Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Het verschijnen en het werk van Christus van de laatste dagen

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2

Deel 2:

De essentiële verschillen tussen religieuze opvattingen en de waarheid herkennen

1Vraag 1: Wij geloven dat de terugkeer van de Heer betekent dat gelovigen direct zullen worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel, want in de Bijbel staat: “En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Thes. 4:17). Je getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom zijn we dan nu op aarde en nog niet opgenomen?
2Vraag 2: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug zal keren. Zij baseren dit voornamelijk op deze Bijbelverzen: “Jezus, … zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien” (Openb. 1:7). En bovendien leren de religieuze dominees en ouderlingen ons ook dat elke Heer Jezus die niet met wolken komt vals is en verworpen moet worden. Dus we weten niet zeker of deze opvatting strookt met de Bijbel of niet; is een dergelijke interpretatie juist of niet?
3Vraag 3: Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom hebben we Hem dan niet gezien? Eerst zien, dan geloven en geruchten alleen zijn onbetrouwbaar. Als we Hem niet hebben gezien, moet dat wel betekenen dat Hij nog niet is teruggekeerd; ik geloof het pas wanneer ik Hem zie. Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waar is Hij nu dan? Wat voor werk is Hij aan het doen? Welke woorden heeft de Heer gesproken? Ik zal het geloven nadat je deze dingen met een getuigenis kunt verduidelijken.
4Vraag 4: De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?
5Vraag 5: De Heer Jezus was de vleesgeworden God; dit staat buiten kijf. Nu getuigen jullie dat Almachtige God de in het vlees teruggekeerde Heer Jezus is, maar religieuze dominees en ouderlingen zeggen dat waar jullie in geloven slechts een menselijk wezen is, dat jullie misleid zijn. Dat snappen we niet. Toen de Heer Jezus vlees werd en het verlossingswerk kwam doen, zeiden de Joodse farizeeën ook dat Hij slechts een mens was, dat iedereen die in Hem geloofde, misleid was. Daarom willen wij graag dit aspect van de waarheid zoeken over de vleeswording van God. Wat is de vleeswording precies en wat is essentie van de vleeswording? Communiceer hier alsjeblieft over.
6Vraag 6: We weten allemaal dat de Heer Jezus de incarnatie van God was. Nadat Hij Zijn werk had voltooid, werd Hij gekruisigd. Vervolgens is Hij herrezen, verscheen Hij voor al Zijn discipelen en voer Hij ten hemel in Zijn glorieuze spirituele lichaam. Zoals in de Bijbel staat: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). Dus de Bijbel bevestigt dat als de Heer terugkeert het Zijn herrezen spirituele lichaam zal zijn dat aan ons verschijnt. Waarom is God in de laatste dagen geïncarneerd in de vleselijke gedaante van de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen? Wat is het verschil tussen het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus en Zijn incarnatie als de Mensenzoon?
7Vraag 7: Gisteravond las ik de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons.
8Vraag 8: God gebruikte Mozes om het werk van het Tijdperk van de Wet te doen, waarom gebruikt God dan geen mensen om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen? Moet Hij echt vlees worden om het Zelf te doen?
9Vraag 9: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?
10Vraag 10: Het staat duidelijk in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus is, de Zoon van God, en dat allen die in de Heer geloven ook geloven dat de Heer Jezus Christus is, de Zoon van God. Toch getuigen jullie dat de vleesgeworden Christus de manifestatie van God is, dat Hij God Zelf is. Is de vleesgeworden Christus dus werkelijk de Zoon van God, of is Hij God Zelf?
11Vraag 11: Je getuigt dat Almachtige God de waarheid verkondigt en Zijn oordeelswerk van de laatste dagen doet, maar ik geloof dat ons geloof in de Heer Jezus en aanvaarding van het werk van de Heilige Geest betekent dat we Gods oordeelswerk al ondergaan hebben. Hier zijn de woorden van de Heer Jezus als bewijs: “Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij geloven dat, hoewel de Heer Jezus het verlossingswerk deed, de Heilige Geest op de pinksterdag nadat Hij naar de hemel opvoer, neerdaalde en in mensen werkte: “… hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” Dat zou Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten zijn, dus waar ik naar op zoek zou willen gaan, is wat precies de verschillen zijn tussen het oordeelswerk in de laatste dagen door Almachtige God en het werk van de Heer Jezus?
12Vraag 12: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd en Zijn oordeelswerk doet, te beginnen bij het huis van God in de laatste dagen. Dit lijkt te verschillen van het oordeel van de grote witte troon in het boek Openbaring. De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat het oordeel van de grote witte troon gericht is op de niet-gelovigen die tot de duivel Satan behoren. Wanneer de Heer komt, zullen de gelovigen in de hemel worden opgenomen en dan zal Hij rampen doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Dat is het oordeel voor de grote witte troon. Je getuigt van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben niet gezien dat God rampen heeft doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Hoe kan het dan het oordeel van de grote witte troon zijn?
13Vraag 13: De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat de woorden “Het is volbracht” (Joh. 19:30) van de Heer Jezus aan het kruis bewijs is dat Gods reddingswerk al helemaal volbracht is, toch getuig je dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk te doen, te beginnen bij Gods huis, om de mensheid volledig te redden. Hoe moet men Gods werk om de mensheid te redden dan precies opvatten? Dit aspect van de waarheid is ons niet duidelijk, dus communiceer hierover alsjeblieft.
14Vraag 14: In de Bijbel staat: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Rom. 10:10). Wij geloven dat de Heer Jezus onze zonden heeft vergeven en ons rechtvaardig heeft gemaakt door geloof. Bovendien geloven wij dat als iemand eenmaal gered is, hij voor altijd gered is; en wanneer de Heer terugkeert, zullen wij onmiddellijk worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Waarom getuig je dan dat we Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden voordat we gered en in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden?
15Vraag 15: Wij volgen het voorbeeld van Paulus en werken hard voor de Heer om het evangelie te verspreiden, van de Heer te getuigen en over de gemeenten van de Heer te waken, net zoals Paulus dat deed: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden” (2 Tim. 4:7). Is dit niet het volgen van de wil van God? Deze werkwijze zou moeten inhouden dat we in aanmerking komen om te worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, waarom moeten we dan Gods oordeelswerk en zuivering in de laatste dagen aanvaarden voordat we in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden?
16Vraag 16: Je zegt dat degenen die in God geloven Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden en dat alleen dan hun verdorven gezindheid kan worden gezuiverd en zij zelf door God kunnen worden gered. Maar wij beoefenen in overeenstemming met de vereisten van de Heer ootmoed en geduld, wij hebben onze vijanden lief, dragen ons kruis, verzaken wereldse aangelegenheden, werken, verspreiden het evangelie voor de Heer enzovoort. Zijn dat dan niet allemaal onze veranderingen? Wij zijn altijd op deze manier op zoek geweest, dus kunnen wij dan niet ook zuivering bereiken en opgenomen worden in het koninkrijk van de hemel?
17Vraag 17: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk en zuivering van de mens te doen in de laatste dagen, maar de religieuze dominees en ouderlingen geloven dat Hij met wolken zal terugkeren, en dat alle gelovigen onmiddellijk van gedaante zullen veranderen en worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21). De Heer is almachtig en er is niets wat Hij niet kan doen. God kan ons transformeren en zuiveren met één woord, waarom zou Hij dan nog vlees moeten worden om de waarheid te verkondigen en een fase van het oordeels- en zuiveringswerk van de mens uitvoeren?
18Vraag 18: Je getuigt dat God in de laatste dagen de waarheid verkondigt en het oordeels- en zuiveringswerk van de mens doet, hoe oordeelt, zuivert en redt God de mens dan precies?
19Vraag 19: Je getuigt dat God in de laatste dagen Zijn oordeelswerk doet om de mens volkomen te zuiveren en te redden, maar na het lezen van de woorden van Almachtige God zie ik dat sommige woorden de mens veroordelen en vervloeken. Als God de mens veroordeelt en vervloekt, moet de mens dan geen straf ondergaan? Hoe kun je dan nog zeggen dat deze vorm van oordeel de mensheid zuivert en redt?
20Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?
21Vraag 21: In de Bijbel staat gewoon geschreven: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Heb 13:8). De naam van de Heer verandert dus nooit! Maar je zegt dat de Heer in de laatste dagen is teruggekomen met een nieuwe naam en dat Hij Almachtige God wordt genoemd. Hoe kan dat?
22Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?
23Vraag 23: De Heer Jezus heeft gezegd: “maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?
24Vraag 24: Je getuigt dat Almachtige God de vleesgeworden God is die momenteel Zijn oordeelswerk in de laatste dagen doet, maar de religieuze dominees en ouderlingen zeggen dat het werk van Almachtige God het werk van een mens is; bovendien zeggen veel mensen die niet in de Heer Jezus geloven ook dat het christendom zelf gewoon geloof in een mens is. We kunnen nog steeds niet onderscheiden wat precies het verschil is tussen het werk van God en het werk van de mens, dus communiceer hier alsjeblieft over.
25Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?
26Vraag 26: Religieuze dominees en ouderlingen houden vast aan de woorden van Paulus in de Bijbel: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16). Zij geloven dat alles in de Bijbel Gods woorden is. Maar je zegt dat de Bijbel niet helemaal uit de woorden van God bestaat, dus hoe zit dit nou?
27Vraag 27: De Bijbel is de canon van het christendom en gelovigen baseren hun geloof in de Heer al tweeduizend jaar op de Bijbel. Bovendien geloven de meeste mensen in de religieuze wereld dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt, dat geloof in de Heer hetzelfde is als geloof in de Bijbel en vice versa, en dat mensen die van de Bijbel afdwalen geen gelovige kunnen worden genoemd. Ik zou graag willen weten of op deze manier in de Heer geloven, strookt met Zijn wil.
28Vraag 28: De Bijbel is een getuigenis van Gods werk; alleen door het lezen van de Bijbel komen gelovigen tot het besef dat God de hemelen en de aarde en alle dingen heeft geschapen, en kunnen zij Gods wonderbare daden, Zijn grootheid en almacht zien. De Bijbel bevat veel van Gods woorden plus getuigenissen van ervaringen van de mens; ze kunnen steun bieden voor het leven van mensen en zeer opbouwend zijn, dus wat ik zou willen weten is of we wel het eeuwig leven kunnen bereiken door de Bijbel te lezen? Is het mogelijk dat er geen weg van eeuwig leven in de Bijbel is?
29Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?
30Vraag 30: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als de vleesgeworden Almachtige God, dat Hij alle waarheden verkondigt om de mensheid te zuiveren en te redden en het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, dus hoe moeten wij de stem van God herkennen en hoe moeten wij echt weten dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?
31Vraag 31: Je getuigt dat de door Almachtige God verkondigde woorden in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitspraken zijn uit Gods eigen mond, maar wij geloven dat ze de woorden zijn van iemand die door de Heilige Geest is verlicht. Daarom zou ik graag willen weten wat precies het verschil is tussen woorden die de vleesgeworden God spreekt en woorden die iemand met de verlichting van de Heilige Geest spreekt?
32Vraag 32: De farizeeën weidden vaak uit over de Bijbel tegen mensen in de synagoge. Aan de buitenkant leken zij vroom en barmhartig en leken zij de wet niet duidelijk te overtreden. Waarom werden de farizeeën dan door de Heer Jezus vervloekt? Hoe kwam hun huichelarij tot uiting? Waarom zegt men dat de religieuze dominees en ouderlingen van vandaag hetzelfde pad bewandelen als de huichelachtige farizeeën?
33Vraag 33: Toen de Heer Jezus Zijn werk kwam doen, tartten en veroordeelden de Joodse farizeeën Hem ten zeerste, en nagelden zij Hem aan het kruis. Nu Almachtige God van de laatste dagen Zijn werk is komen doen, tarten en veroordelen de religieuze dominees en ouderlingen Hem ook ten zeerste, en nagelen zij God wederom aan een kruis. Waarom haten de Joodse farizeeën en religieuze dominees en ouderlingen de waarheid zo en stellen ze zich op deze manier tegen Christus op? Wat is precies hun aard en wezen?
34Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?
35Vraag 35: De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de dominees en ouderlingen zijn gekozen en aangesteld door de Heer en dat zij allemaal mensen zijn die de Heer dienen binnen gemeenten; als wij deze dominees en ouderlingen volgen en gehoorzamen, gehoorzamen en volgen wij in feite de Heer. Wat nu precies wordt bedoeld met de mens gehoorzamen en volgen en wat precies wordt bedoeld met God gehoorzamen en volgen, is voor veel mensen onduidelijk als aspect van de waarheid. Communiceer hierover alsjeblieft.
36Vraag 36: Religieuze dominees en ouderlingen hebben de macht in de religieuze wereld en de meeste mensen gehoorzamen en volgen hen − dit is een feit. Je zegt dat religieuze dominees en ouderlingen het feit van Gods vleeswording niet erkennen, dat ze de door de vleesgeworden God verkondigde waarheid niet geloven en dat ze het pad van de farizeeën bewandelen; over dit punt zijn we het eens. Maar waarom zeg je dat religieuze dominees en ouderlingen allemaal huichelachtige farizeeën zijn, allemaal antichristen die aan de kaak worden gesteld door Gods werk in de laatste dagen, en dat hun eindbestemming zal zijn dat zij vervallen tot vernietiging en verderf? Dit kunnen wij op dit moment niet aanvaarden. Communiceer alsjeblieft over je grondslag voor deze bewering, dat deze mensen niet gered kunnen worden en dat ze allemaal tot vernietiging en verderf zullen vervallen.
37Vraag 37: Hoewel dominees en ouderlingen macht hebben in religieuze kringen en zij het pad van de huichelachtige farizeeën bewandelen, geloven wij in de Heer Jezus en niet in hen, hoe kun je dan zeggen dat wij ook het pad van de farizeeën bewandelen? Kunnen wij echt niet gered worden door ons geloof binnen de religie?
38Vraag 38: In de afgelopen jaren zijn diverse denominaties binnen de religieuze wereld steeds verder verlaten; mensen zijn het soort geloof en liefde kwijtgeraakt dat ze ooit hadden, ze worden steeds negatiever en zwakker. We hebben allemaal ook de verschrompeling van de Geest gevoeld, dat er niets meer te prediken over is en dat we allemaal het werk van de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt. We zouden willen vragen waarom de hele religieuze wereld zo verlaten is? Heeft God er echt zo’n hekel aan, heeft God haar echt aan de kant gezet? Hoe moeten wij Gods woorden van verdoemenis voor de religieuze wereld in het boek Openbaring opvatten?
39Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?
40Vraag 40: Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verkondigt de waarheid en doet Zijn oordeelswerk om de mensheid te zuiveren en te redden, toch heeft Hij te maken met felle weerstand en het brute optreden van zowel de religieuze wereld als de Chinese communistische overheid. De CCP-overheid mobiliseert zelfs de gehele media en het leger om Christus te veroordelen, Hem te lasteren, Hem gevangen te nemen en uit te roeien. Toen de Heer Jezus was geboren, hoorde koning Herodes dat “de Koning van Israël” was geboren en hij liet alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem doden; hij wilde liever tienduizend baby’s ten onrechte vermoorden dan Christus in leven te laten. God is vlees geworden om de mensheid te redden, waarom veroordelen en lasteren de religieuze wereld en de atheïstische Chinese overheid dan zo hevig de verschijning en het werk van God? Waarom wenden ze dan de macht van het hele land aan en doen ze alle moeite om Christus aan het kruis te nagelen? Waarom is de mensheid zo goddeloos? Waarom haten mensen God zo en stellen zij zich tegen Hem op?
41Vraag 41: We hebben een aantal toespraken online gezien van de Chinese communistische overheid en de religieuze wereld die De Kerk van Almachtige God zwartmaken, lasteren, aanvallen en in diskrediet brengen (zoals het “5.28”-incident in Zhaoyuan, provincie Shandong). We weten ook dat de CCP erg bedreven is in het vertellen van leugens, verzinnen van dingen en verdraaien van de feiten om het volk te misleiden. Ze is ook heel goed in het zwartmaken, aanvallen en oordelen van die landen waar ze vijandig tegenover staat, dus alles wat de CCP zegt, is absoluut niet geloofwaardig. Veel dingen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen zeggen, zijn echter hetzelfde als wat de CCP zegt, dus hoe kunnen we werkelijk de geruchten en laster herkennen die de CCP en de religieuze wereld verspreiden?
  • 1
  • 2

Download