Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 2)

Door Bao’en, Brazilië

Het mysterie van “de Vader en de Zoon” wordt eindelijk geopenbaard

Hoewel ik tot begrip van deze waarheid was gekomen, was het me nog steeds niet duidelijk waarom God in de laatste dagen als vrouw was geïncarneerd. Ik vroeg dus: “Broeder, er staat in Matteüs, hoofdstuk 3 vers 17 dat toen de Heer Jezus was gedoopt, een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ En ook noemde de Heer Jezus toen Hij bad God in de hemel Zijn vader. Het geslacht van ‘vader’ en ‘zoon’ is mannelijk, dit bewijst dus dat God mannelijk is. Hoe kan de Heer Jezus dus als vrouw wederkeren? Ik begrijp deze kwestie niet, ik vroeg me dus af je hierover misschien met me kon communiceren?

Na geluisterd te hebben naar wat ik had te zeggen, sprak de broeder geduldig: “We stellen op basis van deze paar verzen uit de Bijbel vast dat God mannelijk is, is dat echter geen willekeurige aanname?” Is dit een correcte gevolgtrekking? Heeft God ooit zoiets in de Bijbel gezegd? Heeft de Heilige Geest het gezegd? Dit is in feite een kwestie die veel mensen niet grondig begrijpen, we zullen het echter begrijpen zodra we de woorden van Almachtige God hebben gelezen. God zegt: ‘Toen Jezus in Zijn gebeden God in de hemel Vader noemde, deed Hij dit alleen vanuit het perspectief van een geschapen mens, alleen omdat de Geest van God Zich in gewoon en normaal vlees had gehuld en de uiterlijke bedekking van een schepsel had. Ook al had Hij de Geest van God in Zich, toch was Zijn uiterlijke verschijning die van een gewoon mens; met andere woorden, Hij was de ‘Mensenzoon’ geworden waar iedereen, inclusief Jezus Zelf, over sprak. Omdat Hij de Mensenzoon genoemd wordt, is Hij een persoon (man of vrouw, in ieder geval iemand met het uiterlijk omhulsel van een mens) die in een normaal gezin van gewone mensen wordt geboren. Daarom was hoe Jezus God in de hemel Vader noemde hetzelfde als hoe jullie Hem aanvankelijk Vader noemden; Hij deed dit vanuit het perspectief van een mens van de schepping’ (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘Er zijn er nog die zeggen: “Heeft God niet uitdrukkelijk gezegd dat Jezus Zijn geliefde Zoon was?” Jezus is de geliefde Zoon van God, in wie Hij welbehagen heeft gevonden – dit is zekerlijk gezegd door God Zelf. Dat was God die van Zichzelf getuigde maar vanuit een ander perspectief, het perspectief van de Geest in de hemel die van Zijn eigen incarnatie getuigt. Jezus is Zijn incarnatie, niet Zijn Zoon in de hemel. Begrijp je? Wijzen de woorden van Jezus, “Ik ben in de Vader en de Vader is in mij” er niet op dat Zij één Geest zijn? En is het niet voor de incarnatie dat Zij zijn gescheiden tussen hemel en aarde? In werkelijkheid zijn Zij nog steeds één, het is gewoon God die getuigenis geeft voor Zichzelf’ (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat de Heer Jezus God in de hemel Zijn vader noemde omdat de Heer Jezus de vleesgeworden God was, en omdat het van buitenaf leek alsof Hij precies hetzelfde was als een gewoon mens – Hij richtte Zich daarom tot God vanuit het perspectief van een geschapen man. Dit drukte ook de nederigheid en gehoorzaamheid van God in het vlees uit. God in de hemel noemde de Heer Jezus Zijn ‘geliefde zoon’, dit was God die van de Heer Jezus getuigt dat Hij de incarnatie van God is vanuit het perspectief van de Geest. Omdat dit de eerste keer was dat God in het vlees in de wereld verscheen en werkte, kende niemand Christus en behandelde allen de Heer Jezus alsof Hij niet meer dan een gewoon was. God vergaf de mensen hun kleine gestalte en, om mensen duidelijk te laten begrijpen dat de Heer Jezus van God kwam en het hen makkelijker te maken de leiding van de Heer Jezus te aanvaarden, getuigde Hij dat de Heer Jezus Zijn geliefde zoon was. Dit betekent echter niet dat de Heer Jezus de zoon van God was en het verwees niet naar het geslacht van God. We kunnen daarom God niet beperken tot het mannelijk geslacht op basis van de feiten dat de Heer Jezus God in de hemel Zijn Vader noemde in Zijn gebeden, of dat God in de hemel de Heer Jezus Zijn geliefde Zoon noemde. Er staat duidelijk in de Bijbel dat: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen’ (Genesis 1:27). God schiep zowel mannen als vrouwen naar Zijn beeld, als we dus God beperken tot het mannelijk geslacht, hoe verklaren we dan hoe God vrouwen schiep? God is in feite geest en er is geen sprake van onderscheid naar geslacht bij Hem. De incarnatie van God is de Geest van God die Zichzelf met vlees bekleedt en een normaal, gewoon mens wordt. De Heer Jezus was mannelijk en deze keer is God in vrouwelijke vorm geïncarneerd. De woorden ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ worden uitsluitend gebezigd in verband met het vlees waarmee God Zichzelf bekleed, en worden niet gebezigd in verband met de Geest van God. En toch begrijpen we dit mysterie niet, maar definiëren vertrouwende op onze eigen voorstellingen in plaats daarvan God als man – lasteren we God niet als we dit doen? Ik knikte zwijgend en dacht bij mezelf: Het blijkt dus dat de woorden ‘vader’ en ‘zoon’ niet verwijzen naar Gods geslacht, maar slechts manieren zijn waarop God Zijn vlees en Zijn Geest vanuit verschillende perspectieven benoemd. Het lijkt erop dat wanneer we Gods woorden letterlijk nemen, we echt niet in staat zijn ze te begrijpen, en dat we Gods wil in alle ernst moeten zoeken.

Na het belang van de wederkomst van de Heer in vrouwelijke vorm te hebben begrepen, voel ik me heel schuldig

Broeder Xiao ging vervolgens verder en sprak: “God is oppermachtig, Hij is groot en Hij is wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk. Wanneer we op onze eigen opvattingen en voorstellingen vertrouwen en daarmee God inperken, rebelleren we tegen God en trotseren we Hem! Door bij Zijn incarnatie van de laatste dagen de vorm van een vrouw aan te nemen, lanceert God een geweldige tegenaanval tegen onze opvattingen, waarmee Hij ons foutieve begrip van het geslacht van de geïncarneerde God herstelt. We zullen dit beter begrijpen na het lezen van een andere passage van Gods woorden. Almachtige God zegt: ‘Ieder stadium van het werk dat God doet heeft een eigen praktische betekenis. Destijds, toen Jezus kwam, was Hij man. Maar wanneer God dit keer komt, is Hij vrouw. Hier kun je uit concluderen dat God zowel de man als de vrouw heeft geschapen ten behoeve van Zijn werk en dat Hij geen onderscheid maakt tussen de geslachten. Als Zijn Geest komt, kan Hij ieder soort vlees aannemen dat Hij wenst en dat vlees kan hem vertegenwoordigen. Of het nu mannelijk of vrouwelijk vlees is, het kan God vertegenwoordigen zo lang het maar Zijn geïncarneerde vlees is. Als Jezus bij Zijn komst als vrouw verschenen was, met andere woorden, als er van de Heilige Geest een meisje was ontvangen in plaats van een jongetje, dan zou dat stadium van het werk toch voltooid zijn. Als dat het geval was geweest, dan zou het huidige stadium van het werk in plaats daarvan door een man moeten worden voltooid, maar het werk zou toch voltooid worden. Het werk dat in beide stadia wordt gedaan is even belangrijk; geen van beide stadia van het werk wordt herhaald of is tegenstrijdig aan de ander. … Bij God bestaat er geen onderscheid tussen de geslachten. Hij doet Zijn werk zoals Hij dat wil en is daarbij niet aan beperkingen onderhevig, maar Hij is vooral vrij. Ieder stadium van het werk heeft echter een eigen praktische betekenis. God is twee keer vleesgeworden, en het spreekt vanzelf dat Zijn incarnatie in de laatste dagen de laatste keer is. Hij is gekomen om al Zijn daden te onthullen. Als Hij in dit stadium niet vleesgeworden was om het werk persoonlijk te doen zodat de mens het kan zien, dan zou de mens voor eeuwig aan de opvatting vasthouden dat God slechts man is, en geen vrouw’ (‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Gods woorden zijn heel duidelijk: God is Geest en bij Hem is er geen onderscheid naar geslacht. De reden waarom God verschillende geslachten aannam in Zijn twee incarnaties is gebaseerd op de behoeften van Zijn werk, en het is gedaan om de mensheid beter te kunnen redden. Of God nu incarneert als een man of een vrouw, het is altijd de fysieke realisatie van de Geest van God, het is Christus, en het werk dat Hij uitvoert is altijd het werk van God. Toen de Heer Jezus kwam en in mannelijk vorm in de wereld verscheen en werkte bijvoorbeeld, bracht Hij het Tijdperk van de Wet tot een einde en begon het Tijdperk van Genade. Hij drukte de waarheid van de verlossing van de mensheid uit en openbaarde Gods gezindheid van genade en goedertierenheid. De Heer Jezus deed ook vele wonderen, zoals het voeden van de vijfduizend met vijf broden en twee vissen, het met een woord kalmeren van de wind en de zee, en het tot leven wekken van overledenen. Aan het eind werd de Heer Jezus aan het kruis genageld en verloste daarmee de mensheid uit de klauwen van Satan. We kunnen zien dat alle dingen die de Heer Jezus deed geheel en al goddelijke werken waren en dat Hij God Zelf was. Op dezelfde wijze is Christus van de laatste dagen – Almachtige God – in vrouwelijke vorm verschenen om Zijn werk uit te voeren. Van buitenaf lijkt Gods incarnatie normaal en gewoon, en toch heeft Almachtige God het Tijdperk van Genade tot een einde gebracht, is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen, en drukt Hij Zijn woorden uit en heeft alle waarheden en mysteries onthuld, zoals het mysterie van de geïncarneerde God die verschijnt om Zijn werk te verrichten, het mysterie van de drie werkfasen van God, het mysterie van Gods naam, de achtergrond en de daadwerkelijke waarheid van de Bijbel, en het einde en de bestemming van de mensheid, enzovoort. Almachtige God drukt ook Zijn gezindheid van rechtvaardigheid en majesteit uit, en Hij gebruikt Zijn woorden om onze zonden te oordelen, om onze verdorvenheid en onrechtvaardigheid bloot te stellen, om ons het pad te tonen waarover we redding kunnen bereiken en kunnen worden gezuiverd, en om ons uiteindelijk naar onze prachtige bestemming te leiden. Alleen de geïncarneerde God kan dit werk uitvoeren – niemand onder de verdorven mensheid kan het doen – en uit het werk dat door Almachtige God wordt verricht kunnen we met absolute zekerheid opmaken dat Almachtige God inderdaad God Zelf is.

“God is bovendien in de laatste dagen als een vrouw geïncarneerd om onze op vooroordelen gebaseerde opvatting van Gods geslacht weg te nemen, zodat we tot de erkenning komen dat de incarnatie van God zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. God is niet slechts de God van mannen, maar ook de God van vrouwen. God redt niet alleen mannen, Hij redt ook vrouwen. Wanneer we dit begrijpen zullen we God niet langer beperken op basis van onze eigen opvattingen en voorstellingen. We kunnen hieruit duidelijk opmaken dat het feit dat God in de laatste dagen als een vrouw incarneert van grote betekenis is!”

Door te luisteren naar de woorden van Almachtige God en de communicatie gegeven door broeder Xiao, kwam ik tot het inzicht dat God Geest is en dat er bij Hem geen onderscheid naar geslacht is. Alleen vanwege de behoeften van Zijn werk bekleedt Hij Zich in vlees en doet Hij Zijn werk. Of God nu als een man of een vrouw incarneert maakt niet uit, in essentie is het altijd de Geest van God die het werk van God Zelf uitvoert. Ik dacht erover na hoe ik Christus niet had gekend en hoe ik God had beperkt door uit te gaan van mijn eigen voorstellingen. Toen ik hoorde dat de Heer Jezus in vrouwelijk vorm was wedergekeerd en was verschenen om Zijn werk te doen, kwamen er onjuiste opvattingen in mijn hart op en weigerde ik Gods woorden en werk te zoeken en te onderzoeken – ik was echt zó blind! En dus kwam ik voor God en bad: “Oh God! Ik heb u beperkt en heb me tegen u verzet door uit te gaan van mijn eigen opvattingen en voorstellingen, maar doordat de broeders en zusters me uw woorden voorlazen en geduldig met me communiceerden, heeft u me in staat gesteld de waarheid te begrijpen en mijn opvattingen op te geven, en u heeft me teruggeleid naar uw tegenwoordigheid. Oh God! Ik breng u dank!

Mijn opvattingen worden weggenomen en ik blijf de voetstappen van het Lam volgen

Een tijdje later communiceerde broeder Xiao met me over waarheden als de waarheid achter en de doelen van Gods drie werkfasen, het mysterie van Gods naam, het mysterie van Gods incarnatie die verschijnt om Zijn werk uit te voeren, enzovoorts. Na naar deze communicatie te hebben geluisterd, werd ik er nog meer van overtuigd dat Almachtige God de weg, de waarheid en het leven is, en dat Almachtige God inderdaad de wedergekeerde Heer Jezus is! Door over mijn eigen houding tegenover Gods werk van de laatste dagen na te denken begon ik tegelijkertijd in te zien dat ik niet anders was geweest dan de farizeeën. Ik had me blindelings vastgeklampt aan mijn opvattingen en voorstellingen, ik had de waarheden die God uitdrukt niet aanvaard noch gezocht, en ik had me tegen God verzet en Hem getrotseerd. Ik voelde me zo schuldig en berouwvol.

Nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, begon ik actief deel te nemen aan bijeenkomsten en zag ik door de omgang met mijn broeders en zusters dat ze andere mensen zó warm en liefhebbend behandelden en dat ze de waarheid op zo’n verlichtende manier communiceerden – De Kerk van Almachtige God was als een grote, warme familie. Ik kwam tot een diepgaand begrip dat het feit dat ik in staat was Gods redding in de laatste dagen te ontvangen, volledig te danken was aan Gods grote liefde voor mij. De Heer Jezus zei, “Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7), en ik begon de werkelijk betekenis van deze woorden te begrijpen: Op het kritieke moment van het verwelkomen van de komst van de Heer, is het heel belangrijk een hart te hebben dat zowel dorst naar de waarheid als er naar zoekt.

God zij dank dat Hij het heeft mogelijk gemaakt dat ik in dit vreemde land Zijn redding in de laatste dagen kon ontvangen – dit is mijn zegen. Van nu af aan zal ik Gods woorden vaker lezen, vaker met mijn broeders en zusters communiceren, mezelf meer wapenen met de waarheid en mijn plicht goed vervullen om zo Gods liefde terug te betalen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Ik begreep de waarheid van het onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen en verwelkomde de wederkomst van Jezus (Deel 1)

  We leven op dit moment in de cruciale tijd van de wederkomst van de Heer. Omdat ze geloven in wat de voorgangers en ouderlingen zeggen, zijn sommige gelovigen bang te worden bedrogen door valse christussen en zijn daarom zo passief en op hun hoede geworden dat ze, zelfs wanneer ze iemand horen getuigen dat de Heer is wedergekeerd, ze nog steeds de weg niet durven te zoeken. Hoewel ze op deze manier voorkomen dat ze worden bedrogen door valse christussen, lopen ze zo ook het risico de ware Christus te verwerpen. Hoe kun je dus de wederkomst van de Heer verwelkomen en tegelijkertijd op je hoede zijn voor valse christussen? zuster Xiangwang vond het antwoord. Laten we dus samen kijken naar haar ervaringen.

 • Verenigd met de Heer

  De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

 • Luister! Wie spreekt er?

  Met een zoekend hart ging ik door met het lezen, van ‘Over de Bijbel (1)’ tot en met ‘Over de Bijbel (4)’. Hoe meer ik las, hoe meer verlicht ik me voelde. De woorden van Almachtige God lieten me volledig begrijpen.

 • Zijn leden van de geestelijkheid door God benoemd? (deel 1)

  Veel katholieken geloven dat leden van de geestelijkheid rechtstreeks door God worden benoemd. Ze denken dat wanneer ze zich aan hun priesters onderwerpen, ze zich in feite aan God onderwerpen. Ah-dong hield er ook deze overtuiging op na, maar na een periode van onderzoek en zoeken veranderde hij van mening …