• Het Woord verschijnt in het vlees

  Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn inherente identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

 • Oordeel begint met het huis van God

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus zullen de hogere waarheid ondervinden en grotere zegeningen ontvangen. Zijn zullen werkelijk in het licht leven, en zij zullen de waarheid, de weg en het leven ontvangen.

 • Essentiële woorden van Almachtige God,Christus van de laatste dagen

  Dit boek bevat uittreksels uit de essentiële woorden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen, zijn geuit in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Deze essentiële woorden verhelderen direct de waarheid en kunnen mensen rechtstreeks in staat stellen om Gods wil te begrijpen, Zijn werk te leren kennen en kennis te verkrijgen van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is. Ze vormen een leidraad voor iedereen die naar het verschijnen van God verlangt om Zijn voetafdrukken te zoeken. Ze kunnen je leiden zodat je de ingang van het koninkrijk van de hemel kunt vinden.

 • Selecties van de woorden van Almachtige God

  Selecties uit de woorden van Almachtige God over Zijn werk zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Heer Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

 • Het verschijnen en het werk van Christus van de laatste dagen

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

 • Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

  Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

 • Essentiële vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

  In dit boek staat een uittreksel van kritische vragen en antwoorden die in die films voorkomen en betrekking hebben op de waarheid. De wezenlijke antwoorden zijn allemaal gebaseerd op de ervaring en het begrip van de waarheid van Gods woord dat in het bezit zijn van Gods uitverkorenen en ze zijn afkomstig uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Niet alleen kan dit boek de kwesties en opvattingen oplossen en corrigeren die degenen die de ware weg zoeken en onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal voor de door God uitverkoren mensen, materiaal waarmee ze zichzelf met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk.

 • Volg het Lam en zing een nieuw lied

  Dit boek met hymnen bestaat uit twee delen: in het eerste deel staan hymnen bestaand uit klassieke uitingen van Almachtige God, en het tweede deel bevat ware getuigenissen van Gods uitverkorenen nadat deze Zijn werk van oordeel hebben ondergaan. Deze hymnen zijn een geweldige hulp voor mensen bij het praktiseren van hun geestelijke devoties, het ervaren van de woorden van God en het leren kennen van het werk van God. Zij bevorderen het inzicht van mensen in de waarheid en het vermogen van mensen om zich te ontdoen van hun verdorven gezindheid om zo Gods redding te verwerven.

 • Getuigenissen over ervaringen voor de rechterstoel van Christus

  Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

 • Getuigenissen van de overwinnaars

  Vanaf het moment dat Almachtige God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen in China heeft ontwikkeld, zijn Gods uitverkorenen, hoewel ze op wrede en gewelddadige wijze worden vervolgd door de Chinese overheid, onverzettelijk en onwankelbaar trouw geweest onder de leiding van Gods woorden, en hebben een klinkend getuigenis van de overwinning op Satan gesmeed. De feiten tonen duidelijk aan dat Almachtige God werkelijk een groep overwinnaars heeft gecreëerd in het Tijdperk van het Koninkrijk en daarmee Gods zesduizendjarige managementplan heeft verwezenlijkt.

 • Hoe ik terugkeerde tot Almachtige God

  Iedereen die in God gelooft heeft een speciaal verhaal te vertellen over zijn of haar persoonlijke weg van bekering tot Hem. Dit boek deelt de ervaringen van Gods uitverkorenen die de leiding van de woorden van Almachtige God ontvangen. Sommigen ontsnappen aan de boeien en beperkingen van hun religieuze opvattingen, sommigen weten te ontkomen aan de verstoring en vervolging van de antichristelijke machten van de religieuze kringen en de kwade machten van de Communistische Partij van China, en weer anderen verwerven onderscheidingsvermogen over de slechte trends van de wereld. Ze stellen allen uiteindelijk vast wat de ware weg is en komen voor Gods troon. Dit zijn hun ontroerende verhalen. Elk van deze unieke ervaringen toont aan hoe Satan de mensheid bindt en beschadigt, en laat bovenal het gezag en de macht van Gods woorden zien en dat uitsluitend God liefde en redding voor de mens is.

Download