Zijn Almachtige God en de Heer Jezus één God?

Toen de mensheid door Satan tot verdorven werd, begon God met het managementplan voor de redding van de mensheid. God heeft drie werkfases uitgevoerd voor de redding van de mensheid. Tijdens het Tijdperk van de Wet vaardigde Jehova God de wetten uit en gaf Hij richting aan het leven van de mens door aan de mens bekend te maken dat zij God moeten aanbidden en door hun te laten weten wat zonde is. Maar aan het einde van het Tijdperk van de Wet verdiepte de verdorvenheid van de mensheid zich steeds verder, en overtraden de mensen de wetten vaak en zondigden tegen Jehova. Ze riskeerden veroordeeld te worden en ter dood te worden gebracht vanwege hun overtredingen. Daarom – in antwoord op de behoeften van de mensheid – nam God in het Tijdperk van Genade de gedaante van een mens aan door de Heer Jezus te worden. Ter wille van de mensheid werd Hij aan het kruis genageld en verloste Hij de mens van de zonde. Zo maakte Hij het voor de mens mogelijk om tot God te komen, tot Hem te bidden, zonde te belijden en berouw te tonen, vergeven te worden en te leven van de rijkdom van Gods genade en zegen. Maar omdat er nog een oplossing moest komen voor de zondige natuur van de mens en de mens nog steeds vaak opstond tegen God en tegen Hem zondigde, werd God in het Tijdperk van het Koninkrijk opnieuw tot vlees. Hij gebruikte de naam van Almachtige God om alle waarheden te verkondigen ten aanzien van de redding en reiniging van de mensheid op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, dat de zondige natuur van de mensheid uitwist waardoor de mens ophield met ongehoorzaam te zijn aan en in opstand te komen tegen God en de mens God waarachtig kan gehoorzamen en aanbidden en de mens uiteindelijk tot een prachtige bestemming geleid wordt. Ook al verschilt het werk dat God heeft gedaan in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk, en zijn de namen die Hij heeft aangenomen en de gezindheid die Hij heeft getoond, verschillend, het wezen en de doelstellingen van Zijn werk zijn gelijk. Ze zijn bedoeld om de mensheid te redden en al het werk wordt door God zelf verricht. Zoals Almachtige God heeft gezegd, “Van het werk van Jehova tot dat van Jezus, en van het werk van Jezus tot dat van deze huidige fase; deze drie fasen vormen een rode draad door de volledige omvang van Gods beheer, en allemaal zijn ze het werk van één Geest. Sinds de schepping van de wereld is God altijd bezig geweest met het beheer van de mensheid. Hij is het begin en het einde, Hij is de eerste en de laatste, en Hij is Degene die een tijdperk begint en tot een einde brengt. De drie fasen van het werk, in verschillende tijdperken en op verschillende locaties, zijn onmiskenbaar het werk van één Geest. Iedereen die deze drie fasen van elkaar scheidt, staat lijnrecht tegenover God” (‘De visie van Gods werk (3)’ in Het Woord verschijnt in het vlees).

Duizenden jaren lang hebben weinig mensen echt geweten dat de Heer Jezus Christus God zelf is, dat Hij de verschijning is van God en dat de Heer Jezus de incarnatie is van Jehova. In feite heeft de Bijbel dit allang duidelijk voorzegd. In het boek Jesaja staat dat “Toch wilde Jehova hem vermorzelen en heeft Hij hem ziek gemaakt: wanneer u zijn ziel tot een schuldoffer zult maken (of: wanneer hij zichzelf tot een schuldoffer zal aanbieden)” (Jes. 53:10). Uit dit deel van de Bijbel kun je concluderen dat het dienen als zondoffer van de Heer Jezus betekent dat Jehova zichzelf heeft gegeven als zondeoffer en dat de Heer Jezus Jehova was. De Heer Jezus heeft ook gezegd: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). “… de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben” (Joh. 10:38). “en de Vader en ik zijn één” (Joh. 10:30). Toen de Heer Jezus zei dat “en de Vader en ik zijn één”, zei Hij dat Hij en Jehova één Geest zijn. De door de Heer Jezus en door Jehova uitgesproken woorden zijn dezelfde. Beide zijn de waarheid, het zijn uitspraken van één Geest en hun bron is dezelfde. Dat wil zeggen: de Heer Jezus en Jehova zijn één God. Evenzo is de bron van de woorden die door Almachtige God van de laatste dagen verkondigd zijn en die door de Heer Jezus dezelfde. Het zijn uitspraken van de Heilige Geest. Ze zijn de waarheid en ze zijn de stem van God. Zij die geloven in de Heer, weten allemaal dat de meeste profetieën in de Bijbel betrekking hebben op de wederkomst van de Heer en het werk van het oordeel van God van de laatste dagen. Zoals de Heer Jezus zei: “Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Joh. 14:3). “Ik kom spoedig” (Openb. 22:12). “Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister” (Luc. 21:27). “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openb. 16:15). “Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:48). In de eerste brief van Petrus staat ook dat: “Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen” (1 Petr. 4:17). In deze geschriften wordt duidelijk gezegd dat de Heer Jezus in de laatste dagen zou terugkomen, en woorden zou spreken en het werk van het oordeel zou verrichten. Als Almachtige God in de laatste dagen komt, doet Hij het werk van het oordeel, te beginnen bij het huis van God op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus en verkondigt Hij alle waarheden ten aanzien van de reiniging en redding van de mensheid. Ook al zijn het werk van Almachtige God en dat van de Heer Jezus verschillend, de bron is dezelfde: de ene God! Dit vervult compleet de profetie van de Heer Jezus: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13). De vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen is de belichaming van de Geest der waarheid. Almachtige God is wederkomst van de Heer Jezus.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media