28. Wat zijn de verschillen tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van boze geesten?

28. Wat zijn de verschillen tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van boze geesten?

Relevante woorden van God:

Jullie moeten begrijpen welke dingen vanuit God komen en welke dingen vanuit Satan. De dingen die uit God komen, brengen je ertoe om steeds meer duidelijkheid te krijgen over visies, om steeds dichter bij God te komen en vol enthousiasme de liefde met jullie broeders en zusters te delen; jullie zijn in staat om aandacht te schenken aan Gods last en jullie God-liefhebbende hart verzwakt niet; voor jullie ligt een weg die jullie moeten gaan. De dingen die uit Satan komen, brengen je ertoe dat jullie je visies kwijtraken en alles wat jullie eerder hadden is verloren gegaan; jullie zullen van God vervreemden, jullie hebben geen liefde voor broeders en zusters en hebben een hart vol haat. Jullie worden wanhopig, jullie willen niet langer het kerkelijke leven leiden en jullie God-liefhebbende hart is verdwenen. Dit is het werk van Satan en ook het resultaat van het werk van kwade geesten.

‘Hoofdstuk 22’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God herhaalt Zijn werk niet, Hij doet geen werk dat niet realistisch is, Hij stelt geen buitensporige eisen aan de mens en Hij doet geen werk dat buiten de rede van de mens valt. Al het werk dat Hij doet, valt binnen de normale rede van de mens en niet buiten de rede van normale menselijkheid, en Zijn werk is overeenkomstig normale eisen van de mens. Als er sprake is van het werk van de Heilige Geest, wordt de mens steeds normaler en zijn menselijkheid wordt dan ook steeds normaler. De mens krijgt steeds meer inzicht in zijn satanische, verdorven gezindheid, en van het wezen van de mens. Bovendien verlangt hij steeds meer naar de waarheid. Dat wil zeggen: het leven van de mens blijft zich ontwikkelen en de verdorven gezindheid van de mens kan steeds meer veranderen. Dat is allemaal de betekenis van God die het leven van de mens wordt. Als een weg die dingen die het wezen van de mens uitmaken niet kan openbaren, de gezindheid van de mens niet kan veranderen, hem bovendien niet voor Gods aangezicht kan brengen of hem werkelijk begrip van God kan geven, en er zelfs voor zorgt dat zijn menselijkheid steeds verder afzakt en zijn verstand steeds abnormaler wordt, dan kan deze weg niet de ware weg zijn, maar kan er sprake zijn van het werk van een boze geest of de oude weg. Kortom, het kan niet het huidige werk van de Heilige Geest zijn.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze door God vervolmaakt worden. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan; ze zijn niet passief en worden nergens toe gedwongen, maar handelen proactief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn graag bereid om te gehoorzamen en zichzelf te vernederen. Al hebben ze pijn en voelen ze zich kwetsbaar vanbinnen, toch zijn ze vastbesloten om mee te werken, lijden ze met vreugde, hebben ze het vermogen om te gehoorzamen en zijn ze niet verontreinigd door de menselijke wil of door de denkwijze van de mens en zeker niet door menselijke verlangens en beweegredenen. Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren, zijn ze bijzonder heilig vanbinnen. Degenen die vol zijn van het werk van de Heilige Geest, brengen de liefde voor God en de liefde voor hun broeders en zusters in praktijk; zij verheugen zich in de dingen waar God zich in verheugt en verafschuwen de dingen die God verafschuwt. Mensen die door het werk van de Heilige Geest worden aangeraakt, worden gekenmerkt door normale menselijkheid; zij zijn vol menselijkheid en voortdurend op zoek naar de waarheid. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, wordt hun toestand steeds beter en neemt hun menselijkheid steeds normalere vormen aan. Hoewel ze soms op een dwaze manier meewerken, zijn hun drijfveren goed, gaan ze positief binnen, proberen ze geen stoorzender te vormen en hebben ze geen kwade bedoelingen. Het werk van de Heilige Geest is normaal en waar, de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens en Hij verlicht en leidt mensen op grond van de zaken waar normale mensen werkelijk naar streven. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, leidt en verlicht Hij hen overeenkomstig de behoeften van normale mensen; Hij zorgt voor hen naargelang hun behoeften en Hij leidt en verlicht hen op positieve wijze op basis van de dingen die zij missen en van hun tekortkomingen. Wanneer de Heilige Geest werkt, doet Hij dat in overeenstemming met de regels van het normale leven van de mens en alleen in het echte leven kunnen mensen het werk van de Heilige Geest zien. Als mensen in hun dagelijkse leven een positieve gesteldheid hebben en een normaal geestelijk leven leiden, zijn ze vol van het werk van de Heilige Geest. Met een dergelijke gesteldheid hebben ze geloof wanneer ze de woorden van God eten en drinken, raken ze geïnspireerd wanneer ze bidden en zijn ze niet passief wanneer er iets met hen gebeurt. En als er iets met hen gebeurt, beseffen ze welke lessen God hun wil leren. Ze zijn dan niet passief of zwak en ondanks hun werkelijke moeilijkheden zijn ze bereid alle plannen van God te gehoorzamen.

…………

Welk werk komt van Satan? Wanneer er werk van Satan afkomstig is, zijn de visies van mensen vaag en abstract. Zij worden niet gekenmerkt door normale menselijkheid en de beweegredenen van hun daden zijn verkeerd. Zij willen God wel liefhebben, maar er zijn altijd beschuldigingen in hen, en deze beschuldigingen en gedachten storen hen voortdurend, waardoor de groei van hun leven wordt belemmerd en zij niet langer in normale toestand voor God verkeren. Met andere woorden, zodra Satan in mensen werkt, kunnen ze voor God geen vrede in hun hart vinden. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. Als ze mensen in een samenkomst zien, willen ze wegrennen en het lukt hen niet hun ogen te sluiten wanneer anderen bidden. Het werk van boze geesten verwoest de normale relatie tussen mens en God en verstoort de eerdere visies van mensen of hun vorige pad van intreding in het leven. In hun hart kunnen ze nooit dicht bij God komen en er gebeuren steeds dingen die hen van hun stuk brengen en hen gevangen houden. Hun hart kan geen vrede vinden, waardoor er geen kracht overblijft om God lief te hebben en zij moedeloos raken. Dit zijn de uitingen van het werk van Satan. Het werk van Satan manifesteert zich als volgt: je bent niet standvastig en niet in staat om te getuigen. Zo word je iemand die tegenover God tekortschiet en die God niet getrouw is. Wanneer Satan zijn verstorende werk verricht, raak je de liefde en loyaliteit jegens God kwijt. Je hebt niet langer een normale relatie met God, je jaagt de waarheid niet na en probeert jezelf niet te verbeteren. Je gaat achteruit, wordt passief en volgt jouw eigen begeerten. Je maakt ruim baan voor de zonde, en je haat de zonde niet. Verder word je losbandig en niet langer van binnen door God aangeraakt. Je gaat klagen over God en verzet je tegen Hem. Als gevolg hiervan ga je aan Hem twijfelen; er bestaat zelfs het risico dat je God de rug toekeert. Dit alles is het werk van Satan.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God werkt op een zachte, liefdevolle, delicate en zorgzame manier, die precies op maat en adequaat is. Het bezorgt je geen intense emoties als: God moet me dit laten doen of “God moet me dat laten doen”. God geeft je nooit dat soort intense mentaliteit of intense gevoelens die dingen ondraaglijk maken. Is dat niet zo? Hoe voel je je dan, zelfs wanneer je Gods woorden van oordeel en tuchtiging accepteert? Wanneer je het gezag en de macht van God ervaart, hoe voel je je dan? Voel je dat God goddelijk en onaantastbaar is? (Ja.) Voel je je op zulke momenten verwijderd van God? Voel je angst voor God? Nee, in plaats daarvan voel je ontzagvolle eerbied voor God. Voelen mensen al deze dingen niet vanwege Gods werk? …

… Als het gaat om Satans werk aan de mens, heb ik twee woorden die de boosaardige en slechte natuur van Satan uitvoerig beschrijven, waardoor jullie werkelijk kunnen weten hoe verachtelijk Satan is: Satan wil altijd met geweld in ieder mens wonen en hem in bezit nemen, zodat hij volledige controle over de mens krijgt en de mens schade kan berokkenen. Op die manier bereikt hij zijn doel en wilde ambities. Wat betekent ‘met geweld in iemand wonen’? Gebeurt het met jouw toestemming of zonder jouw toestemming? Gebeurt het met jouw medeweten of zonder jouw medeweten? Het gebeurt volledig zonder jouw medeweten! In situaties waarin jij je er niet van bewust bent, mogelijk wanneer hij niets heeft gezegd of niets heeft gedaan, wanneer er geen vooronderstelling of context is, is hij om je heen, rondom jou. Hij speurt naar een geschikt moment en gaat dan met geweld in je wonen en je in bezit nemen. Op die manier bereikt hij zijn doel: hij krijgt volledig controle over jou en berokkent je schade. Deze intentie en dit gedrag zijn bijzonder kenmerkend in de strijd die Satan om de mens voert met God.

uit ‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige mensen zeggen dat de Heilige Geest altijd in hen werkt. Dat is onmogelijk. Als ze zouden zeggen dat de Heilige Geest altijd bij hen is, zou dat realistisch zijn. Als ze zouden zeggen dat hun denken en voelen altijd normaal zijn, zou dat ook realistisch zijn en zou dat aantonen dat de Heilige Geest met hen is. Als je zegt dat de Heilige Geest altijd aan werk is in je, dat je verlicht bent door God en op elk moment geraakt wordt door de Heilige Geest en voortdurend nieuwe kennis verkrijgt, dan is dat niet normaal. Het is extreem bovennatuurlijk! Zonder een spoortje twijfel zijn zulke mensen kwade geesten! Zelfs als de Geest van God vlees wordt, zijn er tijden waarop Hij moet rusten en moet eten – om nog maar niets te zeggen over jou. Zij die bezeten zijn door kwade geesten lijken zonder zwakheid van het vlees te zijn. Zij zijn in staat om alles te verzaken en alles op te geven, ze zijn emotieloos, in staat om martelingen te doorstaan, ze voelen niet de minste vermoeidheid, alsof ze boven het vlees uitgestegen zijn. Is dat niet extreem bovennatuurlijk? Het werk van de kwade geest is bovennatuurlijk en deze dingen zijn onbereikbaar voor mensen. Mensen die geen onderscheid kunnen maken zijn jaloers als ze zulke mensen zien en zeggen dat hun geloof in God zo sterk is en zo goed en dat ze nooit zwak zijn. In feite is dit de manifestatie van het werk van de kwade geest. Dat is zo omdat mensen met een normale gesteldheid onvermijdelijk menselijke zwakheden hebben; dat is de normale gesteldheid van hen die de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben.

uit ‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

De duidelijke verschillen tussen het uiteenlopende werk van boze geesten en het werk van de Heilige Geest worden specifiek gemanifesteerd in de volgende aspecten: de Heilige Geest kiest eerlijke mensen die de waarheid nastreven, die een geweten en verstand hebben. Hij werkt in dit soort mensen. Boze geesten kiezen mensen die gewiekst en absurd zijn, die geen liefde voor de waarheid hebben en die zonder geweten of verstand zijn. Boze geesten werken in zulke mensen. Wanneer we hen die zijn gekozen voor het werk van de Heilige Geest vergelijken met hen die zijn gekozen voor dat van boze geesten, dan kunnen we zien dat God heilig en rechtvaardig is, dat zij die zijn gekozen door God de waarheid nastreven en een geweten en verstand bezitten, dat zij relatief eerlijk zijn en liefhebben wat juist is. Zij die gekozen zijn door boze geesten zijn gewiekst, zij zijn zelfzuchtig en verachtelijk, zij hebben geen liefde voor de waarheid, zij zijn zonder geweten en verstand en streven de waarheid niet na, en zij zijn niet echt menselijk. Boze geesten kiezen alleen negatieve dingen, waaruit blijkt dat boze geesten goddeloosheid en duisternis liefhebben, dat zij wegrennen van hen die de waarheid nastreven en snel hen in bezit nemen die gestoord en gewiekst zijn, die gecharmeerd zijn van onrechtvaardigheid en makkelijk te beheksen zijn. Mensen in wie boze geesten verkiezen te werken, zijn niet te redden en worden door God geëlimineerd. Wanneer, en tegen welke achtergrond, gaan boze geesten te werk? Zij werken wanneer mensen ver van God zijn afgedwaald en opstandig zijn geweest tegen God. Het werk van boze geesten behekst mensen. Wanneer mensen zondigen, wanneer ze op hun zwakst zijn, in het bijzonder wanneer ze veel pijn in hun hart hebben, wanneer ze zich ontzet en verward voelen, nemen boze geesten deze gelegenheid te baat om binnen te glippen om ze te beheksen en te verderven, om onenigheid te zaaien tussen hen en God. Wanneer mensen God aanroepen, wanneer hun hart zich tot God wendt, wanneer ze God nodig hebben, wanneer ze zich tot God bekeren of wanneer ze de waarheid zoeken, dan begint de Heilige Geest in hen te werken. Alles wat de Heilige Geest aan werk doet, is gericht op het redden van de mens; Hij let ook op gelegenheden om de mens te redden, terwijl boze geesten op kansen loeren om mensen te verderven en te misleiden. God is liefde en boze geesten haten mensen. Boze geesten zijn verachtelijk en slecht, zij zijn verraderlijk en sinister. Alles wat boze geesten doen, is bedoeld om de mens te verslinden, te verderven en kwaad te doen, en alles wat de Heilige Geest doet, is voor de liefde en redding van de mens. De effecten van het werk van de Heilige Geest zijn om mensen te zuiveren, om ze te redden van hun verdorvenheid, om ze zichzelf te laten kennen en Satan te kennen, om ze in staat te stellen tegen Satan in opstand te komen, de waarheid na te streven en uiteindelijk de gelijkenis van een mens na te leven. Boze geesten verderven, verontreinigen en binden mensen, zij storten hen steeds dieper in zonde en bezorgen hen steeds meer pijn in hun leven, dus wanneer boze geesten in mensen werken, zijn ze er geweest; uiteindelijk worden ze verslonden door Satan, wat de uitkomst is van het werk van boze geesten. Het effect van het werk van de Heilige Geest is de uiteindelijke redding van mensen, om ze een echt leven te laten leiden, volkomen vrij en bevrijd, en Gods zegeningen te laten ontvangen. Boze geesten brengen de mens tot duisternis, zij voeren hem naar de afgrond; de Heilige Geest voert de mens uit duisternis naar het licht en naar vrijheid. Het werk van de Heilige Geest verlicht en leidt mensen, Hij biedt ze gelegenheden en wanneer zij zwak zijn en overtredingen hebben begaan, brengt Hij ze troost. Hij zorgt dat mensen zichzelf kennen, laat ze de waarheid nastreven en Hij dwingt mensen niet om dingen te doen, maar laat ze zelf hun pad kiezen en voert hen uiteindelijk naar het licht. Boze geesten dwingen mensen om dingen te doen en commanderen hen rond. Alles wat ze zeggen, is onwaar en behekst mensen, misleidt hen en bindt hen; boze geesten bieden mensen geen vrijheid, zij laten hen niet kiezen, zij dwingen hen op de weg naar de ondergang, storten hen uiteindelijk steeds dieper in zonde en voeren hen naar de dood.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

28. Wat zijn de verschillen tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van boze geesten?