26. Hoe kan men het werk van de Heilige Geest verkrijgen?

26. Hoe kan men het werk van de Heilige Geest verkrijgen?

Relevante woorden van God:

Het werk van de Heilige Geest verandert met de dag, klimt hoger met elke stap; de openbaring van morgen is zelfs hoger dan die van vandaag, stap voor stap steeds hoger. Zo is het werk waardoor God de mens vervolmaakt. Wanneer de mens niet kan volgen, kan hij op ieder moment worden achtergelaten. Wanneer de mens geen gehoorzamend hart heeft, kan hij niet volgen tot het eind. De vroegere tijd is voorbij gegaan, dit is een nieuwe tijd. En in een nieuwe tijd moet nieuw werk worden gedaan. In het bijzonder in de laatste tijd waarin de mens zal worden vervolmaakt, zal God steeds sneller nieuw werk volbrengen. Daarom zal de mens het moeilijk vinden om in de voetstappen van God te treden, zonder gehoorzaamheid in zijn hart. God komt geen regels na, noch behandelt Hij enige fase van Zijn werk als onveranderlijk. Nee, het werk dat Hij doet is steeds nieuwer en hoger. Zijn werk wordt praktischer met elke stap, steeds meer in overeenstemming met de werkelijke noden van de mens. Alleen nadat de mens dit soort werk heeft ervaren, kan hij de uiteindelijke transformatie van zijn gezindheid bereiken. De kennis die de mens heeft van het leven bereikt steeds hogere niveaus en op dezelfde manier bereikt het werk van God steeds hogere niveaus. Alleen op deze manier kan de mens volmaakt gemaakt worden en geschikt worden om door God te worden gebruikt. God werkt enerzijds op deze manier om de opvattingen van de mens tegen te gaan en om te draaien en anderzijds om de mens te leiden tot een hogere en meer realistische staat, tot in de hoogste sferen van geloof in God, zodat op het einde, de wil van God gedaan kan worden. Al degenen met een ongehoorzame natuur die zich moedwillig verzetten zullen achtergelaten worden in deze fase van Gods snelle en verwoed voortschrijdend werk; alleen zij die welwillend gehoorzamen en zich van harte nederig opstellen kunnen doorgaan tot het einde van de rit. In dit soort werk moeten jullie allen leren hoe jullie te onderwerpen en jullie opvattingen aan de kant te zetten. Jullie moeten voorzichtig zijn met elke stap die jullie zetten. Wanneer je achteloos bent, zul je zeker iemand worden die is afgewezen door de Heilige Geest, iemand die God onderbreekt in Zijn werk. … Het werk dat God doet verschilt van tijd tot tijd. Wanneer je grote gehoorzaamheid toont in een fase, maar in de volgende fase minder of zelfs geen enkele, dan zal God je in de steek laten. Als je gelijke tred houdt met God wanneer Hij deze trede opgaat, dan moet je gelijke tred blijven houden wanneer Hij de volgende opgaat. Alleen dan ben je iemand die de Heilige Geest gehoorzaam is. Aangezien je gelooft in God, moet je aanhoudend blijven in je gehoorzaamheid. Je kan niet simpelweg gehoorzamen en ongehoorzaam zijn wanneer je maar wilt. Dit soort gehoorzaamheid krijgt Gods goedkeuring niet. Wanneer je geen gelijke tred kan houden met het nieuwe werk dat ik communiceer en blijft vasthouden aan wat eerder gezegd is, hoe kan er dan ontwikkeling zijn in je leven? Gods werk is om jou te voorzien door Zijn woorden. Wanneer je gehoorzaamt en Zijn woorden accepteert, dan zal de Heilige Geest zeker in je werken. De Heilige Geest werkt precies op de manier zoals ik spreek. Doe zoals ik heb gezegd en de Heilige Geest zal meteen in je werken. Ik laat jullie een nieuw licht zien en breng jullie in het licht van de huidige tijd. Wanneer je in dit licht wandelt, zal de Heilige Geest onmiddellijk in je werken.

uit ‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Op dit moment is het pad dat de Heilige Geest bewandelt dat van Gods huidige woorden. Dus, als iemand het wil bewandelen, moet hij gehoorzamen en eten en drinken van de huidige woorden van God die vleesgeworden is. Hij verricht het werk van woorden en alles heeft zijn beginpunt in Zijn woorden en alles is gevestigd op Zijn woorden, Zijn huidige woorden. Je moet veel moeite in Zijn woorden stoppen, ongeacht of je geen enkele twijfel hebt over God die vlees wordt, of dat je Hem kent. Anders kan hij helemaal niets bereiken en zal hij niets meer hebben. Alleen door God te leren kennen en Hem tevreden te stellen op het fundament van het eten en drinken van Zijn woorden, kan men geleidelijk een goede relatie met Hem tot stand brengen. Zijn woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen, is de beste samenwerking met God en het is de gewoonte die het beste een getuigenis meedraagt als een van Zijn mensen. Wanneer iemand begrijpt en in staat is om te gehoorzamen aan de essentie van Gods huidige woorden, leeft hij op het pad dat wordt geleid door de Heilige Geest en is hij op het juiste pad gekomen van Gods vervolmaking van de mens.

uit ‘Degenen wiens gezindheid is veranderd, zijn degenen die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Maak je hart ook stil voor Hem. Alleen als je je hele hart aan God hebt overgegeven, kun je gestaag een goed geestelijk leven vormgeven. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar. Dan is hun gedrag misschien wel religieus, maar Gods lof verdienen zij niet. God heeft niets aan dergelijke mensen. Ze dienen slechts als contrast voor Gods werk, als decoratie in het huis van God. Ze nemen ruimte in maar dragen niets bij. God gebruikt dergelijke mensen niet. In zulke mensen is er geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, er is geen enkele waarde ter vervolmaking. Dergelijke mensen zijn in feite ‘levend dood’. Ze hebben niets waarmee de Heilige Geest kan werken. Ze zijn door Satan ingelijfd, tot in het extreme door Satan verdorven en zullen door God ten onder gaan. De Heilige Geest gebruikt momenteel niet alleen de sterke kanten van mensen, maar vervolmaakt en verandert ook hun tekortkomingen. Als je je hart kunt overgeven aan God en stil kunt zijn voor Hem, dan zul je de gelegenheid en kwalificaties hebben zodat de Heilige Geest je kan gebruiken. Je komt dan in aanmerking voor de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Je geeft de Heilige Geest bovendien de gelegenheid om je tekortkomingen weg te poetsen. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je het positieve aspect meer binnengaan en inzicht op een hoger niveau verwerven. Je zult wat de negatieve kant betreft meer inzicht hebben in je eigen fouten en tekortkomingen. Je zult nog meer Gods wil zoeken en Hem willen behagen. Je zult niet passief zijn maar actief binnengaan. Dat wil zeggen dat je een rechtschapen persoon bent.

uit ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De Heilige Geest werkt volgens dit principe: Door medewerking van mensen, doordat ze actief bidden, zoeken en dichter bij God komen, kunnen resultaten geboekt worden en kunnen ze door de Heilige Geest worden verlicht en geïllumineerd. Het is niet zo dat de Heilige eenzijdig handelt of dat de mens eenzijdig handelt. Beide zijn onmisbaar en hoe meer mensen meewerken en hoe meer zij streven naar het bereiken van de normen van Gods eisen, des te groter is het werk van de Heilige Geest. Alleen echte medewerking van mensen, aangevuld met het werk van de Heilige Geest, kan echte ervaringen en wezenlijke kennis van Gods woorden teweegbrengen. Langzaamaan wordt iemand, door op deze manier ervaringen op te doen, uiteindelijk volmaakt. God doet geen bovennatuurlijke dingen. In de opvattingen van mensen is God almachtig en wordt alles door God gedaan; met als resultaat dat mensen passief afwachten, de woorden van God niet lezen, niet bidden en alleen maar wachten op de aanraking van de Heilige Geest. Degenen met een juist begrip geloven echter dit: God kan niet meer doen dan de mate waarin ik meewerk en het effect dat Gods werk op mij heeft, hangt van mijn medewerking af. Wanneer God spreekt, moet ik alles doen om Gods woorden te zoeken en na te streven: dit is wat ik zou moeten bereiken.

uit ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De ervaring leert dat een van de belangrijkste kwesties het verstillen van iemands hart voor God is. Die kwestie raakt het geestelijke leven van mensen en de vooruitgang in hun leven. Alleen als je hart vredig is voor God, zal je streven naar de waarheid en veranderingen in je gezindheid vrucht dragen. Je komt met je lasten voor God en je voelt altijd dat je te veel tekortschiet, dat je nog veel waarheden moet leren kennen, dat je nog veel in het echt moet ervaren en dat je al je zorgen aan Gods wil moet overlaten. Je moet altijd aan die dingen denken, alsof ze zo zwaar op je drukken dat je niet kunt ademen. Daarom voelt je hart zwaar (maar niet in een negatieve toestand). Alleen zulke mensen komen in aanmerking voor de verlichting van Gods woorden en invloed van Gods Geest. Vanwege hun last, omdat ze zwaar van hart zijn en, kun je zeggen, dankzij de prijs die ze hebben betaald en de kwelling die ze hebben ondergaan voor God, ontvangen zij Zijn verlichting en illuminatie. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij behandelt mensen altijd eerlijk en billijk. Hij zorgt echter ook niet willekeurig voor mensen en geeft niet zonder voorwaarden aan hen. Dat is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid. In het echte leven moeten de meeste mensen dat stadium nog zien te bereiken. Hun hart moet zich op zijn allerminst nog volledig tot God keren en dus is er nog steeds geen grote verandering in hun levensgezindheid opgetreden. Dat komt omdat ze alleen in Gods genade leven en het werk van de Heilige Geest nog moeten ondervinden. Gods criteria om mensen te kunnen gebruiken, zijn als volgt: hun hart keert zich tot God, de woorden van God wegen zwaar op hen, zij hebben een hart vol verlangen en zij zoeken vastberaden naar de waarheid. Alleen zulke mensen kunnen het werk van de Heilige Geest ondervinden en regelmatig verlichting en illuminatie ontvangen.

uit ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er is één voorwaarde bij het werk van de Heilige Geest in mensen. Zolang ze dorsten en zoeken en niet halfhartig of twijfelachtig zijn over Gods daden, en ze in staat zijn om hun plicht te allen tijde hoog te houden, kunnen ze alleen op deze manier het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Bij elke stap van Gods werk, is wat van de mensheid wordt vereist een enorm vertrouwen en zoeken voor het aangezicht van God – alleen door ervaring kunnen mensen ontdekken hoe beminnelijk God is en hoe de Heilige Geest werkt in mensen. Als je niet ervaart, als je niet je weg er doorheen voelt, als je niet zoekt, krijg je niets. Je moet je weg voelen door je ervaringen, en alleen door je ervaringen kun je Gods daden zien en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid herkennen.

uit ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er is een regel voor Gods vervolmaking van mensen, die inhoudt dat Hij je verlicht door een gewenst deel van je te gebruiken, zodat je een pad hebt om te praktiseren en jezelf kunt distantiëren van elke negatieve staat, wat je geest helpt bevrijding te verkrijgen en je in staat stelt meer van Hem te houden. Op deze manier ben je in staat om de verdorven gezindheid van Satan af te werpen. Je bent ongekunsteld en open, bereid om jezelf te kennen en bereid om de waarheid in de praktijk te brengen. God ziet dat je bereid bent om jezelf te kennen en bereid bent om de waarheid in praktijk te brengen, dus wanneer je zwak en negatief bent, verlicht Hij je dubbel, door je te helpen jezelf beter te kennen, meer bereid om berouw te hebben voor jezelf en meer bereid om de dingen in de praktijk te brengen die je in de praktijk zou moeten brengen. Alleen op deze manier is je hart vredig en rustig. Een persoon die gewoonlijk aandacht besteedt aan het kennen van God, die aandacht besteed aan het kennen van zichzelf, die aandacht besteedt om zelf dingen in de praktijk te brengen, zal vaak Gods werk kunnen ontvangen, vaak leiding en verlichting van God kunnen ontvangen. Ook al verkeert hij in een slechte gesteldheid, hij kan zich onmiddellijk omdraaien, hetzij door de actie van het geweten of door verlichting van Gods woord.

uit ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God werkt in mensen die Zijn woorden zoeken en koesteren. Hoe meer je Gods woorden koestert, hoe meer Zijn Geest in je zal werken. Hoe meer iemand Gods woorden koestert, hoe groter zijn kans is dat God hem volmaakt maakt. God maakt mensen volmaakt die Hem waarlijk liefhebben. Hij maakt mensen met een vredig hart voor Hem volmaakt. Koester je al Gods werk, koester je Gods verlichting, koester je Gods aanwezigheid, koester je Gods zorg en bescherming, koester je hoe Gods woorden jouw werkelijkheid en voedsel voor jouw leven worden, dan ben je het meest naar Gods hart. Koester je Gods werk, koester je al het werk dat Hij voor jou heeft gedaan, dan zal Hij je zegenen. Hij zal alles vermenigvuldigen wat van jou is.

uit ‘God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

De Heilige Geest werkt in overeenstemming met de woorden van Christus, en ook in overeenstemming met de aanvaarding van en onderwerping aan Christus door mensen. Alleen indien mensen Christus aanvaarden en zich aan Christus onderwerpen, kunnen ze het werk van de Heilige Geest ontvangen. Als mensen zich tegen Christus verzetten of tegen Christus in opstand komen, zullen zij het werk van de Heilige Geest niet ontvangen. Of iemands geloof in God hem of haar redding kan brengen wordt bepaald door de vraag of zo iemand wel of niet waarlijk Christus kan aanvaarden en zich aan Christus kan onderwerpen. Het werk van de Heilige Geest is volledig gebaseerd op iemands aanvaarding van en onderwerping aan Christus. In het Tijdperk van Genade werd het werk van de Heilige Geest uitgevoerd in overeenstemming met de aanvaarding van de Heer Jezus door mensen, de onderwerping aan Hem en de aanbidding van Hem. In het Tijdperk van het Koninkrijk wordt het werk van de Heilige Geest uitgevoerd in overeenstemming met de aanvaarding van Almachtige God door mensen, de onderwerping aan Almachtige God en de aanbidding van Almachtige God. In de laatste dagen werkt de Heilige Geest in overeenstemming met de woorden van Almachtige God, om gelovigen naar de werkelijkheid van de woorden van God te brengen en hen redding en volmaaktheid te laten bereiken. Dat is de basis en het principe van het werk van de Heilige Geest. Veel religieuze leiders zijn gestorven als straf voor het verzet tegen en het veroordelen van Christus. Veel religieuze mensen hebben het werk van de Heilige Geest verloren en zijn in duisternis gevallen door hun weigering om Christus van de laatste dagen te aanvaarden. In het huis van God is het leven van veel mensen verdord en zij hebben het opgegeven vanwege de opvattingen over Christus waaraan ze bleven vasthouden en nog weer vele anderen zijn uitgefilterd door het werk van de Heilige Geest omdat ze alleen in Gods Geest geloofden en niet in Christus. Deze dingen worden allemaal veroorzaakt doordat mensen Christus niet aanvaarden en zich niet aan Hem onderwerpen. Of gelovigen wel of niet het werk van de Heilige Geest hebben wordt geheel en al bepaald door hun houding tegenover Christus. Als een persoon alleen in de God in de hemel gelooft en zich niet onderwerpt aan Christus, zal zo iemand nooit het werk van de Heilige Geest ontvangen. Op dit moment zijn er nog steeds veel mensen in verschillende kerken die alleen in de Geest van God geloven, maar niet in Christus geloven, en daarom het werk van de Heilige Geest verliezen. Er zijn velen die alleen in de woorden van Christus geloven, maar zich niet onderwerpen aan Christus, en daarom worden veracht door God. Daarom is het van cruciaal belang om Christus te aanvaarden en je aan Christus te onderwerpen om het werk van de Heilige Geest te ontvangen. Alleen als iemand Christus aanvaardt en zich aan Christus onderwerpt, zal hij of zij redding bereiken en volmaakt worden gemaakt. Daarom kan worden gezien dat het werk van de Heilige Geest in elk tijdperk zijn basis en grondbeginsel heeft. Zoveel mensen zien nog steeds niet het belang in van de onderwerping aan Christus. De Heilige Geest werkt volkomen in overeenstemming met de woorden van Christus. Als mensen Christus’ woorden niet kunnen aanvaarden en blijven vasthouden aan opvattingen over en zich verzetten tegen Gods woorden, dan kunnen ze beslist niet het werk van de Heilige Geest ontvangen. Veel mensen bidden alleen in de naam van Almachtige God, maar onderwerpen zich niet aan Christus’ werk en aanvaarden Christus’ woorden niet volledig. Dat soort mensen zijn antichristenen en kunnen het werk van de Heilige Geest beslist niet ontvangen.

uit communicatie van boven

Het werk van de Heilige Geest is voornamelijk het begeleiden van mensen bij het binnengaan in Gods woord en het begrijpen van de waarheid. Welke aspecten heeft het binnengaan in Gods woord? Gods woord binnengaan betekent niet dat iemand een bepaalde zin van God leest, er een beetje over nadenkt en daarna een beetje begrip heeft verworven. Dit staat niet gelijk aan binnengaan in Gods woord. Zo zit het niet in elkaar. Het belangrijkste aspect is Gods woord binnengaan door middel van ervaring. Deze ‘ervaring’ omvat een breed scala aan ervaringen. De ervaring van de mens is niet slechts één aspect van ervaring, de ervaring heeft vele facetten. Het vervullen van je plicht is Gods woord ervaren. De waarheid in praktijk brengen is ook Gods woord ervaren. In het bijzonder is het ondergaan van verschillende soorten beproevingen en louteringen het ervaren van Gods woord. Zolang je Gods woord ervaart, ongeacht de context of gelegenheid, zul je in staat zijn het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Wanneer we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met beproevingen, bidden we tot God en proberen we Gods wil te begrijpen. Als gevolg hiervan verlicht de Heilige Geest ons en laat ons Gods wil begrijpen. Dit is zo omdat het te maken heeft met het binnengaan in Gods woord. … Bovendien zullen we in het proces van het vervullen van onze plichten en binnen de ervaring van onze dagelijks leven, ongeacht de situatie, zo lang as we tot God bidden, de waarheid zoeken en proberen Gods wil te begrijpen, in staat zijn het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Dit komt omdat de Heilige Geest ons leidt bij het binnengaan in Gods woord en de waarheid. Er zijn sommige mensen die veel ervaring hebben wat betreft dit aspect. Ze bidden tot God en vragen God hen te verlichten en te leiden, en hen wijsheid en verstand te geven, ongeacht met welke situatie ze worden geconfronteerd en wat voor soort mensen ze ook ontmoeten. Wanneer mensen Gods werk constant op deze manier ervaren, zullen ze veel van Gods woorden begrijpen. Ze zullen weten hoe ze zich moeten gedragen en er in specifieke situaties goed gebruik van te maken. Dit is de manier om Gods woord binnen te gaan.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

26. Hoe kan men het werk van de Heilige Geest verkrijgen?