22. Wat is de mens volgen?

22. Wat is de mens volgen?

Relevante woorden van God:

Sommige mensen verheugen zich niet in de waarheid en nog minder in het oordeel. In plaats daarvan verheugen ze zich in hun macht en rijkdommen. Dat soort mensen wordt beschouwd als snobs. Zij komen uitsluitend af op die geloofsgemeenschappen in de wereld die invloed hebben en op die geestelijk leiders en leraren die van een theologische hogeschool komen. Ondanks dat ze de weg van de waarheid hebben aanvaard, blijven ze sceptisch en zijn ze niet in staat zichzelf volledig toe te wijden. Ze praten over offers brengen voor God, maar hun ogen zijn gericht op de grote geestelijk leiders en leraren, en Christus wordt opzijgeschoven. Hun hart is vol van roem, fortuin en glorie. Ze geloven er niets van dat zo'n onaanzienlijke man in staat is zovelen te overwinnen, dat iemand die zo onopvallend is, in staat is mensen te vervolmaken. Ze geloven er niets van dat deze stumperds die tussen het vuil en de mesthopen leven de mensen zijn die door God zijn uitverkoren. Als dát soort mensen door God gered zou worden, denken ze, zou het de wereld op zijn kop zijn en iedereen zou in een deuk liggen van het lachen. Ze geloven dat als God zulke sukkelaars uitkiest om te worden vervolmaakt, die hoge heren God Zelf zouden worden. Hun perspectief is besmet met ongeloof; sterker nog, het zijn belachelijke beesten. Want zij hechten alleen waarde aan positie, prestige en macht. Wat zij hoogachten, zijn grote groepen en geloofsgemeenschappen. Ze hebben geen enkel respect voor diegenen die geleid worden door Christus. Ze zijn niet meer dan verraders die zich van Christus, de waarheid en het leven hebben afgekeerd.

Wat jij bewondert, is niet de nederigheid van Christus, maar die valse herders met aanzien. Je houdt niet van de lieflijkheid of de wijsheid van Christus, maar van die lichtzinnige figuren die omgang hebben met de verachtelijke wereld. Je lacht om de pijn van Christus, die geen plaats heeft om Zijn hoofd neer te leggen, maar bewondert die levenloze wezens die offeranden wegkapen en zich wentelen in losbandigheid. Je bent niet bereid zij aan zij met Christus te lijden, maar stort je maar al te graag in de armen van die roekeloze antichristenen, hoewel ze je alleen maar vlees, alleen maar letters en alleen maar controle geven. Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen, hun reputatie, hun status en hun invloed. maar je blijft je verzetten tegen het werk van Christus en blijft weigeren het te aanvaarden. Daarom zeg ik dat je niet het geloof hebt dat inhoudt dat je Christus erkent. De enige reden waarom je Hem tot op de dag van vandaag hebt gevolgd, is dat je daartoe gedwongen werd. In je hart rijzen altijd maar weer imposante beelden op. Je kunt alles wat ze zeggen en doen, hun invloedrijke woorden en handen, maar niet vergeten. In jullie hart zijn ze voor altijd oppermachtig en voor altijd helden. Maar de Christus van vandaag niet. Hij is altijd maar weer onbetekenend in je hart en altijd maar weer is Hij je eerbied niet waard. Want Hij is veel te gewoon, heeft veel te weinig invloed en is allesbehalve verheven.

uit ‘Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dus er zijn sommige mensen die vaak worden misleid door diegenen die aan de buitenkant spiritueel lijken, nobel lijken, verheven beelden lijken te hebben. Wat betreft die mensen die kunnen spreken over woorden en doctrines, en van wie de woorden en daden bewonderenswaardig lijken, hun bewonderaars hebben nooit gekeken naar de essentie van hun daden, de principes achter hun daden, wat hun doelen zijn. En ze hebben nooit gekeken of deze mensen echt God gehoorzamen en of ze iemand zijn die echt God vreest en het kwade mijdt. Ze hebben nooit het wezen van de menselijkheid van deze mensen onderscheiden. Integendeel, vanaf de eerste stap dat ze ze beetje bij beetje leren kennen, bewonderen ze deze mensen, vereren ze deze mensen en uiteindelijk worden deze mensen hun idolen. Bovendien, naar de mening van sommige mensen, kunnen de idolen die zij aanbidden, waarvan zij geloven dat zij hun families en banen kunnen achterlaten en oppervlakkig gezien de prijs betalen – deze idolen zijn degenen die God echt tevreden stellen, degenen die echt een goede uitkomst en een goede bestemming kunnen ontvangen. In hun gedachten zijn deze idolen de mensen die God looft. Waardoor komt het dat mensen dit geloven? ...

... Er is slechts één belangrijke oorzaak waardoor mensen deze onwetende daden, onwetende gezichtspunten of eenzijdige standpunten en praktijken hebben en vandaag zal ik jullie erover vertellen. De reden is dat, hoewel mensen God misschien volgen, elke dag tot Hem bidden en elke dag het woord van God lezen, ze Gods wil niet echt begrijpen. Dit is de kern van het probleem. Als iemand Gods hart begrijpt, begrijpt wat God fijn vindt, wat God verafschuwt, wat God wil, wat God verwerpt, wat voor soort persoon God liefheeft, wat voor soort persoon God niet leuk vindt, wat voor soort norm bij God van toepassing is voor Zijn eisen aan de mens, wat voor soort aanpak Hij heeft voor het vervolmaken van de mens, kan die persoon nog steeds zijn eigen persoonlijke ideeën hebben? Kunnen ze gewoon een ander persoon aanbidden? Kan een gewoon persoon hun idool worden? Als iemand Gods wil begrijpt, is zijn standpunt een beetje rationeler. Ze zullen niet zomaar een verdorven persoon verafgoden, noch zullen ze, terwijl ze het pad bewandelen om de waarheid in de praktijk te brengen, geloven dat het willekeurig vasthouden aan een paar eenvoudige regels of principes neerkomt op het in praktijk brengen van de waarheid.

uit ‘Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het zou het beste zijn voor die mensen die zeggen dat ze God volgen om hun ogen te openen en goed te kijken om precies te zien in wie ze geloven: is het echt God waar je in gelooft of Satan? Als je weet dat waar je in gelooft niet God is maar je eigen afgoden, dan kun je het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Als je echt niet weet in wie je gelooft, kun je, weer, het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Dat zeggen zou godslastering zijn! Niemand dwingt je om in God te geloven. Zeg niet dat jullie in mij geloven, want ik heb dat soort woorden lang genoeg gehoord en ik wens ze niet opnieuw te horen, want waar jullie in geloven zijn de afgoden in jullie hart en de lokale vileine slangen onder jullie. Degenen die hun hoofd schudden als ze de waarheid horen, die breed glimlachen als ze over de dood horen spreken, zijn het nageslacht van Satan en het zijn allemaal objecten die geëlimineerd moeten worden. Er zijn in de kerk veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben en wanneer er iets bedrieglijks gebeurt, blijven ze gewoon aan Satans kant staan. Wanneer zij de lakeien van Satan worden genoemd, voelen zij zich erg onrechtvaardig behandeld. En je zou kunnen zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, maar ze staan altijd aan de kant zonder waarheid. Er is geen enkel cruciaal moment geweest dat ze aan de kant van de waarheid stonden, geen enkele keer dat ze opstonden en voor de waarheid pleitten, dus hebben ze echt geen onderscheidingsvermogen? Waarom staan ze dan altijd aan Satans kant? Waarom zeggen ze nooit één woord dat eerlijk of redelijk is ten aanzien van de waarheid? Is deze situatie echt ontstaan vanuit hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen iemand heeft, des te minder ze in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan. Wat laat dit zien? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen de trouwe nakomelingen van Satan zijn? Waarom kunnen zij altijd aan de kant van Satan staan en dezelfde taal als hij spreken? Al hun woorden en daden en hun uitdrukkingen bewijzen ruimschoots dat zij geen liefhebber van de waarheid zijn, maar eerder dat zij mensen zijn die de waarheid verafschuwen. Dat zij aan de kant van Satan kunnen staan, bewijst ruimschoots dat Satan echt houdt van deze kleine duivels die hun hele leven vechten omwille van Satan. Zijn al deze feiten niet overduidelijk?

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

En wat betekent het om mensen te volgen? Dat betekent dat iemand degene volgt die hij vereert. In zijn hart heeft God weinig gezag; hij draagt alleen maar de uiterlijke kenmerken van iemand die in God gelooft. Alles wat hij doet, komt neer op mensen nadoen en hun voorbeeld volgen. Vooral bij belangrijke aangelegenheden staat hij toe dat mensen de beslissingen nemen, en dat mensen zijn lot bepalen. Zelf gaat hij niet op zoek naar Gods wensen, en hij maakt geen onderscheid in wat de mensen beweren. Zolang wat ze zeggen redelijk schijnt te zijn, ongeacht of wat ze zeggen wel in overeenstemming is met de waarheid, aanvaardt hij dat allemaal en gehoorzaamt hij eraan. Dit is het gedrag van iemand die mensen volgt. Zijn geloof in God is zonder principes en er is geen waarheid in de manier waarop hij zaken behandelt. Hij buigt mee met iedereen die redelijk spreekt. Mocht het zijn afgod zijn om een verkeerd pad in te slaan, dan zou hij dat tot het eind volgen. Als God zijn afgod zou veroordelen, zou hij wel enige notie hebben van God, maar stevig vasthouden aan zijn afgod. Zijn reden daarvoor is dat hij iedereen moet gehoorzamen die de leiding over hem heeft. Een hoge beambte is niet opgewassen tegen een praktijkgerichte manager. Dat is niet meer dan de logica van een dwaas. Wie een mens volgen, verkeren inderdaad in zo’n grote verwarring. Degenen die mensen volgen, hebben in hun hart geen plaats voor God en ze hebben geen waarheid; ze zijn afgodendienaars, zijn misleid door andere mensen en geloven niet werkelijk in God. Alleen Gods volgelingen geloven werkelijk in God.

Uit communicatie van boven

Al wie je in je hart vereert, is je afgod. Al wie de leiders vereert, is een afgodendienaar. Wanneer je iemand vereert, zal hij gezag hebben in je hart; het kan niet anders of je wordt door hem in bezit genomen en je wordt zijn lakei. Tijdens onze werkzaamheden om het evangelie te verspreiden, hebben we ontdekt dat mensen van verschillende religies en denominaties allemaal afgoden vereren, en dat ze allemaal worden beheerst door hun leiders. Ze durven zelfs de waarheid niet te aanvaarden en geven blijk van zielige onderdanigheid. Mensen die hun leiders vereren zijn afgodendienaars en er is zeker geen waarheid in hun hart. Ze hebben geen enkele kennis van God, waardoor God geen gezag heeft in hun hart. Ze zijn mensen die door God worden verafschuwd en vervloekt. God is een rechtvaardige God, en God is een jaloerse God. God haat de afgodendienst van mensen het meest. De ergste godslastering is het als mensen hun leider even hoog aanslaan als God. In feite zouden mensen die zich tot God keren, alleen God in hun hart moeten hebben; ze zouden in hun hart geen plaats moeten hebben voor enig mens. Zelfs als ze zich hierover gedachten of ideeën vormen, is dit smerig en verdorven, wat ervoor zorgt dat God dit verafschuwt en verfoeit. Wat dit betreft zijn de meeste mensen in verwarring, waardoor hun hart in meerdere of mindere mate plaats biedt aan de persoon die ze vereren. Zelfs als iemand in zijn hart maar een klein beetje plaats biedt aan een mens, is dit volgens Gods gezindheid onaanvaardbaar. Als zijn hart van begin tot eind niet kan worden gezuiverd, is de uitkomst dat hij zal worden veroordeeld.

Bij alle mensen kun je het aan speciale kenmerken zien als ze in hun hart hun leiders vereren. Aan de volgende punten zijn ze te herkennen: als je gehoorzaamheid aan je leider groter is dan je gehoorzaamheid aan God, dan vereer je afgoden; als je sterker smacht en verlangt naar de mensen die je vereert dan dat je smacht en verlangt naar God, dan vereer je afgoden; als je enthousiaster bent over je leider dan over God, dan vereer je afgoden; als je in je hart dicht staat bij de mensen die je vereert en veraf van God, dan vereer je afgoden; als degenen die je vereert in je hart op gelijke voet staan met God, dan is dit zelfs een nog sterker bewijs dat je de mensen die je vereert net zo behandelt als God; als je, wat er ook met je gebeurt, bereid bent naar je leider te luisteren en weigert voor God te verschijnen om de waarheid te zoeken, dan is dit afdoende bewijs dat je niet in God gelooft, maar in mensen. Misschien zullen sommige mensen proberen zich te verdedigen door te zeggen: “Ik heb echt bewondering voor die en die en ze hebben echt een plaats in mijn hart. Zonder het te beseffen, heb ik mij in mijn verhouding tot God een beetje van Hem verwijderd”. Deze woorden laten zien hoe het in waarheid met deze kwestie is gesteld; zodra iemand een plaats inneemt in het hart van een bepaalde persoon, verwijdert die persoon zich van God. Dit is gevaarlijk, maar toch vatten sommige mensen dit licht op; ze maken zich in het geheel geen zorgen, waaruit blijkt dat ze Gods gezindheid niet kennen. … Wat is het toch dom en blind om mensen te vereren; wat is dat toch verdorven en slecht. Mensen vereren komt neer op het vereren van Satan en demonen, en op het vereren van antichristen; wie mensen vereren zijn geheel en al verstoken van de waarheid. Zulke mensen zijn beslist beroofd van ook maar de geringste kennis van God; ze zijn ontaarde lieden die door God worden vervloekt.

Uit communicatie van boven

22. Wat is de mens volgen?