18. Wat is een valse leider of valse herder? Hoe is een valse leider of valse herder te herkennen?

18. Wat is een valse leider of valse herder? Hoe is een valse leider of valse herder te herkennen?

Relevante woorden van God:

Werk in het verstand van de mens wordt te gemakkelijk bereikt door de mens. Pastors en leiders in de religieuze wereld, bijvoorbeeld, vertrouwen op hun gaven en posities om hun werk te doen. Mensen die hen een lange tijd volgen, zullen worden geïnfecteerd door hun gaven en zullen worden beïnvloed door delen van wat zij zijn. Zij richten zich op de gaven, vaardigheden en kennis van mensen en ze geven aandacht aan sommige bovennatuurlijke dingen en vele diepgaande onrealistische doctrines (deze diepgaande doctrines zijn natuurlijk onbereikbaar). Ze richten zich niet op veranderingen aan de gezindheid van de mens, maar richten zich liever op het trainen van het preken, de werkvaardigheden en de kennis van de mens en rijke religieuze doctrines. Zij richten zich niet op hoezeer de gezindheid van mensen wordt veranderd, of hoezeer mensen de waarheid begrijpen. Ze geven geen aandacht aan de substantie van mensen, en proberen nog minder de normale en abnormale toestanden van de mens te kennen. Ze gaan niet in tegen de opvattingen van de mens, openbaren deze niet en herstellen hun tekortkomingen of corruptie al helemaal niet. De meeste mensen die hen volgen, dienen met hun natuurlijke gaven en wat zij uitdrukken is kennis en vage religieuze waarheid, die de realiteit uit het oog zijn verloren en absoluut niet in staat zijn mensen van leven te voorzien. In werkelijkheid is de substantie van hun werk het koesteren van talent, het voeden van een persoon die niets heeft tot een afgestudeerd seminarist die later doorgaat in het werk en leiding gaat geven.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God dienen is geen eenvoudige taak. Degenen met een verdorven gezindheid blijven onveranderd en kunnen God nooit dienen. Als jouw gezindheid niet door Gods woord is geoordeeld en getuchtigd, vertegenwoordigt jouw gezindheid nog steeds Satan. Dit is voldoende om te bewijzen dat je God dient vanuit je eigen goede intentie. Dit is dienst die gebaseerd is op je satanische natuur. Je dient God met je natuurlijke karakter en volgens je persoonlijke voorkeuren, sterker nog, je blijft maar denken dat God zich verheugt in alles wat je maar wilt doen en alles haat wat je niet wilt doen, en je wordt in je werk geheel geleid door je eigen voorkeuren. Kan dit God dienen worden genoemd? Uiteindelijk zal de gezindheid van je leven er geen jota mee veranderen; in tegendeel, je zult nog koppiger worden omdat je God hebt gediend, en hierdoor raakt je verdorven gezindheid nog dieper geworteld. Op deze manier zul je van binnen regels over het dienen van God ontwikkelen die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op je eigen karakter en de ervaring die je opdoet met het dienen volgens je eigen gezindheid. Deze les kan worden getrokken uit de menselijke ervaring. Het is de levensfilosofie van de mens. Zulke mensen behoren tot de Farizeeën en de religieuze functionarissen. Wanneer zij niet op een gegeven moment wakker worden en berouw tonen, zullen zij uiteindelijk de valse Christussen worden die in de laatste dagen zullen verschijnen, en ze zullen de bedriegers van de mensen worden. De valse Christussen en bedriegers waarover is gesproken zullen voortkomen uit dit soort mensen.

uit ‘De religieuze manier van dienen moet worden verboden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Waarom hebben de meeste mensen veel moeite besteed aan het lezen van Gods woorden, maar hebben naderhand alleen kennis vergaard en kunnen niets zeggen over het werkelijke pad? Denk je dat kennis hebben neerkomt op de waarheid in pacht hebben? Is dat niet een verwarde kijk? Je kunt net zoveel kennis uiten als er zand op een strand is, terwijl niets daarvan een echt pad bevat. Ben je op deze manier mensen niet aan het misleiden? Voer je niet een lege show op zonder substantie die deze onderbouwt? Al dergelijk handelen is schadelijk voor de mens! Hoe verhevener de theorie, des te meer is zij verstoken van realiteit en niet in staat mensen naar de realiteit te brengen; hoe verhevener de theorie, des te meer je tegen God in zal gaan en je zal verzetten. Behandel de meest verheven theorieën niet als een kostbare schat; ze zijn verderfelijk en hebben geen enkel nut! Sommige mensen zijn misschien in staat om de meest verheven theorieën te uiten – maar dergelijke theorieën bevatten niets van de werkelijkheid, want deze mensen hebben ze niet persoonlijk doorleefd en daardoor bewandelen ze niet de weg van de praktijk. Zulke mensen zijn niet in staat om mensen op het goede spoor te zetten, zij zullen mensen alleen maar op een dwaalspoor brengen. Is dit niet schadelijk voor mensen? Je moet op z’n minst de huidige problemen kunnen oplossen en mensen toestaan intrede te bereiken; alleen dit geldt als toewijding en alleen dan zul je gekwalificeerd zijn om voor God te werken. Spreek niet altijd grandioze, fantasievolle woorden, maar bind mensen niet en verplicht hen niet om je te gehoorzamen met je vele ongepaste handelwijzen. Dit zal geen resultaat hebben en zaait alleen maar meer verwarring bij de mensen. Het leiden van mensen op deze manier zal veel regelgeving voortbrengen, waardoor mensen je zullen verafschuwen. Dit is een tekortkoming van de mens en het is waarlijk vernederend.

uit ‘Richt je meer op de realiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn mensen die werken en preken en, hoewel het oppervlakkig lijkt alsof ze communiceren over Gods woord, alleen maar praten over de letterlijke betekenis van Gods woord. Er wordt niets wezenlijks gemeld. Hun preken zijn als onderwijs uit een taalboek. Gods woorden worden op onderwerp gerangschikt, aspect na aspect, en wanneer ze klaar zijn zingt iedereen hun lof en zegt: “Deze mens bezit werkelijkheid. Hij preekt zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat ze klaar zijn met preken vragen ze anderen het allemaal te bundelen en het iedereen toe te sturen. Hun handelingen bedriegen anderen en ze preken niet anders dan misvattingen. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof ze alleen Gods woorden preken en wat ze zeggen lijkt overeen te komen met de waarheid. Maar als je het beter analyseert, zul je zien dat wat ze zeggen niets meer is dan letters en doctrines, valse redeneringen, wat menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar delen die God beperken. Is dit soort prediking geen onderbreking van Gods werk? Het is dienst die tegen God ingaat.

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

.

Jullie kennis kan de mensen maar voor bepaalde tijd dienen. Naarmate de tijd verstrijkt en als je steeds dezelfde dingen blijft zeggen, zullen sommige mensen dat merken. Ze zullen zeggen dat je te oppervlakkig bent en niet voldoende diepte hebt. Je zult dan geen andere keuze hebben dan te proberen om mensen door het preken van doctrines te misleiden. Als je altijd zo doorgaat, dan zullen de mensen onder je jouw methodes, stappen en model voor geloven en voor het ervaren en in praktijk brengen van deze woorden en doctrines, gaan volgen. Ze zullen je uiteindelijk allen als voorbeeld gaan gebruiken, als je maar blijft preken en preken. In je aansturing van anderen spreek je over doctrines, dus zullen degenen onder je deze van je leren, en terwijl dingen vorderen, zul je het verkeerde pad hebben ingeslagen. De mensen onder je zullen je volgen welk pad je ook neemt, ze zullen allemaal van je leren en je volgen, dus je zult voelen: “Ik ben nu machtig. Er zijn zoveel mensen die naar me luisteren en de kerk ligt aan mijn voeten.” Dit verraad ligt in de aard van de mens en zorgt ervoor dat je God onbewust in een boegbeeld verandert, en dat je zelf een soort geloofsgemeenschap vormt. Hoe ontstaan verschillende geloofsgemeenschappen? Die ontstaan op deze manier. Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders. Als ze iemand tegenkomen die de ware weg preekt, dan zouden sommigen van hen zeggen: “We moeten onze leider raadplegen over ons geloof.” Hun geloof moet via een mens gaan. Is dat niet een probleem? Wat is er dan van deze leiders terechtgekomen? Zijn ze niet farizeeërs, valse herders, antichristen en struikelblokken geworden voor mensen in de aanvaarding van de ware weg?

uit ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Op een religieuze manier dienen betekent volledig volgens de traditionele manieren en dienstbetoon van de religie te dienen, stevig vasthouden aan allerlei religieuze rituelen en mensen alleen door kennis van de Bijbel te leiden. Het is krachtig en vol religieuze smaak aan de buitenkant, volledig in overeenstemming met menselijke opvattingen, en mensen hebben er dan ook geen kritiek op, maar er is geen werk van de Heilige Geest. Mensen die op deze manier dienen houden preken die bol staan van religieuze doctrines en Bijbelse kennis, boordevol religieuze opvattingen, maar zonder verlichting van de Heilige Geest. En de bijeenkomsten die ze houden zijn levenloos. Na vele jaren van dit soort dienst kunnen Gods uitverkorenen de waarheid niet ontvangen, kunnen ze God niet kennen of gehoorzamen, noch op het juiste pad komen van het geloof in God. Omdat dat wat mensen nastreven geen verlossing is, maar genade en zegeningen, kan er geen verandering in levensgezindheid van de mensen worden gezien en eindigen ze met lege handen. Dit is het gevolg van de religieuze manier van dienstdoen. Het is duidelijk dat dit type mens dat God dient Gods werk en bedoelingen echt niet begrijpt. Ze weten niet wat samenwerken met het werk van de Heilige Geest is. Dit is duidelijk een geval van de blinde die de blinden leidt. Ze brengen de door God uitverkoren mensen op een dwaalspoor. Ze geloven in God maar verzetten zich toch en kennen God niet. Net als de farizeeën kunnen ze niet worden gered.

uit ‘Alleen door eerst het juiste pad van geloof in God te betreden, kan men het juiste pad van dienst aan God bewandelen’ in ‘Werkregelingen’

De voorgangers en leiders in de religieuze wereld zijn allen opgeleid in een theologisch seminarie en zijn slechts gecertificeerd om voorganger te zijn. Ze hebben in het geheel geen bewijs van het werk van de Heilige Geest of goedkeuring van God. Dit is een feit. Iets van de Bijbel te begrijpen is noodzakelijk, maar wat het meest essentieel is om gekwalificeerd te zijn voor het werk van het hoeden van de kerk, is dat je het werk van God moet kennen. De Bijbel is het verslag van de eerste twee fasen van Gods werk, zonder de Bijbel te lezen is het dus onmogelijk de historische feiten van Gods verschijning en Zijn werk te begrijpen. Het is ook onmogelijk te weten welke waarheden God uitdrukte in Zijn vorige twee fasen van Zijn werk, en er is geen andere manier om duidelijke antwoorden te verkrijgen met betrekking tot de vele mysteries van de waarheid die mensen dienen te begrijpen. Dit is de reden dat het lezen van de Bijbel onontbeerlijk is voor geloof in God. Vertrouwen op niets meer dan kennis van de Bijbel kan ons echter geen kennis van God laten verwerven. Je moet verlichting, illuminatie, leiding en training ondergaan en vervolmaakt worden door het werk van de Heilige Geest om Gods woorden en de waarheid werkelijk te begrijpen en kennis van God te verwerven. Het verwerven van een begrip van de waarheid is afhankelijk van het ervaren van Gods werk en de verlichting en illuminatie door de Heilige Geest. Het is niet slechts gebaseerd op het onderzoeken en zich eigen maken van Bijbelse kennis. Vele voorgangers in religieuze kringen hebben een grondige kennis van de Bijbel, maar absoluut geen begrip van Gods werk. Dit wordt primair veroorzaakt doordat ze het werk van de Heilige Geest niet bezitten. Waarom is het zo dat wanneer sommige mensen Gods woorden lezen, het hen verlichting van de Heilige Geest oplevert, maar dat wanneer anderen Gods woord lezen ze niets van Zijn werk bezitten? Dit openbaart of iemands geloof oprecht is en of ze de waarheid wel of niet liefhebben. Vele mensen volgen een theologische opleiding om voorganger te worden, en of ze daarvoor nu het juiste motief hebben of niet, het belangrijkste is dat ze de waarheid liefhebben en nastreven. Dit is de enige manier om het werk van de Heilige Geest te verwerven. Alleen door vele jaren het werk van de Heilige Geest te ondergaan kan een mens werkelijk de waarheid begrijpen en in staat zijn de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Dit is de enige manier om gekwalificeerd te zijn om Gods uitverkorenen te leiden en te hoeden. Het alleen maar op basis van een certificering als voorganger Gods uitverkorenen leiden is een volkomen menselijke opvatting. Het is een wereld van verschil met Gods eigen eisen. Bijvoorbeeld, waarom ging de Heer Jezus toen Hij kwam niet naar de tempel en bezocht Hij de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën, maar begaf Hij Zich in plaats daarvan onder het volk om diegenen te zoeken die de waarheid liefhadden en nastreefden om apostelen te vinden? Hieruit kan Gods wil worden begrepen. Degenen die de waarheid niet liefhebben zijn totaal niet in staat de waarheid te verwerven. Zij zijn dus niet in staat Gods uitverkorenen te weiden. Dit is de manier waarop duidelijk wordt welke mensen God daadwerkelijk liefheeft, welke Hij daadwerkelijk zal redden, welke Hij daadwerkelijk zal gebruiken, en welke Hij daadwerkelijk haat. De meeste voorgangers in religieuze kringen ontbreekt het aan het werk van de Heilige Geest, wat aantoont dat ze niet degenen zijn die de waarheid liefhebben of nastreven en ze op geen enkele manier het werk van de Heilige Geest kunnen verwerven. Dit is ook een van de primaire redenen waarom het de religieuze wereld ontbreekt aan het werk van de Heilige Geest.

uit communicatie van boven

Ik zal nu communiceren over de vijf principes waarmee je een valse leider kunt onderscheiden. Het eerste principe is dat de meeste valse leiders de waarheid niet liefhebben en de waarheid niet nastreven, en daarom zijn ze zonder het werk van de Heilige Geest. Een minderheid van hen, of sommige individuen, die een goede menselijkheid hebben, zijn misschien zonder het werk van de Heilige Geest omdat ze nog maar een korte tijd in God geloven, omdat ze niet weten hoe ze de waarheid na moeten streven. Het kan ook zijn dat ze de waarheid niet op normale wijze kunnen nastreven omdat ze door bepaalde dingen worden belemmerd. Eenieder die drie tot vijf jaar als leider heeft gediend en nog steeds het werk van de Heilige Geest niet bezit, is absoluut niet iemand die de waarheid liefheeft of de waarheid nastreeft. Zo iemand is zeer zeker een valse leider. Het tweede principe is dat valse leiders slechts letters en doctrines preken, ze zijn volledig zonder de werkelijkheid van de waarheid, ze zijn absoluut niet in staat de waarheid te gebruiken om problemen op te lossen en ze kunnen mensen niet in hun hart en met het woord overtuigen. Het derde principe is dat valse leiders, omdat ze zonder de realiteit van de waarheid zijn, niet in staat zijn echt werk uit te voeren en Gods uitverkorenen niet in de realiteit van de waarheid kunnen leiden. Ze doen hun werk altijd oppervlakkig en als ze gedwongen worden iets te doen, dan pressen ze anderen te doen wat hen te boven gaat, en ze berispen en behandelen anderen willekeurig. Omdat ze zonder de waarheid zijn, kunnen ze anderen niet overtuigen door de waarheid te bezitten. Daarom gebruiken valse leiders de methoden van snoeien en aanpakken. Ze grijpen de fouten van anderen aan, onderdrukken ze constant en willen ze onderwerpen door middel van reprimandes en bestraffingen om zo hun gezag als leider te tonen – dit zijn valse leiders. Een echte leider gebruikt de waarheid om mensen te overtuigen, gebruikt de waarheid om problemen op te lossen en wordt door anderen bewonderd. Een valse leider onderdrukt anderen, grijpt de fouten van anderen aan, berispt ze constant en laat ze zichzelf afmeten aan Gods woord, en zorgt ervoor dat ze zich belemmerd gedwongen voelen te doen wat buiten hun mogelijkheden ligt. Uiteindelijk brengt de valse leider hen onder zijn controle en laat hen denken: “Ik bezit echt de werkelijkheid van de waarheid niet. Ik ben zo gebrekkig en ik streef de waarheid niet na. Wat mijn leider zegt is waar.” Ze zijn er in hun hart en door het woord door de valse leider van overtuigd. Ze zijn er echter in werkelijkheid niet van overtuigd omdat de valse leider de waarheid heeft, maar omdat de valse leider hen heeft behandeld en gekweld. Dit is een specifieke methode die wordt toegepast door valse leiders – hypocrisie gebruiken en valsheid verkleden als waarheid. Omdat ze mensen niet kunnen overtuigen door de waarheid te bezitten, moeten ze een andere methode toepassen, waarbij ze denken: “Ik zal je willekeurig vastpinnen op je problemen en je behandelen en je overtuigen. Ik zal mijn behandeling van jou gebruiken om te tonen dat ik de waarheid bezit. Ik zal je zo intensief behandelen dat je terneergeslagen wordt, en ik zal je ten onrechte laten geloven dat ik de waarheid heb en dat jij de waarheid niet bezit, en je zult daarop overtuigd worden.” Wanneer iemand zonder de waarheid is, zal hij worden bedrogen door valse leiders en zal hij denken: “Hij kan me op deze manier behandelen, hij begrijpt de waarheid dus vast beter dan ik en hij moet zeker de werkelijkheid van de waarheid bezitten.” En zo worden ze uiteindelijk bedrogen en gecontroleerd door de valse leider. Het vierde principe is dat valse leiders geen liefhebbend hart voor Gods uitverkorenen bezitten en niet in staat zijn zichzelf werkelijk te kennen, laat staan dat ze de waarheid zoeken om de problemen op te lossen of mensen in de werkelijkheid te laten binnengaan. Ze behandelen mensen slechts en onderdrukken ze blindelings, ze laten anderen zich aan hen onderwerpen door ze te snoeien en te behandelen, en ze spreiden hun eigen status en leiderschap tentoon – dit is een valse façade. Het vijfde principe is dat alle valse leiders status en reputatie nastreven, ze zetten hun zinnen op de zegeningen van status en zijn ijdel. Ze voeren geen echt werk uit en toch geloven ze dat ze gekwalificeerd zijn om te genieten van Gods offergaven. Dit maakt ze behoorlijk schaamteloos. Verdienen ze het te genieten van Gods offergaven wanneer ze in het geheel geen echt werk uitvoeren? Sommige mensen vinden de rijkste gastgezinnen om bij te verblijven en ze vragen elke dag om gebraden kip en gebakken vis – verdienen ze dit? Welke voeding hebben ze gegeven voor het leven van Gods uitverkorenen en welk werk hebben ze uitgevoerd? Ze moeten absoluut elke dag vlees en vis eten. Maakt dat ze niet tot parasieten? Zijn degenen die hun zinnen zetten op status en plezier niet schaamteloos? Bezitten zulke mensen geweten en verstand?

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

18. Wat is een valse leider of valse herder? Hoe is een valse leider of valse herder te herkennen?