Wat ik heb geleerd door persoonlijk Satans verleidingen te ervaren

Wat ik heb geleerd door persoonlijk Satans verleidingen te ervaren

Door Xinzhi, Australië

Toen ik in december 2017 terugging naar Zuid-Afrika om wat zaken af te handelen, ontmoette ik een zuster in de Heer die me vertelde dat de Heer Jezus is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. Ze sprak ook uitvoerig met me over waarheden en mysteries zoals Gods zesduizendjarig managementplan, het doel van de drie fasen van Gods werk en de betekenis van Gods naam. Toen ik naar haar had geluisterd, was ik zowel verbaasd als opgetogen. Ik had deze waarheden nog nooit gehoord, maar ik wist dat alleen God Zelf de mysteries van Zijn werk kon openbaren. Daardoor raakte ik er tot in het diepst van mijn hart van overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en aanvaardde ik graag het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Elke dag genoot ik van de lafenis en voorziening van Gods woorden en ik voelde me ongelooflijk op mijn gemak en gesteund. Maar ik besefte niet dat Satans verleidingen zo dichtbij op de loer lagen …

Toen ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, bezocht ik actief kerkbijeenkomsten. Maar om mij onduidelijke redenen werd ik elke keer slaperig als mijn broeders en zusters Gods woorden begonnen te lezen. Dat gebeurde zelfs als ik voor de bijeenkomst had gerust. Mijn broeders en zusters moesten me meerdere keren wakker maken, maar zodra ze me hadden gewekt, viel ik weer in slaap. Zo zat ik gedurende bijna een hele bijeenkomst te dutten, mijn geest was altijd versuft en er drong niets tot me door. Dat hinderde me enorm. Het was me een raadsel: ik was anders nooit slaperig als ik iets anders deed, dus waarom wel zodra ik bij een kerkbijeenkomst was? Uiteindelijk hoopte ik dat de bijeenkomsten zo gauw mogelijk voorbij waren, en ten slotte wilde ik zelfs geen bijeenkomsten meer bijwonen. Eén zuster zag dat ik altijd zat te dutten tijdens bijeenkomsten en ze vertelde me dat dit een spirituele strijd was. Toen las ze me een passage uit Gods woorden voor: “God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat iemand God toebehoort; hij wil al degenen die God wil hebben, om in hen te wonen, hen te controleren en de leiding over hen te nemen zodat ze hem aanbidden” (‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Ze zei: “In de laatste dagen drukt God de woorden uit en verricht het werk van het oordeel om onze satanische gezindheden te transformeren en te zuiveren en om ons in staat te stellen om geheel vrij te zijn van de ketenen van de zonde en te worden gezuiverd en gered door God. Maar Satan wil niet dat we worden gered door God en probeert ons op alle mogelijke manieren te verwarren. Als we bijvoorbeeld slaperig worden zodra we Gods woorden lezen op een bijeenkomst, maar een heleboel energie hebben als we iets anders doen, dan is het duidelijk Satan die probeert ons te verwarren. Satan brengt ons zo in verwarring, dat we niet in staat zijn om rustig te worden voor God om Zijn woorden te horen en te overdenken. Zo zullen we nooit de waarheid kunnen begrijpen of Gods wil kunnen begrijpen, hoelang we ook bijeenkomsten bijwonen. Integendeel, doordat ons vlees zo lijdt, krijgen we steeds meer genoeg van het bijwonen van bijeenkomsten en het kan zelfs zo’n gevaarlijk niveau bereiken, dat we God willen verraden en verlaten en onder het domein van Satan willen terugkeren. Dit zijn het sluwe plan en de boosaardige bedoelingen van Satan. Zuster, we moeten Satans sluwe listen doorzien, meer bidden en meer op God vertrouwen, en standvastig genoeg zijn om Satan te verzaken, want alleen zo zullen we de verstoringen en aanvallen van Satan kunnen overwinnen!”

Toen ik de woorden van de zuster had gehoord, werd alles opeens duidelijk en ik werd een beetje bang en ook enigszins boos. Ik dacht: Satan is echt vreselijk! Geen wonder dat ik slaap krijg zodra ik naar een bijeenkomst ga. Nu blijkt dat dat Satan is die probeert me te verwarren. Ik dacht aan hoe ik had zitten dommelen zodra ik naar bijeenkomsten ging, hoe versuft mijn geest was, zelfs als de broeders en zusters me wakker maakten, en hoe ik zelfs had overwogen om geen bijeenkomsten meer bij te wonen. Nu bleek dus dat ik ten prooi was gevallen aan Satans sluwe plan. Nee, dacht ik. De volgende keer dat ik een bijeenkomst bijwoon, zal ik mijn vlees verzaken en Satan bestrijden, en ik zal standvastig zijn in mijn getuigenis in deze spirituele strijd! Toen bad ik met de zuster tot God en ik verklaarde tegen Satan dat hoezeer hij ook zou proberen me te verwarren, ik altijd zou doorgaan met bijeenkomsten bijwonen en God vereren, en dat ik me niet meer door hem voor de gek zou laten houden. Als ik me slaperig voelde tijdens een bijeenkomst, uitte ik voortdurend op deze manier mijn vastberadenheid tegen Satan. Tegelijkertijd bleef ik tot God bidden en vroeg ik Hem om mijn hart te beschermen, en ik probeerde bewust om mijn hart rustig te maken voor God en Zijn woorden te overdenken. Na een week voelde ik me niet slaperig meer en kon ik normaal bijeenkomsten bijwonen met de broeders en zusters en over Gods woorden spreken.

Door deze ervaring zag ik in dat Satan deze verachtelijke methode gebruikte om me te verwarren, zodat ik de ware weg zou opgeven. Wat is Satan toch boosaardig en verfoeilijk! Ik begreep ook dat als we niet voor God komen en Zijn redding aanvaarden, we alleen onder Satans domein zullen kunnen leven, en erdoor zullen worden verwond en beheerst. Toen ik hierover nadacht, nam ik een besluit tegenover God: hoezeer Satan ook probeert om me te verwarren, ik zal me nooit overgeven. Ik zal serieus in God geloven en Hem volgen, en ik zal het evangelie van Gods koninkrijk verspreiden onder nog meer mensen die onder Satans domein leven, zodat ook zij Gods redding van de laatste dagen kunnen verkrijgen en worden verlost van het kwaad van Satan.

Op een dag getuigde ik tegen een vriendin over Gods werk van de laatste dagen. Ze wilde zich er verder in verdiepen, dus ik nam me voor om er een paar dagen later weer met haar over te praten. Maar onverwacht voelde ik me twee dagen later erg slaperig en mijn rechteroor raakte van binnen en van buiten opgezwollen. Het deed zo’n pijn dat ik het niet kon aanraken. Ik dacht dat het misschien een symptoom van de griep was, dus ik stond er verder niet bij stil.

Toen ik een week later op een ochtend mijn gezicht waste, merkte ik dat de rechterkant van mijn gezicht gevoelloos was geworden. Ik kon mijn rechteroog niet helemaal sluiten, ik kon mijn wenkbrauw niet bewegen en mijn mond stond scheef. Toen ik in de spiegel keek, besefte ik dat ik eruit zag als een bejaarde met Alzheimer. Ik raakte in paniek en dacht: ik heb mijn gehoor nog niet terug en nu staat mijn hele gezicht scheef. Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Hoe is dit gebeurd? Ik was erg bang en haastte me naar het ziekenhuis. De dokter zei dat ik gezichtsverlamming had, dat mijn aandoening heel ernstig was en dat het niet zeker was of hij wel behandeld kon worden. Ik werd overmand door angst en dacht: hoe kan ik zo’n ernstige ziekte hebben gekregen? Wat moet ik doen als ik niet genezen kan worden? Ik was doodsbang en bad voortdurend tot God: “O God, ik ben zo bang. O God, help me alstublieft. Wees met mij …” Nadat ik had gebeden, dacht ik aan Gods woorden: “Almachtige God, Hoofd van alle dingen, oefent gezeten op Zijn troon Zijn koninklijke macht uit. Hij heerst over het heelal en alle dingen, en over de hele wereld leidt Hij ons nu. Regelmatig zullen we Hem nabij zijn, rustig voor Zijn aangezicht komen. We zullen geen enkel moment mogen missen, altijd hebben we iets te leren. Onze omgeving en de mensen, zaken en dingen om ons heen zijn er bij toestemming van de troon. Zorg dat je geen klagend hart hebt, want dan schenkt God je geen genade. Als je ziek wordt, is dat door Gods liefde: Zijn goede bedoelingen zijn er beslist in te vinden. Neem geen ideeën van Satan aan, ook niet als je vleselijk lichaam lijdt. Loof God tijdens je ziekte en geniet van Hem tijdens je lofprijzingen. Verlies niet de moed in het aangezicht van ziekte, blijf zoeken en geef niet op, want God zal Zijn licht op je laten schijnen. Hoe groot was Jobs geloof? Almachtige God is een oppermachtige dokter! Wie in ziekte leeft is ziek, wie in de ziel leeft is niet ziek. Zolang je nog adem hebt, zal God je niet laten sterven” (‘Hoofdstuk 6’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods gezaghebbende woorden gaven me vertrouwen en kracht. Ja, dacht ik, God is almachtig en alle dingen liggen in Zijn handen. Hij houdt ook mijn leven en mijn dood in Zijn handen, en het is aan God of mijn gezicht zal genezen of niet. Hoewel ik niet begrijp hoe ik zo plotseling door deze ziekte kan zijn getroffen, geloof ik dat Gods goede wil erachter zit. Ik moet God niet verkeerd begrijpen, maar ik moet vertrouwen in Hem hebben. Toen Job alles verloor en pijnlijke zweren over zijn hele lichaam kreeg, behield hij nog steeds zijn geloof in God en bleef uiteindelijk standvastig in zijn getuigenis voor God. Ik moet net zo zijn als Job! Na deze gedachten kwam mijn bezorgde hart tot rust.

Later las ik de volgende woorden van God: “De mensen die God waarlijk volgen, zijn in staat om de test van hun werk te doorstaan, terwijl mensen die God niet waarlijk volgen, niet in staat zijn welke van Gods beproevingen dan ook te doorstaan. Vroeg of laat zullen ze verbannen worden, terwijl de overwinnaars in het koninkrijk zullen blijven. Of de mens God waarlijk zoekt of niet, wordt bepaald door de test van zijn werk, dat wil zeggen door Gods beproevingen, en heeft niets van doen met het besluit van de mens zelf. God wijst niemand in een opwelling af; alles wat Hij doet, kan de mens volledig overtuigen. Hij doet niets dat voor de mens onzichtbaar is, noch enig werk dat de mens niet kan overtuigen. Of het geloof van de mens oprecht is of niet, wordt bewezen door de feiten en kan niet door de mens beslist worden. Dat ‘tarwe geen onkruid kan worden en onkruid geen tarwe kan worden’, staat vast. Allen die God werkelijk liefhebben, zullen uiteindelijk in het koninkrijk blijven en God zal niemand verkeerd behandelen die Hem waarlijk liefheeft” (‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dank God! Door Gods woorden te lezen, begreep ik dat God niet ieder mens die in Hem gelooft prijst. God zal degenen redden die Hem oprecht volgen, die Hem niet verlaten, welke pijn en ellende ze ook ondergaan, en die voor Hem kunnen getuigen tijdens beproevingen. Daarentegen zullen de valse gelovigen die alleen in God geloven met het doel om Zijn zegeningen te verkrijgen worden ontmaskerd en tijdens beproevingen worden verwijderd. Toen ik nadacht over Gods woorden, dacht ik weer aan Job. Tijdens zijn beproevingen verloor hij zijn bezit en zijn kinderen en kreeg pijnlijke zweren over zijn hele lichaam. Toch verloor hij zijn geloof in God niet, maar behield een godvrezend, God gehoorzamend hart, prees de heilige naam van Jehova God en zei: “Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen. De naam van Jehova zij gezegend” (Job 1:21). “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” (Job 2:10). Door deze woorden te spreken legde hij een klinkende en prachtige getuigenis af voor God en beschaamde Satan. Toen was er Abraham. Toen God hem vroeg zijn enige zoon Isaak als brandoffer aan God te offeren, was zijn hart verscheurd door verdriet, maar hij klaagde of verzette zich niet, noch sprak hij God tegen. In plaats daarvan gehoorzaamde hij God onvoorwaardelijk, getuigde getrouw en verkreeg Gods zegening en belofte. Toen begreep ik dat deze ziekte die me had getroffen ook een spirituele strijd was, waarachter Satan probeerde me te verleiden. Het was ook een proef van God om te zien of ik het ware geloof in God had en of ik al of niet een ware gelovige in God was. Toen ik terugdacht aan de tijd sinds ik in God begon te geloven, besefte ik dat Satan altijd had geprobeerd me te verwarren, van mijn slaperigheid tijdens kerkbijeenkomsten tot mijn versufte hoofd en gezwollen oor en vervolgens de gezichtsverlamming. Elke keer dat Satan me in verwarring bracht was ernstiger dan de vorige. Satan wilde niet toelaten dat ik Gods redding aanvaardde, maar wilde me onder zijn controle en in zijn greep houden, om me te verderven en naar zijn goeddunken met me te spelen. Door de leiding van Gods woorden kreeg ik enig inzicht in Satans verachtelijke beweegredenen en ik wist dat ik niet weer ten prooi mocht vallen aan zijn sluwe listen, maar dat ik mijn oprechte hart aan God moest geven en me moest onderwerpen aan Zijn orkestraties en regelingen. Toen ik hierover nadacht, voelde ik me niet langer gevangen door mijn ziekte en had ik een sterk gevoel van geruststelling en bevrijding. Ik vertrouwde mijn ziekte aan God toe en nam dit besluit: of ik nu beter word of niet, ik zal God niet de schuld geven of God verloochenen, maar ik zal God helemaal tot het einde toe volgen!

Toen ik bereid was om getuigenis te geven voor God, aanschouwde ik Zijn wonderbaarlijke daden. Een week later hoorde een bevriende arts over mijn toestand en stelde voor dat ik bij haar zou komen voor acupunctuur. Ik dacht dat het voorstel van mijn vriendin misschien afkomstig was van God, dus ik stemde ermee in om het te proberen. Tot mijn verbazing begon mijn gezicht al na zo’n drie weken acupunctuurbehandeling geleidelijk te genezen. Toen stopte ik met acupunctuur en bad alleen voortdurend tot God, vertrouwde mijn ziekte aan Zijn handen toe en vertrouwde op God om te beslissen of ik zou genezen. Dank God! Voordat er een maand was verstreken, was mijn gezichtsverlamming helemaal geheeld. Zelfs mijn vriendin was verbaasd en zei dat mijn aandoening niet zo snel kon zijn genezen. Ik wist dat God een uitweg voor mij had geopend en mijn geloof in God groeide.

Enige tijd later verhuisde ik naar Australië toen ik werd overgeplaatst naar een nieuwe baan. Nadat ik contact had gezocht met de broeders en zusters in de kerk, kwamen ze naar mijn huis om me te helpen bij het downloaden van de woorden van Almachtige God en de software die ik nodig had om online meetings bij te wonen. Zodra ik deze software had gedownload, kreeg ik tot mijn verbazing zomaar ineens hoofdpijn en begon ik over mijn hele lichaam te transpireren. Ik ging gauw op de bank liggen. Ik had totaal geen energie meer en had het gevoel alsof ik ineen zou storten. Het voelde bijna alsof er iets groeide in mijn hoofd en ik greep met beide handen mijn hoofd vast van de pijn. Een van de broeders van de kerk zag mijn toestand en sprak gauw met me en zei dat dit Satan was die probeerde me te verwarren. Hij raadde me aan meer tot God te bidden, mijn geloof te behouden en getuigenis te geven voor God en niet ten prooi te vallen aan de sluwe listen van Satan. Doordat de broeder me hieraan herinnerde, besefte ik dat ik weer verwikkeld was in een spirituele strijd, dus in mijn hart wendde ik me gauw tot God en vroeg de broeder om een voordracht van Gods woorden voor me af te spelen om naar te luisteren. Doordat ik onophoudelijk bad en naar Gods woorden luisterde, werd de pijn wat minder. Die avond werd de hoofdpijn echter erger. Het was alsof mijn hoofd zou opensplijten en de pijn ging gepaard met een duizelig gevoel waardoor ik zo misselijk werd dat ik moest overgeven. Ik had zo’n pijn en voelde me zo akelig, dat ik moest huilen en ik dacht: ik ben zo duizelig. Zal ik deze nacht wel overleven? Hoe meer ik erover nadacht, hoe angstiger ik werd en ik was echt bang dat ik opeens zou flauwvallen en sterven. Maar ik wist dat deze gedachten me werden ingegeven door Satan, die me wilde verwarren, en ik wist dat ik niet weer God de schuld moest geven zoals ik eerder had gedaan. En dus bad ik tot God: “O God, ik lijd nu zo erg. Ik weet niet waarom Satan me nooit wil loslaten en ik weet niet hoelang deze ziekte zal duren. Maar ik heb er geen spijt van dat ik in u geloof in dit leven, en hoezeer ik ook lijd, ik zal u nooit de schuld geven, want ik weet zeker dat u de enige ware God bent en ik zal in u geloven en u vereren!” Zo bad ik in mijn hart steeds weer tot God. Toen schoot me opeens een regel uit Gods woorden te binnen: “Geloof is een wankel bruggetje. Zij die stumperig aan het leven hangen, kunnen het niet oversteken, maar zij die bereid zijn hun leven op het spel te zetten, kunnen er gerust overheen gaan” (‘Hoofdstuk 6’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden brachten mijn zenuwen tot rust en kalmeerden mijn gekwelde, rusteloze hart. Ze lieten me ook de praktische weg zien: alleen als ik bereid was om mijn leven te geven, kon ik Satan beschamen en hem zijn nederlaag laten toegeven. Ik dacht aan hoe ik mijn vlees altijd erg had gekoesterd en mijn leven belangrijker had gevonden dan al het andere. Satan kende mijn zwakheden en gebruikte de ziekte van mijn vlees om mij te verwarren en aan te vallen en te zorgen dat ik God de schuld gaf en God verraadde. Maar toen ik de verleidingen en verstoringen van Satan steeds opnieuw had ervaren, begreep ik dat het allemaal sluwe listen waren van Satan om te proberen te verhinderen dat ik voor God zou komen, en dat het ook manieren van God waren om me op de proef te stellen. Daarom besloot ik voor God: “Hoe Satan ook probeert me te verwarren of hoe erg mijn vlees ook lijdt, ik zal vasthouden aan mijn geloof en u helemaal tot het einde toe volgen!” Ik dank God, want toen ik bereid was om zelfs ten koste van mijn leven getuigenis te geven voor God, verdween de pijn in mijn hoofd geleidelijk en sindsdien is mijn gezondheid goed.

Tijdens Satans herhaalde pogingen om me te verwarren en te verleiden, leed mijn vlees inderdaad enigszins, maar ik denk dat het allemaal waardevol en zinvol was. Door de verleidingen van Satan te ondergaan, zag ik duidelijk zowel Satans verachtelijke en boosaardige, lelijke gezicht als de waarheid over hoe hij mensen kwaad berokkent en kwetst. Ik zag dat Satan allerlei arglistige middelen gebruikt, en zelfs profiteert van onze achilleshielen om ons aan te vallen en te verleiden, waardoor hij er tevergeefs voor probeert te zorgen dat we God verkeerd begrijpen en de schuld geven, en zelfs God verraden en Gods redding van de laatste dagen verliezen. Wat is Satan toch boosaardig en verachtelijk! Tijdens mijn ervaringen voelde ik altijd dat God naast me was en Zijn woorden gebruikte om me te verlichten en te leiden, zodat ik Zijn wil kon begrijpen, Satans sluwe listen kon doorzien en het geloof kon hebben om getuigenis te geven voor God! Ik was echt getuige van het feit dat Gods wijsheid eeuwig wordt uitgeoefend door middel van de sluwe listen van Satan en dat God Satans verleidingen en sluwe listen gebruikt om ons op de proef te stellen en ons geloof in Hem en onze liefde voor Hem te vervolmaken – ik ben de liefde die God voor me heeft echt gaan begrijpen en ik dank en prijs God!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Wat ik heb geleerd door persoonlijk Satans verleidingen te ervaren