780 De getuigenis die de mens zou moeten afleggen

780 De getuigenis die de mens zou moeten afleggen

1 Getuigenis afleggen vereist bovenal dat je spreekt over je kennis van Gods werk, over hoe God mensen overwint, hoe Hij mensen redt, hoe Hij mensen verandert, hoe Hij mensen leidt om binnen te treden en ze in staat stelt om overwonnen, vervolmaakt en gered te worden. Getuigenis afleggen betekent spreken over Zijn werk en alles wat je ervaren hebt. Alleen Zijn werk vertegenwoordigt Hem en alleen Zijn werk kan Hem in Zijn geheel openbaren; Zijn werk getuigt van Hem. Dus, wanneer je over God getuigt, is dat niet om te getuigen van Zijn uiterlijk of normale menselijkheid, maar van het werk dat Hij doet en het pad dat Hij aangeeft, het is om te getuigen hoe je door Hem bent overwonnen en in welke aspecten je vervolmaakt bent. Dit is het soort getuigenis dat je dient af te leggen.

2 Je hebt elke stap van tuchtiging, oordeel, loutering, beproevingen, tegenslagen en moeilijkheden ervaren, je bent overwonnen, en je hebt de vooruitzichten van het vlees, je persoonlijke motivaties en de persoonlijke interesses van het vlees verzaakt − met andere woorden: het hart van alle mensen is overwonnen door Gods woorden. Hoewel je niet in de mate bent gegroeid in je leven zoals Hij had gevraagd, weet je deze dingen en ben je volkomen overtuigd door wat Hij doet − dit is dan getuigenis en dit getuigenis is echt! Het werk dat God is komen doen − oordeel en tuchtiging − is bedoeld om de mens te overwinnen, maar Hij voleindigt ook Zijn werk, besluit het tijdperk en voert het laatste hoofdstuk van Zijn werk uit. Hij sluit het hele tijdperk af, verlost de mensheid totaal van zonde en wint de mensheid die Hij geschapen heeft helemaal. Daar moet je allemaal getuigenis van afleggen.

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

780 De getuigenis die de mens zou moeten afleggen