Gods werk is zo wijs

Gods werk is zo wijs

Door Shiji, provincie Anhui

Tijdens de periode dat ik als leider in de kerk werkte, deelde mijn leider vaak voorbeelden van de mislukkingen van anderen waarvan we konden leren. Bijvoorbeeld: sommige leiders bespraken enkel letters en doctrines, maar spraken niet over hun eigen verdorvenheid en communiceerden niet over hun begrip van hoe de waarheid van toepassing is op de werkelijkheid. Als gevolg hiervan waren ze niet in staat praktisch werk te verrichten en werden ze valse leiders die vervangen moesten worden. Sommige leiders pochten, plaatsten zich boven anderen en getuigden over zichzelf om hun status te beschermen. Uiteindelijk leidden zulke leiders mensen voor zich en werden antichristen die allerlei zonden begingen en uit de kerk werden gestuurd. Sommige leiders besteedden tijdens hun werk te veel aandacht aan hun eigen vlees, verlangden naar ontspanning en verrichtten nooit echt werk. Zulke leiders waren als parasieten die van de voordelen van de kerkelijke status leefden. Uiteindelijk werden ze blootgesteld en geëlimineerd. … Toen ik deze verhalen over mislukkingen hoorde, kwam er een vraag in me op: is God niet almachtig? Gezien het feit dat deze leiders zich aan het kwade bezondigden, God weerstonden en het werk van de kerk negatief beïnvloedden, waarom greep God niet eerder in om deze valse leiders bloot te stellen en te elimineren? Zou op deze manier het leven van mijn broeders en zusters en al het werk van de kerk niet vrij zijn van schade? Deze vraag bleef in mijn gedachten zonder oplossing.

Tot ik op een dag de volgende passage las uit een preek: “Sommige mensen spuwen steeds kritiek op leiders van elk niveau en maken onverantwoordelijke opmerkingen. Wat stelt dit gedrag bloot in deze mensen? Het laat zien dat ze arrogant, zelfingenomen en irrationeel zijn, en dat ze totaal geen begrip van het werk van God hebben, en dus niet bij machte zijn een juist begrip te hebben. Als u kan onderscheiden dat deze persoon het werk van de Heilige Geest mist en de uitverkorenen van God met zijn werk niet naar de waarheid leidt, bewijst dit dan niet dat u in de waarheid bent binnengetreden? Als men dit soort dingen ziet gebeuren – als valse werkers of valse apostelen verschijnen – wat is dan de plicht van de uitverkorenen van God? Hoe moeten de uitverkorenen van God met de situatie omgaan? Hoe zouden zij dit soort zaken moeten aanpakken? U kunt het probleem melden bij uw meerderen en de persoon in kwestie blootstellen. Gebruik de juiste kanalen, zodat nog meer van Gods uitverkorenen onderscheidingsvermogen hebben. Neem de juiste maatregelen om suggesties te melden, bloot te leggen en voor te stellen – wordt het probleem zo niet opgelost? De uitverkorenen van God moeten dus ook verantwoordelijkheid dragen en weten wat de juiste manier is zulke zaken op te lossen. Als de uitverkorenen van God de waarheid niet kennen, zullen ze zonder enige twijfel niet gepast handelen bij de oplossing van deze problemen. Sommige mensen hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel – zij geven verstoorders en vernielers van Gods werk eenvoudigweg geen toegang tot hun kerk. Zodra ze zo iemand vinden maken ze daar onmiddellijk melding van en stellen deze persoon bloot. Sommige mensen verzetten zich tegen de verstoorders en vernielers, terwijl anderen blind zullen gehoorzamen. Sommige mensen aanbidden en volgen de leider blindelings, ongeacht wie hij is, anderen handelen zonder vermogen te onderscheiden, acht te slaan op en te aanvaarden wat eender wie zegt. U ziet dus dat op deze manier allerlei verschillende mensen worden blootgelegd. Wanneer zulke dingen gebeuren leggen ze mensen echt bloot en daar ligt Gods goede bedoeling achter. Als Gods uitverkoren mensen een stevige greep hebben op de waarheid, dan is het merendeel van hen bij machte valse apostelen en valse werkers te onderscheiden, te weerstaan en af te wijzen wanneer ze verschijnen. Wat laat dit zien? Het laat zien dat de levens van Gods uitverkorenen volgroeid en volwassen zijn geworden, en dat ze Gods verlossing volledig hebben verkregen. Het toont aan dat ze door God zijn gewonnen en compleet gemaakt. Daarom liggen Gods goede bedoelingen achter alles wat er gebeurt” (‘Hoe de opvattingen en oordelen van de mens te kennen’ in ‘Preken en communicatie III’). Dit loste mijn verwarring grondig op. Zoals later bleek, staat God toe dat valse apostelen en valse werkers binnen onze kerk verschijnen, omdat dit God toestaat om alle verschillende soorten mensen bloot te stellen. Het stelt Hem in staat de waarheid in mensen te planten en geeft mensen erkenning en kennis, zodat ze beseffen wat de waarheid is en de realiteit van Gods woord binnengaan. Allen die de waarheid zoeken en een rechtvaardigheidsgevoel hebben, zullen opstaan en de daden van valse apostelen en valse werkers melden, blootleggen, weerstaan en in de steek laten wanneer zij slechte daden verrichten en het werk van de kerk verstoren, om de belangen van de kerk te beschermen en te getuigen voor God. Omdat ze geen erkenning hebben, enkel in staat zijn om met de massa mee te lopen, blindelings te volgen en te berusten bij anderen, zullen degenen die de waarheid niet zoeken maar lukraak anderen volgen uiteindelijk samenzweren met boosdoeners. Omdat ze niet van de waarheid houden, maar enkel anderen aanbidden en zoeken, zullen de nederige handhavers en pluimstrijkers van invloedrijke mensen worden misleid door valse apostelen en valse werkers. Omdat ze het werk van God niet herkennen, zullen arrogante en irrationele mensen enkel denken en ideeën ontwikkelen over het werk van de kerk en zelfs verdenkingen werpen op of een oordeel vellen over Gods werk. Hiervoor worden ze blootgesteld. Het mag duidelijk zijn dat Gods werk heel erg wijs is! God werkt door deze dingen die niet in overeenstemming zijn met de opvattingen van mensen om de mens bloot te stellen, te oefenen en te perfectioneren. Zij die werkelijk geloven in God en de waarheid nastreven zijn in staat om de waarheid te zoeken, Gods wil te begrijpen, de waarheid in de praktijk te brengen en te getuigen om God te behagen en Gods remedie en perfectie te ontvangen. Zij die de waarheid niet zoeken, kunnen enkel de woorden van anderen spiegelen, blind aanbidden, of oordelen over God in het kader van hun eigen opvattingen en fantasieën. Hiervoor worden ze blootgesteld en geëlimineerd. Ik dacht aan de volgende passage van Gods woord: “Met de dienst van veel tegengestelde en negatieve dingen, en door allerlei manifestaties van Satan te gebruiken – zijn handelingen, zijn beschuldigingen, zijn verstoringen en misleidingen – laat God je duidelijk het afzichtelijke gelaat van Satan zien, waardoor Hij je vermogen om Satan te onderscheiden vervolmaakt, zodat je Satan kunt haten en verzaken” (‘Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit is inderdaad waar. Mensen kunnen een gebeurtenis als ongunstig of negatief beschouwen, maar door deze ongunstige situatie werkt God om mensen erkenning en kennis te laten verwerven. Hij werkt door deze situatie om mensen te laten beseffen wat de waarheid is, Gods wijsheid, almacht en wonderbaarlijke daden te herkennen en Satans plannen te doorzien om Satan te verlaten en terug te keren naar God. Dit is de bedoeling wanneer God werkt door wat niet in overeenstemming is met de opvattingen van de mens om de mens te vervolmaken. Als God de valse leiders en valse werkers had blootgesteld en geëlimineerd zodra ze verschenen, zouden de mensen, gezien hun onvermogen om de waarheid te begrijpen en als een resultaat van hun onvermogen om de ware natuur van anderen te herkennen en te zien, misleid worden door de oppervlakkige offers en investeringen van die leiders en arbeiders. Ze zouden daardoor opvattingen en oordelen over Gods werk ontwikkelen, grieven uiten en zelfs tot de verdediging komen van de vermeende onrechtvaardigheid die deze valse leiders of valse arbeiders werd aangedaan. Op deze manier zou God zijn doel om de mens te vervolmaken niet kunnen bereiken. Het was niet omdat Hij niet almachtig is of omdat Hij hun onwaarheid niet herkende dat God heeft nagelaten om deze valse leiders en valse werkers bloot te stellen. Integendeel, Hij wilde deze negatieve acties naar voren brengen als een manier om mensen te oefenen om het verschil te herkennen tussen degenen die het werk van de Heilige Geest hebben en degenen die dat niet doen, tussen ware en valse leiders en werkers, en tussen degenen die spreken over doctrines en degenen die de realiteit van waarheid hebben. Hij wilde ons oefenen om het hart te zien van degenen die de waarheid zoeken en over een rechtvaardigheidsgevoel beschikken, van degenen die de waarheid niet zoeken en geen herkenning hebben, en deze arrogante mensen die steeds meningen hebben over het werk van God. Zodra alle mensen de waarheid hebben begrepen, in de realiteit van Gods woord zijn binnengetreden en door God zijn bezeten, zullen die valse apostelen, valse leiders en valse werkers hun doel hebben gediend. Op deze manier, wanneer God deze mensen grondig elimineert, zullen mensen niet enkel God niet verkeerd begrijpen, ze zullen ook Zijn gerechtigheid en almacht prijzen. Het is duidelijk dat God door deze ongunstige en negatieve gebeurtenissen heen werkt om mensen in staat te stellen te beseffen wat de waarheid is, verschillende soorten mensen te herkennen en een waar begrip van het echte werk van God te hebben.

Dank u God voor uw verlichting en leiding, waardoor ik kon begrijpen dat Gods goede bedoeling en wijsheid zelfs bij die gebeurtenissen zijn die niet overeenstemmen met de opvattingen van mensen. Net zoals het woord van God zegt: “Mijn wijsheid wordt uitgeoefend op basis van Satans intriges.” and “God manoeuvreert alle dingen zodat zij Hem dienen” om de mens op de meest zinvolle manier bloot te stellen en te vervolmaken. In de toekomst beloof ik om mijn nederige menselijke perspectief niet te gebruiken om goede of slechte situaties af te wegen. In alle zaken waarin ik deelneem, beloof ik enkel de waarheid te zoeken, erkenning te zoeken voor Gods wijsheid en almacht en voor Gods gezindheid en wat Hij heeft en is, om de waarheid echt te begrijpen en in het bezit te komen van de waarheid.

Gods werk is zo wijs