Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?

Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?

Antwoord:

Mensen denken dat Bijbeluitleg niet verkeerd kan zijn, maar terwijl ze de Bijbel uitleggen, doen ze dingen die tegen God ingaan. Wat zijn dit voor mensen? Zijn ze geen hypocriete farizeeën? Zijn ze geen antichristen die God bestrijden? Waarom zou je met Bijbeluitleg God bestrijden? Waarom veroordeel je zo God? Zelfs als het zo wordt uitgelegd, zijn er mensen die het niet begrijpen en die denken dat je met bijbeluitleg van God getuigt en Hem verheerlijkt. De joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën waren allemaal experts op het gebied van de Bijbel die vaak de Bijbel uitlegden aan mensen. Als je door bijbeluitleg van God getuigt en Hem verheerlijkt, hoe kan het dan dat toen de Heer Jezus kwam preken en werken ze de Heer Jezus vurig bestreden en veroordeelden en uiteindelijk samenspanden met de Romeinse regering om de Heer Jezus te kruisigen? Hedendaagse religieuze voorgangers en ouderlingen kennen de Bijbel goed en leggen al jaren de Bijbel uit. Als je door bijbeluitleg van God getuigt en Hem verheerlijkt, hoe kan het dan dat toen Almachtige God kwam om waarheden uit te drukken en Zijn werk van het oordeel te doen, ze dat niet alleen niet onderzochten, maar zelfs bestreden en veroordeelden? Wat is het probleem hier? Is dit geen serieus probleem waar alle gelovigen over moeten nadenken? En als religieuze leiders door bijbeluitleg van God getuigen en Hem verheerlijken, waarom werkte de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade dan niet in de tempel toen Hij kwam? Waarom werkte Almachtige God van de laatste dagen niet in de kerk toen Hij kwam? Omdat religieuze leiders God niet verheerlijken en niet van God getuigen. Het zijn allemaal hypocriete, arrogante farizeeën. Het zijn allemaal antichristen die religie beheersen en God bestrijden! Hoe kunnen ze toestaan dat God bestaat of dat stemmen binnen de religieuze wereld getuigen van God? Als de geïncarneerde Christus zich bij een religie aansloot en zou werken en preken in de kerk, werd Hij vast en zeker opgepakt, overgedragen aan de autoriteiten en gekruisigd. Als mensen naar gevestigde kerken gingen om van God te getuigen, zouden ze zeker opgepakt en vervolgd worden. Zoals de Heer Jezus zei: “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven” (Mat. 10:16). Zien mensen dit nog steeds niet in? De religieuze farizeeën veroordeelden en bestreden God. Dan moet wel duidelijk zijn of je van God getuigt als je de Bijbel verheerlijkt. Kunnen mensen die echt van God getuigen en Hem verheerlijken God bestrijden? Kunnen ze God als hun vijand zien? We moeten ook beseffen dat de Bijbel niet alleen Gods woorden bevat, maar ook veel mensenwoorden. De Bijbel verheerlijken is dus iets anders dan God verheerlijken. Je houden aan de Bijbel is iets anders dan je houden aan de geboden van de Heer. Als religieuze farizeeën de Bijbel verklaren, verklaren ze alleen de door mensen geschreven woorden. Ze leggen theologische theorieën uit en ze preken over en getuigen van door mensen geschreven woorden. Maar Gods woorden en de waarheid die door God wordt uitgedrukt in de Bijbel, die verspreiden ze niet, daar getuigen ze niet van. Kun je dan nog volhouden dat ze God verheerlijken en van Hem getuigen? Bestrijden en verraden ze God zo niet? Dus mensen die denken dat je met Bijbeluitleg van God getuigt en Hem verheerlijkt, hebben geen verstand van spirituele zaken en doorzien niet de essentie van het probleem. Ze zijn in de war, en vereren en geloven religieuze leiders blindelings. Is dat niet een feit?

Destijds legden de joodse farizeeën alleen de Bijbel uit en de doctrines. Ze voerden religieuze rituelen uit en hielden zich aan religieuze regels en menselijke tradities, maar ze hielden zich niet aan Gods geboden en weken van Gods weg af, zodat ze bij de komst van de Heer Jezus zich fervent verzetten, de Heer Jezus veroordeelden en Hem kruisigden. Het gevolg was dat God ze vervloekte en strafte. Hoewel de huidige religieuze voorgangers en ouderlingen vaak de Bijbel verklaren en getuigen van de Bijbel, proberen ze niet Gods woord te verspreiden en ervan te getuigen, of te preken over wat de Heer Jezus wil en wat Hij vereist van de mens. Ook getuigen ze maar zelden van het goddelijke wezen en de liefde van de Heer Jezus. Ze laten mensen niet het woord van de Heer ervaren en in praktijk brengen en ze besteden geen aandacht aan het hooghouden van de Heer Zijn geboden en wil. Ze verklaren en verheerlijken alleen de woorden van mensen in de Bijbel. En vragen van anderen dat ze die als Gods woorden beschouwen en als de waarheid waar ze naar moeten leven. Als ze problemen oplossen, baseren ze zich vooral op woorden van mensen in de Bijbel en niet op Gods woorden in de Bijbel. Met behulp van de woorden van mensen in de Bijbel verwerpen en bestrijden ze Gods woorden. Over het intreden in het hemelse koninkrijk, bijvoorbeeld, heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). Maar voorgangers en ouderlingen schuiven de Heer Jezus' woorden terzijde en zien de woorden van mensen in de Bijbel als de waarheid en bepalend voor de intrede in het hemelse koninkrijk. Ze leren mensen dat ze alleen maar hoeven te zwoegen voor de Heer om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Met de woorden van mensen in de Bijbel vervangen en bestrijden ze Gods woorden. En laten zo mensen afdwalen. Dit is wel het geniepigste, smerigste aspect van het verzet van de religieuze voorgangers en ouderlingen tegen God! Ze rukken bijbelcitaten uit hun verband en met mensenwoorden in de Bijbel bestrijden en veroordelen ze Almachtige God. Niets gaat ze te ver om gelovigen te misleiden en te voorkomen dat ze de ware weg onderzoeken en Almachtige Gods werk van de laatste dagen aanvaarden, om ze onder de duim te kunnen houden! Zoals Almachtige God zegt: “Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders. Als ze iemand tegenkomen die de ware weg preekt, dan zouden sommigen van hen zeggen: ‘We moeten onze leider raadplegen over ons geloof.’Hun geloof moet via een mens gaan. Is dat niet een probleem? Wat is er dan van deze leiders terechtgekomen? Zijn ze niet farizeeërs, valse herders, antichristen en struikelblokken geworden voor mensen in de aanvaarding van de ware weg?” (‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’) Nu we dit weten, hoe kunnen we dan zeggen dat religieuze voorgangers en ouderlingen door bijbeluitleg van God getuigen en Hem verheerlijkten? Maken ze niet misbruik van de mogelijkheid om de Bijbel uit te leggen door de Bijbel verkeerd te interpreteren en God te bestrijden? Ze verhinderen al lange tijd mensen om de ware weg te aanvaarden en tot God terug te keren. Het zijn juist die antichristen die door het werk van Almachtige God in de laatste dagen ontmaskerd worden. Zien mensen dit nog steeds niet in?

Mensen hebben de opvatting dat je door bijbeluitleg van God getuigt en Hem verheerlijkt. Maar nu we weten hoe farizeeën en religieuze leiders de Bijbel uitleggen, kunnen we inzien dat dat niet echt zo is. Religieuze farizeeën verheerlijken en getuigen van de Bijbel, niet van God. Ze verklaren vooral de woorden van mensen in de Bijbel, niet de woorden van God. Ze bestrijden Gods woorden door ze met woorden van mensen in de Bijbel te vervangen. En ze rukken de woorden van mensen in de Bijbel uit hun verband om God te bestrijden en conclusies over God te trekken. Het doel van hun bijbeluitleg is niet van God te getuigen en Hem te verheerlijken, maar om mensen te misleiden om zo hun verachtelijke doelen te bereiken. Wie zo de Bijbel uitlegt, bestrijdt God en doet kwaad! Dus als God werk komt verrichten, houden ze de mensen met de Bijbel in bedwang. Zodat die zich blindelings aan de Bijbel houden en zich tegen God verzetten. Dit toont aan dat farizeeën en religieuze leiders de Bijbel uitleggen om zo God te bestrijden. Ze rukken de woorden van mensen in de Bijbel uit hun verband om God te bestrijden en tegen te werken, om hun eigen koninkrijk te kunnen stichten. Met wat voor bijbeluitleg kun je dan van God getuigen en Hem verheerlijken? De bijbel geeft Gods werk weer en getuigenissen van God. Bijbeluitleg houdt in dat je God verheerlijkt en van Hem getuigt in overeenstemming met Gods woorden en de waarheden in de Bijbel. Het houdt in dat je Gods woorden in de Bijbel verspreidt en ervan getuigt. Dat je Gods bedoelingen communiceert, in overeenstemming met Gods eisen en op basis van Gods woorden. En dat je de waarheid in Gods woorden communiceert. Dat je mensen getuigenissen geeft van Gods werk en Zijn gezindheid, en dat je getuigt van Gods essentie en Zijn liefde. Dat je mensen Gods woorden laat ervaren en in praktijk laat brengen, zodat ze de werkelijkheid van Gods woorden kunnen begrijpen. Dat je de Heer Jezus verheerlijkt en van Hem getuigt bij alles wat je doet. Alleen door de Bijbel op die manier uit te leggen, getuig je van God en verheerlijk je Hem. Zo ben je naar Gods hart en zo dien je God werkelijk. De woorden van de mens in de Bijbel kunnen alleen als aanvulling gebruikt worden en mogen nooit met Gods woorden vergeleken worden. Maar religieuze voorgangers en ouderlingen leggen alleen de woorden van mensen in de Bijbel uit. Ze doen alsof die woorden Gods woorden zijn, de waarheid En richtlijnen voor hun gedrag, als de basis om problemen op te lossen. Gods woorden noemen ze maar zelden. Ze vervangen Gods woorden in de Bijbel door die van mensen, terwijl ze Gods woorden verlaten. Als je zo de Bijbel uitlegt, getuig je dan van God? Verheerlijk je en getuig je dan niet juist van de mens? Bij hun bijbeluitleg richten ze zich ook alleen maar op theologische theorie. Ze geven uitleg over mensen, locaties en historische achtergronden om op te scheppen. Is dat niet gewoon misleiding? Willen ze niet gewoon door mensen vereerd en gevolgd worden? Destijds legden de hypocriete farizeeën de Bijbel bewust verkeerd uit om zo de mensen te misleiden en onder de duim te houden. Uiteindelijk lieten ze gelovigen de mens volgen en God bestrijden, zodat het jodendom een onafhankelijk koninkrijk werd dat zich tegen God keerde. In de laatste dagen maken religieuze voorgangers en ouderlingen ook misbruik van de Bijbel om mensen blind in de Bijbel te laten geloven en de Bijbel te vereren. En ze laten de Bijbel Gods plaats innemen in de harten van mensen, zodat gelovigen het woord van de Heer gaan verraden en God gaan bestrijden en de religieuze wereld zich tegen God verzet en streeft naar een eigen rijk Een bolwerk van verzet tegen Gods werk. Is zo’n bijbeluitleg geen godslasterlijk verzet tegen God? Is dit niet wat de farizeeën, die antichristen, deden? Mensen misleiden om God te bestrijden en hun eigen onafhankelijke koninkrijk te stichten? Hoe kun je dan volhouden dat ze God verheerlijken en van Hem getuigen? De farizeeën bestrijden God heel sluw. Ze leggen de Bijbel bewust verkeerd uit om zo de mensen te misleiden en onder de duim te houden. De Bijbel was oorspronkelijk een getuigenis van God. Mensen hadden de opvatting dat ze altijd van God getuigden, hoe ze de Bijbel ook uitlegden. De hypocriete farizeeën maken misbruik van deze opvatting van de mensen door zoveel mogelijk de Bijbel te verheerlijken en ervan te getuigen. Ze vervangen God door de Bijbel om God te bestrijden en mensen te misleiden. Daardoor gaan mensen blindelings in de Bijbel geloven en de Bijbel vereren, zodat ze bijbelgeleerden als zij gaan vereren en volgen en zo God verraden. Dit is Satans verraderlijkste, sluwste list om God te bestrijden en mensen te misleiden. En het aspect dat voor mensen het ondoorgrondelijkst en bedrieglijkst is.

We lezen nog twee passages uit het woord van Almachtige God. “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?” (‘Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Als je al vele jaren in Hem hebt gelooft, maar Hem desalniettemin nooit hebt gehoorzaamd of al Zijn woorden hebt aanvaard, maar in plaats daarvan God hebt gevraagd Zich aan jou te onderwerpen en te handelen in overeenstemming met jouw opvattingen, dan ben je de meest opstandige van alle mensen en ben je een ongelovige. Hoe is zo iemand in staat om te gehoorzamen aan het werk en de woorden van God die niet in overeenstemming zijn met de opvattingen van de mens? De meest opstandige mens is degene die opzettelijk God weerstaat en zich tegen Hem verzet. Deze is de vijand van God en is de antichrist. Zo’n persoon heeft continu een vijandige houding tegenover het nieuwe werk van God en heeft nooit het minste voornemen tot onderwerpen getoond en heeft nooit van harte onderwerping getoond of zichzelf nederig opgesteld. Hij stelt zichzelf boven anderen en toont nooit onderwerping aan wie dan ook. Voor God beschouwt hij zichzelf als het meest bekwaam in het prediken van het woord en het meest vakkundig in het inwerken op anderen. Hij verwerpt nooit de ‘schatten’ die hij reeds in zijn bezit heeft, maar behandelt ze als familie-erfgoed om te vereren, om tegen anderen over te preken en gebruikt ze om de dwazen die hem verafgoden te instrueren. Er zijn inderdaad een aantal mensen als dit in de kerk. Het kan gezegd worden dat zij ‘ontembare helden’ zijn, generatie op generatie verblijven zij in het huis van God. Ze gaan ervan uit dat de prediking van het woord (doctrine) hun hoogste plicht is. Jaar na jaar en generatie op generatie gaan ze door met het krachtdadig afdwingen van hun ‘heilige en onaantastbare’ plicht. Niemand durft hen aan te raken en geen enkel persoon durft hen openlijk te berispen. Ze worden ‘koningen’ in het huis van God, ongebreideld tiranniseren ze anderen, van het ene tijdperk in het andere. Deze groep demonen probeert de handen ineen te slaan en mijn werk te vernietigen; hoe kan ik deze levende duivels toestaan te bestaan voor mijn ogen?” (‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ook al doen religieuze voorgangers en ouderlingen vaak aan bijbelverklaring, ze begrijpen de waarheid niet en ze kennen God niet. Ze zijn gelijk aan de hypocriete farizeeën. Het zijn valse herders die mensen misleiden, beheersen, kooien en benadelen. Ze laten mensen Christus loochenen, Christus veroordelen, zodat ze God zelfs bestrijden en tegenwerken, en Satans hulpjes en marionetten worden. Iedereen die ogen heeft kan zien dat dit zo is.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Pastors en ouderlingen die de Bijbel uitleggen en verheerlijken, kennen nog niet per se God. Hoe goed ze de Bijbel ook kunnen uitleggen of verheerlijken, Het is absoluut niet zo dat ze God verheffen of van Hem getuigen. Waarlijk van de Heer getuigen en Hem verheffen is geen kwestie van Bijbeluitleg door mensen. Het gaat erom of ze Gods woord in praktijk brengen en Zijn werk ervaren. Wie van de waarheid houdt, verkrijgt de verlichting van de Heilige Geest en ware ervaring en kennisvan Gods woord. Deze kennis wordt verkregen door Gods woorden te praktiseren en te ervaren. Dat is waarlijk God kennen. Deze ware ervaringen en getuigenissen communiceren is waarlijk God verheerlijken en van Hem getuigen. De ware kennis van God, waarvan mensen spreken als ze Hem verheffen en van Hem getuigen komt niet voort uit hun eigen opvattingen, voorstellingen of logica en al helemaal niet uit hun letterlijke uitleg van Gods woorden. Wie God verheerlijkt en van Hem getuigt, legt zich toe op het communiceren van Gods woorden in de Bijbel op het communiceren van Gods wil, Zijn eisen aan mensen, Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is zodat mensen Gods wil en gezindheid begrijpen en Hem waarlijk kennen. Op die manier kunnen mensen God waarlijk vereren en gehoorzamen. Met dat soort Bijbeluitleg en communicatie over Gods woorden kunnen ze God echt verheerlijken en van Hem getuigen. Maar als de pastors en ouderlingen de Bijbel uitleggen kunnen ze dan echt de essentie van de waarheid van Gods woorden communiceren? Kunnen ze Gods wil communiceren? Kunnen ze getuigen van Gods gezindheid? Kunnen ze zorgen dat andere mensen God kennen, gehoorzamen of vereren? Dat blijkt uit de feiten. De meeste pastors en ouderlingen in de religieuze gemeenschap haten de waarheid en verzetten zich tegen God. Zonder Gods woorden te praktiseren of Zijn werk te ervaren. Ze begrijpen niets van Zijn wil of eisen en ze begrijpen zeker niet Zijn gezindheid, alles wat Hij heeft of is. Daarom kunnen ze geen ware kennis van God communiceren en kunnen ze niet getuigen van het goddelijke wezen of de liefhebbende kwaliteiten van de Heer Jezus. Ze leggen gewoon Bijbelkennis en theologische theorieën uit of het levensverhaal van Bijbelfiguren met de historische achtergrond, om door anderen bewonderd en gerespecteerd te worden. Het is absoluut niet zo dat ze God verheffen of van Hem getuigen.

Daar komt nog bij dat ze voornamelijk woorden van mensen uitleggen, zoals die van Paulus in de Bijbel. Volgens Paulus: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16). Ze beschouwen de woorden in de Bijbel als Gods woorden. Daarom is het dat de hele religieuze gemeenschap de woorden van de apostelen als die van God beschouwt en de gelovigen zegt om ze te praktiseren en volgen. Ze citeren de woorden van de apostelen steeds vaker als ze preken, communiceren of getuigen. Maar God en de Heer Jezus citeren ze steeds minder. Uiteindelijk zijn de woorden van God en de Heer Jezus in de Bijbel zo allemaal vervangen en tenietgedaan. De plek van de Heer Jezus in het hart van de mensen wordt steeds kleiner terwijl die van Paulus en anderen constant groeit. Zo zijn de harten van de mensen vervuld geraakt van de woorden van Paulus en andere Bijbelfiguren. Mensen geloven in naam in de Heer Jezus maar volgen eigenlijk alleen de woorden van Bijbelfiguren als Paulus. Ze volgen hun eigen weg van geloof in God. Met zo’n geloof in God moet je toch wel afdwalen van de weg van de Heer? Zo’n manier van God dienen kan toch niet stroken met Gods wil? Zo heeft de Heer Jezus dit ooit gezegd over het binnengaan van het hemelse koninkrijk: “Maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). Maar de pastors en ouderlingen leggen de redding en het binnengaan van het hemelse koninkrijk uit volgens de woorden van Paulus. “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid” (2 Tim. 4:7-8). De pastors en ouderlingen leren mensen dat zolang ze net als Paulus voor de Heer zwoegen en lijden, ze het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Hiermee verraden ze de woorden van de Heer Jezus volledig. Met als gevolg dat de meeste gelovigen Gods wil niet weten te volgen. Ze begrijpen nog minder van wat voor mensen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Mensen gebruiken de woorden van Paulus als hun motto: Ze vervangen Gods woorden met die van mensen. Ze wijzen Gods woorden af. Met als gevolg dat ze mensen op een dwaalspoor brengen. Is zo’n Bijbeluitleg God verheerlijken en van Hem getuigen? Ze staan regelrecht tegenover God. Dat is een ernstig probleem. De religieuze pastors en ouderlingen vervangen Gods woorden vaak met die van mensen in de Bijbel. De gevolgen daarvan zijn nu duidelijk, nietwaar? Hoe kunnen mensen jarenlang in de Heer geloven en Hem nog steeds niet kennen? Waarom ervaren ze de woorden van de Heer nooit echt? Hoe kunnen ze de waarheid of het leven verkrijgen als ze zo in de Heer geloven? Komt het niet omdat de pastors en ouderlingen bij hun uitleg constant getuigen van de woorden van mensen in de Bijbel waaraan hun volgelingen zich moeten houden?

Het werk van Almachtige God in de laatste dagen heeft deze pastors en ouderlingen ontmaskerd als duivelse antichristen in de religieuze gemeenschap. Anders had niemand doorgehad dat ze met hun verheerlijkingen en Bijbelinterpretaties mensen eigenlijk op een geniepige manier misleiden en beheersen. Dan had niemand de waarheid gezien dat ze hun eigen koninkrijkjes stichten als vijanden van God. De farizeeërs van toen verheerlijkten en getuigden van de Bijbel. Ze beperkten God in de Bijbel. Ze probeerden nooit de waarheid te zoeken of Gods voetstappen te volgen. Uiteindelijk hebben ze de Heer Jezus gekruisigd, met Zijn afwijzing van het Oude Testament als voorwendsel. Ze begingen een zware zonde. In de laatste dagen zijn de pastors en ouderlingen net als die farizeeërs. Ze verheerlijken en getuigen van de Bijbel. Ze definiëren God in de Bijbel. Ze verspreiden ook misvattingen, zoals: “Gods woorden en werk bestaan niet buiten de Bijbel.” “Geloven in de Bijbel is geloven in God. De Bijbel vertegenwoordigt God. Als je de Bijbel verlaat, geloof je niet meer in God.” Hiermee maken ze mensen wijs dat je de Bijbel moet geloven en vereren. Met deze achterbakse trucs stelen de pastors en ouderlingen mensen van God om ze voor de Bijbel te brengen. Zo verliezen mensen onderbewust hun relatie met God. Wie ooit in God geloofde, gelooft alleen nog maar in de Bijbel. De Bijbel wordt de Heer in hun hart, God in hun hart. Ze doen alsof de Bijbel God is. Ze hebben God voor de Bijbel verruild. Door deze blinde verering van de Bijbel vereren en volgen ze de Bijbelgeleerden: de pastors en ouderlingen. ze voeren een fanatieke lastercampagne tegen Hem, wijzen Hem af en veroordelen Hem. Verschilt dat van wat de farizeeërs deden? Er is geen verschil. Wat die pastors en ouderlingen betreft de Bijbel is hun werktuig om de religieuze gemeenschap voor hun karretje te spannen. Ze verheerlijken de Bijbel met uit hun verband gerukte Bijbelcitaten om mensen te beheersen en te controleren. Dan gaan gelovigen onbewust het pad op van mensen vereren en volgen waarbij ze zich als vijanden van God tegen Hem verzetten. Ze maken mensen wijs dat wie de Bijbel vereert en volgt, in God gelooft en de aanwezigheid van God heeft. Die mensen verdiepen zich daarom niet in Gods werk in de laatste dagen en lopen hun laatste kans op redding mis. Dit is echt Satans verraderlijkste complot. dat de pastors en ouderlingen van de religieuze gemeenschap echt een stelletje farizeeërs en oplichters zijn. Het zijn valse herders en antichristen die Gods uitverkorenen misleiden en manipuleren. De religieuze gemeenschap wordt gedomineerd door een groep farizeeërs en antichristen die zich tegen God verzetten. Het is allang geen plek meer waar God Zijn werk kan doen. Het is een duivels kamp geworden dat God als vijand beschouwt. Net als die grote stad Babylon van weleer. Kan het religieuze Babylon Gods toorn ontlopen?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?

Snelheid

Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?