Vraag 9: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?

Vraag 9: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?

Antwoord:

Jullie vroegen: “Waarom moet God twee keer geïncarneerd worden om het werk te doen om de mensheid te redden?” Laten we hier duidelijk over zijn: Wat de redding van de mensheid betreft, hebben Gods twee incarnaties een diepe en verstrekkende betekenis. Want het reddingswerk, of het nu gaat om de verlossing of het oordeel en de zuivering van de laatste dagen, kan niet worden uitgevoerd door de mens. Hiervoor moet God geïncarneerd worden om het werk zelf uit te voeren. In het Tijdperk van Genade werd God geïncarneerd als de Heer Jezus, dat wil zeggen dat Gods Geest zich hulde in heilig en zondeloos vlees en aan het kruis werd genageld om te dienen als zondoffer en de mens te verlossen van zijn zondigheid. Dat begrijpen we allemaal. Maar wat betreft de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen, waarom is Hij geïncarneerd in het vlees als de Mensenzoon om te verschijnen en te werken? Veel mensen hebben moeite om dat te begrijpen. Als Almachtige God dit aspect van de waarheid niet had uitgelegd en het mysterie niet had onthuld, zou niemand deze waarheid hebben begrepen. Welnu. Laten we eens kijken wat Almachtige God precies heeft gezegd.

Almachtige God zegt: “De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd. Nadat het Tijdperk van de Wet ten einde kwam en het begin van het Tijdperk van Genade aanbrak, begon God met het reddingswerk, hetgeen voortduurt tot de laatste dagen waarin Hij de mensheid vanwege zijn opstandigheid volledig zal zuiveren door het oordelen en het tuchtigen van het menselijke ras. Pas dan zal God Zijn reddingswerk afronden en de rust binnengaan. Daarom is God in de drie werkfases slechts tweemaal vleesgeworden om Zijn werk Zelf te midden van de mensheid uit te voeren. Dat komt omdat slechts één van de drie werkfases bedoeld is om richting te geven aan het leven van de mensen, terwijl de andere twee bestaan uit het reddingswerk. Alleen door de vleeswording kan God naast de mens leven, het leed van de wereld ervaren en in een gewoon vleselijk lichaam leven. Alleen op deze manier kan Hij de mens praktische woorden geven, zoals schepsels die nodig hebben. Het is door de incarnatie van God dat de mens volledige redding ontvangt van God en niet rechtstreeks uit de hemel in antwoord op zijn gebeden. Want in het vlees zijnde kan de mens de Geest van God niet zien, veel minder nog kan hij naderen tot Zijn Geest. De mens kan alleen maar in contact komen met het geïncarneerde vlees van God en alleen zo is de mens in staat om alle woorden en alle waarheden te bevatten en volledige redding te ontvangen. De tweede incarnatie zal voldoende zijn om de zonden van de mens uit te wissen en hem volledig te zuiveren. Daarom zal de totaliteit van Gods werk in het vlees met de tweede incarnatie tot een einde worden gebracht en zal de waarde van Gods incarnatie compleet worden gemaakt. Vanaf dat ogenblik zal het werk van God in het vlees geheel tot een einde zijn gebracht. Na de tweede incarnatie zal Hij niet voor een derde keer vlees worden voor Zijn werk. Want Zijn gehele management zal tot een einde gekomen zijn. De incarnatie van de laatste dagen zal Zijn uitverkoren volk volledig hebben gewonnen en de mensheid zal in de laatste dagen zijn onderverdeeld naar soort. Hij zal niet langer het reddingswerk doen, noch zal Hij terugkeren naar het vlees om enig werk te verrichten” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen Jezus Zijn werk deed, had de mens nog maar een vage en onduidelijke kennis over Hem. De mens heeft altijd gedacht dat Hij de zoon van David was en verkondigde Hem als een grote profeet, de liefdadige Heer die de mens van zijn zonden verloste. Sommigen werden, door de kracht van hun geloof, alleen al genezen door het aanraken van Zijn mantel: de blinden konden zien en zelfs de doden konden tot leven worden gewekt. De mens was echter niet in staat om de diepgewortelde verdorven satanische gezindheid in zichzelf te ontdekken, noch wist hij hoe hij zich ervan kon ontdoen. De mens ontving veel genade, zoals de vrede en het geluk van het vlees, het geloof van een lid dat zegen bracht aan een hele familie, de genezing van ziekte, enzovoort. De rest bestond uit de goede daden van de mens en zijn goddelijke verschijning. Als de mens zo kon leven, werd hij beschouwd als een aanvaardbare gelovige. Alleen dit soort gelovigen kan na de dood de hemel binnengaan, wat betekent dat ze gered zijn. Maar tijdens hun leven hebben deze mensen de weg van het leven absoluut niet begrepen. Alles wat ze deden, was zondigen om vervolgens hun zonden te belijden. Dit gebeurde in een constante cyclus zonder dat ze iets ondernamen om hun gezindheid te veranderen. Dit was de toestand van de mens in het Tijdperk van Genade. Heeft de mens volledige redding ontvangen? Nee! Daarom bleef na beëindiging van die werkfase het werk van het oordeel en tuchtiging over. Deze fase is bedoeld om de mens te zuiveren door middel van het woord en hem daarmee op een weg te leiden die hij volgen kan. Deze fase zou niet vruchtbaar en zinvol zijn als het verder ging met het uitdrijven van demonen, want het zou de zondige natuur van de mens niet uitbannen en de vergeving van zonden zou bij de mens tot stilstand komen. Door het zondoffer zijn de zonden van de mens vergeven, want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd en God heeft gezegevierd over Satan. Maar omdat de verdorven gezindheid van de mens nog steeds in hem is, kan de mens nog steeds zondigen en tegen God in opstand komen, en heeft God de mensheid niet gewonnen. Daarom gebruikt God in deze werkfase het woord om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen, waardoor hij praktiseert in overeenstemming met het juiste pad. Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase. De incarnatie in de laatste dagen heeft de betekenis van Gods incarnatie dus compleet gemaakt en heeft Gods managementplan voor de redding van de mens volledig afgerond” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Uit de woorden van Almachtige God blijkt dat in het Tijdperk van Genade God de eerste keer alleen werd geïncarneerd om het werk van de verlossing te doen en de kruisiging te gebruiken als zondoffer om de mens van zijn zondigheid te verlossen en de mens te bevrijden van de vervloekingen en veroordeling van de wet. We hoefden alleen onze zonden te biechten en berouw te tonen en onze zonden werden vergeven. Dan konden we genieten van de overvloedige genade en waarheid. Dit is het werk van de verlossing dat de Heer Jezus deed en het is de ware betekenis van de redding door het geloof in de Heer. Hoewel de Heer Jezus ons onze zonden heeft vergeven, hebben we ons nog niet losgemaakt uit de ketenen van zondigheid, want we zijn nog in de greep van onze zondige natuur, en satanische gezindheid. Hoewel we onze zonden hebben bekend tegenover de Heer en Zijn vergeving hebben ontvangen, weten we niet van onze zondige natuur en we weten nog minder van onze verdorven gezindheid, een toestand die nog veel ernstiger is dan zondigheid. We kunnen alleen de zonde in onszelf herkennen die bestaat uit wetteloosheid en dat wat leidt tot de beschuldiging van ons geweten. Maar de diepere zonden, de zonde van ons verzet tegen God, herkennen we niet. Zo weten we niet wat de oorsprong van ons verzet tegen God is, of hoe onze satanische gezindheid gemanifesteerd wordt, hoe onze satanische natuur is ontstaan, welke vergiften van Satan er in onze natuur bestaan, waar de satanische filosofie en satanische logica en regels van de mens uit voortkomen. Waarom heeft de mens geen weet van deze satanische dingen? Als de mens door de Heer Jezus is vergeven voor zijn zonden, waarom kan hij zich dan niet losmaken uit de ketenen van zondigheid en waarom gaat hij zelfs door met het plegen van dezelfde zonden? Is de mens echt gezuiverd als zijn zonden hem zijn vergeven? Dit is echt een praktische kwestie die niemand in het Tijdperk van Genade lijkt te begrijpen. Hoewel we in ons geloof in de Heer worden vergeven voor onze zonden, begaan we onbewust nog steeds zonden door ons te verzetten tegen God en Hem te verraden. Wij gelovigen weten dit uit de eerste hand. Bijvoorbeeld, zelfs als we ons geloof in de Heer hebben gelegd, gaan we door met liegen. We zijn ijdel, verachten de waarheid en steunen het kwaad. We zijn nog steeds arrogant, verraderlijk, egoïstisch en hebzuchtig. We zijn weerloos gevangen in de verdorven gezindheid van Satan. Veel mensen werken onvermoeibaar voor de Heer, maar dat doen ze in de hoop te worden beloond en het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Als ze de genade van de Heer genieten, zijn ze gelukkig en vastberaden in hun geloof in de Heer. Maar zodra ze worden geconfronteerd met een ramp of een tragedie in de familie, begrijpen ze de Heer verkeerd, geven ze Hem de schuld en verloochenen en verraden ze Hem zelfs. Zodra Gods werk niet in overeenstemming is met hun opvattingen en waandenkbeelden, gedragen ze zich als hypocriete farizeeërs en veroordelen ze God. Hebben jullie uit de eerste hand ervaren waar ik het over heb? Wat bewijst dit alles? Hieruit blijkt dat, hoewel we de redding van de Heer Jezus hebben aanvaard en onze zonden zijn vergeven, dat niet betekent dat we ons helemaal hebben bevrijd van de zonde en nu gereinigd zijn. En het betekent nog minder dat we van God zijn geworden en zijn gewonnen door God. Dus als de Heer Jezus terugkomt om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen, zullen velen uit de religieuze wereld over God oordelen en Hem veroordelen en belasteren, Hem openlijk hun tegenstander noemen en Hem opnieuw aan het kruis nagelen. Kunnen zij die God openlijk veroordelen en zich tegen Hem verzetten, worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, alleen omdat hun zonden zijn vergeven? Kan God deze kwade krachten die zich tegen God verzetten, toelaten in het hemelse koninkrijk? Zou God deze antichristen, deze haters van de waarheid, opnemen in het hemelse koninkrijk? Zoals jullie zien, zijn onze zonden ons wel vergeven door ons geloof in de Heer, maar hebben we ons niet volledig bevrijd van zondigheid en satanische invloeden. Nog minder zijn we door God gewonnen en van God geworden. Dus als wij ons willen bevrijden van de zonde en zuiverheid willen bereiken om helemaal door God gewonnen te worden, moeten we volledig worden gezuiverd en gered door het werk van Gods tweede incarnatie.

We hebben een veel te eenvoudig beeld van Gods reddingswerk, alsof er, toen de zonden van de mens vergeven waren, geen andere problemen meer waren en hij alleen hoefde te wachten tot hij door de Heer zou worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Wat is de mens toch naïef en kinderlijk verdorven. Wat zijn de opvattingen en waandenkbeelden van de mens belachelijk verdorven. Was de zonde het enige probleem waar de mens mee behept was nadat hij werd verdorven door Satan? Wat is de oorsprong van de zonde van de mens? Wat is zonde? Waarom verfoeit God hem? Tot op heden begrijpt niemand het goed. De mens is totaal verdorven door Satan. Hoever gaat hun verdorvenheid? Dat weet niemand goed. Hoe erg de mens verdorven is, bleek bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dat mensen de genadige Heer Jezus, die zoveel waarheid had verkondigd, konden kruisigen, bewees dat de mens Satansgebroed was geworden. De mensen hadden totaal geen menselijkheid meer. Ze bezaten geen greintje redelijkheid of geweten. Welk mens bezit nog normale menselijkheid? Blijkt uit het verzet en de vijandigheid van de mensen tegen God niet dat het voor hen nu Hij of zij is en dat ze onverzoenlijk met God zijn geworden? Kan dit probleem echt worden opgelost als hun zonden worden vergeven? Wie kan garanderen dat de mens, als zijn zonden worden vergeven, zich niet tegen God zal verzetten of Hem als zijn vijand zal beschouwen? Niemand kan het garanderen. De zonden van de mens kunnen vergeven worden, maar kan God de natuur van de mens vergeven? Een natuur die zich verzet tegen God? Kan God de satanische gezindheid vergeven waarvan de mens vervuld is? Hoe lost God dan deze dingen op die toebehoren aan Satan? God gebruikt daarvoor zeker Zijn oordeel en tuchtiging. Dus zonder Gods rechtvaardige oordeel en tuchtiging zou de verdorven mens niet veroverd worden, laat staan diep vernederd wegzinken in de grond. Dat is de voornaamste reden waarom God geïncarneerd moet zijn om het werk van het oordeel te doen. Veel mensen twijfelen eraan dat God wordt geïncarneerd om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen. Waarom? Omdat ze niet inzien dat de mens volslagen verdorven is. Daarom hebben ze niet het minste benul van de betekenis van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Ze houden vast aan hun opvattingen en zoeken en onderzoeken niet de ware weg. Hoe kunnen ze dan ooit Gods werk aanvaarden en gehoorzamen?

Wij mensen kunnen de diepe betekenis van Gods twee incarnaties niet bevatten. Laten we, om te zien waarom God twee keer is geïncarneerd, wat de betekenis van de twee incarnaties is en om dit aspect van de waarheid te kennen, een paar passages van Almachtige God opslaan. Almachtige God zegt: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit moet minimaal het geval zijn. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Daarom bestaat Zijn menselijkheid in het belang van Zijn lichamelijke essentie; er kan geen vlees zijn zonder menselijkheid, een persoon zonder menselijkheid is geen menselijk wezen. Zo is de menselijkheid van Gods vlees een wezenlijke eigenschap van het geïncarneerde vlees van God. Het is blasfemie te zeggen dat “als God vlees wordt Hij helemaal goddelijk is en helemaal niet menselijk”, omdat dit een onmogelijk standpunt is, dat het grondbeginsel van de incarnatie geweld aandoet” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In welk tijdperk of welke plaats God ook vlees wordt, de principes voor Zijn werk in het vlees blijven onveranderlijk. Hij kan geen vlees worden en het vlees dan in Zijn werk ontstijgen; Hij kan al helemaal geen vlees worden en dan niet gaan werken binnen de normale menselijkheid van het vlees. Anders zou Gods vleeswording niets te betekenen hebben en zou het vleesgeworden Woord volkomen inhoudsloos worden. Bovendien weet alleen de Vader in de hemel (de Geest) van Gods vleeswording en niemand anders, zelfs niet het vlees Zelf of de boodschappers van de hemel. Met dit feit is Gods werk in het vlees zeker normaal en kan het nog beter aantonen dat het Woord inderdaad vlees is geworden, en dat het vlees een gewoon en normaal mens betekent” (‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het belang van de incarnatie is dat een gewoon, normaal mens het werk van God Zelf uitvoert; dat wil zeggen dat God Zijn goddelijke werk in menselijkheid uitvoert en daarbij Satan overwint. Incarnatie houdt in dat de Geest van God vlees wordt, dat wil zeggen dat God vlees wordt. Het werk dat Hij in het vlees doet is het werk van de Geest en het wordt in het vlees gerealiseerd, door middel van het vlees tot uitdrukking gebracht. Niemand anders dan Gods vlees kan de bediening van de vleesgeworden God vervullen, dat wil zeggen, alleen Gods geïncarneerde vlees, deze normale menselijkheid – en niemand anders – kan het goddelijke werk uitdrukken. … Dat Hij een normale menselijkheid bezat bewijst dat Hij de geïncarneerde God in het vlees was. Het feit dat Hij een normaal menselijk groeiproces doorliep toont verder aan dat Hij van gewoon vlees was. Bovendien is Zijn werk voldoende bewijs dat Hij Gods woord en Gods Geest was dat vlees werd. Het werk eist dat God vlees wordt, met andere woorden, dit stadium van werk moet in het vlees worden gedaan, in de normale menselijkheid. Het is een eerste vereiste voor ‘het Woord dat vlees wordt’, voor ‘Het Woord dat in het vlees verschijnt’ en het is het ware verhaal achter de twee incarnaties van God” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Waarom zeg ik dat de bedoeling van de incarnatie niet klaar was met het werk van Jezus? Omdat het Woord niet geheel vlees werd. Wat Jezus deed was slechts een deel van het werk van God in het vlees: Hij deed alleen het verlossingswerk en niet het werk om de mens geheel voor Zich te winnen. Hierom is God nogmaals vleesgeworden in de laatste dagen. Dit stadium van het werk wordt ook in gewoon vlees gedaan, door een buitengewoon normaal mens, een van wie de menselijkheid zelfs niet een beetje transcendent is. Met andere woorden, God is een compleet menselijk wezen geworden en het is een persoon met de identiteit van God, een compleet menselijk wezen, compleet vlees, die het werk uitvoert” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het woord van Almachtige God heeft de betekenis en het mysterie van de incarnatie geopenbaard. Als we het woord van Almachtige God lezen, blijkt dat incarnatie betekent dat Gods Geest gehuld wordt in vlees en verandert in een gewoon en normaal persoon om het werk van God Zelf te doen. De geïncarneerde God moet normale menselijkheid bezitten, en binnen de normale menselijkheid werken en spreken. Zelfs als Hij wonderen verricht, moeten deze binnen de normale menselijkheid worden verricht. In zijn uiterlijke verschijning lijkt de geïncarneerde God normaal. Hij lijkt Zijn werk te doen als een normaal, gewoon mens. Als Hij geen normale menselijkheid bezat en binnen Zijn normale menselijkheid werkte, zou Hij niet de incarnatie van God zijn. De incarnatie betekent dat Gods Geest is verwezenlijkt in het vlees. Binnen de normale menselijkheid drukt Hij de waarheid uit, doet Hij het werk van God Zelf en verlost en redt Hij de mensheid. Dit is de betekenis van de incarnatie. Maar wat is de betekenis van de twee incarnaties van God? Er wordt in de eerste plaats mee bedoeld dat de twee incarnaties van God de betekenis van de incarnatie hebben voltooid, het werk van het Woord dat in het vlees verschijnt, hebben volbracht en Gods managementplan hebben voltooid om de mensheid te redden. Dit is de betekenis van de twee incarnaties van God. We moeten allemaal begrijpen dat Gods eerste incarnatie was bedoeld om het werk van de verlossing te doen en het werk van het oordeel in de laatste dagen voor te bereiden. Gods eerste incarnatie heeft dus de betekenis van de incarnatie niet voltooid. Het doel van Gods tweede incarnatie is om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen en de mensheid geheel aan de greep van Satan te ontworstelen, om de mensen van hun satanische gezindheid en de invloed van Satan te bevrijden, zodat ze kunnen terugkeren naar God en door Hem worden gewonnen. Almachtige God, Christus van de laatste dagen heeft de waarheid volledig uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden. Hij heeft al het werk van God in het vlees volbracht en alles uitgedrukt wat God moet uitdrukken in Zijn geïncarneerde vlees. Alleen door dat te doen, heeft Hij het werk van het Woord dat verschijnt in het vlees, volbracht. Laten we nog twee passages van Almachtige God lezen. Almachtige God zegt: “God zal woorden gebruiken om het universum te overwinnen. Dat zal Hij niet doen door Zijn vleesgeworden vlees, maar door de uitspraken uit de mond van de vleesgeworden God te gebruiken om alle mensen in het hele universum te overwinnen. Alleen dit is het vleesgeworden Woord en alleen dit is de verschijning van het Woord in het vlees. Misschien schijnt het mensen toe dat God niet veel werk heeft gedaan – maar God hoeft slechts Zijn woorden te uiten om mensen volkomen te overtuigen en versteld te doen staan. Mensen schreeuwen en gillen als er geen feiten zijn. Met de woorden van God vallen ze stil. God zal dit feit zeker bewerkstelligen, want dit is Gods reeds lang gemaakte plan: de komst van het Woord op aarde bewerkstelligen” (‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Deze fase van het werk vervulde de kernbetekenis van ‘het Woord wordt vlees’, gaf een diepere betekenis aan “het Woord was bij God en het Woord was God’ en maakt het voor je mogelijk om standvastig deze woorden te geloven: ‘In het begin was het Woord.’ Dat wil zeggen, in de tijd van de schepping was God bezeten van woorden, Zijn woorden waren bij Hem en onafscheidelijk van Hem en het laatste tijdperk maakt de macht en het gezag van Zijn woorden nog duidelijker en stelt de mensen in staat om al Zijn woorden te zien – al Zijn woorden te horen. Dat is het werk van het laatste tijdperk. Je moet deze dingen door en door gaan begrijpen. Het is niet een kwestie van het vlees kennen, maar het vlees en het Woord kennen. Dit is waar je van moet getuigen, wat iedereen moet weten. Want dit is het werk van de tweede incarnatie – en de laatste keer dat God vlees wordt – het maakt de betekenis van de incarnatie helemaal compleet, voert Gods werk in het vlees helemaal uit en zendt het uit en brengt de tijd dat God in het vlees is tot een einde” (‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De twee incarnaties van God voltooien al het werk van God in het vlees, dat wil zeggen Gods werk van de volledige redding van de mens. In de toekomst zal God dus niet meer geïncarneerd worden. Er zal geen derde of vierde keer zijn, want het werk van God in het vlees is al helemaal volbracht. Dit wordt bedoeld met de verklaring dat God twee keer is geïncarneerd om de betekenis van de incarnatie te voltooien.

God is twee keer geïncarneerd om de betekenis van de incarnatie te voltooien. Voor mensen die Gods werk van het oordeel in de laatste dagen nog moeten ervaren, is dit moeilijk te begrijpen. Mensen die alleen het werk van de verlossing in het Tijdperk van Genade hebben ervaren, weten dat de Heer Jezus de geïncarneerde God is. Maar slechts weinigen begrijpen dat het werk van de Heer Jezus alleen de verlossing omvatte en Hij het werk van het Woord dat in het vlees verschijnt, niet heeft volbracht. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus niet de hele waarheid van de volledige redding van de mensheid door de geïncarneerde God heeft uitgedrukt. Dus de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13). Nu is de Heer Jezus teruggekeerd in het vlees als de Mensenzoon. Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Hij doet hier het werk van het oordeel dat begint in Gods huis. Hier drukt Hij de hele waarheid uit die de mensheid zal zuiveren en redden, de waarheid die staat in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De geïncarneerde God spreekt voor het eerst in Gods hoedanigheid tot het hele universum en verkondigt Zijn woord. Hij verkondigt de details van Gods managementplan om de mensheid te redden. Hij drukt Gods wil en eisen uit tegenover de hele mensheid en de bestemming van de mens.

Laten we eens kijken hoe Almachtige God dit verklaart: “Je kunt met recht zeggen dat sinds de schepping dit de eerste keer is geweest dat God de hele mensheid heeft toegesproken. God heeft nooit eerder zo gedetailleerd en zo systematisch tot de hele geschapen mensheid gesproken. Natuurlijk was dit ook de eerste keer dat Hij zoveel en zo lang tot de hele mensheid sprak. Dit was nooit eerder voorgekomen. Daar komt nog bij dat deze uitspraken de eerste teksten waren die God onder de mensheid heeft geuit waarin Hij de mens ontmaskert, begeleidt, oordeelt en openhartig met hem spreekt. En zo waren het ook de eerste uitspraken waarin God de mensen Zijn voetstappen laat kennen, de plaats waar Hij ligt, Zijn gezindheid, wat God heeft en wat Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorg om de mensheid. Je kunt zeggen dat dit de eerste uitspraken sinds de schepping waren die God tot de mens had gericht vanuit de derde hemel, en dat dit de eerste keer was dat God Zijn inherente identiteit heeft gebruikt om te verschijnen en de stem van Zijn hart aan de mensheid te laten horen met woorden” (‘Inleiding’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Dit is omdat ik het einde van de mensheid naar de wereld breng en vanaf nu leg ik mijn gehele gezindheid bloot aan de mensheid, zodat allen die mij kennen en allen die mij niet kennen, hun ogen mogen uitkijken dat ik inderdaad naar de mensenwereld ben gekomen, op aarde ben gekomen waar alle dingen zich vermenigvuldigen. Dit is mijn plan, het is mijn enige ‘bekentenis’ sinds mijn schepping van de mensheid. Ik zou willen dat jullie je onverdeelde aandacht konden schenken aan elke beweging die ik maak, want mijn stok drukt zich opnieuw dicht tegen de mensheid aan, tegen allen die zich tegen mij verzetten” (‘Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Sommige mensen begrijpen de twee incarnaties van God om de betekenis van de incarnatie te voltooien niet, omdat ze geen ervaring hebben. Als ze erover horen, begrijpen ze het niet. Laten we kijken naar de details van het werk dat wordt verricht tijdens de twee incarnaties van God. Tijdens Gods eerste incarnatie deed Hij het werk van de verlossing en verrichtte Hij veel wonderen. Hij voedde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Hij bracht de wind en de golven tot bedaren met een woord. Lazarus. En veertig dagen lang vastte de Heer Jezus en werd Hij verleid in de woestijn. Hij liep op het water enzovoort. Omdat het vlees van de Heer Jezus wonderen verrichtte en Hij werd verheerlijkt op de berg in de ogen van ons mensen, hoewel de Heer Jezus was geïncarneerd in het vlees, bezat Hij nog bovennatuurlijke elementen. Hij was anders dan de gemiddelde mens. De wonderen volgden Hem overal. Ook deed de Heer Jezus maar één fase van het werk, het werk van de verlossing. Hij drukte alleen de waarheid van het werk van de verlossing uit en manifesteerde vooral Gods gezindheid van barmhartigheid en liefde. Hij drukte niet alle waarheden van het werk van het oordeel en de redding uit, en Hij drukte tegenover de mens niet Gods rechtvaardige, heilige en onbeledigbare gezindheid uit. Je kunt dus niet zeggen dat de eerste incarnatie de betekenis van de incarnatie voltooide. Zoals Almachtige God zegt: “Jezus heeft een fase van het werk gedaan die alleen de kern van ‘het Woord was bij God’ vervulde: de waarheid van God was bij God en de Geest van God was bij het vlees en was onafscheidelijk van Hem. Dat wil zeggen, het vlees van de geïncarneerde God was bij de Geest van God, wat een groter bewijs is dat de vleesgeworden Jezus de eerste incarnatie van God was” (‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods incarnatie in de laatste dagen is anders dan de eerste incarnatie. In de tweede incarnatie heeft God geen wonderen verricht. Hij is totaal niet bovennatuurlijk. Uiterlijk ziet Hij eruit als een normaal en gewoon mens die praktisch en realistisch Zijn Werk doet en Zijn woorden spreekt onder de mensen. Hij heeft de waarheid uitgedrukt om over de mens te oordelen en hem te zuiveren en vervolmaken. Almachtige God heeft alle mysteries van Gods managementplan geopenbaard en Gods rechtvaardige en heilige gezindheid gemanifesteerd, en alles wat God is en heeft, Gods wil en wat Hij van de mens eist. Ook heeft Hij de satanische natuur en verdorven gezindheden die zich tegen God verzetten, ontmaskerd. Daarbij heeft Hij de mensen veroverd, vervolmaakt, ontmaskerd en geëlimineerd, ieder naar zijn soort. De hele waarheid waarmee God de mens in de laatste dagen begiftigt, wordt uitgedrukt binnen de normale menselijkheid van Zijn vlees. Daar is niets bovennatuurlijks aan. We zien alleen een normaal mens die Zijn woord spreekt en Zijn werk doet. Maar het woord dat Christus spreekt, is helemaal waar. Het heeft gezag en kracht. Het kan de mens zuiveren en redden. Uit het woord van Christus dat over de waarheid en essentie van de verdorvenheid van de mens oordeelt en deze blootlegt, blijkt hoe God doordringt in de kern van de mens als Hij hem observeert en hoe grondig God de mens begrijpt. De mens leert ook Gods rechtvaardige, heilige en onbeledigbare gezindheid kennen. Uit de vermaningen en berispingen van Christus blijken Gods barmhartigheid en zorgzaamheid voor de mens. Door de vele manieren waarop Christus spreekt en werkt, leren we Gods almacht en wijsheid kennen, de serieuze bedoelingen waarmee God werkt om de mens te redden, en Gods ware liefde en Zijn redding van de mens. Door de manier waarop Christus alle mensen, zaken en dingen behandelt, leren we begrijpen dat Gods genot, woede, verdriet en geluk uitingen zijn van positieve dingen en de uitdrukking zijn van Gods gezindheid en natuurlijke manifestaties van de essentie van Gods leven. Uit het woord en werk van Christus blijkt hoe superieur en groot God is en hoe nederig en verborgen Hij is. We leren Gods oorspronkelijke gezindheid en ware gezicht echt begrijpen en kennen, waardoor we een verlangen naar de waarheid en eerbied voor God in ons hart krijgen, om God waarachtig lief te hebben en te gehoorzamen. Dat is het effect dat het woord en werk van Gods tweede incarnatie op ons hebben. Door het woord en werk van Gods tweede incarnatie kan de mens niet alleen God vlees zien worden, maar ook het feit inzien dat Gods woord in het vlees verschijnt. Gods woord kan alle dingen volbrengen. Dit normale, gewone vlees is de belichaming van de Geest van waarheid. De geïncarneerde God is de waarheid, de weg en het leven. Hij is de verschijning van de enige ware God. Alleen door de verschijning en het werk van Almachtige God is de betekenis van de incarnatie voltooid.

Laten we nog twee passages van het woord van Almachtige God lezen. Dan zullen we deze waarheid en dit mysterie nog beter begrijpen. Almachtige God zegt: “Deze fase van het werk vervulde de kernbetekenis van ‘het Woord wordt vlees’, gaf een diepere betekenis aan ‘het Woord was bij God, het Woord was God’ en maakt het voor je mogelijk om standvastig deze woorden te geloven: ‘In het begin was het Woord’” (‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk spreekt de vleesgeworden God woorden om allen die in Hem geloven te overwinnen. Dit is ‘het verschijnen van het Woord in het vlees.’ God is gekomen tijdens de laatste dagen om dit werk te doen, dat wil zeggen: Hij is gekomen om de werkelijke betekenis van ‘het verschijnen van het Woord in het vlees’ te vervullen. Hij spreekt enkel woorden en maar zelden komen er feiten. Dit is wat het verschijnen van het Woord in het vlees inhoudt en wanneer de vleesgeworden God Zijn woorden spreekt, is dit de verschijning van het Woord in het vlees en komt het Woord in het vlees. ‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord is vlees geworden.’ Dit (het werk van het verschijnen van het Woord in het vlees) is het werk dat God in de laatste dagen zal volbrengen en dit is het laatste hoofdstuk van Zijn gehele managementplan en daarom moet God op aarde komen en Zijn woorden in het vlees zichtbaar maken. Dat wat vandaag gedaan is, dat wat in de toekomst gedaan zal worden, dat wat God zal volbrengen, de eindbestemming van de mens, zij die gered zullen worden, zij die verwoest zullen worden, enzovoorts – dit werk dat uiteindelijk volbracht zal moeten worden is allemaal duidelijk aangegeven en dit alles is bedoeld om de daadwerkelijke betekenis van het verschijnen van het Woord in het vlees te vervullen. De bestuurlijke decreten en statuten die eerder werden uitgebracht, zij die verwoest zullen worden, zij die de rust zullen binnengaan – deze woorden moeten allemaal in vervulling gaan. Dit is het werk dat de vleesgeworden God in de eerste plaats volbrengt tijdens de laatste dagen. Hij helpt mensen te begrijpen waar degenen die door God voorbestemd zijn thuishoren en waar degenen die niet door God voorbestemd zijn thuishoren, hoe Zijn volkeren en zonen gerangschikt zullen worden, wat er met Israël zal gebeuren, wat er met Egypte zal gebeuren; in de toekomst zullen al deze woorden in vervulling gaan. De stappen van het werk van God versnellen. God gebruikt het woord als middel om aan de mens duidelijk te maken wat er in elk tijdperk moet gebeuren, wat de vleesgeworden God van de laatste dagen moet doen, Zijn bediening die uitgevoerd moet worden, en deze woorden zijn allen bedoeld om de daadwerkelijke betekenis van het verschijnen van het Woord in het vlees te vervullen” (‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Na het lezen van deze passages uit het woord van Almachtige God, hoop ik dat iedereen beter begrijpt hoe de twee incarnaties van God de betekenis van de incarnatie voltooien. We zien nu in dat het werk van Gods redding van de mensheid wordt volbracht door het werk van de incarnatie. De fase van het werk die de Heer Jezus uitvoerde, was het werk van de verlossing. De waarheid die Hij uitdrukte, was heel beperkt. Dus toen we het werk van de Heer Jezus hadden ervaren, was wat we van God wisten, nog beperkt. Almachtige God is gekomen om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen en heeft de waarheid van Gods rechtvaardige oordeel over de verdorvenheid van de mens helemaal uitgedrukt. Hierdoor kan de mens Gods inherente gezindheid zien en Zijn rechtvaardige en heilige essentie kennen. Dus de geïncarneerde God in de laatste dagen heeft Gods werk volledig voltooid in het vlees. Hij heeft de waarheid die God dient uit te drukken in het vlees, helemaal uitgedrukt. Daarmee heeft Hij het feit vervuld van ‘het Woord dat in het vlees verschijnt’. Zo voltooien Gods twee incarnaties de betekenis van de incarnatie. Gods twee incarnaties zijn onmisbaar en vullen elkaar aan. Je kunt dus niet zeggen dat God maar één keer geïncarneerd kan worden of dat Hij drie of vier keer geïncarneerd zal worden. Want Gods twee incarnaties hebben het werk van God om de mensheid te redden al voltooid en hebben de hele waarheid uitgedrukt van de mensheid-reddende waarheid die Gods incarnaties dienen uit te drukken. Zo hebben Gods twee incarnaties de betekenis van de incarnatie voltooid.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 9: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?

Snelheid

Vraag 9: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?