Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

In de laatste dagen werd God vlees om het werk te verrichten dat Hij moest doen en om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij kwam persoonlijk om te werken temidden van de mensen met het doel om de mensen naar Zijn hart te vervolmaken. Vanaf de schepping tot vandaag doet Hij dat werk alleen gedurende de laatste dagen. Alleen gedurende de laatste dagen was God vleesgeworden om zulk grootschalig werk te verrichten. Hoewel Hij ontberingen doorstaat, die mensen moeilijk zouden vinden om te doorstaan, hoewel Hij als een grote God de nederigheid heeft om een gewoon mens te worden, heeft geen enkel aspect van Zijn werk vertraging opgelopen en is Zijn plan geenszins aan verwarring onderhevig. Hij voert het werk uit volgens Zijn oorspronkelijke plan. Een van de doelen van deze vleeswording is om mensen te overwinnen. Een ander doel is om de mensen van wie Hij houdt te vervolmaken. Hij wenst om met Zijn eigen ogen de mensen te zien die Hij vervolmaakt en Hij wil persoonlijk zien hoe de mensen die Hij vervolmaakt getuigen van Hem. Het is niet één persoon die vervolmaakt wordt en het zijn er geen twee. Het is echter wel een erg kleine groep mensen. Deze groep mensen komt uit verschillende landen van de wereld en omvat verschillende nationaliteiten. Het doel van zoveel werk is om deze groep mensen te winnen, om de getuigenis te verkrijgen die deze groep mensen voor Hem draagt en om de glorie te verkrijgen die Hij door deze groep mensen krijgt. Hij doet geen werk dat geen betekenis heeft, noch doet Hij werk dat geen waarde heeft. Je zou kunnen zeggen dat, met zoveel werk, Gods doel is om al diegenen te vervolmaken die Hij wenst te vervolmaken. In de tijd die Hij dan nog overhoudt, zal Hij diegenen die slecht zijn elimineren. Weet dat Hij dit geweldige werk niet doet vanwege hen die slecht zijn; integendeel, Hij zet alles op alles vanwege dat kleine aantal mensen dat door Hem vervolmaakt moet worden. Het werk dat Hij doet, de woorden die Hij spreekt, de mysteries die Hij openbaart en Zijn oordeel en tuchtiging zijn allemaal omwille van dat kleine aantal mensen. Hij is niet vleesgeworden omwille van hen die slecht zijn, ze wekken absoluut geen grote woede in Hem op. Hij spreekt de waarheid en spreekt over binnengaan, omwille van degenen die vervolmaakt moeten worden. Hij werd vlees omwille van hen en het is vanwege hen dat Hij Zijn beloften en zegeningen schenkt. De waarheid, binnengaan en leven in menselijkheid waarover Hij spreekt, zijn niet in het belang degenen die slecht zijn. Hij wil vermijden te spreken tegen hen die slecht zijn en wil alle waarheden schenken aan hen die vervolmaakt moeten worden. Toch vereist Zijn werk dat degenen die slecht zijn, tijdelijk mogen genieten van sommige van Zijn rijkdommen. Degenen die de waarheid niet uitvoeren, die God niet tevreden stellen en die Zijn werk onderbreken zijn allemaal slecht. Zij kunnen niet worden vervolmaakt en worden door God verafschuwd en afgewezen. Omgekeerd zijn de mensen die de waarheid in praktijk brengen en God tevreden kunnen stellen en die zich volledig in Gods werk verliezen, de mensen die door God moeten worden vervolmaakt. Degenen die God wenst te vervolmaken zijn niemand anders dan deze groep mensen en het werk dat God doet is omwille van deze mensen. De waarheid waarover Hij spreekt is gericht op de mensen die bereid zijn om haar in praktijk te brengen. Hij spreekt niet tot de mensen die de waarheid niet in praktijk brengen. Het vergroten van inzicht en groei van onderscheidingsvermogen waar Hij over spreekt, zijn gericht op de mensen die de waarheid kunnen uitvoeren. Wanneer Hij spreekt over degenen die vervolmaakt moeten worden, spreekt Hij over deze mensen. Het werk van de Heilige Geest is gericht op de mensen die de waarheid in praktijk kunnen brengen. Dingen zoals het bezitten van wijsheid en het hebben van menselijkheid zijn gericht op de mensen die bereid zijn de waarheid in praktijk te brengen. Degenen die de waarheid niet uitvoeren, kunnen vele waarheden horen en vele waarheden begrijpen, maar omdat zij behoren tot de slechte personen, wordt de waarheid die zij begrijpen, slechts doctrines en woorden en heeft zij geen betekenis voor de verandering van hun gezindheid of hun leven. Geen van hen is trouw aan God; het zijn allemaal mensen die God zien, maar Hem niet kunnen verkrijgen en ze zijn allemaal veroordeeld door God.

De Heilige Geest heeft in elke persoon een pad te bewandelen en geeft elke persoon kansen om vervolmaakt te worden. Door jouw negativiteit leer je je eigen verdorvenheid kennen en door je negativiteit af te werpen zul je een pad vinden om dingen in de praktijk te brengen en dit is de vervolmaking van jou. Verder zul je, door de continue leiding en door de illuminatie van een aantal positieve dingen in je, proactief je levenstaak vervullen, groeien in inzicht en onderscheidingsvermogen verkrijgen. Wanneer je in goede staat verkeert, ben je in het bijzonder bereid om het woord van God te lezen en ben je in het bijzonder bereid om tot God te bidden en de preken die je hoort te relateren aan je eigen gesteldheid. Op zulke momenten verlicht en illumineert God je vanbinnen, waardoor je sommige dingen van het positieve aspect kunt verwezenlijken. Dit is vervolmaking van jou in het positieve aspect. In negatieve situaties ben je zwak en negatief en voel je de aanwezigheid van God niet, maar toch illumineert God jou en helpt Hij jou een pad te vinden om te praktiseren. Hieruit komen, is vervolmaking bereiken in het negatieve aspect. God kan de mens vervolmaken in zowel positieve als negatieve aspecten. Het hangt ervan af of je in staat bent dit te ervaren en of je streeft naar vervolmaking door God. Als je waarlijk op zoek bent naar vervolmaking door God, dan kan het negatieve vervolmakingsaspect je geen verlies laten lijden, maar kan het je dingen brengen die reëler zijn en kun je daardoor een beter inzicht krijgen in wat er ontbreekt in jou en een beter inzicht krijgen in je werkelijke gesteldheid en doen inzien dat de mens niets heeft en niets is; als je geen beproevingen doormaakt, blijf je in het ongewisse en zul je altijd het gevoel hebben dat je boven anderen staat en beter bent dan alle anderen. Door dit alles zul je zien dat alles wat eerder gebeurde door God werd bewerkstelligd en door God werd beschermd. Het ingaan van beproevingen laat je achter zonder liefde of geloof, je bidt niet meer en je bent niet in staat om hymnes te zingen – en zonder het te beseffen, leer je jezelf in het midden van dit alles kennen. God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, waarbij Hij de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens opgraaft en onthult en de mens zijn natuur toont door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, behandeling, loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

Waar streven jullie nu naar? Misschien is het te worden vervolmaakt door God, God te kennen, God te verkrijgen, of is het de stijl van Petrus uit de jaren negentig, of om een groter geloof dan Job te hebben. Jullie kunnen een heleboel nastreven, of het nu is dat jullie door God rechtvaardig genoemd worden en voor de troon van God aankomen, of dat jullie in staat zijn om God op aarde te manifesteren en een krachtige en klinkende getuigenis voor God te geven. Waar jullie ook naar streven, in het algemeen is het ten behoeve van Gods managementplan. Het maakt niet uit of je een rechtvaardig persoon probeert te zijn, of je de stijl van Petrus zoekt, of het geloof van Job, of te worden vervolmaakt door God; waar je naar streeft, is samengevat allemaal het werk van God. Met andere woorden, waar je ook naar streeft, het is allemaal bedoeld om door God vervolmaakt te worden, het is allemaal bedoeld om Gods woord te ervaren, Gods hart tevreden te stellen; het is allemaal bedoeld om de lieftalligheid van God te ontdekken, het is allemaal om een pad te zoeken om te praktiseren met echte ervaringen met als doel in staat te zijn je eigen rebelse gezindheid af te werpen, een normale staat in jezelf te bereiken, in staat te zijn om volledig te conformeren aan Gods wil, een correct persoon te worden en een zuiver motief te hebben in alles wat je doet. De reden dat je al deze dingen ervaart, is om te komen tot het kennen van God en om levensgroei te verwezenlijken. Hoewel wat je ervaart Gods woord is en wat je ervaart werkelijke gebeurtenissen zijn, de mensen, zaken en dingen in je omgeving, uiteindelijk kun je God kennen en door God worden vervolmaakt. Om te proberen het pad van een rechtvaardig persoon te bewandelen of om Gods woord in praktijk te brengen, dat zijn de paden om te betreden. God kennen en vervolmaakt worden door God, is de bestemming. Of je nu zoekt naar vervolmaking door God of om te getuigen voor God, in z’n geheel gezien gaat het er uiteindelijk om God te kennen; het is om ervoor te zorgen dat het werk dat Hij in jou doet niet tevergeefs is, zodat je eindelijk dingen leert kennen als de realiteit van God , Zijn grootheid, meer nog Gods nederigheid en verborgenheid en de hoeveelheid werk die God in jou verricht. God heeft Zichzelf tot een bepaald niveau vernederd om Zijn werk te doen onder deze smerige en verdorven mensen en om deze groep mensen te vervolmaken. God is niet alleen vlees geworden om te leven en te eten onder mensen, om een herder voor mensen te zijn, om te voorzien in wat mensen nodig hebben. Belangrijker is dat Hij Zijn grote werk van redding en overwinning doet onder deze ondraaglijk verdorven mensen. Hij kwam naar het hart van de grote rode draak om deze uiterst verdorven mensen te redden, zodat alle mensen veranderd en nieuw gemaakt kunnen worden. De immense ontbering die God doorstaat is niet alleen de ontbering die de vleesgeworden God doorstaat, maar het is vooral zo dat de Geest van God extreme vernedering ondergaat – Hij vernedert Zichzelf en verbergt Zichzelf zozeer, dat Hij een gewoon persoon wordt. God is vleesgeworden en heeft de vleselijke vorm aangenomen, zodat de mensen zien dat Hij een normaal menselijk leven heeft en dat Hij de normale menselijke behoeften heeft. Dit is genoeg om te bewijzen dat God Zichzelf tot een bepaald niveau vernederd heeft. De Geest van God is werkelijk geworden in het vlees. Zijn Geest is zo verheven en groots, maar toch neemt Hij de vorm aan van een gewoon mens, van een onbeduidend mens om het werk van Zijn Geest te doen. Het kaliber, het inzicht, het verstand, de menselijkheid en de levens van ieder van jullie, laten zien dat jullie echt onwaardig zijn om Gods werk van dit soort aan te nemen. Jullie zijn het echt niet waard om God zulke ontberingen te laten ondergaan omwille van jullie. God is zo geweldig. Hij is zo oppermachtig en de mensen zijn zo gemeen en laag bij de gronds, toch werkt Hij nog steeds onder hen. Hij was niet alleen vleesgeworden om voor mensen te zorgen, om met mensen te praten, Hij leeft zelfs samen met mensen. God is zo nederig, zo beminnelijk. Als je tranen uitstort op het moment dat je grote bewondering uit, op het moment dat Gods liefde wordt genoemd, op het moment dat Gods genade wordt genoemd, als je in een dergelijke staat terechtkomt, dan heb je ware kennis van God.

Het streven van mensen gaat tegenwoordig een andere richting uit; ze willen God enkel liefhebben en God tevreden stellen, maar ze hebben geen enkele kennis van God en hebben de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest in zich verwaarloosd. Ze hebben geen ware kennis van God als fundament. Op deze manier verliezen ze energie naarmate hun ervaring toeneemt. Allen die ernaar streven om ware kennis van God te verkrijgen, zelfs wanneer zij in het verleden niet in goede gesteldheid verkeerden, neigden naar negativiteit en zwakheid, vaak in tranen uitbarsten, ontmoedigd raakten en teleurgesteld werden; zulke mensen zijn nu in aanzienlijk betere gesteldheid omdat ze meer ervaring hebben. Ze hebben grote vooruitgang geboekt, na een ervaring waarin ze behandeld zijn, gebroken zijn of een periode van loutering hebben doorlopen. Een dergelijke gesteldheid overkomt hun niet meer, hun gezindheid is veranderd en Gods liefde wordt in hen uitgeleefd. Er is een regel voor Gods vervolmaking van mensen, die inhoudt dat Hij je verlicht door een gewenst deel van je te gebruiken, zodat je een pad hebt om te praktiseren en jezelf kunt distantiëren van elke negatieve staat, wat je geest helpt bevrijding te verkrijgen en je in staat stelt meer van Hem te houden. Op deze manier ben je in staat om de verdorven gezindheid van Satan af te werpen. Je bent ongekunsteld en open, bereid om jezelf te kennen en bereid om de waarheid in de praktijk te brengen. God ziet dat je bereid bent om jezelf te kennen en bereid bent om de waarheid in praktijk te brengen, dus wanneer je zwak en negatief bent, verlicht Hij je dubbel, door je te helpen jezelf beter te kennen, meer bereid om berouw te hebben voor jezelf en meer bereid om de dingen in de praktijk te brengen die je in de praktijk zou moeten brengen. Alleen op deze manier is je hart vredig en rustig. Een persoon die gewoonlijk aandacht besteedt aan het kennen van God, die aandacht besteed aan het kennen van zichzelf, die aandacht besteedt om zelf dingen in de praktijk te brengen, zal vaak Gods werk kunnen ontvangen, vaak leiding en verlichting van God kunnen ontvangen. Ook al verkeert hij in een slechte gesteldheid, hij kan zich onmiddellijk omdraaien, hetzij door de actie van het geweten of door verlichting van Gods woord. De verandering van de gezindheid van een persoon wordt altijd bereikt wanneer hij zijn eigen werkelijke gesteldheid kent en de gezindheid en het werk van God kent. Iemand die bereid is zichzelf te kennen en bereid is om zichzelf te openen, zal de waarheid kunnen uitvoeren. Dit soort persoon is een persoon die trouw is aan God, en een persoon die trouw is aan God heeft begrip van God, of het nu diep of ondiep, schraal of overvloedig is. Dit is Gods rechtvaardigheid en het is iets wat mensen bereiken, het is hun eigen gewin. Iemand die kennis van God heeft, is iemand die een basis heeft, die een visie heeft. Dit soort persoon is zeker over Gods vlees, en is zeker over Gods woorden en Gods werk. Ongeacht hoe God werkt of spreekt, of hoe andere mensen verstoring veroorzaken, kan hij standhouden en getuigen van God. Des te meer iemand zo is, des te meer kan hij de waarheid uitvoeren die hij begrijpt. Omdat hij altijd Gods woord praktiseert, verkrijgt hij meer begrip van God en bezit hij de vastberadenheid om voor altijd getuige van God te zijn.

Als je onderscheidingsvermogen, onderdanigheid en het vermogen hebt om dingen te doorzien zodat je helder van geest bent, dan betekent dat, dat je Gods woorden hebt die je van binnen illumineren en verlichten, zodra je iets tegenkomt. Dit is wat helder van geest betekent. Alles wat God doet is de geest van mensen te helpen herleven. Waarom zegt God altijd dat mensen verdoofd en verstomd zijn? Het is omdat de geesten van mensen zijn gestorven en ze zodanig zijn verdoofd, dat ze zich volledig onbewust zijn van dingen van de geest. Gods werk is bedoeld om het leven van mensen vooruit te helpen en het is bedoeld om de geesten van mensen weer levend te maken, zodat ze de dingen van de geest kunnen doorzien en altijd in staat zijn God lief te hebben in hun harten en God tevreden te stellen. Als iemand op dit punt is aangekomen, laat het zien dat de geest van een persoon nieuw leven is ingeblazen en hij, de volgende keer dat hij iets meemaakt, meteen kan reageren. Hij is ontvankelijk voor preken en reageert snel op situaties. Dit is wat het bereiken van helderheid van geest is. Er zijn veel mensen die een snelle reactie op een externe gebeurtenis hebben, maar zodra er wordt gesproken over binnengaan in realiteit of de gedetailleerde dingen in de geest, raken ze verdoofd en verstomd. Ze begrijpen iets pas als het vlak voor hun neus staat. Dit zijn allemaal tekenen van geestelijk verdoofd en verstomd zijn, van weinig ervaring hebben met dingen van de geest. Sommige mensen zijn helder van geest en hebben onderscheidingsvermogen. Zodra ze iets horen dat gericht is op hun gesteldheid, schrijven ze het onmiddellijk op. Ze passen het toe op hun daaropvolgende ervaring en om zichzelf te veranderen. Dit is een persoon die helder van geest is. En waarom kan hij zo snel reageren? Omdat hij zich in het dagelijks leven op deze aspecten richt en zodra een van deze aspecten wordt genoemd, sluit het goed aan bij zijn interne toestand en kan hij het onmiddellijk ontvangen. Het is vergelijkbaar met het geven van voedsel aan een hongerig persoon; ze kunnen meteen eten. Als je voedsel geeft aan iemand die geen honger heeft, reageren ze niet zo snel. Je bidt vaak tot God en dan kun je onmiddellijk reageren als je iets meemaakt: wat God in deze kwestie vereist en hoe je zou moeten handelen. God heeft je de vorige keer in deze kwestie geleid en wanneer je vandaag iets soortgelijks meemaakt, weet je hoe je deze situatie kunt binnengaan om het hart van God te tevreden te stellen. Als je altijd op deze manier oefent en altijd op deze manier ervaart, zul je er op een bepaald moment meesterlijk in worden. Als je Gods woord leest, weet je over welk soort persoon God het heeft, weet je over welk soort toestand van de geest Hij spreekt en ben je in staat het belangrijkste punt te begrijpen en in praktijk te brengen; dit laat zien dat je kunt ervaren. Waarom schieten sommige mensen hierin tekort? Het is omdat ze niet veel moeite doen voor het aspect van de praktijk. Hoewel ze bereid zijn om de waarheid in de praktijk te brengen, hebben ze geen echt inzicht in de details van bediening, in de details van de waarheid in hun leven. Ze raken in de war als er iets gebeurt. Op deze manier kun je op een dwaalspoor komen wanneer een valse profeet of een valse apostel langskomt. Het is onaanvaardbaar om je onderscheidingsvermogen links te laten liggen. Je moet altijd aandacht besteden aan de dingen van de geest: wat God zegt, hoe God werkt, wat Zijn eisen aan mensen zijn, met wat voor soort mensen je in contact zou moeten komen en wat voor soort mensen je zou moeten mijden. Je moet de nadruk leggen op deze dingen bij het eten en drinken van Gods woord en tijdens de echte ervaring. Als je Gods woord altijd op deze manier ervaart, zul je de waarheid begrijpen en veel dingen diepgaand begrijpen, en zul je ook onderscheidingsvermogen hebben. Wat is discipline door de Heilige Geest, wat is schuld geboren uit menselijke opzet, wat is leiding van de Heilige Geest, wat is ordening van een omgeving, wat wordt er door Gods woorden van binnen verlicht? Als je geen duidelijkheid hebt over deze dingen, zul je geen onderscheidingsvermogen hebben. Je zou moeten weten wat er van de Heilige Geest afkomstig is, wat een opstandige gezindheid is, hoe je Gods woord moet gehoorzamen en hoe je je eigen rebellie kunt afleggen; je zou de details van al deze waarheden moeten begrijpen, zodat wanneer er iets gebeurt, je een gepaste waarheid hebt om het mee te vergelijken, geschikte visies hebt als fundament, principes hebt in alles wat je doet en in staat bent om te handelen volgens de waarheid. Dan zal je leven vol zijn van Gods verlichting, vol van Gods zegeningen. God zal niemand onjuist bejegenen die Hem oprecht zoekt. Hij zal geen enkele persoon onjuist bejegenen die Hem naleeft en van Hem getuigt en Hij zal niet iemand vervloeken die oprecht kan dorsten naar waarheid. Als je, terwijl je de woorden van God eet en drinkt, aandacht kunt besteden aan je eigen ware toestand, aandacht kunt besteden aan je eigen praktisering en aandacht kunt besteden aan je eigen begrip, dan zul je verlichting ontvangen en zul je praktisch begrip verkrijgen wanneer je een probleem tegenkomt. Dan zul je een pad van praktisering hebben en zul je overal onderscheidingsvermogen voor hebben. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die de waarheid heeft, wordt misleid en het is onwaarschijnlijk dat hij zich storend gedraagt of buitensporig handelt. Vanwege de waarheid wordt hij beschermd en hij verkrijgt ook meer begrip vanwege de waarheid. Vanwege de waarheid heeft hij meer paden om te praktiseren, krijgt hij meer mogelijkheden voor de Heilige Geest om in hem te werken en meer mogelijkheden om te worden vervolmaakt.

Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden