VIII Klassieke woorden over de openbaring hoe Satan de mensheid verderft

VIII Klassieke woorden over de openbaring hoe Satan de mensheid verderft

1. Toen de aarde nog niet bestond was de aartsengel de belangrijkste engel van de hemel. Hij had de rechtsbevoegdheid over alle engelen in de hemel; dit was het gezag dat God hem had toegekend. Na God was hij de belangrijkste onder de engelen in de hemel. Toen God later de mensheid schiep, beging de aartsengel een nog groter verraad tegen God op aarde. Ik zeg dat hij God verraadde omdat hij de mensheid wilde besturen en zo Gods gezag wilde overtreffen. Het was de aartsengel die Eva tot zonde verleidde. Dit deed hij omdat hij zijn koninkrijk op aarde wilde vestigen en de mensheid God wilde doen verraden en aan hemzelf doen gehoorzamen. Hij zag dat velen hem gehoorzaamden: de engelen, maar ook de mensen op aarde. De vogels en de dieren, de bomen, de bossen, de bergen, de rivieren en alle dingen op aarde waren aan de zorg van de mens toevertrouwd – dat wil zeggen aan Adam en Eva – terwijl Adam en Eva de aartsengel gehoorzaamden. Zo wenste de aartsengel Gods gezag dus te overtreffen en God te verraden. Later leidde dit ertoe dat veel engelen God verraadden en daarna diverse onreine geesten werden. Is de ontwikkeling van de mensheid tot vandaag de dag niet door het verderf van de aartsengel veroorzaakt? De mensheid is alleen geworden hoe ze vandaag is, omdat de aartsengel God heeft verraden en de mensheid heeft verdorven.

uit ‘Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

2. Eerst schiep God Adam en Eva, en ook schiep Hij een slang. Van alle dingen was de slang het giftigst, zijn lichaam bevatte gif en dit werd door Satan gebruikt. Het was de slang die Eva tot zonde verleidde. Na Eva zondigde ook Adam, en toen waren beiden in staat het onderscheid tussen goed en kwaad te zien.

uit ‘Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

3. Laten we spreken over “De verleiding van de vrouw door de slang”. Wie is de slang? (Satan.) Satan speelt de rol van contrast in het zesduizend jaar durende managementplan van God. … Via zijn woorden en daden zullen we zien hoe Satan handelt, hoe hij de mensheid corrumpeert, wat voor natuur hij heeft en hoe hij eruitziet. Wat zei de vrouw nu tegen de slang? De vrouw vertelde de slang wat Jehova God tegen haar had gezegd. Als we luisteren naar haar woorden, heeft ze dan de geldigheid van alles wat God tegen haar heeft gezegd, bevestigd? Dat kón ze toch ook niet bevestigen? Als iemand die pas was geschapen, had ze niet het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden; evenmin had ze het vermogen om kennis te hebben van ook maar iets om haar heen. Uit de woorden die zij tegen de slang sprak, kunnen we opmaken dat ze de juistheid van Gods woorden niet in haar hart had bevestigd; zo was haar houding. Toen de slang dus merkte dat de vrouw geen vastomlijnde mening over Gods woorden had, zei hij: “Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen zullen opengaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.” Is er iets mis met deze woorden? Krijgen jullie een bepaald gevoel, nu jullie dit gelezen hebben? Beseffen jullie nadat je deze zin hebt gelezen, wat de bedoelingen van de slang zijn? Wat voor bedoelingen heeft de slang? (Hij wil de mens tot zonde verleiden.) Hij wil deze vrouw verleiden om niet langer acht te slaan op Gods woorden, maar hij sprak niet zonder omwegen. Daarom kunnen we zeggen dat hij erg sluw is. Hij verpakt de betekenis van zijn woorden op een slimme en ontwijkende manier om zijn beoogde doel te bereiken dat hij in zichzelf voor de mens verborgen houdt − dat is de sluwheid van de slang. Satan heeft altijd op deze manier gesproken en gehandeld. Hij zegt “niet zeker” zonder het een of het ander te bevestigen. Maar deze onwetende vrouw was in haar hart geraakt toen ze dit hoorde. De slang was blij omdat zijn woorden het gewenste effect hadden − dit was de bedoeling van de slang, sluw als hij was.

uit ‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

4. Sinds de tijd dat de mens voor het eerst sociale wetenschappen had, werd zijn verstand vervuld van kennis en wetenschap. Toen werden kennis en wetenschap gereedschappen om de mens te regeren, en bleef er niet genoeg ruimte over voor de mens om God te aanbidden, waren er geen gunstige omstandigheden meer voor de aanbidding van God. De positie van God zakte steeds verder weg in het hart van de mens. De wereld in het hart van de mens die geen plaats voor God heeft is donker, leeg en hopeloos. En zodoende stonden vele sociale wetenschappers op, en geschiedkundigen en politici om de theorieën van de sociale wetenschap en van de menselijke evolutie tot uitdrukking te brengen en andere theorieën die in strijd zijn met de waarheid dat God de mens geschapen heeft, om het hart en het verstand van de mens te vullen. En zo zijn er steeds minder mensen die geloven dat God alles geschapen heeft en komen er steeds meer die geloven in de evolutietheorie. Steeds meer mensen beschouwen de verslagen van Gods werk en Zijn woorden in het tijdperk van het Oude Testament als mythen en legenden. In hun hart worden mensen onverschillig over de waardigheid en grootsheid van God, over het grondbeginsel dat God bestaat en over alles heerst. Het overleven van de mensheid en het lot van landen en naties zijn niet langer belangrijk voor hen. De mens leeft in een holle wereld en maakt zich alleen maar druk over eten, drinken en het nastreven van plezier. … Weinig mensen nemen het initiatief om uit te zoeken waar God vandaag de dag Zijn werk doet, of om te zien hoe Hij de bestemming van de mens organiseert en daarover beschikt. En zodoende raakt de menselijke beschaving onbewust steeds minder in staat om aan de wensen van de mensen te voldoen, en er zijn zelfs veel mensen van mening dat op aarde levende mensen minder gelukkig zijn dan zij die heengegaan zijn. Zelfs mensen uit landen die ooit een hoge beschaving hadden uiten zulke grieven. Want zonder het leiderschap van God maakt het niet uit hoezeer leiders en sociologen hun hersenen laten kraken om de menselijke beschaving te behouden: het baat niet. Niemand kan de leegte in een mensenhart vullen want niemand kan de plaats innemen van het leven, en geen enkele sociale theorie kan de mens bevrijden van de leegte waaraan hij lijdt. Wetenschap, kennis, vrijheid, democratie, vrije tijd, comfort; deze zijn maar een tijdelijke verademing. Zelfs met deze dingen zal de mens onvermijdelijk zondigen en over de ongerechtigheden van de samenleving klagen. Deze dingen kunnen niet de hunkeringen en verlangens van de mens beperken om onderzoek te doen, omdat de mens door God gemaakt is en de zinloze opofferingen en zoektochten van de mens alleen maar meer onrust kunnen voortbrengen. De mens zal in een constante staat van angst leven, hij zal niet weten hoe hij de toekomst van de mensheid tegemoet kan treden, of hoe hij de weg naar de toekomst aan zal kunnen. De mens zal zelfs angst gaan voelen voor wetenschap en kennis, en nog banger worden van de leegte in zijn binnenste. In deze wereld, ongeacht of je in een vrij land woont of in een land zonder mensenrechten, ben je compleet machteloos om aan het lot van de mensheid te ontsnappen. Of je nu regeert of geregeerd wordt, je kunt echt niet ontsnappen aan het verlangen om het lot, de raadselen en de bestemming van de mensheid te onderzoeken. Nog minder ben je in staat te ontsnappen aan het verwarrende gevoel van leegte. Dit soort fenomenen, die gewoon zijn voor de gehele mensheid, worden door sociologen sociale fenomenen genoemd, maar geen groot mens kan naar voren treden om die problemen op te lossen.

uit ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

5. Wetenschap laat mensen objecten alleen in de fysieke wereld zien en bevredigt slechts de nieuwsgierigheid van de mens; het laat mensen niet de wetten zien waarmee God heerschappij uitoefent over alle dingen. Het lijkt alsof de mens door middel van wetenschap antwoorden vindt, maar deze antwoorden zijn raadselachtig en zorgen slechts voor tijdelijke bevrediging, een bevrediging die er alleen toe dient dat het hart van de mens zich beperkt tot de fysieke wereld. De mens heeft het gevoel dat hij de antwoorden van de wetenschap heeft gekregen, dus wat voor kwestie zich ook voordoet, hij zal proberen ze te bewijzen of accepteren op basis van zijn wetenschappelijke denkbeelden. Het hart van de mens wordt bezeten door wetenschap en wordt door de wetenschap verleidt tot een punt waarop de mens niet meer in staat is God te kennen, God te aanbidden en te geloven dat alle dingen van God komen en de mens naar Hem moet opkijken voor antwoorden. Is dat niet waar? Hoe meer een persoon in wetenschap gelooft, des te absurder hij wordt, en des te meer hij gelooft dat alles een wetenschappelijke oplossing heeft en dat onderzoek alles kan oplossen. Zulke personen zoeken God niet en geloven niet dat Hij bestaat; zelfs mensen die God velen jaren hebben gevolgd zullen in een bevlieging bacteriën gaan onderzoeken of informatie opzoeken voor een antwoord op een bepaalde kwestie. Zulke personen kijken niet naar de kwesties vanuit het perspectief van de waarheid en in veel gevallen vertrouwen ze liever op wetenschappelijke denkbeelden en kennis of op wetenschappelijke antwoorden om problemen op te lossen; ze vertrouwen niet op God en zoeken God niet. Hebben zulke mensen God in hun hart? (Nee.) Er zijn zelfs mensen die God op dezelfde manier willen onderzoeken als dat ze wetenschap bestuderen. Zo zijn er bijvoorbeeld vele religieuze experts die op zoek zijn gegaan naar de plek waar de ark na de zondvloed strandde. Ze hebben de ark gezien, maar in de verschijning van de ark hebben ze het bestaan van God niet gezien. Ze geloven uitsluitend in de verhalen en de geschiedenis en dit is het resultaat van hun wetenschappelijke onderzoek en studie van de fysieke wereld. Als je materiële dingen onderzoekt, of het nu microbiologie, astronomie of geografie is, zul je nooit als resultaat vinden dat God bestaat of dat Hij over alles heerschappij uitoefent. Dus wat doet wetenschap voor de mens? Verwijdert het de mens niet van God? Staat het niet toe dat mensen God bestuderen? Laat het mensen niet sterker twijfelen aan Gods bestaan? (Ja.) Dus hoe wil Satan gebruikmaken van wetenschap om mensen te verderven? Wil Satan geen gebruikmaken van wetenschappelijke conclusies om mensen te bedriegen en te verlammen en wil hij geen dubbelzinnige antwoorden gebruiken om de harten van de mensen in zijn greep te houden zodat ze niet op zoek gaan naar of geloven in Gods bestaan? (Ja.) Dit is de reden waarom we zeggen dat dit een van de manieren is waarop Satan mensen verderft.

uit ‘God Zelf, de unieke V’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

6. Satan heeft in deze zogenaamde kennis van de mens behoorlijk wat van zijn levensfilosofie en gedachtegoed weten te planten. En door dit te doen laat Satan de mens toe zijn denken, filosofie en gezichtspunt te adopteren zodat de mens het bestaan van God, Zijn heerschappij over alle dingen en Zijn heerschappij over het lot van de mens zou kunnen gaan ontkennen. Met de vooruitgang van zijn studie en naarmate hij meer kennis begrijpt, voelt de mens het bestaan van God vager worden en kan hij zelfs het gevoel krijgen dat God helemaal niet bestaat. Wanneer Satan gezichtspunten, opvattingen en gedachten in het verstand van de mens heeft geplant, wordt de mens dan niet verdorven door deze gedachten die Satan in zijn verstand plant? (Ja.) Waarop baseert de mens tegenwoordig zijn leven? Gaat hij echt uit van deze kennis? Nee, de mens baseert zijn leven op de ideeën, opvattingen en filosofieën van Satan die verborgen liggen in deze kennis. Dit is waar de kern van Satans verderf van de mens plaatsvindt, dit is Satans doel en zijn methode om de mens te verderven.

uit ‘God Zelf, de unieke V’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

7. Satan gebruikt kennis als lokaas. Luister goed: het is gewoon een soort lokaas. Mensen worden ertoe verleid om ‘elke dag hard te studeren en zich te verbeteren’, om zichzelf te wapenen met kennis, zoals met een echt wapen en vervolgens kennis te gebruiken om de poort naar de wetenschap te openen; met andere woorden, hoe meer kennis je vergaart, hoe meer je zult begrijpen. Satan vertelt dit alles aan de mensen. Satan vertelt mensen om ook verheven idealen te ontwikkelen, terwijl ze kennis verkrijgen, en ambities en idealen te hebben. Zonder dat mensen het door hebben, brengt Satan veel van dit soort berichten over, waardoor mensen onbewust gaan denken dat deze dingen juist of heilzaam zijn. Zonder dat ze het in de gaten hebben, lopen mensen dit soort wegen, onbewust geleid door hun eigen idealen en ambities. Stap voor stap leren mensen onbewust van de kennis die door Satan wordt ingegeven het gedachtegoed van grote of beroemde mensen. Ze leren ook het een na het ander van de daden van sommigen die mensen als helden beschouwen. Wat bepleit Satan voor de mens in de daden van deze helden? Wat wil hij bij de mens inprenten? De mens moet patriottisch zijn, nationale integriteit hebben en heldhaftig zijn. Wat leert de mens van sommige historische verhalen of van sommige biografieën van heroïsche figuren? Een gevoel van persoonlijke loyaliteit, of om wat dan ook te doen voor een kameraad of een vriend. Binnen deze kennis van Satan leert de mens onbewust veel niet-positieve dingen. Te midden van hun onwetendheid worden de zaadjes die voor hen door Satan zijn voorbereid in hun onvolwassen geest geplant. Deze zaadjes geven hen het gevoel dat ze geweldige mensen moeten zijn, beroemd moeten zijn, helden moeten zijn, vaderlandslievend moeten zijn, mensen moeten zijn die van hun familie houden, of mensen moeten zijn die alles voor een vriend doen, en een gevoel van persoonlijke trouw hebben. Verleid door Satan lopen ze zonder dat ze het doorhebben de weg die hij voor hen heeft bereid. Terwijl ze deze weg bewandelen, worden ze gedwongen om Satans leefregels te accepteren. Zonder dat ze het doorhebben en volledig onbewust ontwikkelen ze hun eigen leefregels, terwijl deze alleen de regels van Satan zijn, die krachtig bij hen zijn ingeprent. Tijdens het leerproces zorgt Satan ervoor dat ze hun eigen doelen ontwikkelen, hun eigen levensdoelen, levensregels en richting in het leven bepalen, terwijl hij al die tijd dingen van Satan bij hen inprent middels verhalen, biografieën en alle mogelijke middelen om mensen er stukje bij beetje toe te brengen in het lokaas te bijten.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

8. Gedurende het proces van het vergaren van kennis door de mens, zal Satan elke methode gebruiken, of het nu gaat om het uitleggen van verhalen, het eenvoudigweg aanreiken van een beetje kennis, of mensen in staat stellen om hun wensen en idealen te bevredigen. Naar welke weg wil Satan je leiden? Mensen denken dat er niets mis is met het vergaren van kennis, dat het de natuurlijke gang van zaken is. Zacht gezegd, het bevorderen van verheven idealen of het hebben van ambities staat gelijk aan het hebben van aspiraties, en dit zou het juiste levenspad moeten zijn. Als mensen hun eigen idealen kunnen verwezenlijken, of carrière kunnen maken in hun leven, is het dan niet roemrijker om op die manier te leven? Om niet alleen je voorouders op die manier te eren, maar ook om je stempel op de geschiedenis te drukken – is dit geen goede zaak? Dit is een goede zaak in de ogen van wereldlijke mensen en voor hen moet dat juist en positief zijn. Maar neemt Satan, met zijn sinistere motieven, gewoon mensen mee op dit soort wegen en besluit hij dan dat het klaar is? Zeker niet. In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Deze twee woorden zijn van vitaal belang voor het leven van elke persoon en dit zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten. Welke twee woorden zijn dit? Het zijn ‘roem’ en ‘winst’. Satan gebruikt een heel subtiele manier, een manier die heel erg in overeenstemming is met de opvattingen van mensen; een totaal niet radicale manier. Volstrekt onbewust komen mensen ertoe om de manier van leven van Satan en zijn leefregels te accepteren. Ze stellen zich levensdoelen en bepalen hun richting in het leven, en daardoor komen ze onbewust ook tot idealen in het leven. Ongeacht hoe hoog deze idealen in het leven mogen lijken, ze zijn slechts een voorwendsel dat onlosmakelijk is verbonden met roem en winst. Elk groot of beroemd persoon, eigenlijk alle mensen, alles wat ze in het leven volgen heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. Mensen denken dat wanneer ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, ze hiervan kunnen profiteren om een hoge status en grote rijkdom te genieten en van het leven te genieten. Als ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, kunnen ze hiervan profiteren bij hun op plezier gerichte en gewetenloze vleselijk genot. De mensen nemen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot en geven ze allemaal aan Satan over om de faam en winst te krijgen waarnaar ze verlangen. De mensen doen dit werkelijk zonder ooit een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles terug te winnen. Kunnen mensen nog steeds controle over zichzelf hebben als ze schuilen bij Satan en op deze manier loyaal aan hem worden? Zeker niet. Ze worden totaal en volledig overgenomen door Satan. Ze zijn ook totaal en volledig in een moeras verzonken en zijn niet meer in staat om zichzelf te bevrijden. Als iemand eenmaal bezoedeld is door roem en winst, dan zoekt hij of zij niet langer naar datgene wat helder is, dat wat rechtvaardig is of die dingen die mooi en goed zijn. Dit komt omdat de verleidelijke kracht die roem en winst uitoefenen over mensen te groot is; het worden dingen die mensen hun hele leven na gaan streven en zelfs voor eeuwig en zonder einde. Is dit niet waar? Sommige mensen zullen zeggen dat het vergaren van kennis niets meer is dan het lezen van boeken of het leren van een paar dingen die ze nog niet weten, om niet achter te blijven of achter te lopen in de wereld. Kennis wordt alleen vergaard zodat ze voedsel op tafel kunnen zetten, voor hun eigen toekomst of voor de eerste levensbehoeften. Is er iemand die een decennium lang hard studeren volhoudt, alleen voor de eerste levensbehoeften, alleen om zich ervan te verzekeren dat hij kan eten? Zulke mensen zijn er niet. Dus waarom doorstaat een mens al die jaren deze ontberingen, en lijdt hij al die jaren? Voor roem en winst: roem en winst wachten hem op en wenken hem, en hij gelooft dat hij alleen door zijn eigen ijver, ontberingen en strijd die weg kan volgen en daardoor roem en winst kan behalen. Hij moet deze ontberingen ondergaan voor zijn eigen toekomstige pad, voor zijn toekomstig plezier en een beter leven. Wat is in hemelsnaam deze kennis, kunnen jullie me dat zeggen? Zijn het geen levensregels die door Satan in mensen zijn ingeprent, hen door Satan aangeleerd tijdens het vergaren van kennis? Zijn het niet de verheven idealen van het leven die door Satan in de mens zijn ingeprent? Neem bijvoorbeeld de ideeën van de groten der aarde, de integriteit van beroemde mensen of de dappere geest van heroïsche figuren, of neem de hoffelijkheid en goedheid van de hoofdpersonen en zwaardvechters in vechtsportromans. (Ja, dat zijn het.) Deze ideeën beïnvloeden de ene generatie na de andere en de mensen van elke generatie worden ertoe gebracht deze ideeën te accepteren, voor deze ideeën te leven en ze eindeloos na te streven. Dit is de weg, het kanaal, waarlangs Satan kennis gebruikt om de mens te verderven.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

9. Dus Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat ze alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, lijden ontberingen voor roem en winst, ondergaan vernedering voor roem en winst, offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst, en ze zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen voor roem en winst. Op deze manier ketent Satan de mens met onzichtbare boeien. Deze ketenen zitten vastgeklonken aan mensen en ze hebben niet de kracht noch de moed om ze af te werpen. Dus sjokken mensen met grote moeite steeds verder, zonder dat ze weten dat ze deze ketenen dragen. Omwille van deze roem en winst mijdt de mens God en verraadt hij Hem, en wordt de mens steeds slechter. Daardoor raakt de ene generatie na de andere vernietigd door de roem en winst van Satan.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

10. De kennis van enkele duizenden jaren van oude cultuur en geschiedenis heeft het gedachtenpatroon, de opvattingen en de mentale blik van de mens zo nauw dichtgeknepen dat ze ondoordringbaar zijn en on-afbreekbaar.[1] De mens leeft in de achttiende laag van de hel, alsof hij door God naar de kerkers verbannen is om nooit meer het licht te zien. De feodale denkwijze heeft de mens zo onderdrukt dat hij nauwelijks kan ademhalen en stikt. Ze hebben niet het minste beetje kracht om zich te verzetten en ondergaan het maar rustigaan … Nooit heeft er een het aangedurfd op te staan voor rechtvaardigheid en gerechtigheid; zij leiden gewoon maar een leven, niet beter dan dat van een dier, onder het misbruik en de mishandeling van feodale heren, jaar na jaar, dag na dag. De mens heeft er nooit aan gedacht om naar God te zoeken om geluk te krijgen op de aarde. Het is alsof de mens neergeslagen is, zoals de afgevallen blaadjes van de herfst, verdord en bruin geworden. De mens heeft lang geleden zijn geheugen verloren en leeft hulpeloos in de hel genaamd de mensenwereld, en wacht op de komst van de laatste dag zodat zij allemaal samen met de hel mogen vergaan, alsof de laatste dag waar zij naar verlangen de dag is dat zij rustige vrede zullen genieten. Feodale ethiek heeft het leven van de mens naar ‘Hades’ gebracht, zodat de mens nog minder in staat is zich te verzetten. Verscheidene soorten onderdrukking dwongen de mens om steeds dieper de put van Hades in te vallen, en verder weg van God. Nu is God een volkomen vreemde voor de mens geweest en de mens gaat Hem nog steeds haastig uit de weg wanneer zij elkaar tegenkomen. De mens neemt Hem niet in acht en isoleert Hem alsof de mens Hem nooit eerder gekend of gezien heeft. God heeft gedurende de lange reis van het menselijk leven gewacht, maar heeft nooit Zijn onbeheersbare woede op de mens gericht. Hij heeft enkel in stilte gewacht tot de mens zich zou bekeren en opnieuw zou beginnen. God is lang geleden naar de mensenwereld gekomen en ondergaat hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd en niemand heeft Zijn bestaan ontdekt. God heeft in stilte de ellende van de mensenwereld doorstaan terwijl Hij het werk dat Hij met zich mee heeft gebracht uitvoerde. Naar de wil van God de Vader en de noden van de mensheid heeft Hij pijn doorstaan en geleden, pijn die de mens nooit eerder heeft ervaren. Onder de mensen heeft Hij hen stilletjes gediend en Zich vernederd, naar de wil van God de Vader en de noden van de mensheid. De kennis van een oude cultuur heeft de mens stiekem uit de tegenwoordigheid van God gehaald en de mens overgeleverd aan de koning van de duivels en zijn zonen. De Four Books en Five Classics hebben de gedachtegang en opvattingen van de mens in een ander tijdperk van opstandigheid gebracht, waardoor de mens nog verder degene die de Four Books en Five Classics schreef begon te aanbidden en zijn opvattingen over God nog versterkte. De koning van de duivels gooide God op harteloze wijze uit het hart van de mens, zonder dat deze er erg in had, terwijl hij schaamteloos het hart van de mens over nam. Van toen af aan werd de mens bezeten door een lelijke en goddeloze ziel met het gezicht van de koning van de duivels. Een haat tegen God vulde zijn borstkas en de kwaadaardigheid van de koning van de duivels verspreidde zich dag na dag doorheen de mens totdat de mens volledig verteerd was. De mens had geen vrijheid meer en was niet in staat zich te bevrijden uit de verstrengeling met de koning van de duivels. Daarom kon de mens enkel op zijn plaats blijven en gegrepen worden, zich onderwerpen en er aan ondergeschikt zijn. Hij plantte lang geleden het zaad van het kankergezwel van atheïsme in het jonge hart van de mens en onderwees de mens dwalingen zoals “leer over wetenschap en technologie, realiseer de Vier Modernisaties, er is geen God in de wereld.” Niet alleen dat, maar hij verkondigde herhaaldelijk: “Laten we een prachtig vaderland bouwen door onze nijvere arbeid,” waarbij hij iedereen vanaf hun kindertijd vroeg om bereid te zijn hun land te dienen. De mens werd er onbewust voor gezet en hij eiste zonder aarzelen alle eer voor zich op (refererend naar God die de hele mensheid in zijn handen had). Nooit voelde hij er enige schaamte over of had hij enig besef van schaamte. Bovendien zette hij Gods volk schaamteloos gevangen in zijn huis, terwijl hij als een muis op de tafel sprong en zich door de mens als God liet aanbidden. Wat een desperado is het toch. Hij schreeuwt zulke schokkende schandalen uit als: “Er is geen God in de wereld. De wind ontstaat door natuurwetten; de regen is vochtigheid die condenseert en als druppels naar de aarde valt; een aardbeving is het schudden van de aardoppervlakte ten gevolge van geologische veranderingen; droogte komt door droogheid in de lucht die veroorzaakt wordt door kernfysische storingen aan de oppervlakte van de zon. Dit zijn natuurverschijnselen. Welke hand heeft God hierin? Hij gooit zelfs[a] met schaamteloze kreten zoals: “De mens is geëvolueerd uit oude apen, en de wereld van vandaag is voortgekomen uit een primitieve maatschappij van ongeveer een miljard jaar geleden. Of een land bloeit of valt is in handen van haar bevolking.” Op de achtergrond laat hij zich door de mens ondersteboven hangen aan de muren en zich op tafels zetten om in een schrijn geborgen te worden en aanbeden. Terwijl hij uitroept: “Er is geen God,” beschouwt hij zichzelf als God, en duwt God genadeloos buiten de grenzen van de aarde. Hij staat op Gods plaats en handelt als de koning van de duivels. Wat vreselijk lachwekkend! Hij zorgt ervoor dat je verteerd wordt door een giftige haat. Het lijkt alsof God zijn aartsvijand is en God niet meer met hem te verzoenen is. Hij smeedt snode plannen om God weg te jagen terwijl hij ongestraft blijft en vrij rondloopt.[2] Hij is zo’n koning van duivels! Hoe kunnen we zijn bestaan tolereren? Hij zal niet rusten tot hij het werk van God verstoord heeft en aan flarden en aan rafels heeft gelaten,[3] alsof hij God tot het einde toe wil tegenwerken totdat ofwel de vis dood gaat of het net breekt. Hij gaat opzettelijk in tegen God en komt steeds dichterbij. Zijn weerzinwekkende gezicht is lang geleden volledig ontmaskerd en is nu bont en blauw,[4] in een wanhopige situatie, maar toch geeft hij niet op in zijn haat tegen God, alsof hij wenst dat hij God volledig zou kunnen verslinden in een grote hap om de haat in zijn hart te verlichten. Hoe kunnen we hem tolereren, deze gehate vijand van God! Enkel zijn uitroeiing en volledige vernietiging zal onze levenswens tot een goed einde brengen. Hoe kan hem toegestaan worden ongebreideld voort te gaan op deze manier? Hij heeft de mens tot zulk een staat aangetast dat de mens het licht van de hemel niet meer ziet en doods en afgestompt wordt. De mens heeft zijn normale menselijke redeneringsvermogen verloren. Waarom zouden we ons hele wezen niet opofferen om hem te vernietigen en te verbranden om de angst voor het gevaar dat blijft uit de weg te ruimen, en het werk van God de kans te geven eerder ongeëvenaarde glorie te bereiken? Deze bende onverlaten is onder de mensheid gekomen en heeft absolute onrust en chaos veroorzaakt. Zij hebben alle mensen tot aan de rand van een afgrond gebracht waarbij ze stiekem van plan zijn hen een zet te geven zodat ze aan stukken vallen en zij hun lijken kunnen verslinden. Zij hebben de ijdele hoop dat ze Gods plan kunnen ontwrichten en met God kunnen wedijveren in een ongelijke weddenschap.[5] Dat is geenszins eenvoudig! Het kruis is tenslotte al klaargezet voor de koning van duivels, die schuldig is aan de meest gruwelijke misdaden. God hoort niet bij het kruis en heeft het al voor de duivel achtergelaten. God is al lang geleden als de overwinnaar opgestaan en voelt geen droefheid meer over de zonden van de mensheid. Hij zal redding brengen aan de gehele mensheid.

uit ‘Werk en intrede (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

11. Van boven naar beneden en van begin tot eind heeft hij het werk van God verstoord en heeft hij in tweedracht met Hem gehandeld. Al het gepraat over eeuwenoud cultureel erfgoed, waardevolle kennis over eeuwenoude culturen, de leer van Taoïsme en Confucianisme en Confucianistische klassieken en feodale riten heeft de mens in de hel doen belanden. Geavanceerde moderne wetenschap en technologie, evenals ontwikkelde industrie, landbouw en zaken zijn nergens te zien. Veeleer benadrukt hij eenvoudigweg de feodale riten die gepropageerd worden door de oude ‘apen’ om opzettelijk het werk van God te ontwrichten, tegen te werken en te vernietigen. Niet alleen heeft hij de mens tot op heden geteisterd, maar hij wil de mens volledig verteren[6]. De leer van de feodale ethische gedragscode en het doorgeven van de kennis over eeuwenoude cultuur heeft de mens al heel lang geïnfecteerd en de mens in kleine en grote duivels veranderd. Er zijn er maar een paar die zouden klaarstaan om God te ontvangen en juichend de komst van God zouden verwelkomen. Het gezicht van de mens is gevuld met moord en overal hangt de dood in de lucht. Zij streven ernaar God dit land uit te werpen; met messen en zwaarden in de hand stellen zij zich op om de strijd aan te gaan om God te vernietigen. Er worden afgodsbeelden verspreid doorheen het land van de duivel waar de mens voortdurend onderwezen wordt dat er geen God is. Boven dit land hangt een doordringende misselijkmakende stank van verbrand papier en wierook, die zo dicht is dat hij verstikkend is. Het lijkt de geur van slijk te zijn die opstijgt wanneer de slang kronkelt en zich oprolt en het is genoeg om de mens onwillekeurig te laten kotsen. Bovendien kunnen er vaag snode demonen gehoord worden die Bijbelverzen scanderen. Dit geluid schijnt van ver weg uit de hel te komen, en de mens voelt onwillekeurig een rilling over zijn rug lopen. Doorheen dit hele land zijn afgodsbeelden in alle kleuren van de regenboog verspreid die dit land omtoveren tot een oogverblindende wereld, en de koning van de duivels loopt rond met een grijns op zijn gezicht, alsof zijn kwade plan geslaagd is. Ondertussen is de mens zich er in het geheel niet van bewust, noch weet de mens dat de duivel hem al zodanig verdorven heeft dat hij bewusteloos en verslagen is geworden. Hij wenst alles wat van God is met één klap weg te vagen, Hem wederom te beledigen en te vermoorden, en probeert Zijn werk af te breken en te verstoren. Hoe zou hij God kunnen toestaan een gelijkwaardige status te bekleden? Hoe kan hij God toestaan ‘zich te bemoeien’ met het werk onder de mensen? Hoe kan hij God toestaan zijn weerzinwekkende gezicht te ontmaskeren? Hoe kan hij God toestaan zijn werk te ontwrichten? Hoe zou deze duivel, kokend van razernij, God toestaan zijn hof van macht op aarde te regeren? Hoe zou hij gewillig toegeven dat hij verslagen is? Zijn weerzinwekkende gezicht is ontmaskerd voor wat het is, daarom weet men niet of hij moet lachen of huilen, en het is echt moeilijk om over te praten. Is dat niet zijn wezen? Met een lelijke ziel gelooft hij nog steeds dat hij ongelooflijk mooi is. Deze bende medeplichtigen![7] Ze komen naar beneden onder de stervelingen om zich uit te leven aan pleziertjes en chaos op te stoken. Hun stoornis veroorzaakt wispelturigheid in de wereld en zaait paniek in het hart van de mensheid, en ze hebben de mensheid vertekend zodat de mensen op ondragelijk lelijke beesten lijken, waarin geen spoor meer te bekennen is van de oorspronkelijke heilige mens. Zij wensen zelfs macht aan te nemen als tirannen op aarde. Zij belemmeren het werk van God zodat het nauwelijks vooruit komt en sluiten de mens als het ware af achter muren van koper en staal. Als ze zoveel zonden begaan hebben en zoveel problemen veroorzaakt hebben, hoe kunnen ze iets anders verwachten dan tuchtiging? Demonen en kwade geesten zijn op hol geslagen op aarde en hebben de wil en moeizame poging van God afgesloten, waardoor ze ondoordringbaar zijn geworden. Wat een doodzonde! Hoe zou God zich niet bezorgd kunnen voelen? Hoe zou God zich niet wraaklustig kunnen voelen? Ze veroorzaken smartelijke hinder en tegenwerking aan het werk van God. Te opstandig!

uit ‘Werk en intrede (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

12. De bijgelovige activiteiten waar mensen zich mee inlaten, haat God nog het meest, maar veel mensen kunnen er toch geen afstand van nemen. Ze denken namelijk dat God deze bijgelovige activiteiten heeft voorgeschreven en moeten er zelfs nu nog helemaal mee afrekenen. Neem bijvoorbeeld alle voorbereidingen die jonge mensen voor een bruiloft en hun uitzet treffen; geld als cadeaus, feestmaaltijden en soortgelijke manieren waarop heugelijke gelegenheden worden gevierd; oude gewoonten die overgeleverd zijn; alle zinloze bijgelovige activiteiten ten behoeve van de doden en hun uitvaartrituelen: die zaken verafschuwt God nog meer. Zelfs de dag van verering (waaronder de sabbat, zoals de religieuze wereld die naleeft) verafschuwt Hij. Ook de sociale relaties en wereldse omgang tussen mensen verafschuwt en verwerpt God in hoge mate. Zelfs het Lentefestival en Kerstmis, bekend bij iedereen, zijn niet door God voorgeschreven, laat staan het speelgoed en de versieringen (liedjes, oliebollen, vuurwerk, lampionnen, kerstcadeaus, kerstfeesten en heilige communie) voor deze feestdagen – zijn ze geen afgoden in het brein van mensen? Het breken van het brood op de sabbat, wijn en fijn linnen zijn nog nadrukkelijker afgoden. Alle populaire traditionele feestdagen in China, zoals de Drakenkoppendag, het Drakenbootfestival, het Midherfstfestival, het Labafestival en nieuwjaarsdag, plus de feestdagen in de godsdienstige wereld, zoals Pasen, iemands doopdag en Kerstmis, zijn allemaal niet te rechtvaardigen feesten die vanaf vroegere tijden door veel mensen zijn gehouden en overgeleverd tot op de dag van vandaag toe. Ze stroken helemaal niet met het mensenras dat God heeft geschapen. Ze zijn dankzij de rijke verbeelding en geniale denkbeelden tot op de dag van vandaag overgeleverd. Ze lijken geen gebreken te hebben, maar in feite houdt Satan er de mensheid mee voor de gek. Hoe meer een plaats vol satans is en hoe ouderwetser en achtelijker die plaats is, hoe dieper de feodale gebruiken zijn ingebakken. Deze dingen houden mensen strak gebonden, zonder enige beweegruimte. Veel feestdagen in de godsdienstige wereld lijken heel origineel en een brug te slaan naar het werk van God. In werkelijkheid zijn ze echter de onzichtbare koorden waarmee Satan mensen bindt en voorkomt dat ze God leren kennen – ze zijn allemaal listige strategieën van Satan. In feite is het zo dat na de voltooiing van een fase van Gods werk Hij de middelen en de stijl van die tijd al heeft uitgewist zonder een spoor achter te laten. ‘Toegewijde gelovigen’ blijven die tastbare materiële voorwerpen echter aanbidden. Intussen plaatsen ze wat God heeft op de achtergrond en bestuderen ze dat niet verder. Ze lijken vol liefde voor God, terwijl ze Hem eigenlijk lang geleden al uit huis hebben gejaagd en Satan ter aanbidding op de tafel hebben geplaatst. Portretten van Jezus, het kruis, Maria, de doop van Jezus en het laatste avondmaal: mensen vereren ze als de Heer van de hemel, terwijl ze herhaaldelijk uitroepen “God de Vader”. Is dat allemaal geen lachertje? Tot op de dag van vandaag zijn veel van dergelijke gezegden en praktijken die steeds door de mensheid zijn overgeleverd niet door God te verteren. Ze belemmeren echt de weg voorwaarts voor God en zorgen bovendien voor een enorme terugval met betrekking tot de intrede van de mensheid. Los van de mate waarin Satan de mensheid heeft verdorven, is het binnenste van mensen vol van zaken zoals de wet van Witness Lee, de ervaringen van Lawrence, de onderzoeken van Watchman Nee en het werk van Paulus. God kan gewoonweg niet op mensen inwerken, omdat ze te veel individualisme, wetten, regels, voorschriften, systemen en dergelijke in zich hebben. Deze dingen hebben, naast de feodale bijgelovige tendensen, de mensheid gevangen en verslonden. De gedachten van mensen zijn als een interessante sprookjesfilm in kleur, met fabeldieren in de wolken, zo fantasierijk dat ze mensen verbaasd, versuft en sprakeloos achterlaten. Om eerlijk te zijn, is het werk dat God nu komt doen vooral gericht op het aanpakken en verdrijven van de bijgelovige eigenschappen van mensen en de volledige verandering van hun mentale zienswijze. Gods werk is niet wat al generaties lang tot op de dag van vandaag is overgeleverd en bewaard door de mensheid. Dat werk wordt persoonlijk door Hem geïnitieerd en voltooid, zonder enige noodzaak om op het erfgoed van een bepaalde grote geestelijke man voort te borduren en zonder enig werk van typerende aard erbij te halen dat door God in een ander tijdperk is verricht. Mensen hoeven zich niet om dergelijke zaken te bekommeren. God heeft tegenwoordig een andere stijl van spreken en werken, waarom zouden mensen dan zo’n moeite doen? Als mensen het pad van nu bewandelen in de huidige stroom, terwijl ze vasthouden aan de overleveringen van hun ‘voorouders’, bereiken ze hun bestemming niet. God voelt een diepe afkeer voor dit type gedrag van mensen, net zoals Hij van de jaren, maanden en dagen van de mensenwereld gruwt.

uit ‘Werk en intrede (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

13. Satan heeft veel volksverhalen of verhalen in geschiedenisboeken verzonnen en bedacht, die bij mensen een diepe indruk hebben achtergelaten van traditionele culturele of bijgelovige figuren. Neem bijvoorbeeld China’s ‘De acht onsterfelijken die de zee over staken’, ‘Reis naar het westen’, ‘De Jadekeizer’, ‘Nezha verslaat de drakenkoning’, en ‘Ceremonie van de goden’. Zijn deze niet diep geworteld geraakt in de geest van de mens? Zelfs als sommigen van jullie niet alle details kennen, dan kennen jullie toch de verhalen in hun algemeenheid, en het is deze algemene inhoud die in je hart blijft steken en in je geest blijft hangen, en je kunt het niet vergeten. Dit zijn dingen die Satan lang geleden voor de mens heeft ingesteld, waarmee hij op verschillende momenten zijn verschillende ideeën of legenden heeft verspreid. Deze dingen schaden de ziel van mensen direct, ze hollen de ziel uit en houden mensen in hun ban van het ene na het andere. Dat wil zeggen dat wanneer je eenmaal deze dingen hebt geaccepteerd die voortkomen uit de traditionele cultuur, verhalen of bijgeloof, als deze dingen eenmaal in je geest zijn gevestigd, als ze eenmaal in je hart vastzitten, dan is het net alsof je betoverd bent − je raakt verstrikt en beïnvloed door deze culturen, deze ideeën en traditionele verhalen. Ze beïnvloeden je leven, je kijk op het leven en ze beïnvloeden ook je beoordelingsvermogen van dingen. En wat meer is, ze beïnvloeden je streven naar het ware pad van het leven: dit is inderdaad een betovering. Je probeert het maar je kunt ze niet afschudden; je haalt naar ze uit, maar kunt ze niet neerhalen; je slaat ernaar, maar kunt ze niet neerslaan. Bovendien, nadat mensen onbewust onder dit soort betovering zijn gekomen, gaan ze onbewust Satan aanbidden en koesteren ze de voorstelling van Satan in hun harten. Met andere woorden, zij zien Satan als hun afgod, een voorwerp voor hen om te aanbidden en naar op te zien, en ze gaan zelfs zover dat ze hem als God beschouwen. De mensen weten niet dat deze dingen in hun hart hun woorden en daden besturen. Bovendien denk je aanvankelijk dat deze verhalen en legenden onwaar zijn, en dan erken je het bestaan van deze verhalen onbewust, waardoor ze echte figuren worden en ze in echte bestaande objecten veranderen. Je krijgt deze ideeën en het bestaan van deze dingen onbewust binnen. Je ontvangt ook onbewust duivels, Satan en afgoden in je eigen huis en in je eigen hart − dit is inderdaad een betovering.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

14. Satan maakt gebruik van sociale trends om mensen te verderven. Deze sociale trends omvatten veel dingen. Sommige mensen zeggen: “Gaat het om de kleding die we dragen? Gaat het over de laatste mode, cosmetica, haarverzorging en gastronomie?” Gaat het over deze dingen? Deze dingen vormen ook een onderdeel van trends, maar daar willen we hier niet over praten. We willen alleen maar praten over de ideeën die maatschappelijke trends teweegbrengen bij mensen, de gedragingen die ze bij mensen teweegbrengen in de wereld, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen. Deze dingen zijn erg belangrijk; ze kunnen de gemoedstoestand van de mens beheersen en beïnvloeden. Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze trends? Je kunt deze trends niet met het blote oog zien. Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die nooit weten wat de waarheid is, die niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, zulke mensen zullen, als gevolg van dit soort trends, de een na de ander, bereidwillig deze trends accepteren, de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hen vertelt over hoe ze het leven en de manier van leven kunnen benaderen die Satan hen ‘schenkt’. Ze hebben niet de kracht, ze hebben ook niet het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden. …

… Satan gebruikt deze sociale trends om mensen stap voor stap in een duivelsnest te lokken, zodat mensen die in sociale trends verstrikt raken onbewust pleiten voor geld en materiële verlangens, evenals voor slechtheid en geweld. Als deze dingen eenmaal in het hart van de mensen zijn beland, wat wordt de mens dan? De mens wordt als de duivel Satan! Door welke psychologische neiging in het hart van de mens komt dit? Waar wordt de mens een voorstander van? Mensen beginnen wreedheid en geweld te waarderen. Ze houden niet van schoonheid of goedheid, laat staan van vrede. Mensen zijn niet bereid om het eenvoudige leven van de normale menselijkheid te leven, maar willen in plaats daarvan genieten van een hoge status en grote rijkdom, genieten van de geneugten van het vlees, geen moeite is hen te veel om hun eigen vlees te bevredigen, ze willen geen beperkingen, niet aan banden gelegd worden, met andere woorden doen wat ze maar willen. Dus als de mens is ondergedompeld geraakt in dit soort trends, kan de kennis die je hebt vergaard je helpen vrij te raken? Kunnen de traditionele cultuur en het bijgeloof waar je kennis van hebt je helpen om deze penibele situatie op te lossen? Kunnen de traditionele moraal en de traditionele ceremonie die de mens begrijpt hem helpen terughoudend te zijn? Neem bijvoorbeeld de Sanzijing. Kan het deze mensen helpen om uit het drijfzand van[b] deze trends te stappen? (Nee, dat kan hij niet.) Op deze manier wordt de mens steeds kwader, arroganter, neerbuigender, zelfzuchtiger en kwaadaardiger. Er is geen genegenheid meer tussen mensen, geen liefde meer tussen familieleden, geen begrip meer tussen familieleden en vrienden; menselijke relaties zijn gewelddadig geworden. Absoluut iedereen wil gewelddadige methoden gebruiken om te leven tussen zijn medemensen; men verzekert zich van een levensonderhoud door geweld te gebruiken; men wint zijn posities en verkrijgt zijn eigen winst met geweld en men doet alles wat men wil met gewelddadige en kwade manieren. Is deze mensheid niet angstaanjagend? (Ja.)

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

15. “Alles draait om geld”. Is dit een trend? Is dit niet veel erger dan de modetrends of culinaire trends die jullie hebben genoemd? “Alles draait om geld” is de filosofie van Satan, een filosofie die gangbaar is onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is, omdat ze langzaam aan in ieders hart is ingeprent en ze nu in ieders hart is verankerd. Mensen gingen van het niet accepteren van dit gezegde, tot het eraan gewend raken, op zo’n manier dat wanneer ze in contact kwamen met het echte leven, ze er hun stilzwijgende goedkeuring aan gaven en het bestaan ervan erkenden, tot een punt waarop ze het gezegde uiteindelijk openlijk goedkeurden. Is dit niet een proces waarmee Satan de mens verderft? Misschien begrijpen mensen dit gezegde niet allemaal in dezelfde mate, maar iedereen heeft in meer of mindere mate een idee wat met dit gezegde wordt bedoeld op basis van dingen die om hem of haar heen zijn gebeurd en op basis van persoonlijke ervaring, nietwaar? Ongeacht hoeveel ervaring iemand met dit gezegde heeft, wat is het negatieve effect dat het op iemands hart kan hebben? Er wordt iets geopenbaard door de gezindheid van de mensen in de wereld, waaronder die van elk van jullie. Hoe kan dit worden geïnterpreteerd? Het is de verering van geld. Is het moeilijk dit uit iemands hart te verdrijven? Het is heel moeilijk! Het lijkt erop dat Satan de mens inderdaad grondig heeft verdorven! Nadat Satan deze trend heeft gebruikt om mensen te verderven, hoe manifesteert zich dit in hen? Voelen jullie niet dat jullie in de wereld niet zouden overleven zonder geld, dat zelfs één dag onmogelijk zou zijn? De status en de eerbiedwaardigheid van mensen is gebaseerd op hoeveel geld ze hebben. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets om alles voor over te hebben? Zijn veel mensen niet bereid hun waardigheid en integriteit op te offeren in hun streven naar meer geld? Verspelen er niet nog veel meer mensen de kans hun plicht te vervullen en God te volgen, omwille van geld? Is dit geen verlies voor de mensen? (Ja.) Is Satan niet sinister om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo’n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Als je een ontwikkeling doormaakt van het bezwaar maken tegen een populair gezegde tot het uiteindelijk als waarheid accepteren van het gezegde, komt je hart volledig in de greep van Satan en ga je er onbewust naar leven. In welke mate heeft dit gezegde invloed op je? Het kan zijn dat je het juiste pad en de waarheid kent, maar niet de kracht hebt om ze na te streven. Het kan zijn dat je het woord van God duidelijk kent, maar dat je niet bereid bent de prijs te betalen, niet bereid bent de kosten te dragen. In plaats daarvan offer je liever je eigen toekomst en lot op om tot het bittere einde tegen God in te gaan. Wat God ook zegt, wat God ook doet, hoe zeer je je ook realiseert dat Gods liefde voor jou diep en groot is, je zou toch koppig je pad blijven volgen en de prijs betalen voor dit gezegde. Dit wil zeggen dat dit gezegde je gedrag en gedachten reeds controleert, en je liever wilt dat je lot door dit gezegde wordt bepaald dan dat je het allemaal moet opgeven. Mensen doen dit, ze worden gecontroleerd door dit gezegde en worden er door gemanipuleerd. Is dit niet het effect van Satans verderfelijke werk in de mens? Is dit niet de filosofie en verdorven gezindheid van Satan die wortel schiet in je hart? Als je dit doet, heeft Satan dan niet zijn doel bereikt? (Ja.) Zie je hoe Satan op deze manier de mens heeft verdorven? Kun je het voelen? (Nee.) Je zag of voelde het niet. Zie je hier Satans kwaadaardigheid? Satan verderft de mens altijd en overal. Satan maakt het de mens onmogelijk zich tegen dit verderf te verdedigen en maakt dat de mens er hulpeloos tegenover staat. Satan zorgt ervoor dat je zijn gedachten, zijn opvattingen en de kwade dingen die eruit voortkomen accepteert in situaties waarin je onwetend bent en niet herkent wat er met je gebeurt. Mensen accepteren deze dingen volkomen en verzetten zich er niet tegen. Ze koesteren en hangen aan deze dingen alsof ze een schat vertegenwoordigen, ze laten zich door deze dingen manipuleren en bespelen, en dit is de manier waarop Satan de mens dieper en dieper verderft.

uit ‘God Zelf, de unieke V’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

16. De mens, geboren in zo’n smerig land, is ernstig aangetast door de maatschappij. Hij is beïnvloed door een feodale ethiek en is geschoold in ‘instituten voor hoger onderwijs’. Het achterlijke denken, de verdorven moraliteit, de minderwaardige kijk op het leven, de verachtelijke filosofie, het uiterst waardeloze bestaan, en de verdorven levensstijl en gewoonten – al die dingen zijn diep het mensenhart binnengedrongen, en hebben zijn geweten ernstig ondermijnd en aangevallen. De mens raakt daardoor steeds verder van God verwijderd en keert zich steeds meer tegen Hem. De gezindheid van de mens wordt met de dag kwaadaardiger, en niemand zal uit zichzelf iets opgeven voor God, niemand zal God gehoorzamen en niemand zal bovendien uit zichzelf de verschijning van God zoeken. In plaats daarvan doet de mens onder het domein van Satan juist niets anders dan het najagen van plezier, en geeft hij zich over aan de verdorvenheid van het vlees in het land van drek. Ook al horen ze de waarheid, mensen die in duisternis leven denken er niet aan om die in praktijk te brengen, noch zijn ze geneigd om God te zoeken, ook al hebben ze Zijn verschijning gezien. Hoe kan een mensheid die zo verdorven is enige kans op redding hebben? Hoe kan een mensheid die zo decadent is in het licht leven?

uit ‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

17. Er zijn zes primaire middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven.

De eerste is controle en dwang. Dat wil zeggen dat Satan er alles aan zal doen om de controle over je hart over te nemen. Wat betekent ‘dwang’? Het betekent dat hij bedreigingen en dwingende tactieken gebruikt om je ernaar te laten luisteren, waardoor je aan de gevolgen denkt als je niet gehoorzaamt. Je bent bang en durft hem niet te trotseren, dus je onderwerpt je aan hem.

De tweede is valsspelen en bedriegen. Wat houdt ‘valsspelen en bedriegen’ in? Satan verzint verhalen en leugens en haalt je ertoe over om ze te geloven. Hij vertelt je nooit dat de mens door God is geschapen, maar hij zegt ook niet direct dat je niet door God bent gemaakt. Hij gebruikt het woord ‘God’ helemaal niet, maar gebruikt in plaats daarvan iets anders als vervanging, hij gebruikt dit om je te misleiden zodat je in principe geen idee hebt van het bestaan van God. Deze trucjes omvatten natuurlijk veel aspecten, niet alleen deze.

De derde is krachtige indoctrinatie. Krachtige indoctrinatie waarvan? Is krachtige indoctrinatie de vrije keuze van de mens? Gebeurt dat met de toestemming van de mens? (Nee.) Het doet er niet toe of je er niet mee instemt. In je onwetendheid stroomt het bij je binnen, zodat je doordongen wordt van Satans denken, zijn levensregels en zijn essentie.

De vierde is bedreigingen en aansporing. Dat wil zeggen dat Satan verschillende middelen gebruikt om je ertoe te brengen hem aan te nemen, hem te volgen, te werken in zijn dienst; hij probeert met alle mogelijke middelen zijn doelen te bereiken. Soms geeft hij je kleine gunsten, maar hij verleidt je nog steeds tot het begaan van zonde. Als je hem niet volgt, zal hij je doen lijden en je straffen en zal hij verschillende manieren gebruiken om je aan te vallen en in de val te lokken.

De vijfde is misleiding en verlamming. ‘Misleiding en verlamming’ houdt in dat Satan een aantal prettig klinkende uitspraken doet en ideeën oppert die in overeenstemming zijn met de opvattingen van mensen, zodat het lijkt alsof hij nadenkt over het vlees van de mensen of over hun leven en toekomst, terwijl je eigenlijk gewoon voor de gek wordt gehouden. Hij verlamt je vervolgens zodat je niet weet wat goed is en wat verkeerd is, zodat je onbewust wordt misleid en daardoor onder zijn controle komt.

De zesde is de vernietiging van lichaam en geest. Wat vernietigt Satan dan bij de mens? (Zijn geest, zijn hele wezen.) Satan vernietigt je geest, waardoor je niet de kracht hebt om weerstand te bieden, wat betekent dat je hart heel langzaam naar Satan toebuigt, ondanks jezelf. Hij prent deze dingen er dagelijks bij je in. Elke dag maakt hij gebruik van deze ideeën en culturen om je te beïnvloeden en te voeden; heel langzaam wordt je wil verpest, zodat je niet langer een goede persoon wilt zijn, waardoor je niet langer wilt uitkomen voor wat jij gerechtigheid noemt. Zonder het te weten, heb je niet langer de wilskracht om tegen het getij stroomopwaarts te zwemmen, maar in plaats daarvan ga je mee stroomafwaarts. ‘Vernietiging’ betekent dat Satan mensen zo erg kwelt dat ze noch mens noch geest worden, en dan grijpt hij de gelegenheid aan om hen te verslinden.

Elk van deze middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven, kan de mens de macht ontnemen om weerstand te bieden; elk van deze kan fataal zijn voor mensen. Met andere woorden kan alles wat Satan doet en elke vorm die hij gebruikt, ertoe leiden dat je degenereert, dat je onder Satans leiding komt, zodat je verstrikt kunt raken in een moeras van kwaad. Dit zijn de middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

18. God werkt aan de mens en God koestert de mens zowel in Zijn houding als in Zijn hart. Koestert Satan de mens ook? Hij koestert de mens niet. Het enige waaraan hij denkt is de mens schade te berokkenen. Klopt dat? Wanneer hij zich afvraagt hoe hij de mens schade kan berokkenen, heeft hij dan haast? (Ja.) Als het gaat om Satans werk aan de mens, heb ik twee woorden die de boosaardige en slechte natuur van Satan uitvoerig beschrijven, waardoor jullie werkelijk kunnen weten hoe verachtelijk Satan is: Satan wil altijd met geweld in ieder mens wonen en hem in bezit nemen, zodat hij volledige controle over de mens krijgt en de mens schade kan berokkenen. Op die manier bereikt hij zijn doel en wilde ambities. Wat betekent ‘met geweld in iemand wonen’? Gebeurt het met jouw toestemming of zonder jouw toestemming? Gebeurt het met jouw medeweten of zonder jouw medeweten? Het gebeurt volledig zonder jouw medeweten! In situaties waarin jij je er niet van bewust bent, mogelijk wanneer hij niets heeft gezegd of niets heeft gedaan, wanneer er geen vooronderstelling of context is, is hij om je heen, rondom jou. Hij speurt naar een geschikt moment en gaat dan met geweld in je wonen en je in bezit nemen. Op die manier bereikt hij zijn doel: hij krijgt volledig controle over jou en berokkent je schade. Deze intentie en dit gedrag zijn bijzonder kenmerkend in de strijd die Satan om de mens voert met God.

uit ‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

19. Duizenden jaren lang is dit het land van vuil geweest, het is ondraaglijk smerig, ellende heerst alom, geesten waren overal ongebreideld rond met trucjes en misleiding, ze doen ongefundeerde beschuldigingen,[8] zijn meedogenloos en kwaadaardig, vertreden deze spookstad en laten de plaats bezaaid met dode lichamen achter; de stank van ontbinding bedekt het land en doordringt de lucht, en het wordt zwaar bewaakt.[9] Wie kan de wereld voorbij het uitspansel zien? De duivel knevelt het lichaam van de mens, neemt beide ogen weg en sluit zijn lippen stevig toe. De koning van de duivels raast al enkele duizenden jaren, tot op de dag van vandaag, en houdt nog steeds de spookstad nauwlettend in de gaten, alsof deze een ondoordringbaar paleis van demonen was; deze horde waakhonden staren inmiddels met loerende ogen, ontzettend bang dat God ze onverhoeds zal vangen en ze allemaal zal wegvagen, zonder ze een plek van vrede en geluk te gunnen. Hoe kunnen de mensen van een spookstad zoals deze God ooit hebben gezien? Hebben zij ooit de genegenheid en liefde van God genoten? Welke waardering hebben zij voor de kwesties van de mensenwereld? Wie van hen kan Gods hunkerende wil begrijpen? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vleesgeworden God volslagen verborgen blijft: hoe zou de koning van de duivels, die mensen in een oogwenk vermoordt, in een duistere samenleving zoals deze, waar de demonen meedogenloos en onmenselijk zijn, het bestaan van een God kunnen tolereren die liefdevol, vriendelijk en tevens heilig is? Hoe zou hij de komst van God kunnen verwelkomen en toejuichen? Deze lakeien! Zij betalen vriendelijkheid terug met haat, zij verachten God al heel lang, zij doen God kwaad, zij zijn beestachtig tot in het extreme, zij hebben geen greintje achting voor God, zij plunderen en roven, hun geweten is helemaal zoek, zij kennen geen greintje vriendelijkheid en zij verleiden de onschuldigen tot gevoelloosheid. Voorvaderen van de alouden? Geliefde leiders? Zij keren zich allemaal tegen God! Hun bemoeienis heeft alles onder de hemel in een toestand van duisternis en chaos achtergelaten! Godsdienstvrijheid? De wettelijke rechten en belangen van burgers? Die zijn allemaal trucjes om zonde te bedekken! Wie heeft het werk van God omarmd? Wie heeft ooit zijn leven gegeven of bloed vergoten voor het werk van God? Generatie na generatie, van ouders op kinderen, heeft de mens in slavernij God zonder pardon in slavernij gebracht – hoe zou dit geen woede kunnen ontketenen? Duizenden jaren van haat zijn samengebundeld in het hart, duizenden jaren van zonde zijn in het hart gegrift – hoe zou dit geen walging kunnen opwekken? Wreek God, schakel Zijn vijand compleet uit, laat hem niet langer om zich heen grijpen en laat hem geen moeilijkheden meer veroorzaken zoveel hij maar wil! Dit is de tijd: de mens heeft reeds lang geleden al zijn kracht verzameld, hij heeft hiervoor al zijn inzet toegewijd, elke prijs betaald, om het afschrikwekkende gezicht van deze demon af te rukken en mensen, die verblind zijn en allerlei leed en moeilijkheden hebben doorstaan, boven hun pijn uit te laten stijgen en deze boze oude duivel de rug toe te laten keren. Waarom zo’n ondoordringbaar obstakel voor het werk van God optrekken? Waarom diverse trucjes gebruiken om Gods volk te misleiden? Waar is de ware vrijheid en zijn de wettelijke rechten en belangen? Waar is de billijkheid? Waar is de troost? Waar is de warmte? Waarom misleidende plannen gebruiken om Gods volk voor de gek te houden? Waarom de komst van God met dwang onderdrukken? Waarom God niet vrij laten rondgaan op de aarde die Hij heeft geschapen? Waarom God opjagen tot Hij nergens een rustplek voor Zijn hoofd heeft? Waar is de warmte onder de mensen? Waar is het welkom onder de mensen? Waarom zo’n hunkerend verlangen naar God veroorzaken? Waarom God mensen steeds weer tot de orde laten roepen? Waarom God dwingen Zich om Zijn geliefde Zoon zorgen te maken? Waarom laten deze duistere maatschappij en haar trieste waakhonden God niet vrijelijk komen en rondgaan in de wereld die Hij heeft geschapen? Waarom heeft de mens geen begrip, de mens die leeft te midden van pijn en leed? God heeft ten behoeve van jullie grote kwelling doorstaan, met grote pijn heeft Hij Zijn geliefde Zoon, Zijn vlees en bloed, aan jullie gegeven – dus waarom sluiten jullie er nog steeds jullie ogen voor? Jullie verwerpen de komst van God en weigeren Gods vriendschap voor het oog van iedereen. Waarom zijn jullie zo gewetenloos? Zijn jullie bereid om het onrecht in een duistere maatschappij als deze te verduren? Waarom proppen jullie jezelf vol met de ‘rotzooi’ van de koning van de duivels in plaats van jullie buik te vullen met duizenden jaren van vijandigheid?

uit ‘Werk en intrede (8)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

20. Satan verkrijgt zijn roem door het publiek te misleiden. Hij werpt zich vaak op als een voorvechter en rolmodel van rechtvaardigheid. Onder de vlag van het beschermen van rechtvaardigheid, schaadt hij de mens, verslindt hun ziel, en gebruikt allerlei middelen om de mens te verlammen, bedriegen en aan te sporen. Zijn doel is om zijn slechte gedrag geaccepteerd te krijgen onder de mensen en hen erin mee te lokken, om de mens te betrekken in zijn verzet tegen Gods gezag en soevereiniteit. Wanneer men echter zijn plannen, complotten en doortrapte kenmerken doorziet en niet langer door hem wil worden vertrapt en misleid, niet langer voor hem wil blijven zwoegen, er niet samen met hem gestraft en vernietigd wil worden, verandert Satan zijn eerdere vroom lijkende kenmerken en rukt hij zijn valse masker af om zijn ware slechte, wrede, lelijke en woeste gezicht te onthullen. Hij zou niets liever willen dan al diegenen uit te roeien die weigeren hem te volgen en zich verzetten tegen zijn kwade krachten. Op dit punt kan Satan niet langer een betrouwbaar, hoffelijk uiterlijk aannemen; in plaats daarvan worden de echte lelijke en duivelse trekken onder de schaapskleren onthuld. Zodra de plannen van Satan aan het licht komen, zodra zijn ware gelaatstrekken zijn ontmaskerd, zal hij in woede uitbarsten en zijn barbaarsheid blootgeven; zijn verlangen om mensen te schaden en te verslinden, zal alleen maar sterker worden. Dit komt omdat hij woedend wordt van het ontwaken van de mens; hij ontwikkelt een sterke wraakzucht jegens de mens vanwege diens streven om naar vrijheid en licht te hunkeren en los te breken uit zijn gevangenis. Satans woede is bedoeld om zijn kwaad te verdedigen, en het is ook een ware openbaring van zijn woeste aard.

In elke zaak legt het gedrag van Satan zijn slechte natuur bloot. Steevast leggen alle slechte daden die Satan met de mens heeft uitgevoerd het slechte wezen van Satan bloot – van zijn vroege pogingen om de mens te misleiden om hem te volgen, tot uitbuiting van de mens, waarbij hij de mens in zijn slechte daden meesleurt, en de wraakzucht van Satan jegens de mens nadat zijn ware gelaatstrekken zijn blootgelegd en de mens ze herkend en de rug toe gekeerd heeft. Steevast bewijst elk van zijn slechte daden het feit dat Satan geen relatie heeft met positieve dingen; dat Satan de bron is van alle slechte dingen. Elk van zijn daden beschermt zijn kwaad, handhaaft de voortzetting van zijn slechte daden, druist in tegen rechtvaardige en positieve dingen en ruïneert de wetten en orde van het normale bestaan van de mensheid. Zijn daden zijn vijandig tegenover God en zijn dat wat Gods toorn zal vernietigen. Hoewel Satan zijn eigen woede heeft, is zijn woede een middel om zijn kwade natuur te uiten. De reden waarom Satan geïrriteerd en furieus is, is de volgende: zijn onuitsprekelijke plannen zijn ontmaskerd; hij komt niet makkelijk weg met zijn plannen; zijn wilde ambitie en verlangen om God te vervangen en te handelen zoals God zijn neergeslagen en geblokkeerd; van zijn doel om de hele mensheid te beheersen is niets gekomen en het kan nooit worden bereikt. Het is Gods herhaalde ontbieden van Zijn toorn dat de plannen van Satan ervan heeft weerhouden om tot bloei te komen en de verspreiding en uitbarsting van het kwaad van Satan heeft onderbroken; daarom haat en vreest Satan de toorn van God. Elke toepassing van Gods toorn ontmaskert niet alleen Satans ware gemene uiterlijk; het brengt ook Satans slechte verlangens aan het licht. Tegelijkertijd worden de redenen voor Satans woede tegen de mensheid volledig blootgelegd. De uitbarsting van Satans woede is een ware openbaring van zijn kwaadaardige aard, een blootstelling van zijn plannen. Natuurlijk is elke woede-uitbarsting van Satan een aankondiging van de vernietiging van kwade dingen, van de bescherming en voortzetting van positieve dingen, en van de aard van Gods toorn – die niet beledigd kan worden!

uit ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

21. De speciale identiteit van Satan heeft ertoe geleid dat veel mensen een sterke interesse in zijn manifestaties van verschillende aspecten hebben getoond. Er zijn zelfs veel dwaze mensen die geloven dat Satan, evenals God, ook gezag bezit, want Satan is in staat om wonderen te doen en is in staat om dingen te doen die onmogelijk zijn voor de mensheid. En dus, naast het aanbidden van God, reserveert de mensheid ook een plaats voor Satan in zijn hart, en aanbidt Satan zelfs als God. Deze mensen zijn zowel jammerlijk als verfoeilijk. Ze zijn jammerlijk vanwege hun onwetendheid en verfoeilijk vanwege hun ketterij en inherent slechte inborst. Op dit punt ben ik van mening dat het noodzakelijk is om jullie te informeren over wat gezag is, wat het symboliseert en wat het vertegenwoordigt. In grote lijnen is God Zelf gezag, Zijn gezag symboliseert de suprematie en de substantie van God en het gezag van God Zelf vertegenwoordigt de status en identiteit van God. In welk geval durft Satan te zeggen dat hij zelf God is? Durft Satan te zeggen dat hij alle dingen schiep en soeverein is over alle dingen? Natuurlijk niet! Want hij is niet in staat om alle dingen te scheppen; tot op heden heeft hij nooit iets geschapen dat door God gemaakt is en nooit iets geschapen dat leeft. Omdat hij niet Gods gezag heeft, zal hij nooit de status en identiteit van God bezitten, en dat wordt bepaald door zijn wezen. Heeft hij dezelfde kracht als God? Natuurlijk niet! Hoe noemen we de daden van Satan en de wonderen die Satan tentoonspreidt? Is het kracht? Zou het gezag kunnen heten? Natuurlijk niet! Satan regeert het getij van het kwade, hij verstoort, schaadt en onderbreekt elk aspect van Gods werk. Heeft Satan ook maar iets gedaan wat ook maar de minste waarde heeft om te gedenken, aan te bevelen of te koesteren, nog afgezien van het bederven en misbruiken van de mens, het bedriegen en verlokken tot de afwijzing van God, zodat de mensen in het dal van de schaduw van de dood terecht komen, de afgelopen duizenden jaren? Als Satan gezag en macht bezat, zou de mensheid daardoor zijn verdorven? Als Satan gezag en macht bezat, zou de mensheid hierdoor zijn geschaad? Als Satan macht en gezag bezat, zou de mensheid dan God hebben verlaten en zich naar de dood hebben gekeerd? Aangezien Satan geen gezag of macht heeft, wat moeten we concluderen over het wezen van alles wat hij doet? Er zijn er die alles wat Satan doet als onbeduidende vaardigheid definiëren, toch geloof ik dat een dergelijke definitie niet helemaal klopt. Zijn de slechte daden van de verdorvenheid van de mensheid slechts onbeduidende vaardigheid? De kwade kracht waarmee Satan Job heeft misbruikt en zijn felle verlangen om hem te mishandelen en te verslinden, konden onmogelijk worden bereikt door onbeduidende vaardigheid. Als je terugkijkt, waren de kudden van Job, ver verspreid over heuvels en bergen, in een oogwenk verdwenen; in een oogwenk verdween Jobs grote fortuin. Zou dat kunnen worden bereikt door onbeduidende vaardigheid? De aard van alles wat Satan doet, past bij negatieve termen zoals schaden, onderbreken, vernietigen, beschadigen, kwaadaardigheid, boosaardigheid en duisternis en dus is het voorkomen van alles wat onrechtvaardig en kwaad is, onlosmakelijk verbonden met de daden van Satan en is onafscheidelijk van de slechte inborst van Satan. Ongeacht hoe ‘krachtig’ Satan is, ongeacht hoe stoutmoedig en ambitieus hij ook is, ongeacht hoe groot zijn vermogen is om schade toe te brengen, ongeacht hoe uitgebreid de technieken zijn waarmee hij de mens verderft en verleidt, ongeacht hoe slim de trucjes en plannen zijn waarmee hij de mens intimideert, ongeacht hoe veranderlijk de vorm is waarin hij bestaat, hij is nooit in staat geweest om één enkel levend ding te scheppen, heeft nooit wetten of regels kunnen vaststellen voor het bestaan van alle dingen en is nooit in staat geweest om een ding, zowel levend als levenloos, te regeren en te beheersen. In de hele uitgestrektheid van het universum is er geen enkel persoon of ding dat uit Satan is geboren, of door hem bestaat; er is geen enkel persoon of ding dat door hem wordt bestuurd of wordt beheerst. Integendeel, hij moet niet alleen leven onder de heerschappij van God, maar bovendien moet hij gehoorzamen aan alle geboden en bevelen van God. Zonder de toestemming van God is het moeilijk voor Satan om zelfs een druppel water of zandkorrel op het land aan te raken; zonder de toestemming van God is Satan niet eens vrij om de mieren op het land te bewegen − laat staan de mensheid, die door God is geschapen. In de ogen van God is Satan minder dan de lelies op de berg, dan de vogels die in de lucht vliegen, dan de vissen in de zee en dan de maden op de aarde. Zijn rol onder alle dingen is om alle dingen te dienen en voor de mensheid te werken en Gods werk en Zijn managementplan te dienen. Ongeacht hoe kwaadaardig zijn aard is en hoe slecht zijn inborst is, het enige wat hij kan doen is zich plichtsgetrouw aan zijn functie houden: van dienst zijn aan God en een tegenhanger zijn van God. Dat is de essentie en positie van Satan. Zijn wezen staat los van het leven, staat los van macht en staat los van gezag; hij is slechts een speelbal in Gods handen, slechts een machine in dienst van God!

uit ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Voetnoten:

1. “On-afbreekbaar” is hier bedoeld als satire; het betekent dat mensen onbuigbaar zijn wat hun kennis, cultuur en sprituele opvattingen betreft.

2. “Ongestraft blijft en vrij rondloopt” betekent dat de duivel op hol slaat en tekeergaat.

3. “Aan rafels heeft gelaten” verwijst naar hoe het gewelddadige gedrag van de duivel ondraaglijk is om te zien.

4. “Bont en blauw” verwijst naar het lelijke gezicht van de koning van de duivels.

5. “Een ongelijke weddenschap” is een metafoor voor de verraderlijke, sinistere listen van de duivel. Wordt spottend bedoeld.

6. “Verteren” verwijst naar het gewelddadige gedrag van de koning van de duivels, die de mensen volledig plundert.

7. “Medeplichtigen” zijn van hetzelfde soort als “een groep gangsters.”

8. “Ze doen ongefundeerde beschuldigingen” verwijst naar de methoden waardoor de duivel mensen schade toebrengt.

9. “Zwaar bewaakt” geeft aan dat de methoden waardoor de duivel mensen leed berokkent bijzonder kwaadaardig zijn en mensen zozeer onder de duim houden dat ze geen ruimte hebben om te bewegen.

a. In de oorspronkelijke tekst staat ‘Sommigen schreeuwen het zelfs uit.’

b. De originele tekst bevat niet de frase ‘het drijfzand van’.

VIII Klassieke woorden over de openbaring hoe Satan de mensheid verderft