Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!

Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!

Op dit moment zijn er veel mensen die op een verwarde manier geloven. Jullie nieuwsgierigheid en jullie verlangen om zegeningen na te jagen is te groot en jullie verlangen om het leven na te streven is te klein. Gelovigen in Jezus zijn tegenwoordig vol enthousiasme. Jezus zal hen verwelkomen in het hemelse huis − kunnen ze daar niet op vertrouwen? Sommige mensen zijn hun hele leven gelovig, ze hebben veertig of vijftig jaar lang geloofd en ze worden het lezen van de Bijbel nooit moe. Dit doen ze omdat ze denken[a] dat ze, wat er ook gebeurt, zolang ze maar geloven, in de hemel zullen komen. Jullie hebben God nog maar een paar jaar langs dit pad gevolgd, maar jullie worstelen nu al en jullie houden het niet meer vol. Dit komt omdat jullie verlangen om zegeningen te krijgen te sterk is. Jullie wandel op dit ware pad wordt geleid door jullie verlangen om zegeningen te ontvangen en door jullie nieuwsgierige harten. Jullie begrijpen niet veel van deze fase van het werk. Veel van wat ik vandaag zeg, is niet gericht aan die mensen die in Jezus geloven; het is helemaal niet alleen maar bedoeld om hun opvattingen te weerleggen. In feite zijn deze opvattingen die worden blootgelegd dezelfde opvattingen die onder jullie bestaan, omdat jullie niet begrijpen waarom de Bijbel opzij is geschoven, waarom ik zeg dat het werk van Jehova verouderd is en waarom ik zeg dat Jezus' werk verouderd is. In werkelijkheid hebben jullie veel opvattingen die jullie niet hebben uitgesproken. Jullie hebben veel meningen die in jullie harten besloten liggen en jullie volgen gewoon de massa. Denken jullie dat jullie maar weinig eigen opvattingen hebben? Het is gewoon dat jullie er niet over spreken en niets meer! Eigenlijk volgen jullie alleen maar plichtmatig, zijn jullie helemaal niet op zoek naar de ware weg en streven jullie niet bewust om leven te verkrijgen. Jullie hebben een houding van gewoon te willen zien wat er gaat gebeuren. Omdat jullie veel van jullie oude opvattingen niet hebben neergelegd, is er niemand onder jullie die zichzelf volledig heeft kunnen overgeven. Op dit punt aangekomen, maken jullie je nog steeds zorgen over jullie eigen lot, dag en nacht denken jullie eraan en jullie kunnen het nooit loslaten. Denk je dat de Farizeeën over wie ik spreek de ‘oude mannen’ in religie zijn? Zijn jullie niet vertegenwoordigers van de meest progressieve Farizeeën van deze tijd? Denk je dat ik, wanneer ik die mensen noem die me controleren aan de hand van de Bijbel, alleen verwijs naar die Bijbeldeskundigen van religieuze kringen? Denk je dat wanneer ik spreek over diegenen die God opnieuw aan het kruis nagelen, ik spreek over de leiders van religieuze kringen? Zijn jullie niet de allerbeste acteurs die deze rol spelen? Denk je dat alle woorden die ik spreek om de opvattingen van mensen te weerleggen, de religieuze voorgangers en oudsten bespotten? Heb jij ook niet aan al deze dingen deelgenomen? Denk je dat jullie maar een paar eigen opvattingen hebben? Het is alleen zo dat jullie vandaag allemaal hebben geleerd erg uitgekiend te zijn. Jullie praten niet over de dingen die jullie niet begrijpen of jullie verloochenen je gevoelens daarover, maar jullie hart van eerbied en jullie hart van onderwerping bestaan gewoonweg niet. Zoals jullie het zien, zijn studeren, observeren en wachten jullie beste beoefening van vandaag. Jullie hebben geleerd om zo uitgekiend te zijn. Beseffen jullie wel dat dit een soort sluwe psychologie van jullie is? Denken jullie dat een moment van slimheid van jullie kant jullie zal helpen ontsnappen aan de eeuwige tuchtiging? Jullie hebben geleerd zo ‘wijs’ te zijn! En sommige mensen vragen mij dingen als: “Op een dag, wanneer religieuze mensen mij vragen: ‘Waarom heeft jullie God geen enkel wonder verricht?’, hoe zou ik dat moeten uitleggen?” Nu is het zo dat niet alleen gelovigen zulke dingen zullen vragen. Het is veeleer zo dat je het huidige werk niet begrijpt en te veel opvattingen hebt. Weet je nog steeds niet aan wie ik refereer als ik het over religieuze leiders heb? Weet je niet voor wie ik de Bijbel uitleg? Weet je niet tegen wie ik spreek wanneer ik de drie stadia van het werk verduidelijk? Zouden jullie zo gemakkelijk overtuigd zijn, als ik deze dingen niet zou zeggen? Zouden jullie zo gemakkelijk toegeven? Is het zo gemakkelijk voor jullie om die oude opvattingen los te laten? Vooral die ‘echte mannen’ die nog nooit iemand hebben gehoorzaamd − zouden zij dan gemakkelijk gehoorzamen? Ik weet dat, hoewel jullie laagwaardige mensen zijn, van een heel laag kaliber zijn, minder ontwikkelde hersenen hebben en geen lange geschiedenis hebben van geloof in God, jullie eigenlijk heel veel opvattingen hebben en het jullie intrinsieke natuur is om jullie niet lichtvaardig aan iemand te onderwerpen. Tegenwoordig zijn jullie echter in staat je te onderwerpen omdat jullie daartoe gedwongen zijn en omdat jullie hulpeloos zijn; jullie zijn tijgers in een ijzeren kooi, niet in staat om jullie vaardigheden vrij te uiten. Zelfs als jullie vleugels hadden, zouden jullie het moeilijk vinden om te vliegen. Hoewel jullie geen zegeningen zijn verleend, zijn jullie toch bereid om mee te gaan. Dit is echter niet jullie geest van een ‘goede man’, maar het is eerder zo dat jullie volledig neergeslagen zijn en dat jullie ten einde raad zijn. Het is zo dat al dit werk jullie heeft neergeslagen. Als er ook maar iets was dat jullie zelf konden bereiken, dan zouden jullie niet zo gehoorzaam zijn als vandaag, want vroeger waren jullie allemaal wilde ezels in de wildernis. Dus wat er vandaag wordt gezegd, is niet alleen gericht op mensen van verschillende religies en denominaties en het is niet om hun opvattingen te weerleggen; het is eerder om jullie opvattingen te weerleggen.

Het oordeel van gerechtigheid is begonnen. Zal God nog steeds dienen als zondoffer voor mensen? Zal God opnieuw de grote genezer voor mensen spelen? Heeft God geen grotere gezag dan dit? Een groep mensen is al compleet gemaakt en is opgenomen voor de troon. Zal Hij nog steeds demonen uitdrijven en de zieken genezen? Is dit niet erg verouderd? Zal getuigenis op deze manier mogelijk zijn? God is al eenmaal aan het kruis genageld, zal Hij voor eeuwig gekruisigd blijven? Hij heeft al eenmaal demonen uitgedreven, zal Hij ze voor eeuwig uitdrijven? Is dit geen vernedering? Alleen als deze fase van het werk hoger is dan de vorige, gaat het tijdperk vooruit. Dan zullen de laatste dagen worden bereikt en de tijd zal aanbreken dat het tijdperk moet worden afgesloten. Mensen die de waarheid nastreven moeten er daarom opletten dat ze duidelijk zijn over visioenen. Dit is de basis. Elke keer als ik communicatie heb met jullie over visioenen, zie ik altijd dat de oogleden van sommige mensen zwaar worden en ze beginnen in slaap te vallen, onwillig om te luisteren. Anderen vragen: “Hoe komt het dat je niet luistert?” Hij zegt: “Dit helpt mijn leven niet verder noch mijn binnengaan in de realiteit. Waar we behoefte aan hebben, zijn de paden van beoefening.” Wanneer ik niet spreek over de paden van beoefening en als ik spreek over het werk, zegt hij: “Zodra u over het werk praat, begin ik in slaap te vallen.” Nu begin ik te praten over de paden van beoefening, begint hij aantekeningen te maken. Ik begin opnieuw te spreken over het werk en hij gaat weer stoppen met luisteren. Weten jullie waarmee jullie nu moeten worden uitgerust? Eén aspect is visioenen over het werk en het andere aspect is je praktijk. Je moet beide aspecten begrijpen. Als je geen visioenen hebt in je zoektocht om vooruitgang te boeken in het leven, dan heb je geen basis. Als je alleen de paden van beoefening hebt en geen enkel visioen en helemaal geen begrip hebt van het werk van het hele managementplan, dan ben je een nietsnut. Je moet de waarheden van het visionaire aspect begrijpen en wat de waarheden met betrekking tot de praktijk betreft, moet je de passende paden van beoefening vinden als je ze eenmaal hebt begrepen; je moet handelen volgens de woorden en binnengaan zoals dat past bij je omstandigheden. Visioenen zijn de basis en als je hier geen aandacht aan besteedt, zul je niet in staat zijn helemaal tot aan het einde te volgen. Je zal ervaren dat als je het op deze manier doet, je ofwel op een dwaalspoor komt of naar beneden valt en faalt. Je kan op deze manier niet slagen! Mensen die geen grote visioenen hebben als hun fundament kunnen alleen falen en niet slagen. Je kunt niet standhouden! Weet je wat geloven in God is? Weet je wat God volgen betekent? Zonder visioenen, welk pad zou je dan bewandelen? In het werk van vandaag zul je, als je geen visioenen hebt, helemaal niet compleet gemaakt kunnen worden. In wie geloof je? Waarom geloof je in Hem? Waarom volg je Hem? Is geloof voor jou een soort spelletje? Behandel je je leven als een soort speelbal? De God van vandaag is het grootste visioen. Hoeveel van Hem ken je? Hoeveel van Hem heb je gezien? Is de basis van je geloof in God zeker gesteld nadat je de God van vandaag hebt gezien? Denk je dat zolang je op deze warrige manier volgt, je verlossing zult ontvangen? Denk je dat je vis kunt vangen in troebel water? Is het zo simpel? Hoeveel van jouw opvattingen over wat de God van vandaag zegt heb je losgelaten? Heb je een visie ten aanzien van de God van vandaag? Waarin ligt je begrip van de God van vandaag? Je gelooft altijd dat je Hem kunt verkrijgen[b] door Hem enkel maar te volgen of Hem enkel maar te zien en dat niemand je kan afschudden. Denk niet dat het zo gemakkelijk is om God te volgen. De sleutel is dat je Hem moet kennen, je moet Zijn werk kennen en je moet de wil hebben om ontbering voor Hem te ondergaan, om je leven voor Hem op te offeren en om door Hem te worden vervolmaakt. Dit is het visioen die je zou moeten hebben. Het is niet goed om altijd maar te denken aan genieten van de genade. Denk niet dat God er alleen is voor het plezier van mensen en om genade te schenken aan mensen. Dat heb je verkeerd gedacht! Als men niet zijn of haar leven kan riskeren om te volgen, als men geen afstand kan doen van elk aards bezit om te volgen, dan zullen ze absoluut niet in staat zijn om helemaal tot het eind te volgen! Je moet visioenen hebben als je fundament. Als de dag komt dat je rampspoed lijdt, wat zou je dan moeten doen? Zou je nog steeds kunnen volgen? Praat er niet lichtvaardig over of je helemaal tot het eind kunt volgen. Je kunt beter eerst je ogen wijd openzetten om te zien wat de huidige tijd is. Hoewel jullie nu als pilaren van de tempel kunnen zijn, zal er een tijd komen dat al deze pilaren door wormen worden aangevreten, waardoor de tempel ineenstort, omdat er op dit moment zoveel visioenen zijn die jullie missen. Jullie hebben alleen oog voor jullie eigen kleine wereldje en jullie weten niet wat de meest betrouwbare, meest geschikte manier van zoeken is. Jullie luisteren niet naar het visioen van het werk van vandaag en jullie houden deze dingen niet in je hart. Hebben jullie er bij stil gestaan dat jullie God jullie op een dag op een zeer onbekende plek zal plaatsen? Kunnen jullie je een dag voorstellen waarop ik alles van jullie zou wegrukken, wat zou er dan van jullie worden? Zou jullie energie op die dag zijn zoals zij nu is? Zou jullie geloof terugkomen? In het volgen van God, moeten jullie dit grootste visioen kennen: ‘God’. Dit is het belangrijkste punt. Denk ook niet dat jullie Gods familie zijn, door je van wereldse mensen af te scheiden om geheiligd te worden. Vandaag is het God Zelf die aan het werk is onder de schepselen. Het is God die onder de mensen is gekomen om Zijn eigen werk te doen, niet om strijd te voeren. Onder jullie zijn er niet eens een paar die doorhebben dat het werk van vandaag het werk is van de God in de hemel die vlees geworden is. Het gaat er niet om van jullie buitengewone personen van talent te maken. Het gaat er veeleer om jullie te helpen de betekenis van het menselijk leven te kennen, de bestemming van de mensheid te kennen en je te helpen God en Zijn volledigheid te kennen. Je zou moeten weten dat je een schepsel bent in de handen van de Schepper. Wat je zou moeten begrijpen, wat je zou moeten doen en hoe je God zou moeten volgen − zijn dit niet de waarheden die je zou moeten begrijpen? Zijn het niet de visioenen die je zou moeten zien?

Wanneer een persoon visioenen heeft, heeft hij een fundament. Wanneer je op de basis van dit fundament beoefent, zal het veel gemakkelijker zijn om binnen te gaan. Als zodanig zul je geen twijfels hebben wanneer je eenmaal over een basis beschikt om binnen te gaan en zal het heel gemakkelijk voor je zijn om binnen te gaan. Dit aspect van visies begrijpen en het werk van God kennen, is van het grootste belang. Jullie moeten dit in je arsenaal hebben. Als jullie niet uitgerust zijn met dit aspect van de waarheid en alleen praten over de paden van beoefening, is dit een grote tekortkoming. Ik heb ontdekt dat velen van jullie dit aspect niet benadrukken en wanneer je naar dit aspect van de waarheid luistert, is het net alsof je naar dogmatische woorden luistert. Op een dag zul je verliezen. Er zijn bepaalde uitspraken die je niet volledig begrijpt en niet accepteert; in dit geval zou je geduldig moeten zoeken en de dag zal komen dat je ze wel begrijpt. Word stukje bij beetje uitgerust. Zelfs als je maar een paar spirituele doctrines begrijpt, is dat beter dan dat je helemaal geen aandacht aan ze schenkt, beter dan dat je er geen een begrijpt. Dit draagt allemaal bij aan je binnengaan en zal die twijfels van je opruimen. Het is beter dan dat je vol eigen opvattingen zit. Het is veel beter om deze visioenen als een fundament te hebben. Zonder geen enkele vorm van twijfel is het mogelijk om met vlag en wimpel binnen te gaan. Waarom zou je altijd verward volgen op een twijfelachtige manier? Zou dat niet hetzelfde zijn als je oren bedekken terwijl je een bel steelt? Hoe leuk zou het zijn het koninkrijk binnen te gaan met vlag en wimpel! Waarom vol van twijfels zijn? Zou dit niet eenvoudigweg betekenen dat je ontberingen lijdt? Als je begrip hebt van het werk van Jehova, van het werk van Jezus en van deze fase van het werk, dan zul je een fundament hebben. Nu stel je je misschien voor dat het heel eenvoudig is. Sommige mensen zeggen: “Wanneer de Heilige Geest het grote werk begint, zal ik over al deze dingen kunnen spreken. Het feit dat ik het nu niet echt begrijp is omdat de Heilige Geest me nog niet zo heeft verlicht.” Zo gemakkelijk is het niet. Het is niet zo dat, als je nu bereid bent om de waarheid[c] aan te nemen, je die meesterlijk zal gebruiken wanneer het moment daar is. Dit is niet vanzelfsprekend zo! Je gelooft dat je nu heel goed toegerust bent en dat het geen probleem zou zijn om te reageren op die religieuze mensen en de grootste theoretici en om ze zelfs te weerleggen. Zou je dat echt kunnen doen? Welk inzicht heb je om te spreken met alleen die oppervlakkige ervaring van jou? Toegerust worden met de waarheid, strijden voor de waarheid en getuigen van Gods naam is niet wat je denkt dat het is − dat zolang God aan het werk is, alles zal worden volbracht. Op dat moment zul je misschien door een vraag worden overvallen en verdoofd raken. De sleutel is of je wel of geen duidelijkheid hebt over deze fase van het werk en hoeveel je er echt van begrijpt. Als je de vijandelijke krachten niet kunt overwinnen en je ook de religieuze krachten niet kunt verslaan, zou je dan geen nietsnut worden? Als je het werk van vandaag hebt ervaren, het met je eigen ogen hebt gezien en het met je eigen oren hebt gehoord, maar je niet in staat bent om als het erop aankomt getuigenis te dragen, durf je het dan nog steeds aan om te blijven leven? Wie zou je durven aankijken? Denk er nu niet te gemakkelijk over. Het latere werk zal niet zo eenvoudig zijn als je je voorstelt. Voor de waarheid strijden is niet zo gemakkelijk of eenvoudig. Je moet nu al toegerust zijn. Als je nu niet met de waarheid bent toegerust, zul je als de tijd daar is en de Heilige Geest niet op een bovennatuurlijke manier werkt, compleet verloren zijn.

Voetnoten:

a. De originele tekst bevat niet de frase “denken ze”.

b. De originele tekst bevat niet het woord “Hem”.

c. De originele tekst bevat niet de frase “de waarheid”.

Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!