13. Wat is het verschil tussen de waarheid begrijpen en leer begrijpen?

13. Wat is het verschil tussen de waarheid begrijpen en leer begrijpen?

Relevante woorden van God:

Tot werkelijk begrip komen van de feitelijke betekenis in Gods woord is geen simpele kwestie. Denk niet als volgt: ik kan de letterlijke betekenis van Gods woord interpreteren, en iedereen zegt dat het goed is en steekt een duim naar me omhoog, dus telt dit als begrip van Gods woord. Dat is niet hetzelfde als begrip van Gods woord. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods woord en je enig begrip van de ware betekenis van Gods woord hebt gekregen, als je de betekenis van Gods woord kunt uitdrukken en wat dit uiteindelijk zal bereiken, als dit alles eenmaal duidelijk is, dan telt dat als enige mate van begrip van Gods woord. Gods woord begrijpen is dus nog niet zo simpel. Al kun je best een bloemrijke uitleg van Gods woord naar de letter geven, wil dat nog niet zeggen dat je het begrijpt. Hoezeer je van Gods woord ook naar de letter kunt uitleggen, het is nog steeds de voorstelling en denkwijze van de mens – het is nutteloos!

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Jullie denken dat het beheersen van kennis van de waarheid bijzonder belangrijk is en dat het uit het hoofd leren van Gods woorden, het spreken over doctrines en het ontdekken van formules in Gods woorden allemaal heel belangrijk zijn, maar dat hoe mensen het woord van God begrijpen helemaal niet belangrijk is. Daarom willen jullie deze dingen altijd systematiseren, zodat iedereen uit hetzelfde gezangboek zingt, dezelfde dingen zegt en over dezelfde doctrines praat, zodat ze dezelfde kennis hebben en dezelfde regels handhaven – dit is jullie doel. Het lijkt erop dat jullie dit doen om de mensen begrip te laten opdoen, maar het tegenovergestelde is het geval. Jullie hebben geen idee dat dit mensen in een woud van regels leidt, regels die buiten de waarheid van Gods woorden liggen. Als je mensen werkelijk begrip van de waarheid wilt laten krijgen moet je het koppelen aan de werkelijkheid en het werk, en praktische problemen in overeenstemming met de waarheid van Gods woorden oplossen. Alleen op deze manier kunnen mensen de waarheid begrijpen en binnengaan in de werkelijkheid, en alleen het behalen van zo’n resultaat is werkelijk mensen voor God brengen. Als je over niets anders praat dan spirituele theorieën, doctrines en regels, als je alleen je best doet voor de letterlijke woorden, is alles wat je kunt bereiken mensen dezelfde dingen te laten zeggen en regels te volgen. Je zult niet in staat zijn mensen te leiden tot begrip van de waarheid. In het bijzonder zul je niet in staat zijn mensen zichzelf beter te laten begrijpen en tot berouw en transformatie te laten komen.

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

.

Als jullie wel veel in Gods woord lezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen kennis uit de eerste hand van Gods woord hebben door praktische ervaringen, kennen jullie Gods woord niet echt. Gods woord is dan wat jou betreft niet levend, maar niets dan dode letters. En als je je alleen aan dode letters vastklampt, kun je de essentie van Gods woord niet vatten. Je zult dan evenmin Zijn wil begrijpen. Alleen wanneer je Zijn woord daadwerkelijk in je leven ervaart, zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je ontvouwen. Alleen door ervaring kun je de geestelijke betekenis van vele waarheden vatten. Alleen door ervaring kun je de verborgenheden van Gods woord ontsluiten. Als je er niet naar leeft, dan maakt het niet uit hoe duidelijk Zijn woord is. Je houdt je dan alleen vast aan holle letters en leerstellingen, die voor jou godsdienstige regels zijn geworden. Deden de Farizeeën dat ook niet? Als jullie Gods woord in praktijk brengen en ervaren, krijgt het praktische betekenis voor jullie. Als jullie er niet naar willen leven, is Gods woord voor jullie niet veel meer dan de legende van de derde hemel. …

… Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat je ‘de waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’. Je kunt vandaag na het lezen van Gods woord wel zeggen dat je Gods woord kent, maar je kunt niet zeggen dat je het begrijpt. Sommigen beweren dat je de waarheid alleen in praktijk kunt brengen als je die eerst begrijpt. Maar dat is slechts ten halve waar en niet helemaal juist. Voordat je een waarheid kent, heb je die waarheid nog niet ervaren. Voelen dat je iets wat je in een preek hoort begrijpt, is niet werkelijk begrijpen, het is slechts het hebben van de letterlijke woorden van de waarheid, wat niet hetzelfde is als de ware betekenis ervan begrijpen. Oppervlakkige kennis van de waarheid betekent nog niet dat je die echt begrijpt of inziet. De werkelijke betekenis van de waarheid komt door die te ervaren. Je kunt de waarheid dus alleen begrijpen door die te ervaren. En alleen door de waarheid te ervaren, kun je de verborgen elementen ervan vatten. De diepte van de waarheid ervaren, is de enige manier om de connotaties ervan te vatten, de essentie ervan te begrijpen.

uit ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dus of de kennis die je deelt in overeenstemming is met de waarheid, is grotendeels afhankelijk van of je de praktische ervaring hebt. Wanneer de waarheid in je ervaring aanwezig is, zal je kennis praktisch en waardevol zijn. Door je ervaring kan je ook onderscheidingsvermogen en inzicht vergaren, je kennis verdiepen en je wijsheid en gezond verstand laten toenemen in je eigen gedrag. De kennis die wordt gesproken door mensen die de waarheid niet bezitten is doctrine, ook al is de kennis nog zo groot. Dit type persoon kan dan wel zeer intelligent zijn als het gaat om zaken van het vlees, maar hij kan geen onderscheid maken als het gaat om spirituele zaken. Dit komt doordat dergelijke mensen totaal geen ervaring hebben met spirituele zaken. Dit zijn mensen die niet zijn verlicht in spirituele zaken en de geest niet begrijpen. Los van het aspect van kennis waar je over spreekt, zolang het je wezen is, dan is het jouw persoonlijke ervaring, jouw echte kennis. Dat waar zij die enkel doctrine spreken over spreken, namelijk diegenen die de waarheid of de realiteit niet bezitten, kan ook hun wezen worden genoemd, omdat hun doctrine enkel is bereikt door diepe overpeinzing en het resultaat is van hun diep nadenkende verstand. Toch is het enkel doctrine en is het niets meer dan fantasie!

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Alles wat niet afkomstig is uit je eigen ervaring, of je het nu uit boeken hebt geleerd of van de ervaring van andere mensen, wordt een doctrine voor je. Wanneer je het ervaart, en op basis van je ervaring een resultaat bereikt, zul je een waar begrip verwerven en zullen de woorden die je spreekt wanneer je communiceert werkelijk zijn. Alleen dan wordt het ware werkelijkheid. Kijk hoe ongelovigen een theorie onderzoeken. Ze doen hun onderzoek alleen op basis van wat is geschreven, ze onderzoeken doctrines, wegen ze tegen elkaar af en komen vervolgens tot hun conclusies. Vooral theologen en dominees, maar ook wetenschappers en godsdienstwetenschappers, zoeken nadat ze een passage uit Gods woorden hebben gelezen niet vanuit praktische ervaring naar de waarheid noch naar een werkelijk begrip van God. In plaats daarvan onderzoeken ze verschillende theorieën en wegen ze tegen elkaar af om uiteindelijk tot wat conclusies te komen. Zijn de conclusie waar ze toe komen dus echt of doctrinair? Ze zijn allemaal doctrinair. Dit komt omdat ze op basis van gespecialiseerd tekstueel onderzoek en afwegingen tot deze conclusies zijn gekomen en niet op basis van hun eigen ervaring. Conclusies op basis van letterlijk tekstueel onderzoek en het onderzoeken van de dingen die in de Bijbel zijn vastgelegd, hebben een bepaald soort theorie geschapen. Deze wordt theologische theorie genoemd. In deze theorie is geen plaats voor begrip uit ervaring en er is geen verlichting van de Heilige Geest. Het diepere begrip van de verlichting van de Heilige Geest overtreft dat wat afkomstig is uit de oppervlakkige betekenis van woorden, het kan niet door een oppervlakkige taal worden uitgedrukt. De Heilige Geest zal je alleen verlichten en illumineren wanneer je naar de waarheid zoekt nadat je bent binnengegaan in de ervaring. De dingen die de Heilige Geest voor je verlicht en illumineert zijn de dingen die het meest werkelijk zijn en de dingen die voor jou het meest waar zijn. Dit zijn dingen die je niet uit de Bijbel kunt halen, hoe hard je die ook bestudeert. God vraagt ons dus nu het woord van God te ervaren. Als de Heilige Geest ons in onze ervaring van het woord van God verlicht, kunnen we tot een werkelijk begrip van Gods woorden komen. Dit werkelijke begrip kan niet worden bereikt door de letterlijke betekenis van Gods woord te bestuderen, hoe hard je ook studeert. Dit is iets dat niet kan worden bereikt met het menselijk denken. Het is iets dat je je niet kunt voorstellen, hoe zeer je het ook probeert. Alleen de waarheid ontvangen door de leiding, verlichting en illuminatie van de Heilige Geest is dus het werkelijk begrip van God.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Wat is werkelijk het verschil tussen leerstellige woorden en de waarheid? De waarheid omvat de wezenlijke elementen van Gods woord; de waarheid vertegenwoordigt Gods wil. Leerstellige woorden behoren tot de categorie van oppervlakkige dingen en vertegenwoordigen menselijke opvattingen en voorstellingen. Ze zijn niet consistent met de waarheid. De wezenlijke elementen van de waarheid zijn uitzonderlijk praktisch, ze zijn principieel en bijzonder overtuigend. Zodra een mens iets wezenlijks begrijpt, wordt zijn hart verlicht en bevrijd – hij is niet langer onderworpen aan de belemmeringen van regels. Leerstellige woorden daarentegen zijn leeg en onrealistisch. Ze zijn niets meer dan regels en conventies en leiden ertoe dat mensen bijzonder vatbaar worden voor beperkingen en een gevoel van onvrijheid. Bovendien kunnen leerstellige woorden, hoeveel iemand er ook kent, nooit een verandering in iemands levensgezindheid teweeg brengen. Ze leveren mensen weinig fundamenteel voordeel op. Daarom kunnen leerstellige woorden eenvoudig niet gelijkgesteld worden aan de waarheid. De waarheid kan het leven van iemand worden. Zodra iemand de waarheid aanvaardt zorgt deze voor een verandering in levensgezindheid. Het begrijpen van heel veel leerstellingen leidt bij een mens alleen maar tot arrogantie, zelfingenomenheid en trots, en laat het hem ontbreken aan verstand. Alleen wanneer de waarheid werkelijk het leven van een mens uitmaakt, wordt zijn beoefening werkelijkheid. Hoeveel leerstellige woorden een mens ook begrijpt, hij zal nooit werkelijkheid bezitten. Wanneer hij met een probleem wordt geconfronteerd, zal hij nog steeds niet weten wat hij in de praktijk moet brengen. Al degenen die door God zijn vervolmaakt zijn mensen die de waarheid bezitten, terwijl al degenen die niet door God zijn vervolmaakt mensen zijn van de leerstellige woorden. Degenen die de waarheid bezitten zijn geschikt om door God te worden gebruikt. Hun werk draagt vrucht en ze zijn werkelijk in staat anderen bij God te brengen. Degenen die zich focussen op leerstellige woorden boeken geen werkelijke resultaten met hun werk. Ze kunnen mensen niet het voedsel van authentieke ervaring en begrip bieden, en ze kunnen nog minder de waarheid gebruiken om problemen op te lossen. Dit is de reden dat ze niet in staat zijn anderen bij God te brengen. Een mens die de waarheid bezit, ontwijkt mensen die op zoek zijn naar de waarheid niet. Hij is in staat om alle praktische problemen die mensen in hun geloof hebben op te lossen. Degenen die leerstellige woorden benadrukken zijn bang voor mensen die de waarheid zoeken omdat het hen innerlijk ontbreekt aan werkelijke dingen en de leerstellingen waarover ze spreken geen echte problemen kunnen oplossen. Daarom durven ze anderen niet op te roepen om vragen te stellen en zijn uiteraard nog minder in staat praktische problemen op te lossen. Degenen die de waarheid bezitten durven de werkelijkheid onder ogen te zien. Degenen die zich focussen op leerstellige woorden durven de werkelijkheid niet onder ogen te zien, ze ontwijken de werkelijkheid veeleer. Dit zijn de principes voor het maken van onderscheid tussen waarheid en leerstellige woorden.

uit communicatie van boven

13. Wat is het verschil tussen de waarheid begrijpen en leer begrijpen?