt geheel los van zijn verdorven gezindheden, zodat hij kan gehoorzamen aan Gods woord, en al Zijn orkestraties en regelingen; om nooit weer te rebelleren tegen Hem of Hem te weerstaan. Dit is een transformatie van gezindheid. … De transformatie in gezindheid betekent dat een persoon, omdat hij de waarheid liefheeft en kan aanvaarden, uiteindelijk zijn ongehoorzame en tegen God gekante natuur leert kennen; hij begrijpt dat de verdorvenheid van de mens te diep is en begrijpt de absurditeit en bedrieglijkheid van de mens. Hij kent de armoede en de armzaligheid van de mens en begrijpt uiteindelijk de menselijke natuur en essentie. Als hij dit allemaal weet, kan hij zichzelf volledig verloochenen en verzaken, bij Gods woord leven, en in alles de waarheid beoefenen. Zo iemand kent God en heeft een getransformeerde gezindheid.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Een transformatie in gezindheid verwijst hoofdzakelijk naar een transformatie van de natuur van mensen. De elementen van iemands natuur kunnen niet aan uiterlijke gedragingen worden afgelezen. Ze zijn direct gerelateerd aan de waarden en betekenis van hun bestaan. Dat wil zeggen, dat ze rechtstreeks betrekking hebben op hoe iemand tegen het leven aankijkt en op de waarde die iemand in zijn leven heeft, de dingen diep in zijn ziel en zijn essentie. Iemand die de waarheid niet kan accepteren, zal geen transformatie van deze aspecten ondergaan. Alleen wanneer ze Gods werk ervaren, volledig binnengaan in de waarheid, hun waarden en hun kijk op het bestaan en leven veranderen, hun opvattingen in lijn brengen met die van God, en zich volledig kunnen onderwerpen en toegewijd zijn aan God, kan worden gezegd dat de gezindheden van deze mensen zijn veranderd.

uit ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dat wil niet zeggen dat iemand die in zijn menselijkheid volwassen is noodzakelijkerwijze een verandering van gezindheid heeft ondergaan. Het verwijst primair naar het moment waarop een aantal van de satanische vergiften in de natuur van een mens verandert dankzij zijn kennis van God en zijn begrip van de waarheid. Dat wil zeggen, deze satanische vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in de mens, wordt zijn leven en wordt de basis van zijn bestaan. Alleen dan wordt hij een nieuw mens en verandert bijgevolg zijn gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheid van de mens zachtmoediger is dan voorheen, dat ze arrogant waren maar hun woorden nu verstandig zijn, dat ze naar niemand luisterden maar nu naar anderen kunnen luisteren – deze uiterlijk veranderingen kunnen geen veranderingen van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze gesteldheden, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectief is geheel veranderd, en niets van dit alles is in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Wat is iemands natuur? Het is het wezen van de mens. Iemands gezindheid is wat in iemands natuur wordt geopenbaard, en een veranderde gezindheid betekent dat de verdorven dingen die oorspronkelijk in je waren, nooit meer zullen verschijnen en dat ze zijn vervangen door de waarheid. Het is niet zo dat de dingen in de kern van iemands natuur zijn veranderd, maar dat de verdorven dingen die zijn geopenbaard, zijn veranderd, en dat de dingen met betrekking tot iemands gezindheid die zijn geopenbaard in iemands natuur veranderd zijn. Satan verderft de mens en de mens is de belichaming van Satan geworden, iets geworden wat God weerstaat, en de mens is volkomen in staat om God te verraden. Waarom wordt er van mensen vereist dat hun gezindheid verandert? Mensen die uiteindelijk compleet worden gemaakt, ontvangen veel van de kennis van God, en veel dat strookt met Gods wil. Toen mensen in het verleden een verdorven gezindheid hadden, was alles wat ze deden verkeerd en was alles wat ze deden tegen God gericht. Nu ze de waarheid hebben, kunnen ze veel doen wat strookt met Gods wil. Maar dat wil niet zeggen dat ze God niet verraden; ze zijn nog steeds in staat om God te verraden. Het is mogelijk om een deel te veranderen van wat door de natuur van mensen wordt geopenbaard, en het deel dat verandert, is het deel van je dat in staat is om te praktiseren in overeenstemming met de waarheid. Maar de waarheid vandaag in praktijk kunnen brengen, betekent niet dat je natuur is veranderd. … Wat houdt dit ‘veranderen’ dan in? Het houdt in dat je, met begrip van Gods wil, in staat zult zijn om te gehoorzamen. Als je Gods wil niet begrijpt, zul je nog steeds handelen volgens je eigen wensen en zul je nog steeds geloven dat je daden stroken met Gods wil; dit is verraad en iets in je natuur. Uiteraard zijn er geen grenzen aan veranderingen in gezindheid. Hoe meer waarheden je hebt verkregen − dat wil zeggen: hoe diepgaander je kennis van God is − hoe minder je God zult weerstaan en Hem verraden. Het nastreven van veranderingen in gezindheid gebeurt voornamelijk door het nastreven van de waarheid. Kennis van het wezen van de natuur van mensen komt ook door begrip van de waarheid. Wanneer mensen de waarheid echt verkregen hebben, worden alle problemen aldus opgelost.

uit ‘Mensen eisen te veel van God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Samenvattend, een verandering in levensgezindheid voltrekt zich van het zich verzetten tegen en verraden van God tot het gehoorzaam en trouw worden aan God, en Hem aanbidden – dat is het proces. Wanneer mensen op het punt komen dat ze in staat zijn God te gehoorzamen en te aanbidden, bezitten ze zowel waarheid als menselijkheid. Dit is het soort mens dat een verandering van zijn levensgezindheid heeft ondergaan. Het proces van een verandering in levensgezindheid is dus het proces van het binnengaan en verwerven van de waarheid, het proces van het aanvaarden van de waarheid als leven, alsook het proces van het kennen van God door de mens. Een mens met ware kennis van God, wiens hart volledig door Gods woord is gegrepen, die God kan liefhebben en trouw kan blijven, alles doet om God tevreden te stellen en met Hem één van hart en geest kan zijn, dat is het soort mens dat door God is gewonnen. Wanneer iemand momenteel niet in staat is God vanuit zijn hart lief te hebben en te gehoorzamen, toont dit aan dat zijn hart nog steeds in de greep van Satan is en dat hij nog steeds wordt gecontroleerd door Satans gif en filosofie. Wanneer iemand de gehele waarheid heeft verkregen die hij zou moeten bezitten en het geheel in zijn hart heeft geaccepteerd, verwerft hij nieuw leven. Met het nieuwe leven volgt de gehoorzaamheid aan God, de liefde voor God en de aanbidding van God. Op dat moment zal de levensgezindheid van een mens volkomen zijn getransformeerd. Dit proces van verandering van levensgezindheid is ook het proces van zijn vernieuwing. Het hart van die mens werd oorspronkelijk gecontroleerd door Satan, en Satans leven en vergiften waren zijn natuur geworden. Nu brokkelen al deze dingen af door de waarheden die deze mens heeft aanvaard. Zijn hart is bezeten van de waarheid, de waarheid is de meester van zijn hart geworden, zodat zijn gezindheid zoals uitgedrukt in het leven ook verandert. Dit is hoe een verandering van levensgezindheid eruitziet. Toen Satan oorspronkelijk macht over je uitoefende, was je hem gehoorzaam en wilde je hem in alles tevredenstellen, alles werd gedaan volgens Satan. Vandaag is het de waarheid die macht over je uitoefent, je volgt alleen de waarheid en stelt God tevreden. Gods proces om een mens te winnen is als volgt: eerst was het heel makkelijk voor je Satan lief te hebben, maar moeilijk God lief te hebben. Nu is echter de waarheid binnen in je en houd je van de waarheid. God liefhebben is dus gemakkelijk geworden. Wanneer je wordt gevraagd Satan lief te hebben, zul je het niet doen, wat er ook wordt gezegd om je te overtuigen. Zodra iemand dus van binnen in de greep van de waarheid komt, verandert zo iemand volkomen en wordt een nieuw mens. Er kan dus worden gesteld dat de levensgezindheid van een mens vooral wordt veranderd door het nastreven en verwerven van de waarheid.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

37. Wat is verandering van gezindheid?