Ik las de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons.

2019-05-30 1

Vraag 4: Ik las de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons.

Antwoord:De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ deze passage van Gods woord verklaart volledig de betekenis van de redding van de verdorven mensheid door Gods incarnatie. Laten we lezen uit het woord van Almachtige God.

Almachtige God zegt: “Het is juist omdat Satan het vlees van de mens verdorven heeft gemaakt en dat de mens degene is die God wil redden, dat God het vlees moet aannemen om strijd te voeren met Satan en om de mens persoonlijk te hoeden. Alleen dit is profijtelijk voor Zijn werk” (‘Het juiste leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het vlees van de mens is door Satan verdorven en stekeblind gemaakt en diep gewond. De meest fundamentele reden waarom God persoonlijk in het vlees werkt is omdat het doelwit van Zijn redding de mens is, die van het vlees is, en omdat Satan ook van het vlees van de mens gebruik maakt om het werk van God te verstoren. De strijd tegen Satan is eigenlijk het overwinningswerk van de mens en tegelijkertijd is de mens ook het doelwit van Gods redding. Op deze manier is het werk van de vleesgeworden God essentieel. Satan heeft het vlees van de mens verdorven, en de mens werd de belichaming van Satan en het doelwit dat door God verslagen moet worden. Op deze manier vindt het werk van de strijd met Satan en de redding van de mensheid plaats op aarde en moet God mens worden om de strijd met Satan aan te gaan. Dit werk is uiterst praktisch” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het vlees van de mens is diep verdorven. Het is iets geworden dat zich tegen God verzet, het bestrijdt en ontkent het bestaan van God zelfs openlijk. Dit verdorven vlees is gewoon te onhandelbaar. Niets is moeilijker om te behandelen of te veranderen dan de verdorven gezindheid van het vlees. Satan dringt het vlees van de mens binnen om er onrust te zaaien, en hij gebruikt het vlees van de mens om het werk van God te verstoren, om afbreuk te doen aan Gods plan. Zo is de mens Satan geworden, de vijand van God. De mens moet eerst overwonnen worden voor hij gered kan worden. Daarom gaat God de uitdaging aan en wordt Hij vlees om Zijn geplande werk te verrichten en de strijd met Satan aan te gaan. Zijn doel is de redding van de mensheid, die verdorven is, en de nederlaag en vernietiging van Satan, die tegen Hem rebelleert. Hij verslaat Satan door Zijn overwinningswerk van de mens, en tegelijkertijd redt Hij de verdorven mensheid. Zo lost God twee problemen tegelijk op” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als God in het vlees aan het werk is, is Hij eigenlijk strijd aan het leveren met Satan in het vlees. Als Hij in het vlees werkt, werkt Hij in het spirituele rijk en maakt Hij Zijn gehele werk in het spirituele rijk reëel op aarde. Degene die overwonnen wordt, is de mens die Hem ongehoorzaam is. Degene die verslagen is, is de belichaming van Satan (en dit is natuurlijk ook de mens) die in vijandschap met Hem leeft. En degene die uiteindelijk gered wordt, is ook de mens. Zo is het voor Hem nog meer noodzakelijk mens met het omhulsel van een schepsel te worden, zodat Hij echt de strijd met Satan aan kan gaan, de mens kan overwinnen die Hem ongehoorzaam is en hetzelfde omhulsel heeft als Hij, en de mens kan redden die uit hetzelfde omhulsel bestaat als Hij en door Satan is verwond. Zijn vijand is de mens, het doelwit van Zijn overwinning is de mens, en het doelwit van Zijn redding is de mens die Hij heeft geschapen. Daarom moet Hij mens worden en zo wordt Zijn werk eenvoudiger. Hij kan Satan verslaan en de mensheid overwinnen en bovendien kan Hij de mensheid redden” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het woord van Almachtige God doet ons inzien dat de verdorven mensheid moet worden gered door Gods incarnatie, omdat het vlees van de mens grondig is misleid en verdorven door Satan. De hele mensheid leeft onder het domein van Satan. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad, schoonheid en lelijkheid. Ze zien geen verschil tussen het positieve en het negatieve. Ze leven volgens de filosofie, wet en natuur van Satan. Ze zijn arrogant, zelfgenoegzaam, roekeloos en wetteloos. Ze zijn allen belichamingen van Satan en zijn ontaarde mensen geworden die samenspannen met Satan om weerstand te bieden aan God, maar dat beseffen zij niet. God is de Schepper. Alleen God kent de ware natuur van de mensheid helemaal en weet in welke mate ze zijn verdorven. En alleen God kan de duivelse natuur en verdorven gezindheid van de mens blootleggen en ontleden, de mens vertellen hoe hij moet leven en handelen als mens en de mensheid geheel overwinnen, zuiveren en redden. Behalve God kan geen geschapen mens het wezen van de verdorvenheid van de mens doorzien en de mens zeker niet de waarheid geven over hoe hij als mens moet handelen. Dus als God de grondig verdorven mensheid wil bevrijden uit de klauwen van Satan en ze wil redden, dan alleen als Gods incarnatie zelf de waarheid en Gods gezindheid uitdrukt en de mens vertelt over alle waarheden die hij moet hebben, zodat de mens de waarheid kan begrijpen, God kan kennen en Satans boosaardige plannen en verschillende dwalingen kan doorzien. Alleen dan kan de mens Satan verzaken en verwerpen en terugkeren voor God. Ook legt het werk van Gods incarnatie allerlei mensen bloot, want mensen zijn allemaal arrogant en weigeren toe te geven. Als God is geïncarneerd om de waarheid uit te drukken, reageren mensen altijd met hun opvattingen, verzet en zelfs oorlog. Zo wordt de waarheid van het verzet en verraad van de verdorven mensheid jegens God geheel blootgelegd en God voert Zijn oordeel over de mens uit op grond van de verdorvenheid die zij laten zien en hun ware natuur. Alleen zo kan Gods overwinning, zuivering en vervolmaking van de mensheid soepel verlopen. Door het oordeel door Gods woorden wordt de mens geleidelijk aan overwonnen en gezuiverd. As de mens geheel is overwonnen, begint hij de geïncarneerde God te gehoorzamen. Hij begint Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden en te gehoorzamen en Gods werk te ervaren. Hij besluit naar de waarheid te streven en nooit meer te leven volgens de filosofie en de regels van Satan. Als de mens geheel volgens Gods woord leeft, heeft God Satan volledig verslagen en de verdorven mens dient als de buit van Zijn overwinning op Satan. In wezen bevrijdt God de verdorven mens uit de greep van Satan. Alleen het werk van de geïncarneerde God kan zo’n effect hebben. Dit is de absolute noodzaak van de incarnatie van God om de mensheid te redden en alleen de geïncarneerde God kan de mensheid geheel overwinnen en redden. De mensen die God gebruikt, zijn niet in staat om het werk van het verlossen en redden van de mensheid te verrichten.

Alleen als God is geïncarneerd en Zelf komt om onder de mensen te werken en de waarheid uitdrukt om de verdorvenheid, de natuur en het wezen van de mens aan te pakken, kan de mens worden gezuiverd en gered. Gods incarnatie is wat wij verdorven mensen het hardst nodig hebben. Als we alleen geloven in de God van de hoge hemelen en alleen begrip hebben van en praten over de loze theorieën van de religieuze wereld, zullen we God nooit kennen en nooit door God worden gered. Het is voor de verdorven mens echt nodig dat God vlees wordt en zelf over hem oordeelt en hem zuivert als hij wil worden gered. Tijdens de interactie van de geïncarneerde God met de mens staat Hij de mens toe om God te begrijpen en van aangezicht tot aangezicht te kennen. Omdat de ware zoekers van de waarheid het oordeel en de zuivering van Christus van de laatste dagen aanvaarden, zijn zij van nature in staat om God te gehoorzamen, in hun hart liefde voor God te voelen en volledig te worden gered uit het domein van Satan. Is dit niet de beste manier waarop God de mensheid kan redden en vervolmaken? Omdat God geïncarneerd is in het vlees, hebben wij de kans gekregen om van aangezicht tot aangezicht met God te staan en Zijn echte werk te ervaren en hebben we de gelegenheid gehad om Gods nauwkeurige woord te ontvangen en direct door Hem te worden gehoed en bewaterd, zodat we op God kunnen vertrouwen, God kunnen gehoorzamen en Hem echt lief kunnen hebben. Als God geen vlees was geworden om het werk van de redding van de mensheid te verrichten, zou dit praktische effect niet kunnen worden bereikt. Almachtige God zegt: “Het beste aan Zijn werk in het vlees is dat Hij nauwkeurige woorden en vermaningen achter kan laten, en nauwkeurig Zijn wil ten aanzien van de mensheid aan Zijn volgers kan doorgeven. Zijn volgers kunnen dan achteraf Zijn hele werk in het vlees en Zijn wil ten aanzien van de hele mensheid nauwkeuriger en concreter doorgeven aan hen die deze weg aanvaarden. Alleen door het werk van God in het vlees onder de mensen wordt het feit volbracht dat God onder de mensen is en samen met hen leeft. Alleen dit werk bevredigt het verlangen van de mens om Gods gezicht te zien, getuige te zijn van het werk van God en het persoonlijke woord van God te horen” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Werk is voor de verdorven mens het meest waardevol als het nauwkeurige woorden en duidelijk na te streven doelen biedt, als het zichtbaar en tastbaar is. Alleen realistisch werk en tijdige leiding vallen bij de mens in de smaak, en alleen echt werk kan de mens redden van zijn verdorven en verloederde gezindheid. Dit kan alleen door de vleesgeworden God worden bereikt; alleen de vleesgeworden God kan de mens redden van zijn verdorven en verloederde gezindheid” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Daarom heeft de verdorven mensheid de redding van de vleesgeworden God harder nodig en heeft zij het rechtstreeks werk van de vleesgeworden God harder nodig. De mens heeft de vleesgeworden God nodig om hem te leiden, te steunen, te bewateren, voedsel te verschaffen, te oordelen en te tuchtigen en hij heeft meer genade en verlossing nodig van de vleesgeworden God. Alleen God in het vlees kan de vertrouweling van de mens zijn, de herder van de mens, de zeer aanwezige hulp voor de mens. Hierom is de incarnatie nu en in het verleden nodig” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als God vlees wordt om de verdorven mensheid te redden, kan Hij de taal van de mensen gebruiken om de mensheid te vertellen over Gods eisen, Zijn wil, Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is. Zo kan de mens zonder te hoeven zoeken en speuren Gods wil goed begrijpen en Gods eisen en de manier waarop ze moeten worden uitgevoerd, weten. Ze kunnen ook als zodanig een praktisch begrip en kennis van God hebben. Zoals Petrus in het Tijdperk van Genade de Heer Jezus vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” (Mat. 18:21). Jezus zei tegen Petrus: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven” (Mat. 18:22). Hieruit blijkt dat de geïncarneerde Heer Jezus de mens voedde en bijstond wanneer en waar Hij maar kon, en op de meest praktische en duidelijke manier in de behoeften van de mens voorzag. In de laatste dagen is Almachtige God geïncarneerd onder de mensen en heeft Hij de waarheid uitgedrukt om zich op de feitelijke situatie van de mens te richten. Hij heeft Gods gezindheid en alles wat God heeft en is, uitgedrukt om de mensheid te steunen en te voorzien. Hij heeft gewezen op alle onnauwkeurigheden en dwalingen in het geloof van de mens in God, de mens geïnformeerd over Gods wil en Zijn eisen, en de mens de meest praktische en nauwkeurige voorziening en steun voor het leven gegeven. Als wij bijvoorbeeld leven in opstandigheid en verzet tegen God zonder het te weten, zal Gods woord ons blootleggen en over ons oordelen, zodat we in Gods woord zien hoe onze eigen duivelse natuur tegen God is. Als wij God volgen voor ons eigen persoonlijke voordeel en daarbij zelfgenoegzaam zijn, legt God onze gebreken bloot en vertelt Hij ons welk geloof wij moeten hebben als volgelingen van God. Als we God verkeerd begrijpen in onze ervaring van Zijn oordeel, herinnert Gods woord ons aan de serieuze bedoelingen waarmee God de mensen redt en over hen oordeelt, onze misvattingen over God rechtzet enz. Al Gods uitverkorenen hebben ervaren hoe de geïncarneerde God ons voortdurend helpt en steunt, zodat we niet hoeven te zoeken en te speuren. We hoeven alleen maar meer van het woord van Almachtige God lezen om Gods meest praktische voedsel en water te verkrijgen. Door het woord dat God uitdrukt, krijgen we een waarachtig inzicht in Gods wil, Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is. En door dit inzicht leren we hoe we moeten streven om een waarachtig leven te kunnen naleven en te leren om Satans laaghartige plannen te doorzien. Dan zien we duidelijk hoe wij zelf tot in onze kern zijn verdorven door Satan en werpen wij langzaamaan onze zonde en Satans duistere invloed af. Het gevolg is dat onze levensgezindheid verandert en we de goede weg inslaan en de werkelijkheid van de waarheid naleven. Gods incarnatie heeft dit allemaal mogelijk gemaakt.

God is geïncarneerd om werk te verrichten en Zijn woord uit te drukken, zodat de mens de meest praktische voorziening en steun in het leven kan verkrijgen. Hoewel de mens veel opvattingen heeft over het werk van het oordeel van de geïncarneerde God, heeft God de mens de weg van het leven en de eeuwige redding gebracht en de mens is op Hem gaan vertrouwen! Laten we nog een passage lezen uit het woord van Almachtige God.

Het werk dat Hij in het vlees doet kan op geen enkele manier voorgesteld of gemeten worden, want Zijn vlees is niet als het vlees van een lichamelijke mens. Het omhulsel is weliswaar hetzelfde, maar het wezen is niet hetzelfde. Zijn vlees brengt veel opvattingen over God voort onder de mensen, maar Zijn vlees kan mensen ook in staat stellen veel kennis te vergaren en kan zelfs eenieder die eenzelfde omhulsel heeft overwinnen. Hij is namelijk niet slechts een mens, maar Hij is God met het omhulsel van een mens, en niemand kan Hem volledig doorgronden of begrijpen” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Vanwege het werk van de geïncarneerde God wordt God vlees met een tastbare vorm, die gezien en aangeraakt kan worden door de mens. Hij is geen vormeloze Geest, maar vlees dat door de mens aangeraakt en gezien kan worden. De meeste Goden waar de mensen in geloven zijn echter godheden zonder vlees en zonder vorm, en hebben ook een vrije vorm. Zo is de geïncarneerde God de vijand geworden van de mensen die in God geloven, en zo zijn zij die het feit dat God geïncarneerd is niet kunnen aanvaarden Gods tegenstanders geworden. … De meeste mensen zijn weliswaar Gods vijand geworden vanwege dit vlees, maar als Hij Zijn werk heeft voltooid zullen zij die tegen Hem zijn niet meer Zijn vijand zijn, maar juist Zijn getuigen worden. Zij worden de getuigen die door Hem overwonnen zijn, getuigen die met Hem verenigbaar zijn en van Hem onafscheidelijk zijn. Hij zal ervoor zorgen dat de mens komt te weten hoe belangrijk Zijn werk in het vlees voor de mens is, en de mens zal het belang van dit vlees voor de zin van zijn bestaan en Zijn werkelijke waarde voor de groei van zijn leven kennen en bovendien zal de mens weten dat dit vlees een levende fontein van leven vormt waarvan scheiding voor de mens onverdraaglijk is” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Hoewel God de vorm heeft aangenomen van een gewone Mensenzoon in zijn incarnatie in de laatste dagen, om de mensheid te redden en vervolmaken, hoewel Hij geen tekenen en wonderen verricht en geen bovenmenselijke eigenschappen of een grote gestalte heeft en Hij het doelwit is van de opvattingen van de mens en van hun ontkenning, verzet en afwijzing, heeft de waarheid die Christus uitdrukt, en het werk van het oordeel dat Hij uitvoert, de mens voorzien van Gods woord en hem in staat gesteld om de waarheid te verkrijgen en de verschijning van God te zien. Hoewel we Gods ware persoon niet hebben gezien, hebben we Zijn inherente gezindheid en Zijn heilige wezen gezien, wat hetzelfde is als wanneer we Zijn ware persoon hadden gezien. We hebben gezien hoe God echt en waarlijk onder ons leeft. We voelen echt dat we zijn opgenomen voor de troon en Gods werk van aangezicht tot aangezicht met God hebben ervaren, en de voorziening van levend levenswater dat uit de troon vloeit, hebben genoten. En beginnen God echt lief te hebben en te gehoorzamen. Nu we Gods werk tot dusver hebben ervaren, beseffen we dat Christus van de laatste dagen is de grootste redding van de verdorven mensheid. Hij is de enige weg naar kennis van God en het ontvangen van Gods lof! Laten we nog een passage uit het woord van Almachtige God lezen.

Almachtige God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen. Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht aanschouwen? Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht begrijpen? Heb je niet vurig gewenst om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je zelfs alle waarheden vertellen die je nog niet hebt begrepen. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. … Het werk dat God in de laatste dagen verricht, laat de mens zien dat de God in de hemel onder de mensen op aarde leeft. Zo wordt de mens in staat gesteld God te kennen, gehoorzamen, vereren en liefhebben. Dat is de reden dat Hij voor de tweede maal naar het vlees is wedergekeerd. Ofschoon de mens nu een God ziet die gelijk is aan de mens, een God met een neus en twee ogen, en een onopvallende God, zal God jullie uiteindelijk laten zien dat, zonder het bestaan van deze mens, hemel en aarde een enorme verandering zullen ondergaan. Zonder het bestaan van deze mens zal de hemel vervagen, heerst er op aarde chaos en valt de hele mensheid ten prooi aan honger en plagen. Hij zal jullie tonen dat God de mens, zonder de redding door de vleesgeworden God in de laatste dagen, al heel lang geleden in de hel had vernietigd. Zonder het bestaan van dit vlees zouden jullie voor eeuwig de grootste zondaars en lijken zijn. Jullie moeten weten dat zonder het bestaan van dit vlees de mensheid zou worden overvallen door een onvermijdelijke wereldramp en het moeilijk zou vinden om aan Gods strengere straf in de laatste dagen te ontkomen. Indien dit gewone vlees niet geboren was, zouden jullie allemaal in een staat verkeren die noch dood noch leven kende, ongeacht hoe jullie ernaar zouden zoeken. Zonder het bestaan van dit vlees zouden jullie nu noch de waarheid kunnen ontvangen noch voor Gods troon kunnen verschijnen. In plaats daarvan zouden jullie door God worden gestraft voor alle ernstige zonden die jullie hebben begaan. Weten jullie dat? Als God niet terug in het vlees was gekomen, zou niemand de kans hebben gehad op redding; en als God niet in dit vlees was gekomen, zou God al lang geleden een eind aan het oude tijdperk hebben gemaakt. Als zodanig, hoe kunnen jullie dan toch Gods tweede incarnatie afwijzen? Waarom zouden jullie Hem niet graag accepteren, als jullie van deze gewone mens zoveel voordeel krijgen?” (‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Alles wat jullie nu hebben, komt door dit vlees. Omdat God in het vlees leeft, hebben jullie de kans om te leven. Al dit geluk is jullie verkregen door deze gewone mens. En dat niet alleen: uiteindelijk zal elke natie deze gewone mens vereren. Zij zullen deze onbetekenende mens dankbaar zijn en Hem gehoorzamen. Want Hij is het die de mensheid de waarheid, het leven en de weg naar redding heeft gebracht, het conflict tussen God en mens heeft verzacht en hen nader tot elkaar heeft gebracht en gedachten tussen God en de mens over heeft gebracht. Hij is ook degene die God zelfs nog grotere glorie heeft gebracht. Is zo’n gewoon mens niet jouw vertrouwen en bewondering waard? Is het niet passend zo’n gewoon vlees Christus te noemen? Kan zo’n gewoon mens niet de uitdrukking van God onder de mensen zijn? Is zo’n mens die ertoe bijdraagt dat de mens een catastrofe bespaard blijft niet waardig dat jullie Hem liefhebben en behouden? Wat zal straks jullie lot zijn, als jullie de waarheden afwijzen die door Zijn mond worden verkondigd, en ook een afkeer hebben van Zijn bestaan onder jullie?” (‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Zonder Jezus’ werk had de mensheid niet van het kruis neer kunnen komen; maar zonder de incarnatie van dit moment zou de van het kruis neergekomen mens nooit door God geprezen kunnen worden of het nieuwe tijdperk kunnen binnengaan. Zonder de komst van deze gewone mens zouden jullie nooit in de gelegenheid zijn of in aanmerking komen om het ware gezicht van God te zien, want jullie hadden allemaal al lang geleden vernietigd moeten zijn. Dankzij de komst van de tweede incarnatie van God heeft God jullie vergiffenis geschonken en Zijn genade betoond. Hoe het ook zij, de woorden die ik jullie uiteindelijk zal nalaten, zijn nog steeds aldus: Deze gewone mens, die de vleesgeworden God is, is van levensbelang voor jullie! Dit is de grootse daad die God al onder de mensen heeft verricht” (‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

uit het filmscenario van ‘Het Mysterie Van De Goddelijkheid’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media