Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?

Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?

Antwoord:

Heeft dit type standpunt van de religieuze gemeenschap een basis in Gods woorden? Het heeft geen basis in Gods woorden; het is volledig ontstaan als gevolg van een verkeerde interpretatie van de Bijbel. De Bijbel getuigt van de eerste twee stadia van Gods werk; dit is waar. Maar wat in de Bijbel is vastgelegd bevat niet alle woorden die God sprak in de twee stadia van Zijn werk en niet alle getuigenissen met betrekking tot Zijn werk. Wat in de Bijbel is vastgelegd is beperkt. Als gevolg van weglatingen en meningsverschillen tussen de samenstellers van de Bijbel, zijn sommige zaken weggelaten zoals sommige voorspellingen van de profeten en getuigenissen van wat de apostelen hebben meegemaakt; dit is een erkend feit. Hoe kan er dan gezegd worden dat er buiten de Bijbel geen andere registraties zijn met betrekking tot Gods werk en van getuigenissen van wat mensen hebben meegemaakt? Waren die ontbrekende profetieën en de brieven van de apostelen soms allemaal vermengd met de wil van de mens? De Heer Jezus heeft niet alleen de woorden gesproken die zijn vastgelegd in het Nieuwe Testament; sommige van Zijn uitspraken en werken zijn daar niet in opgetekend. Hadden deze uitspraken en werken niet vastgelegd moeten worden in de Bijbel? De Bijbel werd niet samengesteld onder leiding van God Zelf, maar door vele mensen gezamenlijk in Zijn dienst. Het was onvermijdelijk dat zich onenigheden en weglatingen voordeden, of dat er enkele problemen ontstonden. Zelfs mensen in deze moderne tijd hebben verschillende interpretaties en standpunten ten opzichte van de Bijbel. Mensen moeten echter de feiten respecteren, dus kan er niet gezegd worden dat Gods uitspraken en werk niet bestaan buiten de Bijbel; dit zou niet in overeenstemming zijn met de feiten. Oorspronkelijk bestond de Bijbel alleen uit het Oude Testament. Niets van wat de Heer Jezus zei terwijl Hij Zijn verlossingswerk deed, kan in het Oude Testament worden teruggevonden; zijn de uitingen en het verlossingswerk van de Heer Jezus dan in de Bijbel of daarbuiten te vinden? Mensen begrijpen de werkelijke feiten niet en beseffen totaal niet dat die feiten alleen tot stand konden komen en worden opgeschreven in de Bijbel, elke keer als God een stadium van Zijn werk had voltooid. Stellen dat er buiten de Bijbel geen vastlegging bestaat van Gods uitspraken en werk is nogal willekeurig en absurd. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn beide gemaakt nadat God een stadium van Zijn werk had voltooid, maar na de totstandkoming van de Bijbel wist niemand welk ander werk God zou uitvoeren of welke andere woorden Hij zou zeggen; dit is een feit. Mensen zijn eenvoudigweg niet gekwalificeerd om de Bijbel op deze wijze af te bakenen of om God te begrenzen op basis van wat er in de Bijbel is geschreven. Op dit punt kunnen we allen duidelijk zien hoe waarlijk arrogant, vol eigendunk en zonder verstand de verdorven de mensheid is geworden; wanneer zij geconfronteerd wordt met de waarheid, durft zij zelfs op onbezonnen wijze conclusies te trekken. Is dit geen herhaling van de fout die de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs maakten, toen ze gebruikmaakten van de Bijbel om zich tegen God te verzetten? Dus wij kunnen niet in God geloven, Hem volgen of de ware weg onderzoeken uitsluitend op basis van de Bijbel, want deze kan alleen als referentie worden gebruikt. Het belangrijkst is dat we onze besluiten moeten baseren op het wel of niet aanwezig zijn van het werk van de Heilige Geest en het wel of niet aanwezig zijn van de waarheid; alleen deze basis is accuraat, en alleen dan kunnen we de juiste keuze maken. Daarom zijn beweringen als: ‘Alles wat tegen de Bijbel ingaat of daarbuiten valt is ketterij en een misvatting’ echt ongepast. In het Tijdperk van Genade baseerden de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs hun veroordeling van de Heer Jezus op de Bijbel en nagelden Hem aan het kruis – een daad die Gods gezindheid beledigde en ertoe leidde dat zij werden gestraft en vervloekt. Dit alles was het gevolg van een blind geloof in de Bijbel en het idoliseren ervan, en van de verwerping van Christus. Zou ik mogen vragen: is het verlossingswerk van de Heer Jezus in overeenstemming met het Oude Testament of niet? Tweeduizend jaar nadat de Heer Jezus Zijn verlossingswerk beëindigde, is Almachtige God gekomen om het oordeelswerk in de laatste dagen uit te voeren; is dit in overeenstemming met de inhoud van het Nieuwe Testament? In religieuze kringen gebruikt men altijd de Bijbel om Gods werk te begrenzen – dit is gewoon zo belachelijk en absurd! Op het eerste gezicht lijken zij de Bijbel te respecteren, maar alles wat ze in feite doen, is hun eigen posities proberen te beschermen en de controle te behouden. Ze zijn niet werkelijk op zoek naar de waarheid; het pad dat zij bewandelen is in feite dat van de antichrist. Hieruit wordt duidelijk dat het gebruik van de Bijbel als een basis om over de ware weg te oordelen en het werk van God te bestuderen verkeerd is; de enige accurate, correcte manier om vast te stellen of het de ware weg en het werk van God betreft, is onze bepaling te baseren op het wel of niet aanwezig zijn van het werk van de Heilige Geest en het wel of niet aanwezig zijn van de waarheid. Het is daarom verkeerd om te zeggen dat er buiten de uitspraken in de Bijbel geen andere uitspraken of werken van God zijn; een dergelijke bewering is werkelijk een misvatting.

uit communicatie van boven

In het geloof denken alle gelovigen in de Heer dat alle woorden en werk van God is opgenomen in de Bijbel. Gods redding in de Bijbel is compleet, en er is geen woord of werk van God buiten de Bijbel. Geloof in de Heer moet op de Bijbel gebaseerd zijn en men moet bij de Bijbel blijven. Zolang we niet afdwalen van de Bijbel, zullen we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer komt. Zo’n standpunt komt misschien overeen met de opvattingen en verbeelding van mensen, maar is het gebaseerd op de woorden van de Heer Jezus? Kunnen jullie garanderen dat het overeenkomt met de waarheid? De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat Gods woord en werk allemaal is vastgelegd in de Bijbel en dat er geen woord of werk van God buiten de Bijbel bestaat. Dat is een feit. Mensen die de Bijbel begrijpen, weten allemaal dat de Bijbel vele jaren na het werk van God door mensen is samengesteld. Eerst was er het werk van God, en daarna de Bijbel. Anders gezegd, elke keer wanneer God een fase van Zijn werk had voltooid legden de mensen die Gods werk hadden ervaren, Gods woord en werk uit die tijd vast. En uit deze documenten werd de Bijbel samengesteld. Denk eens na. Hoe kan het werk dat God nog niet heeft uitgevoerd, al zijn vastgelegd in de Bijbel? Met name het oordeelswerk van God in de laatste dagen kan onmogelijk zijn vastgelegd in de Bijbel. Het Nieuwe en het Oude Testament maken al bijna 2000 jaar deel uit van de Bijbel. Almachtige God is pas net begonnen met Zijn oordeelswerk van de laatste dagen. Daarom kan het woord en werk van God in de laatste dagen onmogelijk duizenden jaren geleden in de Bijbel zijn vastgelegd. Dat is toch waar? In de laatste dagen verrichtte Almachtige God het oordeelswerk, om te beginnen in het huis van God en drukte Hij miljoenen woorden uit. Die zijn allemaal waarheden die de mensheid zuiveren en redden en vormen het pad naar het eeuwige leven dat ons is gebracht door Christus van de laatste dagen. Ze zijn al verzameld in de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit is het boek: ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ Hoewel de door Almachtige God uitgedrukte waarheden niet van tevoren in de Bijbel waren vastgelegd, laten ze de profetieën van de Heer Jezus volledig uitkomen. “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openb. 2:17). De door Almachtige God uitgedrukte waarheid heeft helemaal bevestigd dat Almachtige God de belichaming is van de Geest van de waarheid. Hij is de geïncarneerde God. Alle door Almachtige God uitgedrukte woorden, dat wil zeggen, de uitdrukkingen van de Geest van de waarheid in de laatste dagen zijn woorden van de Heilige Geest aan de kerken. Durven we te zeggen dat dit niet de woorden van God zijn? Durven we dat nog altijd te ontkennen? Als we de realiteit zien van Gods spreken en werken in de laatste dagen zouden we dan nog steeds zeggen dat al Gods woorden zijn vastgelegd in de Bijbel en dat er geen woord of werk van God buiten de Bijbel bestaat? We begrijpen het echte verhaal van hoe de Bijbel tot stand is gekomen niet. We weten niet dat de Bijbel pas was samengesteld nadat God elke fase van Zijn werk had voltooid, maar we bepalen en concluderen op willekeurige wijze dat er geen woord en werk van God bestaat buiten de Bijbel. Zijn we niet een beetje grillig en dwaas?

Als we het verhaal achter de Bijbel en hoe deze tot stand kwam niet kennen, kunnen we eenvoudig afdwalen van ons pad van geloof in God. In feite zijn tijdens de twee fasen van Gods werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, niet alle door God uitgedrukte woorden volledig vastgelegd in de Bijbel. In het Tijdperk van de Wet bijvoorbeeld, waren er profeten van wie de profetieën niet zijn vastgelegd in de Bijbel. Waarschijnlijk weten een aantal broeders en zusters dit wel. En in het Tijdperk van Genade zijn zelfs meer woorden gesproken door de Heer Jezus. Maar de woorden die zijn vastgelegd in de Bijbel, zijn zeer beperkt. Denk er maar eens over na. De Heer Jezus predikte drieënhalf jaar op aarde. Hoeveel woorden zou Hij elke dag hebben gesproken? Hoeveel woorden zou Hij tijdens elke preek hebben gebruikt? Er zijn veel te veel preken en woorden door de Heer Jezus uitgesproken in die drieënhalf jaar. Dat zou niemand ooit uit kunnen rekenen. Net zoals apostel Johannes zegt: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden” (Joh. 21:25). Laten we ook eens kijken naar de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. De daarin vastgelegde woorden van de Heer Jezus zijn zeer beperkt. Het is slechts het puntje van de ijsberg. Als de Heer Jezus tijdens die drieënhalf jaar alleen die paar woorden in de vier evangeliën had gesproken, hoe had Hij dan de mensen kunnen overwinnen die Hem in die tijd volgden? Hoe had het werk van de Heer Jezus in heel Judea voor ophef kunnen zorgen? Daarom is het zeker dat de woorden van God die zijn vastgelegd in de Bijbel, slechts een klein deel zijn en zeker niet al de woorden die God heeft uitgesproken tijdens Zijn werk. Dat feit kan niemand ontkennen. We weten allemaal dat God de Heer van de schepping is. De bron van het leven van de mens. De bron van het water des levens die nooit opdroogt. Gods rijkheid is onuitputtelijk en altijd beschikbaar voor gebruik, terwijl de Bijbel slechts een verslag is van de eerste twee fasen van Gods werk. Er is maar een heel klein deel van Gods woord vastgelegd. Het is slechts een druppel in de zee van Gods leven. Hoe kunnen we Gods woord en werk slechts tot de Bijbel beperken? Alsof God alleen die beperkte woorden in de Bijbel kan uitspreken. Is dat niet het beperken, kleineren en lasteren van God? Om alle woorden en werk van God tot de Bijbel te beperken en te denken dat er geen woord en werk van God bestaat buiten de Bijbel, is dus een grote vergissing.

Laten we enkele woorden van Almachtige God lezen, zodat dit aspect van de waarheid nog duidelijker wordt. Almachtige God zegt: “Wat er in de Bijbel is opgetekend, is beperkt; dat kan het gehele werk van God niet vertegenwoordigen. De vier evangeliën bestaan in totaal uit nog geen honderd hoofdstukken, waarin een beperkt aantal gebeurtenissen is geschreven, zoals Jezus die de vijgenboom vervloekt, Petrus die de Heer drie keer verloochent, Jezus die na Zijn kruisiging en opstanding aan de discipelen verschijnt, leringen over vasten, leringen over gebed, leringen over echtscheiding, de geboorte en het geslachtsregister van Jezus, Jezus’ aanstelling van de discipelen enzovoort. Mensen waarderen ze echter als schatten en beoordelen het werk van vandaag zelfs aan de hand ervan. Ze geloven zelfs dat al het werk dat Jezus in Zijn leven deed maar tot zover strekte, alsof God maar zoveel kon doen en verder niets. Is dit niet absurd?” (‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als je het werk van het Tijdperk van de Wet wilt zien en wilt zien hoe de Israëlieten Jehova’s weg volgden, dan moet je het Oude Testament lezen. Als je het werk van het Tijdperk van Genade wilt begrijpen, dan moet je het Nieuwe Testament lezen. Maar hoe zie je het werk van de laatste dagen? Je moet het leiderschap van de hedendaagse God aanvaarden en het werk van vandaag binnengaan. Want dit is het nieuwe werk en het is voorheen door niemand in de Bijbel opgeschreven. … Het werk van vandaag is een pad waar niemand ooit op heeft gelopen, een weg die niemand nog ooit heeft gezien. Het is werk dat nooit eerder is gedaan – het is Gods meest recente werk op aarde. … Wie zou ieder detail van het hedendaagse werk vooraf kunnen vastleggen, zonder iets weg te laten? Wie zou dit machtigere, wijzere werk, dat de conventies in het oude stoffige boek trotseert, vast kunnen leggen? Het werk van vandaag is geen geschiedenis. Als je dus het nieuwe pad van vandaag wil begaan, moet je de Bijbel achter je laten, moet je verder gaan dan de profetieboeken of de geschiedenis in de Bijbel. Dan zul je pas het nieuwe pad juist weten te bewandelen, dan zul je pas het nieuwe rijk en het nieuwe werk binnen weten te gaan” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het feit dat ik hier uitleg is het volgende: wat God is en heeft is voor altijd onuitputtelijk en onbegrensd. God is de bron van het leven en van alle dingen. God kan door geen enkel geschapen wezen worden doorgrond. Tenslotte moet ik iedereen nog aan het volgende herinneren: Baken God nooit meer af in boeken, woorden of Zijn eerdere uitspraken. Er is slechts één woord dat het kenmerk van Gods werk past: nieuw. Hij houdt er niet van om oude paden te bewandelen of Zijn werk opnieuw te doen. Hij wil bovendien niet dat mensen Hem aanbidden door Hem binnen een bepaald gebied te beperken. Dit is Gods gezindheid” (‘Nawoord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?

Snelheid

Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?