De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God 47:20
De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

Het oordeel is begonnen met het huis van God Christus van de laatste dagen brengt het evangelie van de komst van het koninkrijk

Meer
Meer waarheden uit het evangelie

Jullie geven getuigenis van het feit dat de Heer Jezus is teruggekeerd en is geïncarneerd om Zijn werk te doen. Dat begrijp ik echt niet. We weten allemaal dat de Heer Jezus de incarnatie van God was. Nadat Hij Zijn werk had voltooid, werd Hij gekruisigd. Vervolgens is Hij herrezen, verscheen Hij voor al Zijn discipelen en voer Hij ten hemel in Zijn glorieuze spirituele lichaam. Zoals in de Bijbel staat: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). Dus de Bijbel bevestigt dat als de Heer terugkeert het Zijn herrezen spirituele lichaam zal zijn dat aan ons verschijnt. Waarom is God in de laatste dagen geïncarneerd in de vleselijke gedaante van de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen? Wat is het verschil tussen het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus en Zijn incarnatie als de Mensenzoon?

Bekijk het antwoord

Bij kerkdiensten zeggen de dominee en de ouderling vaak dat de Heer Jezus' uitspraak aan het kruis “Het is volbracht” bewijst dat het werk van de redding van de mens was voltooid. Dat we gewoon door te geloven in de Heer Jezus en aan Hem je zonden op te biechten, we vergiffenis krijgen en dat de Heer ons dan niet meer als zondaren ziet. We zijn gerechtvaardigd door het geloof alleen, gered door genade. De Heer zal ons ontvangen in het hemelse koninkrijk als Hij terugkeert en Hij zal zeker niet terugkeren om verder werk te doen om de mensheid te redden. Ik heb het idee dat deze uitleg door de dominee en ouderling niet aanvaardbaar is. Maar wat bedoelde de Heer Jezus dan toen Hij aan het kruis zei: “Het is volbracht”? Waarom moet God in de laatste dagen terugkeren om de waarheid uit te drukken en het werk te verrichten van het oordelen en zuiveren van de mens?

Bekijk het antwoord

De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?

Bekijk het antwoord

Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

Bekijk het antwoord

Hoe moet men de waarheid in praktijk brengen om de waarheid-werkelijkheid binnen te gaan?

Bekijk het antwoord

Wat is het volgen van regels? Wat zijn de verschillen tussen het volgen van regels en het beoefenen van de waarheid?

Bekijk het antwoord

Toen de geïncarneerde Heer Jezus verrees na Zijn kruisiging, werd Hij de leven-schenkende Geest. En daardoor is de leven-schenkende Geest in ons. Hij vermengt zich met onze geest en de twee geesten worden één. Dus hoe kan het dat we uiteindelijk niet God worden? Hoe kan ik hier ongelijk in hebben?

Bekijk het antwoord

Dat de mens nooit God kan worden, zelfs als hij een beetje van Gods beeld naleeft. Daar kan ik helemaal achter staan. Maar als we zeggen dat de mens God kan worden als hij erin slaagt om Gods beeld na te leven, bedoelen we niet de God met Zijn persoon. In plaats daarvan bedoelen we de God met Zijn levensgezindheid, maar zonder Zijn persoon. Als we Gods beeld naleven, zullen we God worden met het leven van God. We zullen alleen niet de persoon van God hebben. Dus ik denk dat de woorden “God werd mens opdat de mens God kan worden” nog volkomen geldig zijn.

Bekijk het antwoord

Hoe moet men Gods woorden eten en drinken en Gods woorden overdenken?

Bekijk het antwoord

Hoe kan men een normaal geestelijk leven binnengaan?

Bekijk het antwoord