7. Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?

7. Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?

Relevante woorden van God:

Als je heel bedrieglijk bent, is je hart altijd op zijn hoede en koester je achterdocht tegen alles en iedereen. Daarom is je geloof in mij gebouwd op een fundament van achterdocht. Dergelijk geloof zal ik nooit erkennen. Zonder oprecht geloof ben je nog verder van echte liefde verwijderd. En als je aan God kunt twijfelen en naar eigen believen over Hem kunt speculeren, ben je ongetwijfeld bedrieglijker dan wie ook. Je speculeert of God als de mens kan zijn: onvergeeflijk zondig, bekrompen, oneerlijk, onredelijk, zonder rechtvaardigheidsgevoel, geneigd tot kwaadaardige, onderhandse en geslepen tactieken, en dat Hij genoegen kan scheppen in goddeloosheid en duisternis, enzovoort. Is het niet zo dat de mens zulke gedachten koestert omdat hij geen greintje kennis over God heeft? Dergelijk geloof is niets minder dan zonde! Bovendien geloven sommigen zelfs dat degenen die mij behagen niets anders dan vleiers en stroopsmeerders zijn. Mensen die daar niet goed in zijn, zouden dan niet welkom zijn en hun plaats in het huis van God kwijtraken. Is dat alle kennis die jullie in al die jaren hebben vergaard? Is dat wat jullie hebben opgedaan? En jullie kennis over mij stopt niet bij deze misvattingen. Nog erger zijn jullie godslastering tegen Gods Geest en kwaadsprekerij over de hemel. Daarom zeg ik dat een dergelijk geloof als dat van jullie er alleen maar voor zorgt dat jullie verder van mij afdwalen en nog meer tegen mij opstaan.

uit ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Allen die in God geloven maar de waarheid niet nastreven, kunnen onmogelijk aan de invloed van Satan ontsnappen. Al degenen die hun leven niet in eerlijkheid leven, die zich op de ene manier recht in het gezicht van andere mensen gedragen maar op een andere manier achter hun rug om, die de schijn van nederigheid, geduld en liefde geven terwijl ze in essentie sluw zijn, geslepen en geen loyaliteit tonen aan God - deze mensen zijn de typische vertegenwoordigers van hen die onder de invloed van de duisternis leven. Zij zijn het soort van de slang. Degenen wiens geloof in God altijd voor hun eigen winst is, die zelfingenomen en hooghartig zijn, die zichzelf laten zien en hun eigen status beschermen, zijn zij die van Satan houden en de waarheid tegenspreken. Ze weerstaan God en behoren volledig toe aan Satan. Degenen die niet oplettend zijn aangaande Gods lasten, die God niet van harte dienen, die altijd bezorgd zijn om hun eigen belangen en de belangen van hun familie, die niet in staat zijn om alles achter te laten om zichzelf aan God te geven, en nooit volgens Zijn woorden leven, leven buiten de woorden van God. Zulke mensen kunnen Gods lof niet ontvangen.

uit ‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Later, verderop onderweg, moeten jullie geen trucjes uitvoeren of je overgeven aan misleiding en oneerlijkheid, anders zullen de gevolgen onvoorstelbaar zijn! Jullie begrijpen nog steeds niet wat misleiding en oneerlijkheid zijn. Enige actie en enige gedraging die jullie mij niet kunnen laten zien, die jullie niet naar buiten kunnen brengen, is misleiding en oneerlijkheid. Dat moeten jullie nu begrijpen! Als jullie je in de toekomst aan misleiding en oneerlijkheid overgeven, doe dan niet net of jullie dat niet begrijpen, want dan doen jullie willens en wetens verkeerde dingen, en zijn jullie zelfs nog schuldiger. Dat zal er alleen maar toe leiden dat jullie zullen branden in het vuur, of erger nog, jezelf zullen ruïneren.

uit ‘Hoofdstuk 45’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige mensen wapperen altijd de vlag van de kerk, wat ze ook doen. In werkelijkheid doen ze het ten gunste van zichzelf. Zo iemand heeft niet het juiste motief. Hij is vals en bedrieglijk en bij het meeste wat hij doet is hij op eigen voordeel uit. Zo iemand streeft er niet naar om God lief te hebben. Zijn hart behoort nog aan Satan toe en kan zich niet tot God keren. God kan zo iemand onmogelijk verkrijgen.

uit ‘Oprechte liefde voor God is spontaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ten tweede moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. … Je moet weten of er waar geloof en ware trouw in je schuilen, of je bereid bent geweest voor God te lijden en of je jezelf helemaal aan God hebt onderworpen. Is dat niet het geval, dan blijven er ongehoorzaamheid, misleiding, hebzucht en klachten aan je kleven. Je hart is dan nog verre van eerlijk en je hebt van God nooit positieve erkenning gekregen en nooit in het licht geleefd. Hoe iemands lot uiteindelijk uitpakt, hangt af van of hij een eerlijk en bloedrood hart heeft, en of hij een zuivere ziel heeft. Als je iemand bent die erg oneerlijk is, iemand met een kwaadwillig hart en iemand met een onzuivere ziel, dan zal de jouw lot zeker worden vastgelegd op een plek waar de mens wordt gestraft. Als je beweert heel eerlijk te zijn en toch nooit overeenkomstig de waarheid weet te handelen of een woord van waarheid weet te spreken, wacht je dan nog steeds op een beloning van God? Hoop je dan nog steeds dat God je als Zijn oogappel zal beschouwen? Is dat niet een absurde manier van denken? Je misleidt God in alles, dus hoe kan het huis van God iemand met zulke onzuivere handen als jij onderbrengen?

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

“Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen.” God heeft mensen hier een oefentraject geschonken. Wanneer je niet op deze manier oefent, en alleen maar wat slogans and doctrines roept, dan ben je iemand die niet eenvoudig gered zal worden. Dit is inderdaad gekoppeld aan redding. Gered worden is voor iedereen heel belangrijk. Heeft God hier elders naar verwezen? Op andere plekken verwijst Hij zelden naar de moeite die het kost te worden gered, maar Hij spreekt er wel over wanneer Hij het heeft over eerlijk zijn: als je niet op deze manier handelt, ben je iemand die heel moeilijk is te redden. “Niet makkelijk redding verwerven” betekent dat het moeilijk voor je is te worden gered en dat je niet in staat bent het juiste spoor naar de redding te nemen, het is dus onmogelijk je te redden. God zegt dit om mensen wat speelruimte te geven. Dat wil zeggen: je bent niet makkelijk te redden, maar aan de andere kant, als je Gods woorden in de praktijk brengt, zal er hoop voor je zijn en kun je worden gered. Als je Gods woorden niet in de praktijk brengt en je je eigen geheimen of moeilijkheden nooit ontleedt, of anderen nooit over deze privédingen vertelt of er open kaart over speelt met andere mensen, er nooit met mensen over communiceert, noch ze met anderen ontleedt om jezelf bloot te leggen, dan bestaat er geen mogelijkheid dat je wordt gered. En waarom is dat zo? Als je jezelf niet op deze wijze blootlegt of ontleedt, zal je verdorven gezindheid nooit veranderen. En als je niet in staat bent om te veranderen, kun je het wel vergeten dat je wordt gered. Dit is wat God bedoelt wanneer Hij deze woorden spreekt, en dit is Gods wil.

Waarom heeft God altijd benadrukt dat mensen eerlijk zouden moeten behoren te zijn? Omdat het zo belangrijk is en het direct verband houdt met of je wel of niet kunt worden gered. … God wil mensen die eerlijk zijn. Als je niet zuiver bent – als je bedrieglijk, oneerlijk en verraderlijk bent – dan ben je geen eerlijk mens, en als je geen eerlijk mens bent, bestaat er geen kans dat God je zal redden en kun je onmogelijk worden gered.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In mij is alles rechtvaardig en is er absoluut geen onrechtvaardigheid, geen misleiding en geen valsheid; wie vals en bedrieglijk is, moet wel een zoon van de hel zijn – moet wel in het dodenrijk geboren zijn. In mij is alles openbaar; wat ik ook zeg om te bewerkstelligen, wordt bewerkstelligd en wat ik ook zeg om te vestigen, wordt gevestigd. Niemand kan deze dingen veranderen of evenaren, want ik ben de ene en enige God Zelf.

uit ‘Hoofdstuk 96’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Bedrieglijke mensen bedriegen niet alleen andere mensen, maar gaan ook bedrieglijk met God om omdat dit hun natuur is. We kunnen de natuur van bedrieglijke mensen opmaken uit de houding die ze aannemen tegenover het woord van God: ze koesteren altijd twijfels over het woord van God en ze geloven het niet. Wat dit punt betreft zijn bedrieglijke en eerlijke mensen volledig verschillend. Eerlijke mensen zijn bijzonder argeloos. Ze geloven alles wat God zegt, gehoorzamen alles wat God zegt en doen precies wat God vereist. God heeft daarom eerlijke mensen lief en zegent ze. Het is het gemakkelijkst voor eerlijke mensen om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Een bedrieglijk mens is volledig het tegenovergestelde. Wat God ook zegt, een bedrieglijk mens is altijd achterdochtig en denkt dat het een truc is, dat het wijsheid is. Ze zijn dus niet in staat het gemakkelijk te aanvaarden en te beoefenen. Bedrieglijke mensen twijfelen niet alleen aan het woord van God, maar zijn ook bedreven in het onderzoeken van Gods werk. Ze proberen altijd Gods ware motieven te raden zodat ze een deal kunnen sluiten. Vanzelfsprekend zijn bedrieglijke mensen bijzonder bekwaam in ruilhandel. Hun filosofie is de filosofie van de ruilhandel, de filosofie om niets te kort te komen. Ze hebben zelfs geprobeerd om een deal te sluiten met God met betrekking tot hun geloof. Ze peinzen er altijd over of ze in hun geloof zullen worden gezegend of vervloekt en maken zich nog meer zorgen over de vraag of ze tot Gods volk behoren of dienstdoeners zijn. Ze zijn constant aan het rekenen en elke dag dat ze geen duidelijkheid verkrijgen over deze kwestie is een dag dat ze niet tot rust komen om leven te zoeken. Bedrieglijke mensen zijn sluwe vossen en de listigste mensen van allemaal. Daarom haat God bedrieglijke mensen het meest en is Hij niet bereid om meer inspanning voor hen te verrichten of nog langer met hen te spreken. Bedrieglijke mensen bezondigen zich in hun benadering van het woord van God altijd aan muggenzifterij. Ze onderzoeken Zijn woorden naar logische onvolkomenheden en redenen voor discussie. Omdat bedrieglijke mensen de woorden van God met een houding van twijfel, rebellie, verzet en ongeloof benaderen, ontbreekt het hen volkomen aan het werk van de Heilige Geest. Ze verwerven nog geen greintje verlichting wanneer ze Zijn woorden lezen en komen bijzonder absurd en onhandig over. In feite zijn er absoluut geen tegenstrijdigheden in Gods woorden. Toch zoeken ze om zo veel mogelijk plekken met tegenstrijdigheden te vinden en brengen zichzelf daarmee in de problemen. Dit toont in het bijzonder hun meelijwekkend gebrek aan verlichting door de Heilige Geest en gebrek aan spiritueel begrip aan. Uit de houding waarmee bedrieglijke mensen het woord van God benaderen, kunnen we zien dat hun natuur onmiskenbaar een satanische natuur is die zich tegen God verzet. Al degenen die het woord van God benaderen met een houding van twijfel en ongeloof zijn in wezen bedrieglijke mensen die zeker geen waarheid uit Gods woorden zullen verwerven en uiteindelijk zullen worden geëlimineerd.

uit communicatie van boven

7. Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?