25. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

25. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

Relevante woorden van God:

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze door God vervolmaakt worden. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan; ze zijn niet passief en worden nergens toe gedwongen, maar handelen proactief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn graag bereid om te gehoorzamen en zichzelf te vernederen. Al hebben ze pijn en voelen ze zich kwetsbaar vanbinnen, toch zijn ze vastbesloten om mee te werken, lijden ze met vreugde, hebben ze het vermogen om te gehoorzamen en zijn ze niet verontreinigd door de menselijke wil of door de denkwijze van de mens en zeker niet door menselijke verlangens en beweegredenen. Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren, zijn ze bijzonder heilig vanbinnen. Degenen die vol zijn van het werk van de Heilige Geest, brengen de liefde voor God en de liefde voor hun broeders en zusters in praktijk; zij verheugen zich in de dingen waar God zich in verheugt en verafschuwen de dingen die God verafschuwt. Mensen die door het werk van de Heilige Geest worden aangeraakt, worden gekenmerkt door normale menselijkheid; zij zijn vol menselijkheid en voortdurend op zoek naar de waarheid. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, wordt hun toestand steeds beter en neemt hun menselijkheid steeds normalere vormen aan. Hoewel ze soms op een dwaze manier meewerken, zijn hun drijfveren goed, gaan ze positief binnen, proberen ze geen stoorzender te vormen en hebben ze geen kwade bedoelingen. Het werk van de Heilige Geest is normaal en waar, de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens en Hij verlicht en leidt mensen op grond van de zaken waar normale mensen werkelijk naar streven. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, leidt en verlicht Hij hen overeenkomstig de behoeften van normale mensen; Hij zorgt voor hen naargelang hun behoeften en Hij leidt en verlicht hen op positieve wijze op basis van de dingen die zij missen en van hun tekortkomingen. Wanneer de Heilige Geest werkt, doet Hij dat in overeenstemming met de regels van het normale leven van de mens en alleen in het echte leven kunnen mensen het werk van de Heilige Geest zien. Als mensen in hun dagelijkse leven een positieve gesteldheid hebben en een normaal geestelijk leven leiden, zijn ze vol van het werk van de Heilige Geest. Met een dergelijke gesteldheid hebben ze geloof wanneer ze de woorden van God eten en drinken, raken ze geïnspireerd wanneer ze bidden en zijn ze niet passief wanneer er iets met hen gebeurt. En als er iets met hen gebeurt, beseffen ze welke lessen God hun wil leren. Ze zijn dan niet passief of zwak en ondanks hun werkelijke moeilijkheden zijn ze bereid alle plannen van God te gehoorzamen.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer de Heilige Geest werkt om mensen te verlichten, geeft Hij ze gewoonlijk kennis van Gods werk, en van hun ware intrede en ware toestand. Hij geeft ze ook vastberadenheid, laat ze Gods dringende bedoeling begrijpen en Zijn eisen voor de mens nu, Hij geeft ze de vastberadenheid om elke weg te openen. Zelfs wanneer mensen bloedvergieten en offers ondergaan, moeten ze handelen voor God, en zelfs wanneer ze te maken krijgen met vervolging en tegenspoed, moeten ze God nog steeds liefhebben, geen spijt hebben en getuigenis afleggen voor God. Zulke vastberadenheid is de beroering van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest – maar weet dat je die beroeringen niet elk voorbijgaand moment bezit. Soms kun je je op bijeenkomsten heel erg geraakt en geïnspireerd voelen, betuig je grote lof en dans je het uit. Je voelt dat je ongelooflijk goed begrijpt waar anderen binnen de kerkgemeenschap over praten, je voelt je splinternieuw van binnen en je hart is volkomen zuiver zonder enig gevoel van leegheid – dit alles heeft betrekking op het werk van de Heilige Geest. Als je iemand bent die leidt en de Heilige Geest je uitzonderlijke verlichting en illuminatie geeft wanneer je naar de kerk gaat om te werken, je ongelooflijk ernstig, verantwoordelijk en serieus maakt in je werk, heeft dit betrekking op het werk van de Heilige Geest.

uit ‘Praktijk (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het werk van de Heilige Geest is bij uitstek normaal en terwijl Hij in mensen werkt hebben zij nog steeds problemen, huilen ze nog steeds, lijden ze nog steeds, zijn ze nog steeds zwak en is veel voor hen nog steeds onduidelijk. Toch zijn ze met een dergelijke gesteldheid in staat te voorkomen dat ze terugvallen en kunnen ze God liefhebben. En hoewel ze van binnen huilen en verdriet hebben, kunnen ze God nog altijd prijzen; het werk van de Heilige Geest is bij uitstek normaal en in geen enkel opzicht bovennatuurlijk. De meeste mensen geloven dat zodra de Heilige Geest begint te werken de gesteldheid van mensen verandert en de essentiële dingen van hen worden weggenomen. Zulke overtuigingen zijn echter foutief. Wanneer de Heilige Geest binnen een mens werkt, blijven diens passieve kanten aanwezig en blijft zijn gestalte dezelfde, maar hij wordt wel verlicht en geïllumineerd door de Heilige Geest en zijn houding is daarom meer proactief. Zijn innerlijke toestand is normaal en hij verandert snel.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Al het werk van de Heilige Geest is normaal en echt. Als je Gods woorden leest en bidt, ben je vanbinnen helder en standvastig. De buitenwereld heeft geen invloed op je. Je wilt God vanbinnen liefhebben, je met positieve dingen bezighouden en de kwade wereld verfoeien. Dit is leven in God. Het is niet, zoals mensen wel zeggen, zoveel plezier hebben. Dergelijke praat is niet echt.

uit ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Soms – als je de woorden van God tot je neemt – wordt je geest aangeraakt en merk je dat je God alleen maar kunt liefhebben, dat er grote kracht in je is en dat er niets is dat je niet terzijde kunt zetten. Als je je zo voelt, ben je door de Geest van God aangeraakt, en is je hart geheel op God gericht, en zul je tot God bidden en zeggen: “O God! Wij zijn werkelijk voorbestemd en gekozen door u. Uw glorie geeft mij trots en het voelt glorieus om één van uw volk te zijn. Ik zal alles gebruiken en alles geven om uw wil te doen en zal al mijn jaren en een heel leven van inspanning toewijden aan u.” Als je zo bidt, zal er oneindige liefde voor God en ware gehoorzaamheid aan God in je hart zijn. Heb je ooit een ervaring als deze gehad? Als mensen vaak door de Geest van God worden aangeraakt, zijn ze zeer bereid om zichzelf in hun gebed aan God toe te wijden: “O God! Ik wens uw dag van glorie te aanschouwen en ik wil voor u leven. Er is niets waardiger of van meer betekenis dan voor u te leven en ik heb niet het minste verlangen om voor Satan of voor het vlees te leven. U richt mij op door mij in staat te stellen om vandaag voor u te leven.” Als je op deze manier hebt gebeden, zul je het gevoel hebben dat je je hart alleen maar aan God kunt geven, dat je God moet winnen en dat je bijzonder ongaarne zou sterven zonder dat je God tijdens je leven hebt gewonnen. Nadat je zo’n gebed hebt uitgesproken, zal er een onuitputtelijke kracht in je zijn en je zult niet weten waar deze vandaan komt. Er zal een onmetelijke kracht in je hart zijn en je zult je er bewust van zijn dat God zo beminnelijk is en dat Hij het waard is om van te houden. Dit is wanneer je door God aangeraakt zal zijn. Allen die zo’n ervaring hebben gehad, zijn door God aangeraakt. Degenen die vaak door God worden aangeraakt, zien veranderingen in hun leven plaatsvinden. Ze zijn vastberaden en bereid om God helemaal te winnen. De liefde voor God in hun hart is sterker. Hun hart is geheel op God gericht. Ze hechten geen belang aan familie, de wereld, verwikkelingen of hun toekomst en ze zijn bereid om een leven van inspanning aan God toe te wijden. Allen die door de Geest van God zijn aangeraakt, zijn mensen die de waarheid zoeken en hoop hebben om door God volmaakt gemaakt te worden.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het is mogelijk dat je dwaas bent en niet het juiste onderscheid maakt, maar de Heilige Geest hoeft maar in je te werken en je ontvangt geloof, zult altijd voelen dat je God nooit genoeg kunt liefhebben en zult bereid zijn om mee te werken, hoe groot de problemen die vóór je liggen ook zijn. Soms gebeuren er dingen waarvan het voor je niet duidelijk is of ze van God of van Satan komen, maar je zult dan in staat zijn om te wachten en niet passief of laks zijn. Dit is het normale werk van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, ervaren zij nog steeds echte moeilijkheden. Soms huilen ze en soms zijn er zaken die ze niet kunnen overwinnen, maar dit alles vormt een van de fasen van het gangbare werk van de Heilige Geest. Hoewel zij zulke zaken niet kunnen oplossen en op dat moment zwak zijn en zich beklagen, kunnen ze God achteraf nog steeds met een onvervalst geloof liefhebben. Hun passiviteit kan hen er niet van weerhouden normale ervaringen te hebben, en ongeacht de opmerkingen en aanvallen van andere mensen kunnen ze God nog steeds liefhebben. Tijdens het gebed hebben ze altijd het gevoel dat ze God vroeger veel verschuldigd waren en ze besluiten te doen wat God van hen vraagt en afstand te doen van het vlees wanneer zulke dingen opnieuw gebeuren. Dat ze deze kracht hebben, laat zien dat de Heilige Geest in hen werkt en dit is de normale gesteldheid van het werk van de Heilige Geest.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God herhaalt Zijn werk niet, Hij doet geen werk dat niet realistisch is, Hij stelt geen buitensporige eisen aan de mens en Hij doet geen werk dat buiten de rede van de mens valt. Al het werk dat Hij doet, valt binnen de normale rede van de mens en niet buiten de rede van normale menselijkheid, en Zijn werk is overeenkomstig normale eisen van de mens. Als er sprake is van het werk van de Heilige Geest, wordt de mens steeds normaler en zijn menselijkheid wordt dan ook steeds normaler. De mens krijgt steeds meer inzicht in zijn satanische, verdorven gezindheid, en van het wezen van de mens. Bovendien verlangt hij steeds meer naar de waarheid. Dat wil zeggen: het leven van de mens blijft zich ontwikkelen en de verdorven gezindheid van de mens kan steeds meer veranderen. Dat is allemaal de betekenis van God die het leven van de mens wordt.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De Heilige Geest heeft in elke persoon een pad te bewandelen en geeft elke persoon kansen om vervolmaakt te worden. Door jouw negativiteit leer je je eigen verdorvenheid kennen en door je negativiteit af te werpen zul je een pad vinden om dingen in de praktijk te brengen en dit is de vervolmaking van jou. Verder zul je, door de continue leiding en door de illuminatie van een aantal positieve dingen in je, proactief je levenstaak vervullen, groeien in inzicht en onderscheidingsvermogen verkrijgen. Wanneer je in goede staat verkeert, ben je in het bijzonder bereid om het woord van God te lezen en ben je in het bijzonder bereid om tot God te bidden en de preken die je hoort te relateren aan je eigen gesteldheid. Op zulke momenten verlicht en illumineert God je vanbinnen, waardoor je sommige dingen van het positieve aspect kunt verwezenlijken. Dit is vervolmaking van jou in het positieve aspect. In negatieve situaties ben je zwak en negatief en voel je de aanwezigheid van God niet, maar toch illumineert God jou en helpt Hij jou een pad te vinden om te praktiseren. Hieruit komen, is vervolmaking bereiken in het negatieve aspect.

uit ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Soms geeft Hij je een bepaald soort gevoel – je verliest je innerlijke genot, je verliest Gods aanwezigheid en je bent in duisternis. Dit is een vorm van loutering. Wanneer je iets doet, gaat het mis of je loopt tegen een muur. Dit is Gods discipline. Je kunt iets doen en er geen bepaald gevoel bij hebben en anderen weten het ook niet, maar God weet het. Hij zal je niet laten gaan en Hij zal je disciplineren. Het werk van de Heilige Geest is zeer gedetailleerd. Hij observeert heel nauwlettend het woord en de daad van mensen, hun handelen en bewegingen en hun gedachten en ideeën, zodat mensen zich innerlijk bewust kunnen worden van deze dingen. Je doet iets een keer en het gaat mis, je doet het opnieuw en het gaat nog steeds mis en geleidelijk aan zul je het werk van de Heilige Geest gaan begrijpen. Na vele malen gedisciplineerd te zijn, zul je weten wat je moet doen om in overeenstemming te zijn met Gods wil en wat niet in overeenstemming is met Zijn wil. Uiteindelijk zul je precieze antwoorden hebben op de leiding van de Heilige Geest vanuit jou.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

25. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?