De oorsprong van de voorspoed van Bliksem uit het oosten

Wanneer Bliksem uit het oosten wordt genoemd reageren veel broeders en zusters in de Heer verbaasd: hoe komt het dat terwijl de religieuze gemeenschap als geheel steeds meer verlaten wordt en in lager aanzien komt te staan en elke denominatie steeds behoedzamer wordt tegenover en conservatiever in het veroordelen en uitbannen van Bliksem uit het oosten, Bliksem uit het oosten toch niet alleen niet verlaten wordt of achteruitgaat, maar opkomt als een onstuitbare, rijzende golf die over het vasteland van China slaat en zich nu zelfs heeft uitgebreid tot buiten China’s grenzen naar andere landen en regio’s, en wereldwijd door meer en meer mensen wordt geaccepteerd? Wanneer religieuze mensen met dit feit worden geconfronteerd staan ze geheel perplex, terwijl de reden in feite heel eenvoudig is: wat de verschillende denominaties Bliksem uit het oosten noemen is de wedergekeerde Redder Jezus van de laatste dagen, die vanaf de hemelen neerdaalt op een “witte wolk”. Het is de praktische God Zelf, die teruggekeerd is tot het vlees! Daarom kan geen mens of macht ooit belemmeren of onderdrukken wat Hij wenst te bereiken, ondanks het feit dat elke denominatie in de wereld zich tegen de geïncarneerde God van de laatste dagen of Zijn werk verzet of Hem of Zijn werk aanvalt en veroordeelt. Gods gezag, kracht, almacht en wijsheid zijn niet te overtreffen door welke macht van Satan dan ook.

Vele mensen geloven dat iets dat door de religieuze leiders en de regerende partij wordt veroordeeld nooit de ware weg kan zijn. Is deze opvatting echter in overeenstemming met de waarheid? Denk eens terug aan het Tijdperk van Genade toen God incarneerde als de Heer Jezus om Zijn nieuwe werk in Judea te beginnen. Vanaf het begin tot het einde werd Hij veroordeeld, tegengewerkt en vervolgd door de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën. Zij beoordeelden de Heer Jezus op het feit dat Hij de zoon van een timmerman was, probeerden allerlei soorten aanklachten tegen Hem te vinden en spraken de godslastering uit dat Hij demonen verdreef met hulp van de koning van de demonen. Ze deden alles wat ze konden om de Heer Jezus te doden. Uiteindelijk spanden ze samen met Rome om de Heer Jezus te laten gevangennemen en nagelden de barmhartige Heer Jezus aan het kruis. Zelfs na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus verzonnen ze nog allerlei soorten geruchten en legden ze valse getuigenis af over Johannes, Paulus en de andere apostelen en discipelen en belasterden hen, waarbij ze hen “de sekte van de Nazoreeërs”, “ketters” en “sekteleden” noemden. Ze deden al het mogelijke de discipelen van de Heer Jezus op te jagen en te vervolgen. Maar Gods wijsheid maakt altijd gebruik van de trucs van Satan en bouwt erop voort. Hoe zou Zijn werk kunnen worden belemmerd of vernietigd door Satan? God gebruikte de buitensporige vervolging en uitstoting door het jodendom en het Romeinse Rijk om de discipelen te dwingen naar vele naties te vluchten en zo de redding van de Heer Jezus wijd en zijd te verbreiden, tot aan het eind van de aarde. Broeders en zusters, laat ons overwegen: de Joodse leiders en de Romeinse overheid verzetten zich woest tegen de Heer Jezus en Zijn werk en veroordeelden Hem en Zijn werk. Is het mogelijk dat dit veroorzaakt werd doordat de Heer Jezus niet de ware God was? Is het mogelijk dat dit veroorzaakt werd doordat de Heer Jezus de ware weg niet bracht? Is het mogelijk dat het veroorzaakt werd doordat wat de discipelen en apostelen van de Heer Jezus verspreidden, niet Gods redding was? Is het mogelijk dat datgene waar de religieuze leiders en de Romeinse overheid afstand van namen en zich tegen verzetten, Gods weg niet was? Is het mogelijk dat de ware weg wordt vastgesteld door religieuze leiders en politieke autoriteiten? We zijn ons er allemaal van bewust dat als dit Gods werk was, zelfs als de religieuze gemeenschap en de gehele wereld zich ertegen verzetten en er afstand van namen, dit toch niet kan worden ontkend. Hierop zijn geen uitzonderingen. De Heer Jezus sprak: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden” (Johannes 3:19-20). “Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie” (Johannes 15:18). “Dit is een verdorven generatie!” (Lucas 11:29). In 1 Johannes 5:19 staat: “De hele wereld ligt in verdorvenheid.” Nadat de mensheid door Satan was verdorven viel de mensheid zo diep dat ze de waarheid begon te haten en verachten en vijand van God werd. De hele wereld wordt volledig gecontroleerd door Satan en de gehele religieuze gemeenschap wordt reeds lang geleid door hypocriete farizeeën en antichristen. Alles wordt door Satan geregeerd. Daarom is het onvermijdelijk dat wanneer de geïncarneerde God verschijnt om Zijn werk te verrichten, de religieuze leiders en satanische krachten op zullen staan om God en Zijn werk te veroordelen en tegen te werken. Uiteraard is het onjuist en absurd de waarheid te evalueren op basis van de vraag of religieuze leiders en satanische regimes haar veroordelen!

Op dit moment, in de laatste dagen, is God opnieuw vlees geworden in China – het fervente bastion van atheïsme, het nest van de grote rode draak – om Zijn oordeelswerk uit te voeren beginnend vanaf Zijn huis. God doet waarheden uitgaan om de mensheid te oordelen en te reinigen met als doel de mens volledig te redden van de duistere invloed van Satan. Uiteindelijk zullen de geredden door Hem in Zijn koninkrijk worden opgenomen en tezamen met God de rust binnengaan. De historische tragedie van het Joodse verzet tegen de Heer Jezus wordt nu echter opnieuw opgevoerd. Nu God Zijn nieuwe werk van de laatste dagen verricht, het werk dat tegen de opvattingen van mensen van verschillende denominaties ingaat, verwelkomen ze de wederkomst van de Heer Jezus niet. In plaats daarvan verspreiden ze allerlei ketterijen en misvattingen. Ze vallen de geïncarneerde God aan, belasteren Hem en veroordelen Zijn werk als een “kwaadaardige sekte” of “ketterij”. Ze gaan zelfs zover dat ze samenspannen met de Communistische overheid van China om degenen die het evangelie van God van de laatste dagen verspreiden te vervolgen en arresteren. Hun daden verschillen niet van die van de Joodse religieuze gemeenschap die ooit valse getuigenis aflegde tegen Jezus en Hem vervolgde. Dit feit heeft de profetie van de Heer Jezus volkomen vervuld: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). God is twee keer onder de mensen geïncarneerd om te spreken en te werken en om de mensheid te verlossen en te redden, en beide keren heeft Hij geleden onder veroordeling, godslastering en verzet van de religieuze leiders en de heersende overheden. Dit feit alleen is voldoende om te bewijzen dat de ware weg sinds de oudheid vervolgd is geweest. Hoe meer de weg waar is en hoe meer ze de verschijning en het werk van God is, hoe meer ze wordt verworpen en veroordeeld door de religieuze leiders en satanische regimes. Slimme mensen kunnen aan de hand van de gewetenloze vervolging en veroordeling van Almachtige God en Zijn werk van de laatste dagen door de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld en de CCP-regering vaststellen of het wel of niet de ware weg is en zelf een verstandige keuze maken.

Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan tegengewerkt door de religieuze leiders? Hiervoor zijn primair twee redenen. 1.) Mensen begrijpen de richting van het werk van de Heilige Geest niet en ze begrijpen de zin “Gods werk ontwikkelt zich altijd” niet. Ze meten Gods nieuwe werk slechts af aan hun kennis van de Bijbel en religieuze opvattingen en aan wat God in het verleden deed. Als ze het niet eens zijn met wat ze zien, beschouwen ze Gods nieuwe werk als “ketterij” of “sektarisme”. 2.) Omdat de satanische natuur van de mensheid de waarheid veracht en haat. Deze religieuze leiders zijn bang dat ze zullen worden geïsoleerd en verworpen wanneer hun gelovigen het woord van Almachtige God lezen, de waarheid begrijpen en terugkeren naar Almachtige God. Om dus hun permanente leiding over de religieuze wereld te kunnen garanderen en hun eigen status en levensonderhoud te beschermen, veroordelen en verzetten ze zich krachtig tegen Almachtige God. Dat Zijn nieuwe werk op oppositie van mensen stuit, is niet vanwege een of andere fout in Gods nieuwe werk of enige fout in Zijn weg. Het is omdat mensen Gods werk niet begrijpen en omdat ze de waarheid verachten en haten. Het zou absurd en belachelijk zijn als mensen zouden oordelen dat dit niet de ware weg was louter vanwege het feit dat de religieuze leiders zich tegen Gods nieuwe werk verzetten en zich ervan afkeren. Het zou mensen eeuwig nadeel opleveren als ze door deze onherstelbare en onmiskenbaar fatale fout Gods redding in de laatste dagen zouden mislopen.

Hoe kunnen we dan precies onderscheid maken tussen de ware weg en de valse weg? Gods woorden geven ons de principes volgens welke we onderscheid kunnen maken. Almachtige God zegt: “Het werk van God kennen, is geen simpele kwestie: je moet normen en een doel hebben in je streven, je moet weten hoe je de ware weg zoekt en hoe je moet nagaan of het de ware weg en het werk van God is of niet. Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet. Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Dit is het tweede principe. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. Het gaat er in de kern om of deze weg realistisch is en niet bovennatuurlijk, en of deze weg in het leven van de mens kan voorzien of niet. Als aan deze principes wordt voldaan, kun je de conclusie trekken dat deze weg de ware weg is” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in Het Woord verschijnt in het vlees). Er zijn primair drie dingen afkomstig uit de woorden van Almachtige God die we ons moeten realiseren om te kunnen onderscheiden of iets de ware weg is:

Allereerst moeten we kijken of het het werk van de Heilige Geest bevat. Dit is een cruciaal punt. Als het de ware weg is, dan is het het werk van God Zelf, wat betekent dat het het werk van de Heilige Geest moet bevatten. De reden dat mensen in de geïncarneerde God geloven is omdat dit vlees de belichaming van Gods Geest is. Alles wat Hij doet is dus het werk van de Heilige Geest en is bevestigd door de Heilige Geest. Daarom geloven mensen in Hem en volgen ze Hem. Dit is net als toen de Heer Jezus Zijn werk verrichtte: hoewel het oppervlakkig gezien leek alsof Hij een gewoon en alledaags mens was, zagen de mensen door Zijn woord en Zijn werk het werk van de Heilige Geest. Dit was omdat de mensheid kon zien dat de woorden en het werk van de Heer Jezus vol gezag en kracht waren. Hij kon een blinde laten zien, een verlamde laten lopen en melaatsen genezen. Hij kon met vijf broden en twee vissen vijfduizend mensen voeden. Hij kon zelfs de doden opwekken. Hij kon diep in de harten van de mensen kijken en hun donkerste geheimen blootleggen. Bovendien kon Hij de mensheid de hemelse mysteries vertellen. Zodra mensen Hem gingen volgen, wonnen ze vrede en vreugde in hun harten. De reden dat mensen de Heer Jezus volgden en erkenden dat Hij de Messias was, is dat alles wat Hij doet het werk van de Heilige Geest is. We kunnen zien dat, zolang het de ware weg is, het het werk van de Heilige Geest zal bevatten. Derhalve, wanneer we ons afvragen of iets de ware weg is, moeten we eerst kijken of het het werk van de Heilige Geest bevat.

Het tweede aspect dat we mee zouden moeten wegen wanneer we ons afvragen of iets de ware weg is, is kijken of iets de waarheid bevat en of het geleidelijk de levensgezindheid van iemand kan veranderen zodat zijn menselijkheid steeds normaler wordt. We weten allemaal dat God de waarheid, de weg en het leven is, en dat elke nieuwe fase van Zijn werk is gebaseerd op de waarheid die God aan de mens doet uitgaan, de waarheid die het pad van de praktijk in het nieuwe tijdperk aangeeft. God zorgt ervoor dat de mens over de voorraden beschikt die hij nodig heeft voor het leven, zodat hij geleidelijk een normale menselijkheid kan gaan uitleven en zodat hij geleidelijk terugkeert tot de oorspronkelijke gelijkenis van toen God de mens schiep. Dit is een vanzelfsprekend kenmerk van de ware weg. Het is net als toen de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade met Zijn werk begon. In die tijd deed Hij vele waarheden uitgaan die de mensen in praktijk moesten brengen en leerde Hij hen anderen als zichzelf lief te hebben, het kruis te dragen, zichzelf te verloochenen en anderen zeventig keer zeven keer te vergeven. De Heer Jezus droeg de mensen op God in geest en waarheid te aanbidden. Elke ware gelovige kon enige verandering in zijn uiterlijk gedrag bereiken door middel van de leer van de Heer Jezus. Door middel van de Heer Jezus konden ze zich nederig en geduldig gedragen en daarbij enige gelijkenis met een normaal mens bezitten. Daarom zal er een uitdrukking van waarheid zijn zolang het de ware weg is. Dit zal er op haar beurt toe leiden dat iemands menselijkheid en verstand meer en meer normaal wordt en hij meer zal gaan lijken op hoe een werkelijk mens zou moeten zijn.

Het derde aspect dat we in overweging zouden moet nemen wanneer we overwegen of iets de ware weg is of niet, is de vraag of deze weg de mensen meer kennis van God schenkt en of het liefde voor God in de mensen opwekt en hen dichter bij God brengt. We weten allemaal dat omdat het de ware weg is, deze het werk van God Zelf is en dat onvermijdelijk uit Zijn werk Zijn gezindheid tevoorschijn komt en wat God heeft en is. Wanneer mensen Gods werk ervaren, komen ze vanzelf tot een waar begrip van God en creëren daarmee in zichzelf een liefdevol hart voor God. Dit is net als in het Tijdperk van de Wet toen Jehova God wetten uit deed gaan om de levens van de mensen op aarde richting te geven. Vanuit hun ervaring met Zijn werk erkennen ze dat Jehova God de enige ware God is. Daarnaast erkenden ze Gods majesteit en toorn en dat Zijn gezindheid niet mocht worden beledigd, iets dat in hen een eerbiedig hart voor God creëerde. In het Tijdperk van Genade kwam de geïncarneerde God naar de aarde toe om een fase van Zijn werk om de mensheid te redden uit te voeren. Door hun ervaring met het werk van de Heer Jezus herkenden de mensen Gods liefdevolle en genadige gezindheid. De mensen zagen ook dat God niet alleen een Geest was, maar dat Hij ook de nederige menselijke vorm kon aannemen, en dat Hij wonderen kon doen, ziekte kon genezen en demonen uit kon drijven … En al dit werk dat de Heer Jezus verrichtte deed bij de mensen een nieuw begrip ontstaan van God, iets dat de harten van de mensen inspireerde tot aanbidding van God. Daarom, als het de ware weg is, zal het de mensen meer over God laten begrijpen en hen inspireren tot een beter begrip van Gods gezindheid.

Zolang het het werk van God Zelf is en de ware weg, zal het, hoewel het zich altijd ontwikkelt, zeker de drie eerdergenoemde kenmerken bezitten en uitdrukken. Dat wil zeggen, de ware weg zal zeker het werk van de Heilige Geest omvatten, de waarheid uit laten gaan, mensen een beter begrip van God laten verwerven en hen dichter bij Hem brengen. Derhalve kunnen we met deze drie standaarden de ware weg onderscheiden, onderscheid maken tussen wat waar en niet waar is en aldus tijdig gelijke tred houden met Gods huidige werk, de waarheid, de weg en het leven verwerven, en Gods grotere beloften en zegeningen ontvangen.

In deze laatste dagen verricht God opnieuw nieuw werk, werk dat bestaat uit het uitgaan van Zijn woorden om Zijn oordeels- en reinigingswerk voor de verdorven mensheid te doen. Dit werk wordt volgens Zijn plan uitgevoerd en is gebaseerd op de actuele behoeften van de mensen van de laatste dagen. Het is een nieuw, hoger werk gebouwd op de fundering van het werk van de Heer Jezus. Als we met een rustig hart zorgvuldig zoeken en studeren, kunnen we zien dat deze fase van Gods nieuwe werk niet alleen het werk van de Heilige Geest omvat, maar ook dat de waarheid tevoorschijn komt en ons in staat stelt tot een zuiverder, alomvattender en praktischer begrip te komen van Gods gezindheid en alles wat God heeft en is. Hieronder zullen we spreken over onze ervaringen en begrip van Gods werk in de laatste dagen gebaseerd op deze eerder besproken drie standaarden voor het evalueren van de ware weg.

Allereerst omvat de ware weg het werk van de Heilige Geest. Almachtige God is gekomen en heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gevestigd, Hij heeft nieuw werk verricht dat uit oordeel bestaat en begint bij Gods huis, Hij heeft Zijn woord doen uitgaan om mensen te oordelen en te reinigen, en heeft de mensheid voorzien van nieuwe voorzieningen voor het leven. De gelovigen onder elke denominatie zijn een voor een onder Zijn naam teruggekeerd tot Almachtige God. Hoezeer de mens zich ook verzette en welke obstakels er ook verschenen, Gods evangelie van de laatste dagen is aangezweld als de golven van de oceaan en heeft zich verspreid over heel het vasteland van China. Alle mensen stromen toe naar de heilige berg in een vreugdevolle viering. Hoewel we allen afkomstig zijn van verschillende denominaties, zijn we toch in staat harmonieus samen te leven en elkaar te helpen. Er worden hier geen kliekjes gevormd en het kerkelijk leven bruist van levendigheid. De broeders en zusters hier voelen dat onze bijeenkomsten nooit voldoende zijn, er zijn lofzangen om te zingen en van te genieten, en gebeden die ons verlichten. Elke keer dat we samenkomen kunnen we nieuwe voorzieningen ontvangen uit het woord van Almachtige God. We kunnen onze tekortkomingen herkennen en in Gods woord vinden we het pad voor de praktijk. We kunnen normaal samenleven en elkaar liefhebben overeenkomstig Gods woord. Wanneer we verschillende opvattingen tegenkomen zijn we in staat onze eigen opvattingen opzij te zetten en aandachtig naar de ideeën van andere mensen te luisteren. Wanneer verdorvenheid aan het licht komt, zijn we in staat hier over na te denken en onszelf te analyseren op basis van Gods woord. Wanneer we dingen doen die de belangen van de kerk schaden, hebben we de moed de waarheid onder ogen te zien en te accepteren dat we worden gesnoeid en onder handen worden genomen. We onderwerpen ons in de kerk aan het gezag van de waarheden van Gods woord. Onze broeders en zusters zijn boordevol geloof en kunnen Gods opdracht met toewijding dragen en afstand doen van vleselijke genoegens ten behoeve van het werk van het met geheel ons hart verspreiden van Gods koninkrijkevangelie. Hoe we ook worden behandeld door de verschillende denominaties, of we nu worden verworpen, vervolgd, geslagen of vervloekt, we zijn bereid elke ontbering te verdragen en gaan zoals altijd door met het preken van het evangelie van Almachtige God van de laatste dagen om Gods wil te doen. Vandaag de dag hebben de door God uitverkoren mensen Gods oordeel en tuchtiging verscheidene jaren ervaren, hun levensgezindheid is in verschillende mate veranderd en veel van de door God uitverkoren mensen hebben artikelen en lofzangen geschreven waarin hun ware ervaring van wat ze hebben gewonnen door hun eigen ervaring met Gods werk is vastgelegd en deze naar het internet geüpload om zo te getuigen van God. Veel van deze artikelen en lofzangen zijn omgezet in films en video’s. Deze artikelen, lofzangen en films getuigen van de ware verandering in de levensgezindheid van de door God uitverkoren mensen en van hun begrip van de waarheid en oprechte kennis van God. Het zijn de getuigenissen van overwinnaars. Is de steeds maar toenemende hoeveelheid van zulke getuigenissen niet het effect van Gods werk van oordeel en tuchtiging? Wie zou zonder het werk van de Heilige Geest zulke resultaten kunnen bereiken? Men kan het gezag en de kracht van Almachtige God aflezen uit de ervaringen en getuigenissen van onze broeders en zusters. Het werk van Almachtige God omvat het werk van de Heilige Geest. Maar wat betreft de verschillende denominaties die geen gelijke tred hebben gehouden met Gods nieuwe werk geldt dat degenen die voorgaan geen preken tot hun beschikking hebben, de gelovigen negatief en zwak zijn, en hun geloof koud. Ze zijn jaloers en confronterend en vormen kliekjes. Hoewel ze misschien hetzelfde werk doen, ze doen het niet om dezelfde redenen. Dit is voldoende om te bewijzen dat het de religieuze gemeenschap reeds ontbreekt aan het werk van de Heilige Geest. Omdat de Kerk van Almachtige God het werk van de Heilige Geest bevat, verschijnt ze zo vol vitaliteit, terwijl de verschillende denominaties er somber en verlaten uitzien en het werk van de Heilige Geest hebben verloren. Hiermee vormen ze een sterk contrast met de Kerk van Almachtige God. Daarom is het vanzelfsprekend wat de ware weg is en wat de oude weg.

Ten tweede bevat de ware weg de waarheid, kan ze mensen het pad van de praktijk wijzen in het nieuwe tijdperk en kan ze mensen in staat stellen nieuwe voorzieningen voor het leven te ontvangen. Hun levensgezindheid ondergaat steeds meer verandering en hun menselijkheid wordt steeds normaler. In Zijn werk van de laatste dagen doet Almachtige God vele waarheden op vele gebieden uitgaan. Hiertoe behoren waarheden over het begrijpen van het werk van God alsook waarheden over hoe we tijdens het nieuwe tijdperk dienen te praktiseren en binnen moeten gaan. Voorbeelden zijn onder meer: het doel van Gods management, de principes achter Zijn werk, de diepste waarheid van Gods werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, hoe God Zijn oordeelswerk verricht, het belang van Gods incarnatie, hoe de mensheid zich tot de huidige dag heeft ontwikkeld, hoe Satan de mensheid verderft, Hoe God de mensheid redt, hoe de bestemming van de mensheid er uit zal zien, wat de uitkomst zal zijn voor verschillende soorten mensen, welke opvattingen gelovigen zouden moeten hebben, hoe je je plicht getrouw kunt vervullen, hoe je een eerlijk persoon kunt zijn, hoe de mens de normale menselijkheid dient uit te leven, hoe je God kunt dienen op een manier die overeenkomt met Zijn bedoelingen, en hoe je werkelijke gehoorzaamheid aan en liefde voor God kunt bereiken. Het feit dat Almachtige God deze waarheden heeft doen uitgaan stelt mensen in staat een veel beter begrip te krijgen van Gods werk en Zijn gezindheid, en geeft hen een beter begrip van de natuur, het wezen en het feit van hun verdorvenheid. Daarnaast laten deze waarheden mensen duidelijk het pad zien dat ze moeten volgen om hun gezindheid te veranderen. Door het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God te ervaren, begrijpen de mensen uiteindelijk de door elkaar gehaalde aspecten van hun oude geloof en erkennen dat ze, hoewel ze Gods verlossing en overvloedige genade hebben ontvangen, er toch nog steeds diep naar verlangen van God meer fysiek plezier en materiële zegeningen af te troggelen en via God hun geluk en dromen waar te maken. Bovendien is het zo dat hoewel ze druk bezig zijn voor God te werken, ze het in feite doen om te worden gezegend en gekroond. Ze doen dit in de naam van persoonlijke roem en winst. Ze doen deze dingen niet om hun plicht als schepsel te vervullen. Hoeveel genade of zegeningen ze ook van God ontvangen, ze verzetten zich en klagen tegen God als God iets doet dat ook maar een klein beetje afwijkt van hun opvattingen. Ze gaan zelfs zover dat ze zich in het openbaar vijandig tegen God opstellen, of zelfs God verlaten. Mensen verloren lang geleden hun oorspronkelijke geweten en vermogen tot rationeel denken in Gods aanwezigheid. De mensen waren zo verdorven door Satan dat ze hun menselijke gelijkenis volkomen hadden verloren. De waarheden die Almachtige God heeft doen uitgaan stellen mensen in staat ware kennis van hun eigen verdorvenheid te hebben en tonen hen dat ze egoïstisch en verachtelijk zijn en dat het hen ontbreekt aan menselijkheid. Tegelijkertijd zijn ze tot besef gekomen van de betekenis van Gods reddingswerk dat voor hen is verricht, alsook van Gods attente, vriendelijke bedoelingen en nauwgezette inspanning, en van de prijs die Hij heeft betaald voor het redden van de mens. Hierdoor zijn de geesten van de mensen stukje voor beetje beginnen te ontwaken en worden hun geweten en hun vermogen rationeel te denken iedere dag meer hersteld. Mensen streven er niet langer naar hun eigen vlees te bevredigen en sluiten niet langer deals met God. In plaats daarvan streven ze er alleen naar aan Gods bedoelingen te voldoen en alles wat ze hebben aan God op te offeren. Op deze manier winnen mensen, als schepsels, geleidelijk hun normale relatie met de Schepper terug. Ze gaan God steeds meer liefhebben, worden onderdaniger en eerbiediger, en beginnen ten slotte meer te lijken op hoe een mens eruit zou moeten zien. Kortom, Almachtige God geeft ons de waarheden die we zo dringend moeten begrijpen om redding in ons geloof in God te ontvangen. Hij toont ons de richting van het pad van het nieuwe tijdperk en Hij laat ons de meest werkelijke voorzieningen verkrijgen die we in het leven nodig hebben. Dit alles bewijst dat Almachtige God de ware weg is.

Ten derde geeft de ware weg de mens een nieuw en praktisch begrip van God, en stelt de mens in staat God steeds meer lief te hebben. Broeders en zusters, als jullie de woorden van Almachtige God persoonlijk kunnen lezen en daadwerkelijk contact leggen met degenen die het werk van Almachtige God in de laatste dagen hebben geaccepteerd, is het niet moeilijk te ontdekken dat de broeders en zusters van de Kerk van Almachtige God nieuwe kennis en een genuanceerder begrip van God hebben verworven via de manier waarop ze de waarheden van Almachtige God zoeken. Door het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God te ervaren, begrijpen mensen Gods rechtvaardige gezindheid en zien ze dat Gods eigenlijke gezindheid niet alleen liefde en genade bevat, maar ook majesteit en toorn, en dat Zijn gezindheid geen belediging door de mensheid tolereert. Door het werk van Almachtige God te ervaren, zien mensen dat God de mensheid niet alleen redt door de waarheid uit te drukken om hen daarmee te oordelen, maar ook allerlei soorten situaties en omgevingen arrangeert om mensen te openbaren en tenslotte ook rampen gebruikt om mensen te louteren en te zuiveren. Tegelijkertijd zien mensen hoe God laat zien wie de antichristen, de boosdoeners en de ongelovigen in de kerk zijn en hoe Hij de grote rode draak zo manoeuvreert dat hij dienst doet bij het vervolmaken van de door Hem uitverkoren mensen. Aldus winnen mensen enige praktische kennis over Gods almacht, wijsheid, wonderbaarlijkheid en ondoorgrondelijkheid. Daarnaast verwerven ze een meer praktisch begrip over Gods vriendelijke bedoelingen bij het redden van de mensheid, over Zijn oprechte liefde voor de mensheid en Zijn wezen van heiligheid en schoonheid. Het ervaren van het werk en het woord van Almachtige God helpt bij de oplossing van de vele misvattingen die mensen over God hebben en draagt ertoe bij dat ze zich realiseren dat God niet alleen de God van de Israëlieten is, maar ook de God van alle naties van de heidenen en de God van alle schepsels. Mensen begrijpen ook dat Gods werk altijd nieuw is en nooit oud en niet gebonden is aan regels. Op vele manieren zien mensen dat er vele beminnelijke aspecten zijn van God en dat Gods liefde voor de mensheid groot en praktisch is. Hierna wordt werkelijke liefde voor God in hun harten opgewekt, verlangen ze ernaar de waarheid na te streven en streven ze er met al hun kracht naar hun plicht als schepsels te vervullen en God tevreden te stellen. Hieruit weten we dat het werk en de woorden van de laatste dagen van Almachtige God de mens een dieper begrip kan geven van God dan mogelijk was tijdens het Tijdperk van Genade. Het is een begrip dat praktischer en completer is. Hoe meer het begrip dat de mens van God heeft zich verdiept, hoe nauwer de relatie tussen God en de mens wordt. Alleen Gods eigen werk kan dit effect hebben en alleen God Zelf kan voor de mens Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is naar buiten brengen. Er bestaat geen twijfel dat Almachtige God de ware weg is.

Samengevat: Bliksem uit het oosten, die is tegengewerkt en veroordeeld door de religieuze leiders, is de Heer Jezus die in de laatste dagen is teruggekeerd tot het vlees – Hij is de unieke God Zelf. Daarom, hoe de verschillende denominaties Hem ook tegenwerken en aanvallen, en hoe de CCP-regering ook geruchten verzint om Hem te veroordelen en hem vals te beschuldigen, ze zijn niet in staat geweest om ook maar in de geringste mate de uitbreiding van Gods werk in de laatste dagen tegen te werken. In slechts ongeveer twintig jaar heeft het koninkrijkevangelie van Almachtige God zich verspreid over heel het continent van China. Gods woord en Gods naam zijn verspreid over honderden miljoenen huishoudens. Onder de verschillende denominaties zijn degenen die de waarheid nastreven en God echt willen, teruggekeerd naar Almachtige God. Miljoenen mensen genieten van het woord van God, ontvangen Gods oordeel, reiniging, redding en vervolmaking, en prijzen Gods wonderbaarlijke daden. God heeft een groep overwinnaars gecreëerd in China en heeft een groep mensen gewonnen die één van hart en één van ziel met Hem zijn. Gods werk zal spoedig worden afgesloten met Zijn verheerlijking. Zijn werk verspreidt zich snel van het oosten – China – naar de westerse wereld en De Kerk van Almachtige God heeft gemeenten in talloze landen opgericht, wat de volledige vervulling van de profetie van de Heer Jezus inhoudt: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Matteüs 24:27). Mijn spirituele collega’s, zet snel jullie ingebeelde opvattingen van jullie af en streef er in plaats daarvan naar Gods stem te horen. Verschijn alsjeblieft oprecht voor God: Almachtige God wacht op je terugkeer!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media

 • Waar komt Bliksem uit het oosten vandaan?

  We leven nu in de laatste dagen, de profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in principe vervuld en duizenden vrome gelovigen hopen vurig op de …

 • Wat zijn de doelstellingen van De Kerk van Almachtige God?

  De Kerk van Almachtige God bewatert en weidt haar gelovigen in volledige overeenstemming met de woorden van God in de Bijbel en Het woord verschijnt i…

 • Zijn Almachtige God en de Heer Jezus één God?

  The Church of Almighty God came into being because of the appearance and work of Almighty God—the returned Lord Jesus—Christ of the last days, and also under His righteous judgment and chastisement. The church is comprised of all those who truly accept Almighty God’s work of the last days and are conquered and saved by God’s word. It was entirely founded by Almighty God personally, and is personally led and shepherded by Him, and it was by no means set up by any man. This is a fact acknowledged by all the chosen people in The Church of Almighty God. Whoever is used by God incarnate is predestined by God, and personally appointed and testified to by God, just as Jesus personally chose and appointed the twelve disciples. Those who are used by God only cooperate with His work, and cannot do God’s work in His stead. The church was not founded by those who are used by God, nor do God’s chosen people believe in or follow them. The churches of the Age of Grace were not set up by Paul and other apostles, but were the product of the work of the Lord Jesus and founded by the Lord Jesus Himself.

 • Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?

  Net zoals de kerken van het Christendom is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen doordat het werk van God vlees is geworden. De kerken van het…