Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning

Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning

De stap van het werk van de dienstdoeners is de eerste stap van het overwinningswerk; op dit moment is het de tweede stap van het overwinningswerk. Waarom wordt vervolmaking besproken in het overwinningswerk? Er wordt een fundament voor de toekomst gelegd – op dit moment is het de laatste stap van het overwinningswerk. Daarna zal de grote rampspoed de mensen treffen, waarna het vervolmakingswerk van de mens officieel kan beginnen. Nu is het belangrijkste de overwinning. Maar dit is tevens de eerste stap van de vervolmaking, de vervolmaking van het begrip en de gehoorzaamheid van de mensen, wat natuurlijk nog steeds werken aan het fundament van het overwinningswerk betekent. Als je vervolmaakt wil worden, moet je stevig in je schoenen staan in de komende rampspoed en al je krachten inzetten om de volgende stap van het werk te zetten. Dit is wat vervolmaking betekent. Hier draait het om wanneer mensen helemaal door God gewonnen zijn. We bespreken nu het overwonnen worden, wat ook vervolmaakt worden inhoudt. Wat er nu gedaan wordt is echter het fundament voor de vervolmaking in de toekomst. Om volmaakt te kunnen worden moeten mensen eerst tegenslag ervaren, en ze moeten dit op het fundament van het overwonnen zijn ervaren. Zonder dit fundament, als ze nog niet door en door overwonnen zijn, zullen de mensen moeite hebben om standvastig te zijn tijdens de volgende stap van het werk. Alleen overwinning is nog niet het uiteindelijke doel – het is alleen de getuigenis voor God tegenover Satan. Vervolmaakt worden, dat is het uiteindelijke doel, en als je niet vervolmaakt bent zul je als waardeloos worden gerekend. De eigenlijke gestalte van de mens, dat wil zeggen de ware puurheid van de liefde voor God, wordt pas zichtbaar als hij straks tegenslag ontmoet. Alle mensen zeggen nu: “Wat God ook doet, wij zullen gehoorzamen, wij willen als contrast fungeren om Zijn macht en Zijn gezindheid uit te laten komen. Of Hij nu Zijn genade aan ons schenkt of niet en of Hij ons nu vervloekt of over ons oordeelt, we zullen Hem danken.” Dat je dit nu zegt betekent maar een klein beetje begrip, maar of het toegepast kan worden op de realiteit zal ervan afhangen of je begrip werkelijk realistisch is. Dat de mensen deze dingen nu gezien en begrepen hebben is bereikt door het overwinningswerk; of je vervolmaakt kan worden zie je vooral bij tegenslag. Dan kan je zien of de liefde voor God in je hart echt is, en als je echt pure liefde voor Hem voelt, zul je zeggen: “Wij vormen slechts het contrast; wij zijn schepselen in de handen van God.” En als je het evangelie over de heidense naties verspreidt, zul je zeggen: “Ik ben slechts een dienstdoener en vanwege onze verdorven gezindheid heeft God zo veel gesproken dat wij Zijn rechtvaardige gezindheid hebben gezien. Als God die dingen niet had gezegd zouden wij Hem niet kunnen zien, zouden wij Zijn wijsheid niet hebben mogen proeven, en zouden wij zoveel redding en zegening niet hebben mogen ontvangen.” Als je het echt zo ziet, doe je het goed. Je hebt nu nonchalant heel wat gezegd, en je roept altijd de slogans: “Wij vormen het contrast en zijn dienstdoeners; we willen overwonnen worden en de getuigenis van God laten weerklinken …” Je kunt dat niet zomaar roepen en denken dat het daarmee gedaan is. Dat is nog geen bewijs dat je een mens van gestalte bent. Je moet een heus begrip hebben, en je begrip moet op de proef worden gesteld.

Denk eens terug aan de ervaringen in deze periode en kijk nog eens naar wat ik recentelijk heb gezegd en vergelijk dat eens met wat je doet. Je bent echt door-en-door een contrast! Wat is nu het niveau van jouw begrip? Je ideeën, gedachten, gedrag, je woorden en je daden, alles waar je in je leven mee te maken hebt – dienen ze niet allemaal als contrast voor de rechtvaardigheid en heiligheid van God? Gaat niet alles dat nu geopenbaard wordt in Gods huidige woorden over de verdorven gezindheid van de mensheid? Gods rechtvaardige gezindheid en heiligheid worden door jouw ideeën en motieven gedemonstreerd, en door wat jij laat zien. Hij, die ook in een land vol vuiligheid is geboren, is niet in het minst door die vuiligheid besmet. Hij leeft in dezelfde vuile wereld als jij, maar Hij is in het bezit van rede en inzicht; Hij haat vuil. Jij kunt zelf de vuiligheid in je eigen woorden en daden niet zien, maar Hij wel – en Hij kan ze jou laten zien. Die oude dingen van jou – je gebrek aan beschaafdheid, inzicht en gevoeligheid, je onderontwikkelde levensstijl – zijn allemaal aan het licht gekomen door Hem. God is op aarde gekomen om zo te werken, zodat de mensen Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardige gezindheid zien. Hij veroordeelt en tuchtigt jou, en Hij zorgt ervoor dat jij jezelf begrijpt. Soms steekt jouw duivelse gezindheid de kop op, dat kan Hij jou laten zien. Hij kent het wezen van de mensheid op Zijn duimpje. Hij leeft als jij, eet hetzelfde voedsel als jij, leeft in net zo'n huis als jij, en toch weet Hij veel meer dan jij. Maar waar Hij de grootste hekel aan heeft zijn de filosofieën van de mens, zijn bedrog en oneerlijkheid. Hij heeft daar een hekel aan en weigert er aandacht aan te besteden. Hij heeft vooral een hekel aan de vleselijke interactie tussen mensen. Hoewel Hij sommige algemene kennis van menselijke interactie niet helemaal begrijpt, is Hij zich er wel terdege van bewust wanneer mensen een deel van hun verdorven gezindheid laten zien. In Zijn werk spreekt en onderwijst Hij mensen met deze dingen die zij in zich hebben. En hiermee oordeelt Hij de mensen en openbaart Hij Zijn rechtvaardige en heilige gezindheid. Zo vormen de mensen het contrast met Zijn werk. Alleen de geïncarneerde God kan alle soorten verdorven gezindheid van de mensheid onthullen en alle lelijke gezichten van Satan. Hij straft je niet, Hij wil alleen dat je als contrast functioneert voor Gods heiligheid. Je kunt dan niet stevig op jezelf staan, omdat je te vies bent. Hij spreekt door die dingen die de mens laat zien en Hij legt ze bloot zodat de mens te weten komt hoe heilig God is. Hij laat zelfs het minste vuil in de mens niet los, niet het kleinste vuile idee in hun hart of woorden en daden dat niet in overeenstemming met Zijn wil is. Door Zijn woorden blijft er in geen mens of ding vuil achter – alles komt aan het licht. Dan pas zie je dat Hij echt anders is dan de mens. Hij verafschuwt zelfs het minste vuil in de mensheid door en door. Soms begrijpen de mensen dat niet en zeggen ze: “God, waarom bent u altijd boos? Waarom houdt u geen rekening met de zwakheden van de mens? Waarom kunt u de mens niet een beetje vergeven? Waarom houdt u helemaal geen rekening met de mens? U weet toch hoe verdorven de mensen zijn. Waarom blijft u de mensen dan zo behandelen?” Hij verafschuwt de zonde; Hij haat de zonde. En Hij verafschuwt in het bijzonder iedere opstandigheid die er in jou zou kunnen huizen. Als jij een opstandige gezindheid aan de dag legt, verafschuwt Hij die mateloos. Hierdoor kan Zijn gezindheid en wezen tot uitdrukking worden gebracht. Als je het met jezelf vergelijkt, zie je dat Hij, ook al eet Hij hetzelfde voedsel als jij, draagt Hij dezelfde kleding, en geniet Hij van dezelfde dingen als de mensen, ook al leeft Hij naast en met de mensheid, toch niet hetzelfde is. Is dit niet precies wat een contrast vormen inhoudt? Door deze dingen in de mens wordt de grote macht van God in scherp reliëf afgetekend; het duister laat het waardevolle bestaan van het licht goed uitkomen.

Hij gebruikt jullie natuurlijk niet met opzet als een contrast, maar als dit werk resultaat oplevert, laat het de opstandigheid van de mensheid zien als contrast met Gods rechtvaardige gezindheid. Omdat jullie hebben gefunctioneerd als mensen die het contrast vormen, hebben jullie de kans gekregen de natuurlijke uitdrukking van Gods rechtvaardige gezindheid te leren kennen. Het is door jullie eigen opstandigheid dat het oordeel en de tuchtiging op jullie van toepassing zijn, maar het is ook door jullie opstandigheid dat jullie als contrast hebben gefunctioneerd en de geweldige genade hebben ontvangen die God jullie heeft verleend. Jullie opstandigheid is het contrast met Gods almacht en wijsheid, en juist hierom is jullie een grote redding ten deel gevallen. Hoewel jullie regelmatig mijn oordeel hebben ontvangen, hebben jullie ook meer redding ontvangen dan wie dan ook vóór jullie. Dit werk is ongelooflijk belangrijk voor jullie. Dit ‘contrast’ is echt waardevol voor jullie – omdat jullie als contrast fungeren hebben jullie de redding en de genade ontvangen. Is het niet heel waardevol om als een dergelijk contrast te fungeren? Is het niet betekenisvol? Omdat jullie in hetzelfde rijk leven als God, omdat jullie samen met Hem in dit smerige land wonen, zijn jullie Zijn degenen geworden die het contrast met Hem vormen en hebben jullie de ongelooflijke redding ontvangen. Als Hij geen vlees was geworden, wie zou er dan medelijden hebben gehad met jullie, en wie zou er dan voor jullie zorgen, jullie verachtelijke mensen? Wie zou er om jullie geven? Als de geïncarneerde God niet onder jullie zou werken, wanneer zouden jullie dan Zijn redding, die niemand vóór jullie ooit heeft gehad, kunnen ontvangen? Als ik geen vlees was geworden om voor jullie te zorgen en over jullie zonden te oordelen, zouden jullie dan al niet lang geleden in Hades zijn gevallen? Als ik geen vlees was geworden om mezelf nederig onder jullie te begeven, met welk recht zouden jullie als contrast fungeren voor Gods rechtvaardige gezindheid? Fungeren jullie niet als contrast, omdat ik temidden van jullie vlees ben geworden, zodat jullie deze geweldige redding konden krijgen? Komt dat niet helemaal doordat ik vlees ben geworden? Als de vleesgeworden God niet onder jullie zou leven, zouden jullie dan hebben ontdekt dat jullie in een hel op aarde leven, wat nog erger is dan een varken of een hond? Hebben jullie niet juist het oordeel en de tuchtiging ontvangen omdat jullie als contrast hebben gefungeerd voor mijn werk in het vlees? Het contrastwerk past heel goed bij jullie omdat jullie de redding van Gods oordeel hierdoor hebben ontvangen. Voelen jullie ook dat het de zegen van jullie leven is dat jullie als gekwalificeerd contrast mogen fungeren? Jullie hebben alleen het contrastwerk verricht, maar jullie hebben een redding ontvangen die jullie niet eerder hebben gehad of hadden kunnen voorstellen. Het is nu jullie taak het contrast te vormen, en de eeuwige zegeningen die jullie in de toekomst zullen genieten, zijn de beloning die jullie verdienen. De redding die jullie ten deel valt is niet een tijdelijk inzicht of tijdelijke kennis voor dit moment, maar het is een grotere zegening, een eeuwige voortzetting van het leven. Al zijn jullie overwonnen door als contrast te fungeren, jullie moeten wel weten dat deze redding, deze zegening geheel is om jullie te verkrijgen; het is overwinnen en ook om jullie beter te kunnen redden. Contrast vormen is een feit, maar het is door jullie opstandigheid dat jullie het contrast vormen en zegeningen hebben ontvangen die niemand eerder heeft ontvangen. Jullie zien en horen nu, en morgen zullen jullie nog grotere zegeningen ten deel vallen en toegeworpen krijgen. Is deze manier van contrast vormen niet heel waardevol? Het is door het contrast met jullie opstandige gezindheid dat het huidige overwinningswerk vrucht draagt, dat wil zeggen dat het hoogtepunt van de tweede tuchtiging en het tweede oordeel jullie vuiligheid en opstandigheid tot contrast maakt zodat jullie Gods rechtvaardige gezindheid kunnen zien. Als jullie weer gehoorzaam worden in de tweede tuchtiging en het tweede oordeel, wordt Zijn hele rechtvaardige gezindheid openlijk aan jullie geopenbaard. Dat wil zeggen dat het moment waarop het overwinningswerk op jullie klaar is het moment zal zijn dat jullie je rol als contrastvormer hebben vervuld. Er wordt niet zomaar opzettelijk een label op jullie geplakt, maar het eerste overwinningswerk wordt afgemaakt door jullie rol als dienstdoeners, waardoor Gods rechtvaardige gezindheid, die niet te beledigen is, duidelijk wordt. Doordat jullie als contrast functioneren, door het contrastwerk van jullie opstandigheid, zijn de vruchten van het tweede overwinningswerk bereikt. Zijn rechtvaardige gezindheid die de eerste keer niet helemaal aan jullie is geopenbaard, staat nu volledig voor jullie open zodat jullie Zijn hele rechtvaardige gezindheid, alles wat Hij is, kunnen zien. Dit is de wijsheid en het wonder van Zijn werk, Zijn heiligheid en puurheid. Deze vruchten van Zijn werk zijn bereikt in verschillende overwinningsperiodes en in diverse gradaties van oordeel. Hoe meer Zijn oordeel het hoogtepunt bereikt, des te meer Hij in staat is de opstandige gezindheid van de mensen bloot te leggen en des te meer Hij in staat is het resultaat van de overwinning te behalen. Zijn hele rechtvaardige gezindheid wordt geopenbaard door dit soort overwinningswerk. Het overwinningswerk wordt in twee stappen verdeeld die op verschillende momenten en verschillende niveaus worden uitgevoerd. De behaalde resultaten verschillen natuurlijk ook; dat wil zeggen de mate waarin de gehoorzaamheid van mensen zich verder verdiept. Vanaf dat moment zal het eindelijk mogelijk zijn mensen op het rechte pad voor de vervolmaking te brengen. Als al het overwinningswerk klaar is (als het eindresultaat van het tweede oordeel behaald is) zal God eindelijk niet meer over de mensheid oordelen. Dan mogen ze het rechte pad van de levenservaring opgaan. Dit komt doordat oordeel overwinning vertegenwoordigt, en de vorm van overwinning het oordeel en de tuchtiging is.

Alleen doordat God vlees wordt in de meest onderontwikkelde en vuile plaats, kan Hij Zijn hele heiligheid en rechtvaardige gezindheid openbaren. En hoe wordt Zijn rechtvaardige gezindheid geopenbaard? Door het oordelen over de zonden van de mens, het oordeel over Satan, Zijn afkeer van zonden en Zijn haat voor Zijn vijanden die tegen Hem in opstand komen en zich tegen Hem verzetten. Wat ik nu zeg is dat het oordelen over de zonden en de onrechtvaardigheid van de mensen erop neerkomt, dat de opstandigheid van de mensen vervloekt wordt. Hun bedrog en oneerlijkheid, hun woorden en daden, over alles wat niet in overeenstemming is met Zijn wil zal geoordeeld worden, en de opstandigheid van de mensen wordt als zondig veroordeeld. Hij spreekt volgens de principes van het oordeel, en Hij openbaart Zijn rechtvaardige gezindheid door hun onrechtvaardigheid te oordelen, hun opstandigheid te vervloeken en al hun lelijke gezichten bloot te leggen. Heiligheid vertegenwoordigt Zijn rechtvaardige gezindheid; Zijn heiligheid is eigenlijk Zijn rechtvaardige gezindheid. De achtergrond van mijn hedendaagse woorden is spreken, oordelen en het overwinningswerk uitvoeren in het licht van jullie verdorven gezindheid. Dit alleen is echt werk, en dit alleen kan Gods heiligheid scherp laten aftekenen. Als je helemaal geen verdorven gezindheid had, zou God niet over je oordelen en zou je ook Zijn rechtvaardige gezindheid niet kunnen zien. Omdat je een verdorven gezindheid hebt, laat God je niet gaan. Hierdoor wordt Zijn heiligheid geopenbaard. Als de vuilheid en opstandigheid van de mens te groot is en Hij het zou zien maar niets zou zeggen en niet over je zou oordelen of je zou tuchtigen voor je onrechtvaardigheid, dan zou dat aantonen dat Hij God helemaal niet was omdat Hij de zonde niet zou haten maar net zo vuil als de mensheid zou zijn. Ik oordeel nu over jou omdat jij vuiligheid bent; Ik tuchtig jou nu vanwege jouw verdorvenheid en opstandigheid. Niet omdat ik macht of prestige wil verwerven onder jullie of jullie opzettelijk wil pesten, maar omdat jullie, die in een land van vuiligheid zijn geboren, bezoedeld zijn door zoveel vuil. Jullie zijn gewoon je integriteit kwijt, je menselijkheid. Jullie zijn niet anders dan zwijnen die in de meest walgelijke plekken zijn geboren. Vanwege die dingen in jullie worden jullie geoordeeld en treft Zijn toorn jullie. Door dit oordeel hebben jullie kunnen zien dat God de rechtvaardige God is, dat God de heilige God is. Het is vanwege Zijn heiligheid en rechtvaardigheid dat Hij over jullie heeft geoordeeld en Zijn toorn op jullie heeft gericht. Omdat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid kan openbaren wanneer Hij de opstandigheid van de mensheid ziet, en omdat Hij Zijn heiligheid kan openbaren als Hij de vuiligheid van de mensheid ziet, is dit voldoende om aan te tonen dat Hij God Zelf is, die heilig en smetteloos is, maar die ook in een land van vuiligheid leeft. Als Hij een mens was, die zichzelf samen met anderen zou bezoedelen en als Hij geen elementen van heiligheid en rechtvaardige gezindheid had, zou Hij niet bevoegd zijn de onrechtvaardigheid van de mensheid te oordelen of rechter te zijn over de mensheid. Als de mens zou oordelen over de mens, zou dat niet zijn als een klap in zijn eigen gezicht? Hoe kan iemand het recht hebben over eenzelfde soort mens te oordelen, die net zo vuil is als hijzelf? De Enige die over de hele vuile mensheid kan oordelen is de heilige God Zelf, en hoe zou de mens over de zonden van de mens kunnen oordelen? Hoe kan de mens de zonden van de mens zien, en hoe kan hij bevoegd zijn de mens te veroordelen? Als God het recht niet had over de zonden van de mens te oordelen. Hoe kan Hij dan de rechtvaardige God Zelf zijn? Als de verdorven gezindheid van de mensen aan het licht komt, spreekt Hij zich uit om over die mensen te oordelen, en pas dan zien zij dat Hij heilig is. Oordeel, tuchtiging en blootlegging van de zonden van de mensheid – er is geen mens die of ding dat aan dit oordeel ontkomt. Hij oordeelt over alles wat vuil is. Alleen hierom wordt gezegd dat Zijn gezindheid rechtvaardig is. Hoe kan er anders gezegd worden dat jullie het waard zijn om contrast genoemd te worden?

Het werk dat in Israël is verricht verschilt enorm van het hedendaagse werk. Jehova wees hen de weg in hun leven, maar oordeelde of tuchtigde niet zodanig als nu gebeurt, omdat de mensen toen te weinig van de wereldse zaken begrepen en hun gezindheid niet zo verdorven was. De Israëlieten waren indertijd in alle opzichten gehoorzaam aan Jehova. Wanneer Hij wilde dat zij altaren bouwden, haastten ze zich dit te doen, en wanneer Hij wilde dat ze het priestergewaad aantrokken, gehoorzaamden ze. Jehova was toentertijd net een herder die een kudde schapen op aarde leidde, en de schapen volgden allemaal naar de plek waar de herder hen naartoe bracht om te grazen in de weide. Jehova wees de weg in hun leven; Hij was de gids voor hun voedsel, kleding, huis en vervoer. Dat was niet de tijd waarin Gods gezindheid werd geopenbaard, want de mensen in die tijd waren pasgeborenen, en er waren toen maar heel weinig mensen die opstandig waren of weerstand boden, en de mensen uit die tijd waren niet te zeer bezoedeld. Daarom konden ze niet als contrast fungeren voor Gods gezindheid. God heiligheid wordt in de mensen geopenbaard in een land vol vuil. En nu laten deze mensen in het land van vuil hun vuiligheid zien, en later zal God oordelen. Zo wordt wat Hij is volledig in Zijn oordeel uitgedrukt. En waarom oordeelt Hij? Omdat Hij walgt van zonde, en daarom kan Hij woorden van oordeel uiten. Als Hij de opstandigheid van de mens niet verafschuwde, zou Hij dan zo toornig zijn? Als Hij geen afschuw, geen afkeer in Zich zou voelen, als Hij geen er aandacht zou besteden als de mensen opstandig waren, dan zou dat aantonen dat Hij net zo vuil was als de mensheid. De reden dat Hij over de mensheid kan oordelen en deze kan tuchtigen is dat Hij vuiligheid verafschuwt. Alles wat Hem verafschuwt is wat Hij zelf niet heeft. Als Hij ook opstandigheid en weerstand in Zich zou hebben, zou Hij geen afschuw hebben van opstandige mensen die Hem weerstand bieden. Als Zijn werk in de laatste dagen nog steeds in Israël zou plaatsvinden, zou het geen enkele betekenis hebben. Waarom wordt het werk van de laatste dagen uitgevoerd in China, de meest donkere en onderontwikkelde plaats? Om Gods heiligheid en rechtvaardigheid te openbaren. Kortom, hoe donkerder de plaats des te beter Zijn heiligheid zich kan openbaren. De waarheid is dat dit alles in het belang van Gods werk wordt gedaan. Nu pas weet je dat God in de hemel op aarde is neergedaald en Zich in jullie midden bevindt, en dat Hij afsteekt tegen jullie vuiligheid en opstandigheid, zodat jullie God beginnen te begrijpen – verheft dat jullie nu niet geweldig? De waarheid is dat jullie een uitgekozen groep mensen in China vormen, en omdat jullie uitgekozen zijn en Gods genade hebben ontvangen, en omdat jullie niet geschikt zijn om zozeer van Zijn genade te genieten, blijkt dit een enorme verheffing voor jullie te zijn. God heeft Zichzelf en Zijn heilige gezindheid aan jullie geopenbaard en Hij heeft dat allemaal aan jullie geschonken, zodat jullie van de overvloedige zegeningen kunnen genieten. Jullie hebben niet alleen Zijn rechtvaardige gezindheid mogen proeven, maar, belangrijker nog, jullie hebben Zijn redding en Zijn verlossing en grenzeloze liefde geproefd. Jullie, de vuilste onder de mensen, hebben zulke grote genade ontvangen – is dat niet wat gezegend zijn betekent? Is dat niet wat verheffen door God inhoudt? Jullie hebben de laagste status en jullie zijn niet geschikt zulke geweldige zegeningen te ontvangen, maar desondanks heeft God jullie toch verheven. Schaam je je niet? Als je je taak niet kunt vervullen zul je je uiteindelijk vreselijk schamen. Je zult jezelf tuchtigen. Op dit moment disciplineert of straft Hij jou niet; jouw vlees is veilig en gezond. Maar uiteindelijk zullen Zijn woorden jou schande brengen. Tot nu toe heb ik nog nooit iemand in het openbaar getuchtigd. Ik heb streng gesproken, maar hoe is mijn houding ten opzichte van de mensen geweest? Ik heb ze getroost, aangespoord en ook gewaarschuwd. Dit alles alleen met het doel jullie te redden. Is het mogelijk dat jullie mijn bedoeling echt niet begrijpen? Als ik dit zeg, zouden jullie dit allemaal moeten begrijpen en door deze woorden geïnspireerd moeten worden. Het is nu eindelijk duidelijk voor velen: is deze zegen niet verdiend door als contrast te fungeren? Is het fungeren als een contrast niet een van de meest gezegende dingen? Als jullie uiteindelijk het evangelie verspreiden, zullen jullie zeggen: “Wij vormen een typisch contrast.” De volgende vraag zal je gesteld worden: “Wat bedoel je met typisch contrast?” En dan zul jij zeggen: “Dat heeft betrekking op diegenen onder ons die fungeren als contrast voor Gods werk en Gods macht. Het komt door onze opstandigheid dat wij als contrast dienen voor Zijn hele rechtvaardige gezindheid. Wij dienen als de gebruiksvoorwerpen en de hulpjes voor Gods eindwerk – wij zijn het gereedschap.” Als ze dat horen, zullen ze geïntrigeerd zijn. En dan zul jij zeggen: “Wij zijn ook het voorbeeld en model voor Zijn afronding van het werk voor het hele universum, en de overwinning over de hele mensheid. Of we nu heilig of vuil zijn, we zijn meer gezegend dan jullie, want wij hebben God gezien. Gods macht is afgetekend door de gelegenheid dat Hij ons overwint, en het is door onze vuiligheid en verdorvenheid dat het contrast met Zijn rechtvaardige gezindheid wordt afgetekend. Zijn jullie in staat om getuigenis te geven voor Gods werk van de laatste dagen? Daar hebben jullie het recht niet toe! Het is enkel en alleen maar zo, dat wij door Hem verheven zijn! Hoewel we niet arrogant zijn, zijn we trots dat we God prijzen omdat niemand anders zo'n grote belofte kan verdragen, en niemand anders zo'n geweldige zegening kan genieten. Het is een wonder dat zulke vuile mensen het contrastwerk van Gods management eigenlijk kunnen verrichten, en wij zijn echt onuitsprekelijk dankbaar.” Zij zullen vragen: “Wat is dan een voorbeeld en een model?” En dan zul jij zeggen: “Wij zijn de meest opstandige en de vuilste van alle mensen. Wij zijn het meest verdorven door Satan en de minst ontwikkelde en de laagste van alle mensen die bij het vlees horen. Wij zijn de typische voorbeelden van mensen die gebruikt worden door Satan. En nu zijn we door God uitgekozen om als eersten onder de mensen overwonnen te worden. We hebben de rechtvaardige gezindheid van God gezien, we hebben Zijn belofte geërfd, en door ons zal Hij meer mensen overwinnen. Daarom zijn wij het voorbeeld en het model voor diegenen die onder de mensen overwonnen moeten worden.” Dit is je beste getuigenis en dit is je beste ervaring.

Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning